C1 : những nét chung về xã hội phong kiến , C2 : cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ , C3 : chính sách cai trị của nhà Minh đối với dân tộc

Lời giải 1:

Họ tên người giải: leduykhanh20091232

 C1:

-Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, nhưng lại phát triển   chậm chạp, quá trình khủng hỏang suy vong kéo dài .

-Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành muộn hơn, kết thúc sớm hơn nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản .Cơ sở kinh tế – xã hội của xã hội phong kiến.

C2:

– Tháng 11 – 1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đã huy động một lực lượng lớn gồm 20 vạn quân cùng với hàng chục vạn dân phu, do tướng Trương Phụ cầm đầu, chia làm hai cánh tràn vào biên giới nước ta.

– Quân Minh lần lượt đánh bại quân nhà Hồ ở một số địa điểm thuộc Lạng Sơn. Hồ Quý Ly phải lui về đóng ở bờ nam sông Nhị (sông Hồng), lấy thành Đa Bang (Ba Vì, Hà Nội) làm trung tâm phòng ngự.

– Ngày 22 – 1 – 1407, sau khi đánh bại quân nhà Hồ ở Đa Bang, quân Minh đánh chiếm Đông Đô (Thăng Long). Quân nhà Hồ phải lui về cố thủ ở thành Tây Đô.

– Tháng 4 -1407, quân Minh tấn công vào Tây Đồ, Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh và bị bắt vào cuối tháng 6 – 1407.

C3:

Sau khi xâm lược nước ta thành công, nhà Minh đã thi hành chính sách thống trị vô cùng tàn bạo, thâm độc.
– Những chính sách được tiến hành trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị và đặc biệt là văn hóa. Với mục đích muốn đưa nước ta quay lại thời nguyên thủy
+ Chúng phá hủy các công trình văn hóa tiêu biểu mà các triều đại Lý – Trần đã dày công xây dựng, thiêu hủy sách quý của ta và mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.
+ Chúng buộc nhân dân ta phải bỏ những phong tục tập quán lâu đời của người Việt.
+ Thi hành chính sách bóc lột, đánh thuế tàn bạo, thực hiện chính sách đồng hóa,…
=> Đời sống của nhân dân vô cùng cực khổ.

Đọc thêm  Mẫu Biên Bản Vi Phạm Quy Chế Làm Việc Vi Phạm Kỷ Luật, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Nội Quy Công Ty

Viết một bình luận