Mẫu Biên Bản Bàn Giao Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Bàn Giao

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đang xem: Biên bản bàn giao bằng tiếng anh

Full name: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………. Bộ phận: ……………………………………………………………………………

The position: …………………………………….. Department: ……………………………………………………………………………

Lý do bàn giao: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

The reason for handing over: …………………………………………………………………………………………………………………

B. BÊN NHẬN BÀN GIAO:

RECEIVER HANDOVER PARTY:

Bộ phận nhận bàn giao: …………………………………………………………………………………………………………………………

Handover department: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện của Bộ phận nhận bàn giao: ……………………………………………………………………………………………………..

Representative of handover department:…………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………. Bộ phận: ………………………………………………………………………………

Xem thêm: tài liệu giao tiếp phi ngôn ngữ

The position: …………………………………….. Department: ……………………………………………………………………………..

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

Together handover work with the following content:

I.BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

HANDOVER OF JOB:

Stt/No.

Nội dung công việc/ Job content

Tình trạng/State

II. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

HANDING THE RECORD DOCUMENT:

Stt/No.

Mã hồ sơ, tài liệu/ Code records, documents

Tên hồ sơ, tài liệu/ Records, documents name

Số lượng/Quantity

Tình trạng/State

Vị trí để hồ sơ, tài liệu/ Location to records, documents

Biên bản kết thúc vào lúc …… cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

The minutes end at …… the same day. The parties agree to the above.

Biên bản được thành lập ……. (…) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

The minutes are established ……. (…) each party keeps 01 (one) copy with the same legal value.

Quản lý bộ phận

Department management

(Ký và ghi rõ họ tên)/ Sign and write full name

Người bàn giao

Hander

(Ký và ghi rõ họ tên) )/ Sign and write full name

Người nhận bàn giao

Recipients delivered

(Ký và ghi rõ họ tên) )/ Sign and write full name

Đọc thêm  Sách Công Nghệ 6 Theo Chương Trình Vnen, Công Nghệ Lớp 6

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 12 pdf

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Viết một bình luận