Câu 10:Sau thế chiến I,bản đồ thế giới chia lại như thế nào ?, A.Mĩ chiếm nhiều nơi trên thế giới , B.Đức bị chia hai,Anh và Pháp trả độc lập cho các nước thuộc địa, C.Đức mất hết thuộc địa;Anh,Pháp,

Lời giải 1:

Họ tên người giải: fdhgdafhgd5

Câu 10:Sau thế chiến I,bản đồ thế giới chia lại như thế nào ?

A.Mĩ chiếm nhiều nơi trên thế giới

B.Đức bị chia hai,Anh và Pháp trả độc lập cho các nước thuộc địa

C.Đức mất hết thuộc địa;Anh,Pháp,Mỹ mở rộng thêm thuộc địa

D.Đức mất hết thuộc địa;Anh ,Pháp trả độc lập cho các nước thuộc địa

$\textit{Sau thế chiến I, Đức mất hết thuộc địa và một phần lãnh thổ; còn Anh, Pháp và Mỹ mở rộng thêm thuộc địa.}$

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diemmy08055

Câu 10 :

Đáp án: C. Đức mất hết thuộc địa ;Anh,Pháp,Mỹ mở rộng thêm

Giải thích: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, bản đồ thế giới có sự thay đổi với việc Đức mất hết thuộc địa còn Anh, Pháp, Mĩ mở rộng thêm thuộc địa của mình.

Đọc thêm  Pehla Nasha Sheet Music Free Download In Pdf Or Midi On Musescore

Viết một bình luận