Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học Module 12, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Th12

Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học – Module 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Đang xem: Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12

*

DownloadVui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học trình bày về chương trình tiểu học và quan điểm dạy học tích hợp; các nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; thực trạng dạy học tích hợp các nội dung ở tiểu học; kĩ năng lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp,…

Xem thêm: Mẫu Bảng Kê Vận Chuyển Là Gì? Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển Hàng Hóa Mới Nhất

*

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học – Module 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Xem thêm: Cách Viết Thông Báo Tuyển Dụng Tiếng Anh Là Gì ? Tìm Hiểu Chung Về Tuyển Dụng

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNGMODULE TH 12 LËp kÕ ho¹ch d¹y häc tÝch hîp c¸c néi dung gi¸o dôc ë tiÓu häc | 7 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Tích h%p là m*t trong nh0ng quan 4i6m phát tri6n ch89ng trình giáo d Module này g+m b.n n/i dung d12i 3ây: — Ch19ng trình ti=u h>c và quan 3i=m dCy h>c tích hEp. Các n/i dung 31Ec tích hEp giáo dIc trong các môn h>c và hoCt 3/ng giáo dIc K ti=u h>c. — ThMc trCng dCy h>c tích hEp các n/i dung giáo dIc K ti=u h>c. — KO nPng lMa ch>n ph19ng pháp, kO thuSt dCy h>c phù hEp v2i viUc dCy h>c tích hEp. — ThMc hành lSp kV hoCch bài h>c tích hEp các n/i dung giáo dIc. B. MỤC TIÊU H!c xong module này, h!c viên có kh6 n7ng: — Hi=u rõ ch19ng trình ti=u h>c và quan 3i=m dCy h>c tích hEp th= hiUn trong ch19ng trình các môn h>c. NhSn biVt rõ các n/i dung 31Ec tích hEp giáo dIc trong các môn h>c và hoCt 3/ng giáo dIc K ti=u h>c. — Zánh giá thMc trCng dCy h>c tích hEp các n/i dung giáo dIc K tr1c. — LMa ch>n ph19ng pháp, kO thuSt dCy h>c phù hEp v2i viUc dCy h>c tích hEp. — LSp 31Ec kV hoCch dCy h>c tích hEp các n/i dung giáo dIc. C. NỘI DUNGHoạt động 1: Tìm hiểu chương trình tiểu học và quan điểm dạy học tích hợp; các nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu họcI. NHIỆM VỤ — Z>c ch19ng trình giáo dIc ti=u h>c, xác 3^nh các hình th_c/m_c 3/ tích hEp n/i dung dCy h>c trong các môn h>c và giaa các môn h>c. — TSp hEp các tài liUu dCy h>c tích hEp, thbo luSn nhóm 3= chd ra nhang n/i dung 31Ec tích hEp trong dCy h>c các môn h>c K ti=u h>c. LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC | 9II. THÔNG TIN PHẢN HỒI1. Chương trình tiểu học và quan điểm dạy học tích hợp * M#c tiêu tích h+p ch-.ng trình nh3m: — Gi8m s: l-+ng môn h=c. — Phát triAn nBng lCc cho h=c sinh. — TBng c-Fng thCc hành Hng d#ng gi8i quyLt các vNn OP gQn gRi vSi cuTc s:ng h3ng ngày. C# thA, tích h+p lWnh vCc khoa h=c tC nhiên và khoa h=c xã hTi tiAu h=c s>: — Cung cNp cho h=c sinh nh^ng thu_t ng^ và khái ni`m khoa h=c c. b8n nh3m giúp các em hiAu b8n thân và thL giSi xung quanh. — Cung cNp cho h=c sinh c. hTi OA phát triAn kW nBng, thói quen t- duy và thái OT cQn thiLt OA khám phá khoa h=c. — Chufn bg cho h=c sinh hiAu biLt vP cTng Ohng, xã hTi, có kW nBng tham gia các hoit OTng xã hTi OA các em có thA hoà nh_p, s:ng có ích cho xã hTi. — Giúp h=c sinh Oánh giá O-+c khoa h=c 8nh h-
g OLn con ng-Fi và môi tr-Fng nh- thL nào. * Các hình thHc tích h+p ch-.ng trình: Có nhiPu hình thHc tích h+p ch-.ng trình khác nhau. Tích h+p nTi dung là hình thHc n:i kLt nTi dung trong nTi bT môn h=c và gi^a các môn h=c vSi nhau. Có thA chia làm 3 hình thHc (holc 3 mHc OT) nh- sau: — KLt h+p lhng ghép (fusion): qây là mHc OQu tiên cra tích h+p; theo Oó, nh^ng nTi dung nào Oó s> O-+c kLt h+p vào ch-.ng trình môn h=c OTc l_p Oã có stn. + NTi dung tích h+p O-+c thA hi`n qua vi`c gwn nTi dung môn h=c vSi OFi s:ng thCc tixn, lhng ghép nTi dung vP dân s:, môi tr-Fng… trong nh^ng nTi dung phù h+p; h-Sng vào sC hình thành và phát triAn nBng lCc hành OTng, nBng lCc gi8i quyLt vNn OP. H=c sinh tìm tòi, xây dCng kiLn thHc mSi t| kiLn thHc Oã biLt và v:n thCc tixn cuTc s:ng.10 | MODULE TH 12+ Áp d%ng m)t s, bi/n pháp nh2m th3 hi/n quan 7i3m tích h:p trong tài li/u giáo khoa, tài li/u giáo viên và các hCDng dEn chF 7Go thHc hi/n nhC: n)i dung sách giáo khoa (SGK) giúp hPc sinh tH xây dHng kiTn thUc tV nhWng kinh nghi/m cXa cá nhân và gYn vDi 7Zi s,ng (làm cho hPc t

