Bộ “ Đại Việt sử kí” do ai viết? Viết vào thời gian nào? *

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ducanhl8

Bộ “ Đại Việt sử kí” do Lê Văn Hưu viết và hoàn thành vào năm 1272 . 

Đọc thêm  Bài 2-1: Lập trình cho vi điều khiển

Viết một bình luận