Mẫu quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh và song ngữ mới nhất

Bổ nhiệm tiếng anh

Như chúng ta đã biết thì quyết định bổ nhiệm là quyết định cho một cá nhân nào đó đực giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước hay các tổ chức nào đó. Mẫu quyết định bổ nhiệm hư một văn bản có giá trị công nhận cá nhận đó với chức vụ và với quyền nghĩa vụ đi kèm khi thực hiện công việc đó. Vậy Mẫu quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh và song ngữ hiện nay được làm như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh là gì?

Chắc hẳn chúng ta đã nghe rất nhiều tới việc bổ nhiệm đây được hiểu là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước bằng quyết định của một cá nhân hoặc là của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và việc bổ nhiệm này mang tính chất quyền lực của nhà nước từ người có chức vụ nhất định, giúp hỗ trợ củng cố bộ máy nhà nước và góp phần kiện toàn, đồng thời đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và hiệu lực của bộ máy nhà nước.

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm các trưởng phòng kinh doanh 2023

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm song ngữ dùng để làm gì?

Quyết định bổ nhiệm tiếng Anh được viết là Appointment Decision. Quyết định này được hiểu chính là mẫu quyết định bổ nhiệm các vị trí khác nhau cụ thể là tuyển thêm nhân sự giữ các chức vụ điều hành công ty, quản lý các bộ phận/phòng ban trong công ty được soạn thảo bằng tiếng Anh với mục đích cho cá nhân đó giữ vị trí và chức vụ cụ thể. Mẫu quyết định bổ nhiệm tiếng Anh cũng có đầy đủ các thông tin giống như quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Việt thường dùng.

Hiện nay các doanh nghiệp nước ngoài và có vốn đầu tư nước ngoài rất nhiều nên các công ty trên thường có ban lãnh đạo, ban giám đốc là người nước ngoài. Vì vậy, các văn bản trong công ty thường sẽ được soạn thảo bằng tiếng Anh để họ có thể đọc hiểu nội dung, xem xét, ký duyệt, và quyết định bổ nhiệm tiếng Anh cũng là loại văn bản thường dùng trong công tác nhân sự

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh công chức, viên chức

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh và song ngữ:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đọc thêm  Thi Ioe Vong - Hướng Dẫn Làm Bài Thi Ioe Lớp 8

Socialist Republic Of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

……., ngày….tháng…..năm…

……[Place of issue], …..date….month….year….

Quyết định (Decision)

Về việc bổ nhiệm nhân sự (Rev….)

Giám đốc

(Director)

-Căn cứ Điều lệ công ty;

(Pursuant to The Company’s Charter);

-Căn cứ quy chế bổ nhiệm cán bộ của công ty;

(Pursuant to The Company’s Regulation on appointment);

-Theo nhu cầu kinh doanh của công ty; năng lực, thái độ làm việc và thành tựu của người được tuyển dụng và đề xuất bổ nhiệm của….

(- With the essential demands in business; the employee’s ability, attitude and achievements;

And the appointment proposal of ….[Proposer] dated [date/month/year])

QUYẾT ĐỊNH (Decides):

Điều 1 (Article 1): Bổ nhiệm ông/bà:….( Appoint Mr/Mrs:……)

-Họ và tên (Full name):……

-Sinh ngày (Date of birth):……….

-CMND/CCCD số (ID number):…..

-Địa chỉ (Address):………..

Từ…….( From being a/an ……..[Prior Position])

Sang làm việc tại vị trí ……kể từ ngày (To be a/an …….[Position to be appointed] of the Company on ….[Date of apponintment])

Điều 2(Article 2): Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm (Rights and obiligations of appointed person).

-Quyền của nghĩa vụ người được bổ nhiệm được quy định cụ thể ở Điều lệ công ty, quy chế bổ nhiệm cán bộ của công ty và được hướng dẫn bởi người lãnh đạo, quản lý của công ty.

(The rights and obiligations of…[Position to be appointed] are precribed in the Company’s Charter and other regulations of the Company as well as guided by Company’s leaders).

-Người được bổ nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc và nhận chức vụ mới kể từ ngày….

(Mr/Mrs……[Name of appointed person] is responsible for handing over documents, tasks and complete other procedures to start working in the new position from [Date of appointment]).

Điều 3 (Article 3):

Giám đốc, Trưởng phòng nhân sự, các bộ phận, phòng ban của công ty và ông/bà….có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Director, Head of Human Resources, other departments of company and Mr/Mrs…are responsible for implementation this Decision).

Điều 4 (Article 4): Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

(This Decision shall take effect from the date of signing).

