Câu 1: Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào?, 1 điểm, A. Trả lại thư ngay., B. Bắt giam vào ngục., C. Tỏ thái độ giảng hoà., D. Chém đầu sứ giả

Lời giải 1:

Họ tên người giải: HoaiAnhMC5

Câu 1: Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào?

B. Bắt giam vào ngục.

Câu 2: Vào Đại Việt, quân Mông Cổ bị chặn đánh đầu tiên tại đâu?

C. Bình Lệ Nguyên.

Câu 3: Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ của quân dân nhà Trần gắn liền với tên tuổi của ai?

D. Câu a và b đúng

Câu 4: Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua nhà Trần như thế nào khi quân Mông Cô vào Thăng Long?

B. “Vườn không nhà trống”.

Câu 5: Mông Cổ là nưóc nằm ở châu lục nào?

A. Châu Á.

Câu 6: Quân đội nhà Trần đã mở cuộc phản công lớn đánh quân Mông Cổ tại đâu?

B. Đông Bộ Đầu.

Câu 7: Năm 1257, vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tân công lớn vào nước nào?

B. Nam Tống – Trung Quốc.

Câu 8: Tướng nào của Mông Cổ chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt

D. Ngột Lương Hợp Thai.

Câu 9: Ai là người cho quân đánh Cham-pa để làm bàn đạp tấn công nước Đại Việt vào thế kỉ XIII?

D. Hốt Tất Liệt.

Câu 10: Năm 1283, hơn một vạn quân Nguyên cùng 300 chiếc thuyền do ai chỉ huy xâm lược Cham-pa?

C. Toa Đô.

Năm 1283hơn 10 vạn quân Nguyên cùng 300 chiến thuyền do Toa Đô chỉ huy xâm lược Champa.

H.AnhMC

Chúc bạn học tốt và cho mình xin ctlhn nha

Đọc thêm  Tieng Anh 4 Thi Diem Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 1 Violet, Bài Tap Tiếng Anh Lop 4 Unit 1

Lời giải 2:

Họ tên người giải: minhnghia4115

Câu 1 : C

Câu 2 : B

Câu 3 : D

Câu 4 : A

Câu 5 : D

Câu 6 : A

Câu 7  : C

Câu 8 : D

Câu 9 : B

Câu 10 : A

Nhớ vote 5 sao ạ

Viết một bình luận