Câu 11: Đâu khôn g phải là cách để Đức, Ý thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới?, A. Phát xít hóa chế độ thống trị.                                        , B. Đẩy nhanh tốc độ xâm chiếm thuộc đ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest2

→ chọn `C` 

`-` Giải thích : 

`-` Đáp án `A` và `D` là đường lối rất đúng đắn để Đức và Ý có thể thoát ra khỏi kinh tế của thế giới 

`-` Đáp án `B` cũng có thể đúng vì nếu chiếm được các thuộc địa Đức và Y` sẽ có thêm cơ hội để tăng trưởng kinh tế

`-` `C` là sai vì nếu phát động chiến tranh nền kinh tế sẽ thêm kiệt quệ , và suy giảm mạnh 

`@Harryisthebest`

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tongduongg232

Câu 11: Đâu không phải là cách để Đức, Ý thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới?

A. Phát xít hóa chế độ thống trị.

B. Đẩy nhanh tốc độ xâm chiếm thuộc địa.

C. Phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới.

D. Tiến hành cải cách bằng những biện pháp dân chủ tư sản.

Giải thích:

– Do sự phát động chiến tranh sẽ làm Đức, Ý không thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới mà còn làm cho kinh tế kiệt quệ và không thể phát triển mạnh mẻ được.

`=>` Đáp án:C. Phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới.

Đọc thêm  truyện đô rê mon tập cuối

Viết một bình luận