biên bản xử lý học sinh vi phạm

Biên bản xử lý học sinh vi phạm là biểu mẫu được lập ra để ghi chép về việc xử lí học sinh vi phạm nội quy của nhà trường.

Đang xem: Biên bản xử lý học sinh vi phạm

 

Nội dung trong mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm cần nêu rõ thông tin của học sinh bị xử lí, lỗi vi phạm, hình thức xử phạt. Ngoài ra, khi học sinh vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng các bạn tham khảo thêm mẫu biên bản đình chỉ học tập.

Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm

Biên bản xử lí học sinh vi phạm – Mẫu 1 Biên bản xử lí học sinh vi phạm – Mẫu 2 Biên bản xử lí học sinh vi phạm – Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM

Hôm nay ngày………….tháng……………..năm …………………………………….

Tại lớp ………………. Trường …………………………………………………………………….

Thành phần gồm:

1.……………………………………………. ……………………………………………..

2..……………………………………………. …………………………………………….

3..……………………………………………. …………………………………………….

4..……………………………………………. …………………………………………….

Tiến hành lập biên bản học sinh:…………. .……………………………………………

Đã vi phạm các nội dung sau trong giờ học môn:………………………………………

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của giáo viên bộ môn:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của lớp:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của học sinh vi phạm:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ……………………

Xem thêm: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Tiếng Anh / Việt 2021, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh


LỚP:…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—

BIÊN BẢN
Về việc xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường

Hôm nay vào lúc ……… giờ…….. phút, ngày……… tháng……… năm 20……..

Tại phòng ………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Giáo viên chủ nhiệm:………………………………………………

Cùng……………………………… bạn học sinh lớp…………………

Tiến hành lập biên bản xử lí học sinh:………………… đã vi phạm nội qui của trường về……………………………………… lần thứ ………….

Ý kiến của đại diện học sinh:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của GVCN: 

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của HS vi phạm nội quy nhà trường: 

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Sau khi thảo luận chúng tôi thống nhất xử lí kỉ luật học sinh………………………………… với hình thức …………………………………………

Bản thân học sinh……………………………………………… sẽ thi hành kỉ luật trên kể từ thời điểm này cho đến khi hết thời hạn kỉ luật.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo hình thức kỉ luật với gia đình của học sinh và báo cáo với lãnh đạo nhà trường sau phiên họp.

Biên bản kết thức vào lúc ….. giờ …… phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA HỌC SINH BỊ XỬ LÝ

……………………………………….

……………………………………….

CHỮ KÍ CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH

……………………………………….

……………………………………….

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

……………………………………….

……………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN
(V/v xử lí học sinh vi phạm trên lớp)

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm 201……

Địa điểm: Tại phòng học lớp …………………………………………………………..

Thành phần gồm:

Họ và tên giáo viên: ………………………………………. dạy môn: ………………

Họ và tên học sinh vi phạm: …………………………………………………………..

Đã phạm lỗi:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Trắc Nghiệm Hóa 11 Chương 5 Có Đáp Án Hay Nhất, Trắc Nghiệm Hóa 11 Chương 5 Có Đáp Án

…………………………………………………………………………………………………..

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Viết một bình luận