Biểu Mẫu” Biên Bản Xác Minh Hiện Trạng Sử Dụng Đất “, Biên Bản Kiểm Tra Hiện Trạng Nhà, Đất

Biểu mẫuxin cấp giấyquyền sử dụng đấtđơn từhợp đồngthủ tục hành chính

Đang xem: Biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG _________________________ ————————— BIÊN BẢN V/v xác minh ranh giới, hiện trạng sử dụng đất Hôm nay, ngày ………. tháng ………. năm ………. Vào lúc ………. giờ ………., Phòng Đăng ký và Kinh tế đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do ông (bà) ……………………………………………………….. đại diện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện) ………………………………………do ông (bà) ………………………………………………………………………… đại diện và Ủy ban nhân dân phường (xã) ………………………………………, quận (huyện) ……………………………. do ông (bà) ……………………………………………. đại diện đã tiến hành kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty ……………………………………….. tại số ……………… đường ………………………………..

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết

Xem thêm: Bìa Nghiên Cứu Khoa Học – Mẫu Biểu Phục Vụ Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học

phường (xã) ………………………………. quận (huyện) ……………………….. với sự hướng dẫn của ông (bà) ……………………………………. đại diện Công ty. Kết quả kiểm tra, xác minh như sau: + Quá trình quản lý sử dụng: ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… + Hiện trạng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. + Tranh chấp, khiếu nại: ………………………………………………………………………………………………………… ……………… + Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… + Ý kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… + Ý kiến của Ủy ban nhân dân phường: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Biên bản kết thúc vào lúc ……… giờ ………. cùng ngày, được lập thành 05 bản. Soá hieäu: BM-ÑKKTÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 00 Ngaøy: 15-09- Trang:1/1 2005 Công ty UBND phường Phòng TN và MT Sở TN và MT Soá hieäu: BM-ÑKKTÑ-04 Laàn soaùt xeùt: 00 Ngaøy: 15-09- Trang:1/1 2005

Viết một bình luận