Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học Module 7, Tài Liệu Bài Thu Hoạch

Module Tiểu học 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường học tập thân thiện (môi trường vật chất và môi trường tinh thần); nhận thức được ý nghĩa của môi trường học tập thân thiện đối với quá trình dạy học và giáo dục;…

Đang xem: Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7

*

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học – Module 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
a tu&i cKa HS giúp các em t‚ tin trong h^c t~p. HS 3_`c khuy các di tích l>ch sJ, vBn hoá, cách m4ng ^ 0>a phXYng… Các v` chHc nBng c 0XKc BP giao nhi,m v` tr+c tiZp chi 04o thí 0i1m mô hình này. Nhkm giúp giáo viên có thêm thông tin vn môi trXong h6c tWp thân thi,n, module này giMi thi,u mPt sD nPi dung chính theo các tr`c vqn 0n: Môi trXong h6c tWp thân thi,n (MTHTTT) là gì?; T4i sao ph.i xây d+ng MTHTTT?; Làm thZ nào 01 xây d+ng 0XKc MTHTTT thông qua nBm ho4t 0Png chính. Trên cY s^ nhhng hi1u biZt vn môi trXong h6c tWp thân thi,n, giáo viên có thêm nhhng kA nBng th+c hành và áp d`ng vào vi,c xây d+ng môi trXong trXong h6c thân thi,n, bao gym môi trXong vWt chqt và môi trXong tinh th%n ^ trXong, lMp nYi 0ang công tác. B. MỤC TIÊUMỤC TIÊU CHUNG Xây d+ng môi trXong h6c tWp thân thi,n, bao gym môi trXong vWt chqt và môi trXong tinh th%n, góp ph%n nâng cao chqt lXKng giáo d`c.MỤC TIÊU CỤ THỂ — Nâng cao nhWn thHc vn xây d+ng môi trXong h6c tWp thân thi,n (môi trXong vWt chqt và môi trXong tinh th%n). NhWn thHc 0XKc ý nghAa c v?t chAt và tinh thBn C trg!m môi tr()ng t+ nhiên và môi tr()ng xã h2i. Môi tr()ng t+ nhiên g!mkhí h7u, :;t, n( Ngay c& trong cùng môi tr/0ng s2ng, hoàn c&nh gia 6ình, nh/ng nhân cách c:a t;ng cá nhân cn theo h/
ng khác nhau. Nh/ vEy, trong sF tác 6Gng qua lJi giKa nhân cách và môi tr/0ng, cLn chú ý 6On hai mPt c:a vQn 6R: tác 6Gng c:a môi tr/0ng, hoàn c&nh vào quá trình hình thành, phát tri>n nhân cách; và ng/Uc lJi, tác 6Gng c:a nhân cách vào môi tr/0ng, hoàn c&nh 6> 6iRu chVnh, c&i tJo nó nhXm phYc vY nhu cLu, lUi ích c:a mình. Có th> kh
g 6>nh &nh h/^ng to l
n c:a yOu t2 môi tr/0ng 6On quá trình hình thành và phát tri>n nhân cách. Tuy nhiên, nOu tuyat 62i hoá vai trò c:a môi tr/0ng là ph: nhEn vai trò ý thcc, sáng tJo c:a ch: th>, 6ó là sai lLm vR nhEn thcc luEn. Ng/Uc lJi, viac hJ thQp hoPc ph: nhEn vai trò yOu t2 môi tr/0ng cn nhân cách trong m2i quan ha t/jng tác giKa các yOu t2 6> có sF 6ánh giá 6úng 6kn. Câu h%i: ThO nào là môi tr/0ng hlc tEp thân thian? Môi tr/0ng hlc tEp thân thian gom nhKng thành t2 nào?Hoạt động 2: Tìm hiểu về môi trường học tập thân thiệnCÂU HỎI: 1. Anh/ch> 6lc câu chuyan d/
