Mẫu biên bản họp góp ý quần chúng và đề nghị phát triển Đảng chi

Biên bản họp xét quần chúng ưu tú vào đảng

Theo Điều lệ Đảng thì: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu biên bản họp góp ý quần chúng và đề nghị phát triển Đảng và hướng dẫn soạn thảo.

1. Mẫu biên bản họp góp ý quần chúng và đề nghị phát triển Đảng là gì?

Mẫu biên bản họp góp ý quần chúng và đề nghị phát triển Đảng là mẫu biên bản được lập ra khi họp góp ý quần chúng và đề nghị phát triển Đảng

Xem thêm: Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần

2. Mẫu biên bản họp góp ý quần chúng và đề nghị phát triển Đảng để làm gì?

Mẫu biên bản về việc họp góp ý quần chúng và đề nghị phát triển Đảng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc góp ý quần chúng và đề nghị phát triển Đảng.

Xem thêm: Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần mới nhất

3. Mẫu biên bản họp góp ý quần chúng và đề nghị phát triển Đảng

ĐOÀN KHOA……

BCH CHI ĐOÀN ………

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN

Họp góp ý quần chúng và đề nghị phát triển Đảng

Hôm nay vào lúc …. g…. ngày … tháng …. năm 20…… Tại:…..(1)

Chi Đoàn ……..tiến hành họp góp ý và xét đề nghị phát triển Đảng cho quần chúng: ……(2)

– Chủ trì cuộc họp là đ/c …….Chức vụ: ……(3)

– Có: ….. / …… đ/c dự họp – Vắng mặt: ……. đ/c (……. có lý do, …… không lý do) (4)

– Đoàn cấp trên tham dự:……….(5)

– Những ý kiến đóng góp cho quần chúng:…….như sau:

1. Ưu điểm: (6)

– Phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng:….

– Đạo đức lối sống, việc chấp hành nội quy, quy định của Trường:….

– Năng lực công tác (học tập, rèn luyện, công tác Đoàn thể):….

Năm học 20 … – 20 … có điểm học tập: ……; điểm rèn luyện: ……

Học kỳ … năm học 20 … – 20 … có điểm học tập: ……; điểm rèn luyện: ……

– Quan hệ với quần chúng (Bạn bè, Thầy/Cô,…):…

2. Tồn tại:…(7)

Thông qua nội dung góp ý như trên, cuộc họp đã thống nhất đề nghị phát triển Đảng cho quần chúng ………với số phiếu tín nhiệm như sau:

– Có ……….đ/c đồng ý trên tổng số………… đ/c dự họp.

– Có ……….đ/c không đồng ý trên tổng số:……….đ/c dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc …g… cùng ngày và thông qua toàn thể Hội nghị.

XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN KHOA

Xem thêm: Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất 2023? Giá trị pháp lý?

4. Hướng dẫn soạn thảo

(1): Điền thời gian, ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản

(2): Điền thông tin về chi đoàn và đề nghị phát triển Đảng cho quần chúng

(3): Điền tên, chức vụ của người chủ trì cuộc họp

(4): Điền số lượng người vắng mặt( lý do)

(5): Điền tên của đoàn cấp trên tham dự

(6): Điền ưu điểm của người được góp ý

(7): Điền những tồn tại của người được góp ý

Xem thêm: Mẫu biên bản họp tổ dân phố và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

5. Quy định của Điều lệ Đảng

Nhiệm vụ của Đảng viên:

Đọc thêm  Giáo Trình Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

– Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

– Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Quyền của Đảng viên:

– Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

– Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

– Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

– Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại):

– Người vào Đảng phải:

+ Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

+ Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;

+ Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

– Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

– Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Người giới thiệu phải:

+ Là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất một năm;

+ Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.

Trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy:

+ Trước khi chi bộ xét và đề nghị kết nạp, chi ủy kiểm tra lại điều kiện của người vào Đảng và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi người đó sinh hoạt.

Vấn đề lịch sử chính trị của người vào Đảng phải thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

+ Chi bộ xét và đề nghị kết nạp từng người một, khi được ít nhất hai phần ba số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành thì đề nghị lên cấp uỷ cấp trên; khi có quyết định của cấp ủy cấp trên, chi bộ tổ chức lễ kết nạp từng người một.

Đọc thêm  Học Phí Văn Lang Khoá K29 Năm Học 2023 - 2027 - Muaban.net

+ Đảng ủy cơ sở xét, nếu được ít nhất hai phần ba số cấp ủy viên tán thành kết nạp thì đề nghị lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

+ Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng hoặc cấp ủy cơ sở được ủy quyền xét, quyết định kết nạp từng người một.

– Nơi chưa có đảng viên hoặc có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện giới thiệu thì cấp ủy cấp trên trực tiếp cử đảng viên về làm công tác tuyên truyền, xem xét, giới thiệu kết nạp vào Đảng. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quy định.