ng v?n có nhAng phCn mang tên riêng cEa tFng môn h+c. Ví dJ: N7i dung ki5n thMc NOa lí t% nhiên cEa môn POa lí có thQ sR N>Sc xây d%ng v-i các môn h+c nh> Sinh h+c, Hoá h+c, VYt lí; n7i dung ki5n thMc NOa lí kinh t5 — xã h7i có thQ k5t hSp v-i ki5n thMc môn LOch s^ ho_c m7t môn nào Nó có quan ha gCn gbi theo quan NiQm tích hSp. V-i ph>dng án này, mei môn h+c có chung mJc tiêu, n7i dung, ph>dng pháp dfy h+c và Nánh giá, cgu trúc bài trong SGK. N7i dung cJ thQ N>Sc chia thành các phCn chE y5u mang tên phân môn. Mei phCn có nhAng chE Nl nhgt NOnh. Ví dJ: PhCn 1 — POa lí, PhCn 2 — LOch s^. M7t giáo viên có thQ dfy cp hai n7i dung ho_c mei giáo viên dfy m7t phCn theo chuyên môn N>Sc Nào tfo. qu NiQm cEa ph>dng án này là lofi br nhilu hdn các vgn Nl trùng l_p, không thi5t th%c; hình thành và phát triQn nung l%c gipi quy5t vgn Nl t>dng N9i phMc tfp t9t hdn; hình thành và phát triQn N>Sc nhAng ki5n thMc và kv nung xuyên môn; gipm N>Sc s9 NCu sách; vYn dJng các ki5n thMc liên môn th>wng xuyên hdn. Nh>Sc NiQm cEa ph>dng án này là x che: xây d%ng môn h+c m-i là m7t Nilu khó khun vì các chE Nl cho tFng phân môn phpi N>Sc l%a ch+n và cCn N>Sc cgu trúc lfi; gây xáo tr7n trong chy Nfo và qupn lí giáo dJc; cCn bzi d>{ng giáo viên c|n thYn hdn vl n7i dung và ph>dng pháp dfy h+c; ngoài ra, ph>dng án này còn có thQ g_p khó khun vl m_t tâm lí chuyên môn và tâm lí xã h7i.2. Một số ví dụ về hình thức, mức độ tích hợp trong một số môn học Ch>dng trình giáo dJc tiQu h+c hian nay quán triat khá rõ nét quan NiQm tích hSp. D>-i Nây là m7t s9 biQu hian cJ thQ trong ch>dng trình m7t s9 môn h+c. * Môn Ti5ng Viat: Ch>dng trình Ti5ng Viat tiQu h+c hian nay xây d%ng theo quan NiQm tích hSp:12 | MODULE TH 12 — Tích h&p theo chi,u ngang là tích h&p theo nguyên t”c )*ng quy gi3a các phân môn v9i nhau, gi3a ki các phân môn trong m-t ./n v1 h2c .3u ph5c v5 ch6 .i8m, nh:ng m;i phân môn có cách th8 hi=n riêng. * Môn B1a lí và môn L1ch sI: Trong phLn ChuNn kiPn thQc, kR nSng và yêu cLu v3 thái .- h2c sinh cLn .Ut sau khi h2c hPt cVp Ti8u h2c .