nh kinh t/ khó khAn cho thBy: Cô giáo Fã suy nghH và cI gJng nâng cao ý thLc t. tr8ng, FOt mPc tiêu thành FRt S các em h8c sinh c3a mình. Cô giáo khen ngWi khi h8c sinh c3a mình có nhXng cI gJng, g8i các em là “nhXng h8c sinh thông minh” và “sáng dR”, nhXng h8c sinh rBt có ý thLc v>n lên. B_ng cách nói lRi nhi:u l`n nh th/ trong nhXng tình huIng phù hWp, khbng Fcnh h8c sinh có cI gJng, thông minh, cô giáo Fã làm cho h8c sinh t. tin h>n và tin r_ng b
n thân các em là nhXng h8c sinh gi%i. Cô giáo Fã tRo Fi:u kidn Fe h8c sinh FWc h8c v6i nhau12 | MODULE TH 7 trong m”t nhóm nh* kho,ng 5 — 6 em, thúc 45y các HS trong m:i nhóm quan tâm t
i nhau nhiAu hBn 4C tDo ra môi trFGng h: trH cho viJc hKc tLp. Cô khuyPn khích các em khRng 4Snh lUn nhau — “Hãy nói xem trong nhóm cYa mình bDn nào tu>n này 4ã phát biCu nhiAu ý kiPn”; “Hãy nói xem trong nhóm cYa mình bDn nào tu>n nay 4FHc nhiAu 4iCm tat/bDn nào 4ã giúp 4c các bDn…”. 2. Câu chuy)n trên g/i cho anh/ch4 5i6u gì? T:i sao l=p h?c c
a ngABi giáo viên E trên l:i 5A/c cFi thi)n? 3. NgABi giáo viên trong câu chuy)n trên 5ã làm gì? NhLng vi)c làm 5ó 5ã cFi thi)n 5A/c vNn 56 gì trong l=p h?c c
a mình tQ tin và tích cQc h?c tYp hZn?MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN: Các ho:t 5ng ph^c t:p. _ó là, h?c sinh có thU ch`m cha E môn h?c này nhAng l:i ngh4ch ng/m E môn h?c khác; giB h?c này thì h^ng thú và tích cQc h?c tYp, nhAng giB h?c khác thì thd 5a môi trABng h?c tYp, ngABi giáo viên 5ã t:o ra m gkng c
a HS, t:o cho các em sQ tQ tin vào bFn thân và t`ng cABng sQ giao tiWp, 5ánh giá tích cQc lon nhau. NgABi giáo viên 5ó 5ã t:o nên m khác nhau, môi trABng h?c tYp gsm tYp h/p các yWu t> Fnh hAEng 5Wn vi)c d:y và h?c. Môi trABng h?c tYp là nZi diRn ra quá trình h?c tYp c
a trt, bao gsm: môi trABng vYt chNt và môi trABng tinh thvn. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN | 13 • Môi tr&”ng v+t ch.t: Là toàn b” không gian (c0 trong ho2c ngoài phòng h5c), n8i di:n ra quá trình d?y — h5c, mà C Dó có các yFu tG nhH b0ng, bàn ghF, ánh sáng, âm thanh, không khí, cách sLp xFp không gian phòng h5c… Không gian lQp h5c là yFu tG tác D”ng quyFt DRnh DFn môi trHSng vUt chVt. Nó có hai hình thái: vUt chVt và tâm lí. Không gian vUt chVt là vùng bao quanh có th< giQi h?n bCi m"t biên giQi khó nhìn thVy DH>c. Nó duy trì m”t kho0ng cách vQi ngHSi bên c?nh và c^n DH>c tôn tr5ng. Không gian DH>c coi là “vùng DVt” thu”c va cá nhân ho2c m”t nhóm h5c sinh: lQp h5c, bàn h5c, chb D< sách vC, chb h5c… Mbi không gian bao hàm nhdng D2c thù