Câu 1. Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cuộc, A. cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại. B. cách mạng công nghiệp. , C. cách mạng thôn

Lời giải 1:

Họ tên người giải: vuonghaimt5

Câu 1. Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cuộc

⇒A

Câu 2. Quân đội nước nào sẽ chiếm đóng phía Nam vĩ tuyến 38 của Triều Tiên?

⇒A

Câu 3. Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài thân Mĩ của nhân dân Cu-ba là

⇒C

Câu 4. Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đạt được kết quả nào dưới đây?

⇒B

Câu 5. Từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mĩ, nền kinh tế các nước Tây Âu

⇒D

Câu 6. Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là

⇒D

Câu 7. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở khu vực nào?

⇒D

Câu 8. Tổng thống đầu tiên và cũng là Tổng thống cuối cùng của Liên Xô là

⇒A

Câu 9. Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

⇒D

Câu 10. Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là

⇒A

Câu 11. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô là

⇒A

Câu 12. Cuộc Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động chống Liên Xô là cuộc chiến

⇒A

Câu 13. Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập?

⇒C

Câu 14. Xu thế toàn cầu hóa trên thế giới là hệ quả của

⇒B

Câu 15. Một trong những mục tiêu quan trọng của tổ chức ASEAN là

⇒D

Lời giải 2:

Đọc thêm  " Phiếu Khảo Sát Tiếng Anh Là Gì, Phiếu Khảo Sát(Song Ngữ) Sinh Viên 2013

Họ tên người giải: oanhthinguyen5

Danh sách các câu trả lời: Câu 1: A
Câu 2: A
Câu 3: C
Câu 4: B
Câu 5: D
Câu 6: D
Câu 7: D
Câu 8: A
Câu 9: D
Câu 10: A
Câu 11: A
Câu 12: A
Câu 13: C
Câu 14: B
Câu 15: D

Viết một bình luận