Câu 13:Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là:, A.Chiến tranh đế quốc,xâm lược ,phi nghĩa, B.Phe Liên minh phi nghĩa,phe Hiệp ước chính nghĩa, C.Phe Hiệp ước phi nghĩa ,phe Liên minh chí

Lời giải 1:

Họ tên người giải: parkchaeyoung185

Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A.Chiến tranh đế quốc,xâm lược ,phi nghĩa

B.Phe Liên minh phi nghĩa,phe Hiệp ước chính nghĩa

C.Phe Hiệp ước phi nghĩa ,phe Liên minh chính nghĩa

D.Chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa

=> Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, xảy ra khi các nước đế quốc mâu thuẫn vs nhau về thị trường, thuộc địa, họ mở ra cuộc chiến vô nghĩa này nhằm mục đích riêng của họ là chia lại thị trường

Đọc thêm  Thuộc Tính Văn Bản 'Văn Bản Hợp Nhất 22/Vbhn, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Viết một bình luận