cea ngHSi sf dgng. Trong không gian cá nhân, mbi ngHSi c0m thVy có nhu c^u DH>c C m”t mình, có si Vm cúng, tho0i mái, ti tin cho ho?t D”ng. NgH>c l?i, chính không gian này sk làm cho h5c sinh c0m thVy bR gò bó, chUt hlp khi tham gia các ho?t D”ng h5c tUp. Vì vUy, khi bG trí chb ngni, c^n quan tâm DFn D2c Dii cho các ho?t D”ng cá nhân và cho si tho0i mái cea h5c sinh. Không khí tm thVp, n2ng na nhanh chóng dun DFn si mqt mvi, chán n0n. TrSi nóng ho2c l?nh quá Dau dun DFn si thiFu hào hwng cho ngHSi h5c. Ánh sáng crng có t^m quan tr5ng to lQn cho viqc nhìn, quan sát khi h5c tUp. Có ít nhVt 50% n|ng lic cea não tham gia vào xf lí các hình 0nh DFn vQi con ngHSi t~ bên ngoài. Nhdng hình 0nh nhìn thVy DH>c bao quát r”ng h8n là nhdng hình 0nh DH>c nghe. Do Dó trs em sk bR wc chF nFu nhìn mà không thVy rõ. Âm thanh C m”t lQp h5c có th< nn ào ho2c hài hoà. ThHSng thì gi5ng nói êm ái, d: chRu sk thuUn l>i h8n cho si chú ý, tUp trung và giao tiFp. Nhdng tiFng chói tai, thì th^m, rì r^m ho2c oang oang cea gi5ng nói sk gây khó chRu cho quá trình d?y h5c, gây nên si mVt chú ý, Dãng trí và d: bR kích D”ng.14 | MODULE TH 7• Môi tr&”ng tinh th+n: Là toàn b” m)i quan h/ tác 2″ng qua l5i gi6a GV, HS, nhà tr=>ng, gia 2ình và c”ng 2Ang. Gia 2ình là môi tr=>ng s)ng 2Eu tiên cGa hHc sinh, 2ó là nJi sinh ra, nuôi d=Lng và giáo dMc các em, và cha mO là nh6ng nhà giáo dMc 2Eu tiên. NQp s)ng gia 2ình, m)i quan h/ tình cSm cGa các thành viên, trình 2″ vTn hoá, sU g=Jng mVu và ph=Jng pháp giáo dMc cGa cha mO có Snh h=Wng rXt lYn tYi sU phát triZn tâm lí, ý th^c, hành vi cGa hHc sinh THCS. Nhà tr=>ng, vYi s^ m/nh kép là 2Sm bSo truydn thM kiQn th^c và giáo dMc hHc sinh, nh= là yQu t) môi tr=>ng bên ngoài có Snh h=Wng to lYn 2Qn vi/c hHc tep, rèn luy/n cGa hHc sinh THCS. CM thZ, nhà tr=>ng là nJi cung cXp kiQn th^c m”t cách h/ th)ng cho ng=>i hHc, là nJi giáo dMc các phgm chXt 25o 2^c cGa nhân cách cho ng=>i hHc, nhà tr=>ng giúp cho ng=>i hHc tU chG và 2ào t5o ng=>i hHc trW thành m”t công dân có trách nhi/m. Xã h”i, vYi các truydn th)ng, giá trk, 2knh h=Yng kinh tQ, chính trk và tôn giáo, có Snh h=Wng gián tiQp tYi vi/c d5y hHc và giáo dMc hHc sinh. Môi tr=>ng xã h”i Snh h=Wng tYi quá trình hình thành và phát triZn nhân cách hHc sinh th=>ng qua hai hình th^c là tU phát và tU giác. Nh6ng Snh h=Wng tU phát bao gAm các yQu t) tích cUc và tiêu cUc cGa 2>i s)ng xã h”i vô cùng ph^c t5p do cá nhân tU lUa chHn theo nhu cEu, h^ng thú, trình 2″ tU giáo dMc cGa mình. Nh6ng Snh h=Wng tU giác là nh6ng to hpp tác 2″ng trUc tiQp hay gián tiQp có h=Yng 2ích, có n”i dung, có ph=Jng pháp, bqng nhidu