ã khXng .1nh h2c sinh cLn: “BiPt và trình bày .:>c m-t s^ s_ ki=n, nhân v`t tiêu bi8u trong quá trình phát tri8n c6a l1ch sI dân t-c. B:cc .Lu biPt m-t s^ .dc .i8m ch6 yPu v3 t_ nhiên, dân c:, kinh tP c6a .1a ph:/ng, Vi=t Nam, khu v_c Bông Nam Á, các châu l5c và m-t s^ qu^c gia trên thP gici. BiPt tìm m-t s^ thông tin ./n gihn”. Ch:/ng trình môn T_ nhiên và Xã h-i (lcp 1, 2, 3) quán tri=t quan .i8m tích h>p, coi t_ nhiên, con ng:pi và xã h-i là m-t th8 th^ng nhVt có m^i quan h= qua lUi… Ch:/ng trình môn L1ch sI và B1a lí (lcp 4, 5) gihi thích rõ: “M-t s^ kiPn thQc l1ch sI, .1a lí .ã .:>c lvng ghép trong m-t s^ ch6 .3 c6a môn T_ nhiên và Xã h-i x các lcp 1, 2, 3. BPn lcp 4 và lcp 5, L1ch sI và B1a lí tách thành môn riêng nhym giúp h2c sinh mx r-ng và nâng cao hi8u biPt v3 môi tr:png xung quanh… Khi tiPn hành dUy h2c, giáo viên cLn tSng c:png kPt h>p nh|ng n-i dung có quan h= m`t thiPt vci nhau gi|a hai phLn nói trên (ví d5: thay .}i thQ t_ n-i dung m-t trong hai phLn và liên h= nh|ng kiPn thQc gLn nhau gi|a hai phLn L1ch sI và B1a lí). Bên cUnh .ó, giáo viên cLn chú ý liên h= n-i dung bài h2c vci nh|ng nét .dc thù, tiêu bi8u c6a l1ch sI, .1a lí x .1a ph:/ng”. Nh: v`y, ch:/ng trình môn h2c này .ã quán tri=t theo quan .i8m tích h>p, coi t_ nhiên, con ng:pi và xã h-i là m-t th8 th^ng nhVt có m^i quan h= qua lUi. Trong .ó, con ng:pi vci nh|ng hoUt .-ng c6a mình, va là cLu n^i gi|a t_ nhiên và xã h-i, va tác .-ng mUnh m‚ .Pn t_ nhiên và xã h-i. Vì v`y, m-t s^ kiPn thQc .1a lí, l1ch sI… .ã .:>c lvng ghép trong m-t vài ch6 .3 c6a môn T_ nhiên và Xã h-i x các lcp 1, 2 và 3. L!p 1, 2 và 3 h:cng tci m5c tiêu giúp h2c sinh có m-t s^ kiPn thQc ban .Lu v3 m-t s^ s_ v`t, hi=n t:>ng ./n gihn trong t_ nhiên và xã h-i…; có m-t s^ kR nSng ban .Lu nh: quan sát, nh`n xét, nêu th„c m„c, .dt câu h…i và di†n .Ut nh|ng hi8u biPt c6a mình v3 s_ v`t, hi=n t:>ng ./n gihn trong t_14 | MODULE TH 12 nhiên và xã h)i, t, -ó làm cho h3c sinh thêm yêu thiên nhiên, gia -ình, tr;ng. !n l%p 4 và 5, kiAn thBc -Ca lí và lCch sE -;Fc tích hFp vHi nhau tIo thành môn h3c mang tên KCa lí và LCch sE vHi n)i dung là:— NhQng sR kiSn, nhân vUt lCch sE phVn ánh nhQng c)t mXc -ánh dYu sR phát triZn cn hoá…) và giQ n;Hc cn hoá cng trình và biên soIn SGK theo h;Hng tích hFp, f tiZu h3c, môn KCa lí c{ng -ã -;Fc phXi hFp vHi m)t sX môn h3c khác (nh; LCch sE, Sinh h3c…) và -ã thZ hiSn -;Fc phan nào quan -iZm tích hFp qua sách vb môn h3c. Ví dd, trong sách giáo khoa +a lí — L+ch s3 