c1-07/ns

Đang xem: C1-07/ns

Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất theo  Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính thay thế Mẫu C1-07/NS theo Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính.

1. Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN Mẫu C1-07a/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC:

CƠ QUAN THU   Mẫu số C1-07a/NS   GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN (Theo TT số  77/2017/TT-BTC
ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)
    Số: ………………….

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước:…………… Tỉnh, TP:………………..


Cơ quan đề nghị điều chỉnh:………………………..Mã cơ quan thu:……………..
Địa chỉ: …………………. Xã …………. Quận/Huyện ……………. Tỉnh, TP………………
Hình thức nộp tiền: 
nộp tiền mặt tại KBNN                          nộp tiền mặt tại ngân hàng
nộp bằng chuyển khoản tại KBNN       nộp bằng chuyển khoản tại NH
Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN ……………………. điều chỉnh lại như sau:

*


Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail:  bocdau.com

Xem thêm: giáo trình luật thương mại quốc tế đại học luật hà nội

Xem thêm:  Cách viết giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN

2. Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN Mẫu C1-07a/NS theo Thông tư 08/2013/TT-BTC:

CƠ QUAN, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…….   Mẫu số C1-07/NS   GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính)     Số: ………………….
 
   Kính gửi: Kho bạc Nhà nước:…………… Tỉnh, TP:………………..


Cơ quan/cá nhân đề nghị điều chỉnh:………..
Mã số thuế/HC/CMND,CQ thu: ……………….
Địa chỉ: ……….Xã………..Huyện………….Tỉnh, TP…………………….
Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN    nộp tiền mặt tại ngân hàng 

Xem thêm: Mẫu Bìa Kế Hoạch Giảng Dạy Bộ Môn, 23 Mẫu Bìa Giáo Án Đẹp

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị cơ quan thu …………..(hoặc)……………..KBNN điều chỉnh lại như sau:
Cơ quan quản lý thu : ………….. Mã số: ………………..

*

KHO BẠC NHÀ NƯỚC   Ngày ….. tháng …… năm …. Ngày……tháng…….năm…. Người lập Thủ trưởng cơ quan/ Người đề nghị       Kế toán              Kế toán trưởng    

Viết một bình luận