hình th^c cGa các to ch^c, cJ quan, 2oàn thZ xã h”i. Tep thZ và các to ch^c ho5t 2″ng cGa tep thZ hHc sinh nh= r”i ThiQu niên Tidn phong HA Chí Minh, Sao Nhi 2Ang có Snh h=Wng không nhs 2Qn sU phát triZn nhân cách cGa các em. Tep thZ vYi t= cách là c”ng 2Ang 2tc bi/t 2=pc to ch^c W trình 2″ cao, có tôn chu mMc 2ích, n”i dung ho5t 2″ng, có ku luet, t5o 2idu ki/n t)t cho hHc sinh s)ng, ho5t 2″ng và giao l=u. Giáo dMc hi/n 25i rXt coi trHng giáo dMc tep thZ, coi tep thZ là môi tr=>ng 2Z hHc sinh giao l=u, t=Jng tác, là ph=Jng ti/n 2Z giáo dMc hHc sinh. M)i quan h/ b5n bè có Snh h=Wng hqng ngày, hqng gi> 2Qn hHc sinh. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN | 15 Nh” v%y có th* th+y, vi.c xây d2ng MTHTTT có 8nh h”9ng quynh = 2. Anh/ch( hãy vi-t ra m2t s4 k-t qu8 c9a vi:c d Vi”c xây d)ng MTHTTT /0ng ngh2a v5i vi”c nâng cao ch7t l:;ng giáo d=c v> ph:
ng pháp giAng dBy sI /:;c /i>u chKnh và sLa /Mi phù h;p d)a trên nhu cPu cFa hQc sinh, thông qua /ó cVng nâng cao /:;c s) tham gia tích c)c cFa các em trong vi”c hQc tZp. Mng pháp dBy hQc phù h;p sI gây h
g thú và giAm b5t c_ng th`ng cho HS trong gib hQc, giúp các em hicu rõ bài h
n, ví d= nh: vi”c sL d=ng các d=ng c= tr)c quan h< tr; cho vi"c dBy hQc hay khuyfn khích tinh thPn làm vi"c theo nhóm. S) phát tricn toàn di"n cFa trg sI /:;c t_ng c:bng thông qua vi"c l0ng ghép nii dung th)c tijn vào trong giAng dBy. Các em HS sI có nhkng cái nhìn th)c tf h
n v> cuic smng ngoài các /nnh ngh2a và lí thuyft trên sách vo. Ví d= nh: vi”c l0ng ghép k2 n_ng
g xL, giao tifp hay các k2 n_ng t) bAo v” trong các hoBt /ing ngoBi khoá là r7t thift th)c. Tóm lBi, nhà tr:bng thân thi”n /:;c xây d)ng /c là n

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Món Ăn Ngày 20 10 (5 Mẫu), Download Bài Thuyết Trình Nấu Ăn 20/10

i, khám phá và chupn bn cho cuic smng. Thêm vào /ó, xây d)ng tr:bng hQc thân thi”n sI tBo d)ng mmi quan h” chqt chI, b>n vkng gika nhà tr:bng, gia /ình và cing /0ng cùng h:5ng t5i xây d)ng môi tr:bng an toàn, lành mBnh và thân ái. Khi có s) /óng góp, /0ng thuZn và n< l)c cFa gia /ình, nhà tr:bng và cing /0ng thì vi"c cAi thi"n các /i>u ki”n c
so vZt ch7t và ch_m sóc sc khog cFa HS trong nhà tr:bng sI /:;c quan tâm /úng mc. Ts /ó, môi tr:bng tâm lí xã hii cVng /:;c cAi thi”n h
n. Nhà tr:bng thân thi”n là n
i /Am bAo c
so vZt ch7t /áp
g cho vi”c dBy và hQc cFa thPy cô giáo và các em hQc sinh, là n
i tBo d)ng /:;c s) an toàn, lành mBnh, v_n minh và phù h;p v5i tâm lí cFa /mi t:;ng th= h:ong. Nhìn chung, môi tr:bng giáo d=c có tác /ing quan trQng t5i s) hình thành và phát tricn nhân cách hQc sinh. Môi tr:bng góp phPn tBo nên m=c /ích, /ing c