l%p 4, hai bài -au tiên giúp h3c sinh làm quen vHi bVn -i, h3c sinh -;Fc cung cYp nhQng kiAn thBc, ks n>ng can thiAt vb bVn -i -Z nhQng bài sau các em có thZ sE ddng vXn hiZu biAt cng trình t,ng môn, sách -b cUp chung cho cV hai môn vb các ph;>ng pháp và hình thBc dIy h3c ch< yAu, vb -ánh giá kAt quV h3c tUp cm gan -ây, LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC | 15 nhi#u ki”n th)c m,i -ã -/0c tích h0p vào môn 78a lí nh/ giáo d>c dân sA s)c khoB v8 thành niên, giáo d>c bFo vG môi tr/Ing, giáo d>c sJ d>ng nKng l/0ng ti”t kiGm và hiGu quF… Ngoài ra, hiGn nay, các nPi dung v# giáo d>c bFo vG tài nguyên và môi tr/Ing biQn — -Fo, )ng phó v,i bi”n -Ti khí hUu… cVng -ang -/0c triQn khai tích h0p vào mPt sA môn hWc, trong -ó có 78a lí. * Môn MZ thuUt, Âm nhc, Th^ công: Trong Ch/ang trình giáo d>c phT thông, môn MZ thuUt, Âm nhc và Th^ công có nhiGm v> giáo d>c thcm mZ cho hWc sinh -Q giúp các em phát triQn toàn diGn v# -)c — trí — thQ — mZ, to -i#u kiGn cho các em ti”p xúc, làm quen và cFm nhUn cái -gp, bi”t to ra cái -gp và vUn d>ng nhhng hiQu bi”t v# cái -gp vào cuPc sAng hing ngày. 7jng thIi, thông qua nPi dung và ph/ang pháp dy hWc, giáo viên có thQ giáo d>c hWc sinh v# nhi#u vkn -#: vKn hoá, l8ch sJ, xã hPi, môi tr/Ing… và hình thành các kZ nKng cmn thi”t c^a môn hWc cho hWc sinh. Khi thi”t k”, xây dong ch/ang trình tiQu hWc hiGn nay, các phân môn Âm nhc, MZ thuUt và Th^ công -/0c k”t h0p v,i nhau thành môn NghG thuUt nhim m>c -ích ch^ y”u là giFm b,t sA -mu môn p tiQu hWc và to -i#u kiGn -Q giáo viên tích h0p các nPi dung mang tính nghG thuUt p tr/Ing tiQu hWc. 7ây là h/,ng -i -úng, phù h0p v,i xu th” chung. Môn Th^ công và môn MZ thuUt có nhi#u -iQm t/ang -jng v# hình th)c thQ hiGn, chkt liGu, -j dùng dy hWc, ph/ang pháp dy hWc và -ánh giá k”t quF hWc tUp. Do vUy, viGc tích h0p MZ thuUt v,i Th^ công là rkt cmn thi”t và nên -/0c nghiên c)u, phân tích kZ l/sng khi thi”t k” ch/ang trình cVng nh/ SGK, sách giáo viên hai môn hWc này. Ngoài ra, còn có mPt sA môn khác không nim trong ch/ang trình quAc gia, bao gjm: giáo d>c v# tôn giáo, ngh# nghiGp, gi,i tính, viGc làm, cá nhân, xã hPi, y t”… Nguyên t(c chung nh+t c,n ph.i l1u tâm là s6 k8t dính t;o thành kh=i th=ng nh+t trong n?i dung d;y h

Viết một bình luận