Biên Bản Tự Kiểm Tra Pccc Tại Cơ Sở, Bb Tự Kiểm Tra Pccc Định Kỳ Tháng 08 2018

Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy – Biểu mẫu số PC05 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA

(Tên cơ quan cp trên trc tiếp)

…………………..

(Tên cơ quan, tổ chức của người chủ trì kiểm tra)

…………………..

Đang xem: Biên bản tự kiểm tra pccc tại cơ sở

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ghi nội dung kiểm tra về vấn đề gì)……………………………………………..

————————————-

Hồi ………. giờ ……. ngày …………………………….. , tại …………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Đại diện:…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra đối với………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Báo Cáo Kiến Tập Kế Toán Tổng Hợp Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân, Báo Cáo Thực Tập Khoa Kế Toán

Đại diện ………………………………………………………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

(Ghi phần trình bày của cơ sở, phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra của từng vấn đề, nhận xét đánh giá về kiến nghị kết luận)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Thông Tư 34/2014/Tt-Bca File Word, Thông Tư 34/2014/Tt

Biên bản được lập xong hồi …….. giờ ……. ngày ………………………. gồm trang ………… được lập thành bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản,đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TẢI BIỂU MẪU : TẠI ĐÂY

*

Viết một bình luận