ng ti”n cho hoBt /ing và giao tifp cFa hQc sinh, nhb /ó mà mp hAc sG/không sDch sG): ………………. …………………………………………… — HI dùng dDy hAc (có/không có; có MN/thi&u; s#p x&p): …….. …………………………………………… — SPn phQm cNa HS: …………….. …………………………………………… 2. V
i nhVng MiWm ch;a thân thi4n, anh/chY sG làm gì? Hoàn thi4n bPng ti&p theo: Bi1n pháp “) “.tTT Nh$ng “i)m ch,a “.t Nh$ng vi1c Nh$ng vi1c nên làm không nên làm1234567891011 XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN | 211213141516MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN:1. Không gian hoạt động của giáo viên và học sinh T! tr%&c ()n nay chúng ta v1n quen cách ngh6 trong l&p h:c ph;i có b?c gi;ng, bàn — là chC làm viEc cFa GV. Cách bK trí này tMo ra kho;ng cách giOa GV và HS, (Rnh ra kho;ng không gian cFa GV và kho;ng không gian cho HS. Cách bK trí nh% vTy không phù hVp. — ChC làm viEc cFa GV W vR trí có thX quan sát (%Vc hoMt (Zng cFa toàn l&p và khi cng ng^n nh_t. V&i yêu cp thân thi5n. BCng, bàn gh%, tE, 7F dùng dHy h0c, ánh sáng, màu s”c t>?ng lLp h0c… 7>Mc bN trí, s”p x%p hMp lí tHo không gian h0c t
p thoCi mái, nhR nhàng cho cC GV và HS.3. Xây dựng các góc bộ môn Góc bW môn trong phòng h0c là khu vng bày các thi%t b*, 7F dùng giCng dHy, h0c t
p cEa tYng bW môn (góc ti%ng Vi5t, góc Toán, góc T B!ng %&i chi*u 1: H/ng m1c Thân thi5n Ch7a thân thi5n1. Khuôn viên — Có hàng rào bao quanh (b9ng — Không có hàng rào baonhà tr./ng cây tre ho>c t./ng g?ch). quanh; ng./i, xe cK, EKng vLt — Có cAng tr./ng và biBn có thB ra vào tr./ng tM do. hiCu ghi tên tr./ng/EiBm — Không có cAng và tên tr./ng. tr./ng rõ ràng.2. Sân tr./ng — B9ng phSng và có cây xanh. — TUt Eá gW ghX, HS dZ vUp ngã khi ch>i.3. Công trình vC — Khu vC sinh dành riêng cho — Không có khu vC sinh ho>c cósinh và n.ac s?ch nam và nb E.cc gib s?ch sd. nh.ng bgn nên HS Ei vC sinh bha bãi xung quanh tr./ng. — Có n.ac s?ch EB HS rea — Không có nguWn n.ac s?ch chân tay, m>t mfi. cho HS se ding.4. Tl/túi thunc — Nhà tr./ng có túi/tl thunc — Không có thunc EB s> cpu vai mKt sn thunc thông cho HS khi Eau bing, chqy ding EB có thB s> cpu cho máu, nhpc Eru… HS t?m th/i.5. Phòng hwc — DiCn tích phòng hwc El rKng, — ChLt chKi, thi|u ánh sáng thoáng mát và El ánh sáng. ho>c b} qnh h.