bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO GV, NV

*

PHÒNGGD&ĐTĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /KH-TrMN

 

                                                  Việt Dân, ngày 20 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

CHO GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

năm học 2015 – 2016

 

      Căn cứ vào chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng của học sinh năm học 204 – 2015.

Đang xem: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên

    Căn cứ vào thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ GVMN.Trường mầm non Việt Dân  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2015 và năm học 2015 -2016 cho CBQL, giáo viên, nhân viên trong trường như sau:

I. Mục tiêu.

    – Giúp cán bộ, giáo viên trong nhà trường nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Nắm được quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn giáo viên Mầm non. Nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

   – Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN;

   – Nâng cao kĩ năng chăm sóc, nuôi dưỡng GD và kỹ năng tuyên truyền;

   – Nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu và ý thức cập nhật thông tin.

II. Nội dung bồi dưỡng.

   – Bồi dưỡng nhận thức về chính trị, tư tưởng, bao gồm: Đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Giáo dục, đặc biệt tiếp tục đi sâu, rộng phong trào: “Xây dựng trường MN an toàn, thân thiện- trẻ ngoan khoẻ, học đều”. Các văn bản liên quan đến ngành.

   – Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên, nhân viên :

  + Tiếp tục củng cố nội dung, chương trình GDMN.

  + Củng cố nội dung, chương trình GDMN và cách lựa chọn đề tài, hoạt động giáo dục đảm bảo cân đối ở các lĩnh vực.

  + Bồi dưỡng cách xây dựng kế hoạch, xây dựng bộ công cụ, đánh giá trẻ 5 tuổi theo mục tiêu giáo dục trẻ 5 tuổi.

  + Hoạt động giáo dục thể chất.

  + Hoạt động vui chơi ( hoạt động góc)

  + Củng cố về việc thực hiện hồ sơ sổ sách của giáo viên.

  + Củng cố kĩ năng, quy trình chăm sóc trẻ; kỹ năng xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp trong trường MN.

   +  Củng cố cách hình thành kỹ năng sống cho trẻ trong trường MN.

   + Củng cố phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ làm trung tâm và cách tiếp cận với phương tiện dạy học hiện đại.

   + Củng cố cách thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

   – Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, soạn giáo án online cho cán bộ giáo viên nhân viên.

   – Bồi dưỡng cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

   – Bồi dưỡng việc tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục mầm non.

III. Kế hoạch cụ thể:

  * Bồi dưỡng hè 2015:

   1. Bồi dưỡng nhận thức về:

     – Đạo đức Nhà giáo (QĐ số 16/QĐ-BGD); phong trào: “Xây dựng trường MN an toàn, thân thiện- trẻ ngoan khoẻ, học đều”; Phổ cập trẻ 5 tuổi; Đánh giá trường MN, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN.

   2. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm:

    – Củng cố và bồi dưỡng thực hiện chương trình GDMN mới:

    + Củng cố nội dung, chương trình GDMN và cách lựa chọn đề tài, hoạt động giáo dục đảm bảo cân đối ở các lĩnh vực.

   + Bồi dưỡng cách xây dựng kế hoạch, xây dựng bộ công cụ, đánh giá trẻ 5 tuổi theo mục tiêu giáo dục trẻ 5 tuổi.

   + Hoạt động giáo dục thể chất.

   + Hoạt động vui chơi ( hoạt động góc)

    – Củng cố phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ làm trung tâm và cách tiếp cận với phương tiện dạy học hiện đại;

    – Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nội dung theo nhu cầu của giáo viên

    – Củng cố kĩ năng, quy trình chăm sóc trẻ; kỹ năng xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp trong trường MN;

    –  Củng cố cách hình thành kỹ năng sống cho trẻ trong trường MN

    – Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho giáo viên (bồi dưỡng tin học cho GV thiết kế bài giảng  điện tử, khai thác mạng…).

   – Bồi dưỡng về cách thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

   – Bồi dưỡng nâng cao về đàn và làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo.

   – Bồi dưỡng nấu ăn cho cô nuôi.

Xem thêm: Sách Tự Học Ukulele – Ebook Miễn Phí Về Việc Tự Học Nhạc Cụ

 * Nội dung Bồi dưỡng CBGV, NV trong năm học 2015-2016:

    – Tiếp tục củng cố và bồi dưỡng thực hiện chương trình GDMN mới:

   + Củng cố nội dung, chương trình GDMN và cách lựa chọn đề tài, hoạt động giáo dục đảm bảo cân đối ở các lĩnh vực.

   – Bồi dưỡng cho giáo viên soạn giáo án điện tử và giáo án online.

   + Hoạt động giáo dục thể chất.

   – Củng cố phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ làm trung tâm và cách tiếp cận với phương tiện dạy học hiện đại;

   – Củng cố cách hình thành kỹ năng sống cho trẻ trong trường MN

   – Bồi dưỡng việc tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục mầm non.

    – Phương pháp tích hợp các nội dung giáo dục BVMT; GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; GD vệ sinh, dinh dưỡng; GDATGT; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

   – Củng cố kĩ năng, quy trình chăm sóc trẻ; kỹ năng xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp trong trường MN;

   – Củng cố kĩ năng tuyên truyền; kỹ năng trao đổi với phụ huynh.

   – Bồi dưỡng cách thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên: ghi chép trong hồ sơ, viết bài thu hoạch…

   – Bồi dưỡng đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

   – Bồi dưỡng nâng cao trình độ đào tạo.

IV. Phương thức, thời gian:

   1. Hình thức bồi dưỡng :

   1.1. Hình thức học tập lý thuyết:

     + Học tập trung: giáo viên, nhân viên nghe giảng, giải đáp thắc mắc; dự giờ một số hoạt động giáo dục trong đơn vị;

     + Học nhóm; học cá nhân: kết hợp tài liệu; ghi chép tóm tắt nội dung nghiên cứu .

  1.2. Hình thức tổ chức hoạt động giới thiệu thực tế :

     + Tổ chức giới thiệu các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục; hướng dẫn làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên liệu phế thải.

     + Tổ chức hội giảng, hội thi.

   1.3. Hình thức tổ chức Hội thảo theo chuyên đề: phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non.

   2. Thời gian bồi dưỡng :

       Hè 2015 và trong năm học 2015-2016.

   3. Đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên, nhân viên.

      – Cá nhân tự đánh giá.

      – Đồng nghiệp đánh giá cho nhau.

      – CBQL đánh giá việc bồi dưỡng của giáo viên nhân viên.

 V. Tổ chức thực hiện.

     1. Đối với nhà trường.

       – Xây dựng kế hoạch, định hướng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên.

     – Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các lớp bồi dưỡng cũng như tạo điều kiện để giáo viên nhân viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Phòng, Sở tổ chức.

   2. Đối với các tổ chuyên môn.

     – Xây dựng kế hoạch, định hướng, triển khai kế  hoạch bồi dưỡng đến các giáo viên trong tổ.

     – Sắp xếp để giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng, được tham gia các lớp bồi dưỡng.

     – Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường mở các lớp bồi dưỡng, tổ chức cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.

Xem thêm: Luận Văn Ctu – + Luận Văn Tốt Nghiệp

     Trên đây là toàn bộ kế hoạch bồi dưỡng hè 2015 và năm học 2015-2016 của Trường mầm non Việt Dân.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

Viết một bình luận