Quy trình công tác phát triển Đảng:

Giới thiệu quần chúng ưu tú đi học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng:

Các Tổ Công đoàn và Chi đoàn thanh niên xét chọn những công đoàn viên, đoàn viên ưu tú có nguyện vọng xin vào Đảng, lập danh sách giới thiệu với Chi bộ để cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Chi ủy, Đảng ủy tổ chức họp, duyệt danh sách và gửi về Đảng ủy TTXVN (qua Văn phòng Đảng ủy).

Sau khi hoàn thành xong lớp học nhận thức về Đảng, quần chúng ưu tú sẽ được cấp giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận có giá trị trong vòng 5 năm (60 tháng).

Giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng:

Qua thực tế rèn luyện, phấn đấu của quần chúng ưu tú, sau khi có giấy chứng nhận lớp học nhận thức về Đảng, xét thấy đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo Điều lệ Đảng quy định thì chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng (Đối với quần chúng đã hết tuổi sinh hoạt Đoàn cần hai đảng viên chính thức giúp đỡ, đối với quần chúng đang là đoàn viên, thanh niên cần một đảng viên chính thức giúp đỡ và tổ chức Đoàn Thanh niên) và làm thủ tục để xét kết nạp vào Đảng gồm các bước như sau:

1- Đơn xin vào Đảng

Người vào Đảng phải tự viết đơn (không đánh máy), trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

2- Lý lịch của người vào Đảng

Người vào Đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực và phải chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có điều gì không hiểu và không nhớ rõ phải báo cáo với chi bộ (có Hướng dẫn khai lý lịch kèm theo).

3- Thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

a/ Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

– Người vào Đảng

– Cha, mẹ đẻ, cha mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng của người vào Đảng.

b/ Nội dung thẩm tra:

– Đối với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

– Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Phương pháp thẩm tra:

Nếu biết rõ những người thân của người vào Đảng đang là đảng viên, trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra xác minh. Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra xác minh nội dung đó; khi các cấp ủy cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.

– Những nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn…) từ đời ông, bà nội đến nay thì chi ủy báo cáo với chi bộ, chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở kiểm tra và ghi ý kiến chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch; không cần có bản thẩm tra riêng.

Đọc thêm  Kế hoạch xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2022

– Người thân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp ủy nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp ủy hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Ban Cán sự đảng ngoài nước) để lấy xác nhận; trường hợp có nghi vấn về chính trị thì đến cơ quan an ninh trong nước để thẩm tra.

– Người vào Đảng và người thân của người vào Đảng đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp ủy cơ sở đến nơi làm việc và cơ quan an ninh của Nhà nước có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức đó để thẩm tra những vấn đề có liên quan đến chính trị của những người nêu trên.

– Đối với ông bà nội, ngoại, anh chị em ruột, con, nếu có vấn đề nghi vấn về chính trị ở trường hợp nào thì xác minh riêng trường hợp đó.

d) Trách nhiệm của các cấp ủy và đảng viên:

Trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng:

+ Kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang trong lý lịch của người vào Đảng (chi ủy chưa nhận xét và cấp ủy cơ sở chưa chứng nhận ký tên, đóng dấu vào lý lịch).

+ Cử đảng viên đi thẩm tra hoặc gửi phiếu thẩm tra đến cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra. Đảng viên đi thẩm tra có trách nhiệm báo cáo cấp ủy những nội dung được giao bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước Đảng về nội dung đó.

+ Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

– Trách nhiệm của cấp ủy, cơ sở và cơ quan nơi được yêu cầu xác nhận lý lịch:

+ Chỉ đạo chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa có chi ủy ) và cơ quan trực thuộc có liên quan xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng.

+ Cấp ủy cơ sở nơi đến thẩm tra: Thẩm định, ghi nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp ủy nơi có người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, chưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung người xin vào Đảng đã khai trong lý lịch; tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” ở phần cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”. Người thay mặt cấp ủy xác nhận, ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng dấu vào lý lịch và gửi cho cấp ủy cơ sở có yêu cầu; nếu gửi theo đường công văn thì không để chậm quá 30 ngày làm việc (ở trong nước), 90 ngày làm việc (ở ngoài nước) kể từ khi nhận được Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch.

+ Tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi được yêu cầu thẩm tra lý lịch thống nhất về nội dung trước khi xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng.

đ) Kinh phí chi cho việc đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng:

Ở các cơ quan thụ hưởng ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, cước gửi công văn thẩm tra, công tác phí cho đảng viên đi thẩm tra được thanh toán theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; ở các đơn vị khác nếu có khó khăn về kinh phí thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cấp kinh phí.