~ng b~i ti|ng Wn, không khí ô nhiZm… — Sàn lap b9ng phSng. — NXn phòng hwc ghW ghX, lWi lõm, dZ vUp ngã. — T./ng, mái lcp ch{c ch{n. — T./ng, mái lcp có nguy c> sit v, m.a dKt…24 | MODULE TH 7 H!ng m&c Thân thi-n Ch/a thân thi-n6. Bàn, gh), b+ng — Bàn gh) ch.c ch.n, phù — Bàn gh) thi)u ch.c ch.n, h1p v3i HS, b+ng vi)t ch8 rõ có Iinh, vFt nhEn, b+ng t>i ràng, d trí h1p lí, tiAn l1i cho — B> trí bàn gh), b+ng chMa sinh hoDt hEc tFp. thuFn tiAn cho viAc di chuyPn cQa HS trong quá trình hEc tFp.7. TrMng bày — L3p hEc ngay ng.n, sDch sY. — L3p hEc bja bkn, bcn.không gian l3p — Z< dùng dDy hEc (ZDDH) — ZDDH và s+n phcm cQahEc IM1c s.p x)p tiAn l1i cho HS HS không IM1c trMng bày khi s` dang (tranh +nh, biPu trong l3p hEc hogc trMng bày b+ng, sb I<, vFt thFt, mô chl là hình thmc. hình, s+n phcm do GV và HS tf làm hogc sMu thm…). — S+n phcm cQa HS IM1c trMng bày nhM bài làm t>t, tranh vY cQa HS. (Nh”ng hi”n v)t này -./c tr.ng bày theo môn h7c, không :n -;nh mà thay -:i theo yêu c?u c
a tAng giai -oBn h7c t)p.) B2ng 34i chi5u 2: TDo mkt l3p hEc ngnn n.p, sDch sY và khuôn viên nhà trMLng sM phDmTT Tiêu chí Bi-n pháp 3= 3!t1 Sàn l3p, ngnn bàn không có rác, ThMLng xuyên quét dEn vA sinh l3p giqy lkn, que, bùn Iqt, thmc nn hEc. Có b+ng phân công trfc nhFt vMbng vãi… rõ ràng IP GV và HS cùng theo dõi.2 Trên tMLng, trhn không có mDng Zw nghK nhà trMLng cung cqp thùng nhAn ginng, v)t loang lx, > bcn… rác, chxi quét (huy Ikng ckng Ii bBn. cho h:c sinh.5 LTp h:c có thùng/giY “(ng rác và Có hình thNc thi “ua khen ng5i giRa chSi quét “> g:n gàng. các tS, nhóm, lTp…6 Không có n4Tc bBn, gi` rách bBn, chSi cùn trong lTp.7 Các tranh bnh, bi>u bbng treo/dán GV cùng h:c sinh phát hi&n, treo lhi trên t4dng không be rách, bong ra, tranh, dán chi rách. xiêu vfo, b
i bám…8 Sách vF không be culn mép, bBn, H4Tng dmn HS cách “> sách vF khi xé rách… vi9t, cách cnm khi “:c. Th4dng xuyên nh6c nhF HS giR gìn vF shch chR “fp.9 Bàn gh9 không be lung lay, gãy ho0c Giáo d
c HS quan sát, phát hi&n. 1t có “inh/vst nh:n. nghe nhà tr4dng thay, sua kep thdi.10 M0t bàn, gh9 không be chyng chet Giáo d
c h:c sinh không vz, vi9t, các v9t, vz, cNa… cNa lên m0t bàn gh9.11 Có n4Tc l:c “> HS và GV ulng, có 1t nghe nhà tr4dng/d( án/h{i cha chsu “> rua tay. mf h:c sinh hi tr5 vst d

Xem thêm: Tài Liệu Sách Tiếng Anh Thí Điểm Lớp 10 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Mới Thí Điểm

c HS ulng n4Tc shch, rua tay.12 Có cây xanh trong lTp h:c. GV và HS cùng trng và ch€m sóc cây xanh (cây dây leo trng F cua sS, chsu cây “0t F góc lTp).13 Có hàng rào bao quanh khuôn viên N9u không có kinh phí xây d(ng kiên nhà tr4dng và cSng có bi>n hi&u tên cl, nhà tr4dng cnn phli h5p vTi U‡ tr4dng/”i>m tr4dng. ban xã huy “{ng c{ng “ng “óng góp vst li&u (cây, tre) và công lao “{ng “> làm hàng rào và cSng tr4dng.14 Sân tr4dng byng phˆng, shch sz và Phli h5p vTi 1oàn Thanh niên c#a có cây xanh, cY, hoa. tr4dng và xã (ho0c ph

Viết một bình luận