Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học 2022 (6 mẫu)

Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học violet

TRƯỜNG ……………………TỔ KHỐI…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……ngày …tháng ….năm……..

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO CHUYÊN ĐỀNGHIÊN CỨU BÀI HỌC(Lần 2)

… giờ ngày… tháng … năm 20…

– Số giáo viên tham dự: …/…

+ Tên người vắng: … đ/c ( đ/c Luyến có phép).

– Nội dung cuộc họp: Thảo luận về bước chuẩn bị giờ dạy minh họa

– Người thực hiện giờ dạy: ………………………………………………..

– Tên Bài:……………………………………………………………………………..

+ Để chuẩn bị cho giờ dạy giáo viên cần nắm rõ được mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Học sinh trình bày được:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Thái độ:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Hình Thành phát triển năng lực

+ Để thực hiện tốt người dạy cần trao đổi với các đồng chí trong nhóm:

Đồng chí: …………………………………………………………………………

Thảo luận về bước tiến hành giờ dạy MH

– Khi tiến hành dạy người dạy cần lưu ý:

+ GV dạy cần quan tâm đến tất cả các HS, không dạy trước hoặc huấn luyện trước cho HS về ND bài học.

+ Phát huy được tính tích cực của học sinh, tạo điều kiện cho tất cả các học sinh đều được tham gia xây dựng bài học, chú ý đến các đối tượng học sinh yếu . Khai thác học sinh có khả năng tư duy tốt như em:

Đọc thêm  THUẬT NGỮ DÙNG TRONG BẢN VẼ KỸ THUẬT NGÀNH NƯỚC

+ Xác định loại bài học là dạng bài học: hình thành kiến thức mới.

+ Giáo viên giới thiệu bài học .

+ Nội dung bài học được chia ra những đơn vị kiến thức:……………………………….

+ Dự kiến sẽ tổ chức những hoạt động dạy học theo hướng nghiên cứu bài học. Giao những câu hỏi cho học sinh chuẩn bị ở nhà để tự tìm phương án trả lời, những nội dung liên quan, cử đại diện trình bày trước lớp.

+ Lời nói, hành động thao tác cụ thể của giáo viên là phù hợp với tình huống đưa ra.

+ Giáo viên trình bày bảng những nội dung sau:

+ Dự kiến tích hợp nội giáo dục liên quan là…………………………………………

+ Sản phẩm HS trong bài học này là ………………………………………………..

+ Thuận lợi: đa số HS có ý thức chuẩn bị bài tốt.

+ Khó khăn học sinh khi tham gia các hoạt động: học sinh động, lực học không đồng đều.

+ Dự kiến các tình huống xảy ra: HS không chuẩn bị bài ở nhà, không tích cực xây dựng bài.

+ Cách xử lý của giáo viên: nhắc nhở HS, tìm cách gợi mở để HS trả lời các tình huống nêu ra.

+ Đánh giá kết quả học tập của HS thông qua câu hỏi trắc nghiệm, thảo luận nhóm. Bằng chứng qua số câu trả lời được của học sinh.

+ Người dự giờ có chỗ ngồi quan sát thuận lợi dễ dàng đi lại quan sát hoạt động của các nhóm.

+ Người dự giờ không gây ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Đọc thêm  Vì sao nước Nga phải thực hiện chính sách kinh tế mới ? Đảng Cộng Sản Việt Nam đã vận dụng chính sách này trong thời kì đổi mới ra sao ?

+ Quan sát được không khí học tập của học sinh từ hành vi, nét mặt, cử chỉ lời nói theo dõi các hình ảnh minh họa qua powerpoint và tập trung thảo luận câu hỏi của giáo viên đưa ra. Và sự phối hợp trong các nhóm : Với các nội dung cơ bản như trên các đ/c:………………..

+ Cùng có trách nhiệm chuẩn bị tốt giáo án nội dung bài học, phương tiện phục vụ cho giảng dạy như: Đèn chiếu, bút dạ, giấy khổ A3 cho học sinh thảo luận trao đổi nhóm .

+ Bài giảng thực hiện vào tiết 1 sáng thứ 3 ngày ,…./ …/20….

Biên bản cuộc họp Thảo luận về bước tiến hành giờ dạy MH. Kết thúc …g…. giờ cùng ngày.

THƯ KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN(Ký và ghi rõ họ tên)