Biên Bản Kiểm Điểm Cá Nhân, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên 2021, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân

Mẫu bản kiểm điểm khi vi phạm nội quy trong công ty là mẫu kiểm điểm dùng cho những nhân sự vi phạm nội quy trong công ty.

Đang xem: Biên bản kiểm điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Tôi tên…………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị…………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ………………………………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được giao………………………………………………………………………………………

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Xác định lỗi:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Bìa Bài Tập Lớn Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Mẫu Đồ Án / Khóa Luận Tốt Nghiệp

Xem thêm: lời thề kết nạp đảng

Nguyên nhân sai phạm:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Hậu quả do sai phạm xảy ra:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tự nhận hình thức kỷ luật:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Viết một bình luận