Nơi nhận (Recipient):

-Như Điều 3 (As article 3);

-Lưu VP (Save VP)

GIÁM ĐỐC (DIRECTOR)

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign, fullname, stamp)

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm lại chức vụ và hướng dẫn soạn quyết định chi tiết nhất

4. Hướng dẫn làm quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh và song ngữ:

Căn cứ trên những mẫu quyết định thông thường như ta thấy thì như các quyết định bổ nhiệm nhân sự bằng tiếng Việt thường dùng tại các tổ chức, cơ quan, công ty, doanh nghiệp, mẫu quyết định bổ nhiệm tiếng Anh cũng bao gồm đầy đủ những thông tin liên quan đến việc tiến hành thực hiện giao cho một nhân viên nào đó một vị trí công việc mới và được dịch hoàn toàn sang tiếng Anh.

Đọc thêm  Hướng Dẫn Vsdc Free Video Editor, Hướng Dẫn Biên Tập, Cắt Ghép Video Bằng Vsdc

Những thông tin trong mẫu quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh gồm:

– Tên công ty/Company;

– Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Socialist Republic Of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

– Quyết định (Decision)

Về việc bổ nhiệm nhân sự (Rev….)

– Căn cứ Điều lệ công ty;

(Pursuant to The Company’s Charter);

– QUYẾT ĐỊNH (Decides);

– Bổ nhiệm ông/bà:……….( Appoint Mr/Mrs:……………);

– Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm (Rights and obiligations of appointed person);….

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ dùng với mọi trường hợp

5. Thủ tục bổ nhiệm cán bộ theo quy định:

5.1. Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ theo quy định:

– Sơ yếu lí lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ (không quá 06 tháng tính đến ngày trình);

– Giấy khai sinh (bản sao);

– Giấy chứng nhận sức khỏe để đảm bảo đủ điều kiện về sức khỏe có thể đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và có giá trị trong 06 tháng);

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

– Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị,…do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận;

– Các nhận xét, đánh giá theo quy định bao gồm những nội dung cơ bản như:

+ Tự nhận xét, đánh giá của cán bộ có xác nhận của chủ thể có thẩm quyền;

+ Nhận xét, đánh giá của chi bộ nơi cá nhân được bổ nhiệm công tác;

+ Nhận xét, đánh giá của phòng, ban phụ trách cán sự đảng;

+ Nhận xét, đánh giá của đại diện cấp ủy nơi cán bộ cư trú về trách nhiệm của công dân của bản thân và gia đình cá nhân được bổ nhiệm.

– Kết luận về tiêu chuẩn chính trị và kết quả thẩm định về tiêu chuẩn, hồ sơ cá nhân được bổ nhiệm;

Đọc thêm  Cốt truyện KOF – KOF 98 UM OL NHẬT BẢN

– Một số các giấy tờ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là các giấy tờ cần thiết để tiến hành xác minh thông tin của cá nhân được bổ nhiệm. Trong đó các tài liệu này nhằm mục đích cung cấp các thông tin nhằm đảm bảo cá nhân có đủ các điều kiện để trở thành cán bộ phụ trách chức danh theo yêu cầu như: học vấn, trình độ tay nghề, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe,…

Đồng thời, trên thực tế, tùy từng ngành khác nhau mà trong quy trình bổ nhiệm cán bộ, hồ sơ bổ nhiệm cũng cần có các giấy tờ khác như:

– Tờ trình về chủ trương, dự kiến phân công công tác đối với cán bộ được đề nghị bổ nhiệm;

– Văn bản thẩm định, báo cáo của của đơn vị tổ chức hành chính;

– Văn bản đề xuất nhân sự đề nghị bổ nhiệm của đơn vị;

– Bản nhận xét của chi bộ về tiêu chuẩn chính trị của cá nhân được bổ nhiệm;

– Và các giấy tờ khác tùy theo từng ngành, tổ chức.

5.2. Trình tự bổ nhiệm:

Bước 1: Xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ

Đầu tiên để bổ nhiệm được thì cần phải đưa ra các chủ trương về chức vụ cần bổ nhiệm cán bộ.

Bước 2: Tiến hành sắp xếp nhân sự trước khi bổ nhiệm

Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đưa ra các chủ trương bổ nhiệm chức vụ thực hiện một số công việc như sau:

+ Đối với nhân sự trong cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các công việc như: đề xuất các phương án nhân sự, thảo luận trao đổi để lựa chọn nhân sự, tiến hành biểu quyết đối với các cá nhân có đủ tiêu chuẩn.

+ Đối với nhân sự tiếp nhận từ đơn vị khác. Tập thể lãnh đạo thực hiện một số công việc như: trao đổi trực tiếp với cá nhân được bổ nhiệm, làm việc với lãnh đạo nơi nhân sự được chuyển đến, xác minh lý lịch, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận nhân sự và ra quyết định bổ nhiệm.

Bước 3: Ban hành quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Sau khi thống nhất xong chủ trương và sắp xếp nhân sự, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền quy định của Luật.