biên bản bàn giao lớp chủ nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*

                                     
 
BIÊN BẢN
BÀN GIAO LỚP  NĂM HỌC 2015 – 2016
 
– Thời gian: … giờ … phút ngày … tháng … năm 2016
– Địa điểm: Tại lớp ……. Trường Tiểu học Hoa Thủy;
– Thành phần tham dự :
Đại diện nhà trường có :
+ Ông (bà):…………………………………………….., – Chức vụ:……………………………..
– Đại diện tổ chuyên môn có :
+ Ông (bà):……………………………………………., – Chức vụ :……………………………..
– Hai giáo viên chủ nhiệm lớp :
1- Ông (bà):…………………………………….., – GVCN lớp … năm học 2015 – 2016
2- Ông (bà):……………………………………. ,  – GV nhận lớp năm học 2016– 2017
          Căn cứ theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ bàn giao kết quả giáo dục từ lớp dưới lên lớp trên theo hướng dẫn của Thông tư số 30/2014/TT-BGDDT, ngày 28/8/2014.

Đang xem: Biên bản bàn giao lớp chủ nhiệm

Xem thêm: Mẫu Giấy Chứng Nhận Xuất Xưởng, Giấy Chứng Nhận Xuất Xưởng

Xem thêm: giáo án kỹ năng sống lớp 6

Hôm nay chúng tôi tiến hành họp, làm biên bản bàn giao kết quả giáo dục từ lớp ….. năm học 2015 – 2016 cho giáo viên chủ nhiệm trong năm học 2016 – 2017.
          I. Nội dung bàn giao:
1. Bàn giao chất lượng.
– Số liệu bàn giao cụ thể như sau :
                   + Tổng số HS cuối năm lớp… : …. em.       + Nữ : ….em.
                   + Kết quả  cuối năm lớp … :
         
XL Các môn học XL Năng lực XL Phẩm chất Khen thưởng SL % SL % SL % SL %                                                  
          + Học sinh lên lớp lần 1:…………, …………..%;
          + Học sinh thi lại:…………., ……………..%;
          + Học sinh lên lớp sau khi thi lại: …………, …………..%;
Những điểm cần lưu ý:
+ Về học tập:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
+ Về năng lực:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
+ Về phẩm chất:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Bàn giao hồ sơ:
Hồ sơ học sinh…………bộ gồm các loại ( học bạ …   quyển/em, bài kiểm tra cuối năm học; giấy chứng nhận khen thưởng (nếu có).
          Trên đây là những số liệu cụ thể về kết quả giáo dục của lớp …., năm học 2015- 2016 được ghi vào biên bản bàn giao chất lượng cho giáo viên nhận lớp chủ nhiệm mới trong năm học 2016 – 2017 và đã được sự thống nhất giữa giữa hai bên: giáo viên bàn  giao lớp và giáo viên nhận lớp.
          Biên bản kết thúc vào lúc ….giờ ……. phút cùng ngày (Biên bản này được lập thành 3 bản: cá nhân giáo viên giao giữ 01 bản, giáo viên nhận nhận lớp giữ 1 bản; BGH giữ 1 bản).
 
              GV nhận lớp                                                          GV bàn giao lớp
(Kí, ghi rõ họ và tên)                                                                              (Kí, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
 
      Đại diện nhà trường                                                    Đại diện tổ chuyên môn
              (Kí, ghi rõ họ và tên)                                                           (Kí, ghi rõ họ và tên)                 
 

Đọc thêm  Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Lý Dự Án, Toeic, Ielts, Everyday Business English

Viết một bình luận