Câu 105: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhận định: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phon

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thanhtrucnt20214

Đáp án: A. Phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo, thống nhất.

Vì từ khi Đảng ra đời, phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo với đường lối đấu tranh thống nhất

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenminh56861

Câu 105: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhận định: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác?

A. Phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo, thống nhất.

B. Đảng ra đời gắn với phong trào công nhân, phong trào yêu nước.

C. Phong trào công nhân không thể tách rời phong trào yêu nước.

D. Sự ra đời của Đảng quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng.

=> vì từ khi Đảng ra đời, phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo với đường lối đấu tranh thống nhất.

Đọc thêm  Mẫu Báo Cáo Tự Kiểm Tra Đảng Viên, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Điều 30 Điều Lệ Đảng

Viết một bình luận