Mẫu Bìa Nhật Ký Thi Công Mới Nhất 2021, Mẫu Nhật Ký Thi Công

Tài liệu tham khảo về mẫu sổ Nhật ký thi công xây dựng công trình phần do nhà thầu thi công xây dựng lập

Đang xem: Bìa nhật ký thi công

*

Mẫu sổ Nhật ký thi công xây dựng công trình phần do nhà thầu thi công xây dựng lập (Phụ lục 1-TCVN 4055-1985-Tổ chức thi công-Bắt buộc áp dụng)Bìa Nhật ký thi công xây dựng công trình Tên ………………… Nhà thầu thi công xây dựng………………… (Bộ), Tổng Công ty, Công ty, Xí nghiệp, Đội) Công trình …………………………………………………………………Trang 1 Nhật ký chung Số: ……………………..- Thi công công trình (hạng mục công trình)…………………………………………….tên gọi………………………………………………………………………………………………….- Địa chỉ công trình ………………………………………………………………………….- Cơ quan giao thầu………………………………………………………………………….- Nhầ thầu lập thiết kế, dự toán…………………………………………………………………….- Bắt đầu thi công (ngày, tháng, năm ) …………………………………………………………….- Kết thúc thi công…………………………………………………………………………….. Theo tiến độ nêu trong hợp đồng…………………………………………………………… Theo thực tế …………………………………………….. Trong nhật ký này có ….. trang, đánh số từ 1 đến ….. và có đóng dấu giáplai Ngời đại diện theo pháp luật của Nhà thầu thi công xây dựng Ký tên và đóng dấuTrang 2 Những tƯ liệu tổng hợpGiá thành dự toán công trình (hạng mục công trình)… ……..đồng…Trong đó : – Xây lấp : …………………………………………….đồng – Thiết bị : …………………………………………….đồng – Kiến thiết cơ bản khác: ……………………….. đồng- Tên cơ quan duyệt và ngày đợc phê duyệt…- Tên Nhà thầu lập thiết kế thi công công trình…………………………………………….- Tên những nhà thầu phụ và những công việc do những nhà thầu này thực hiện……………………………………………………………………………………………………………………- Họ tên, chữ ký nguời phụ trách thi công công trình (hạng mục công trình) vàquản lý quyển nhật ký …………………………………………………………………………………..- Họ tên, chữ ký ngời đại diện cơ quan giao thầu………………………………………………- Nhà thầu thiết kế thực hiện giám sát tác giả ………………………………………………. Ghi chép những thay đổi ở tờ đầu trang (trang 1 và trang 2) : ……………… Bảng 1- Danh sách cán bộ kỹ thuật tham gia xây dựng công trình Thời gian Thời gian Ngành nghề Chức vụ cán kết thúc Số bắt đầu tham Họ và tên và trình độ bộ tham gia xây Ghi chú TT gia xây dựng đào tạo phụ trách dựng công công trình trình Bảng 2- Bản kê biên bản nghiệm thu những bộ phận công trình khuất và biên bản nghiệm thu trung gian những kết cấu đặc biệt quan trọng Số Tên biên bản Ngày, tháng ký Nhận xét chất lợng TT biên bản công việc thực hiện Bảng 3- Bảng kê những nhật ký công tác đặc biệt Tên nhật ký công tác đặc biệt Đơn vị phụ trách Ngày nhận nhật ký ở ghi chép nhật ký tổ chức thầu phụ và chữ ký Bảng 4- Tình hình thi công hàng ngày Ngày, Mô tả vắn tắt công việc và biện Đội trởng Khối lợng công việc tháng, pháp thi công, thống kê công Điều kiện ( ghi rõ tên và đã thực hiện và đợc ca việc do tổ chức thầu phụ thực thi công ngành nghề) nghiệm thu của đội hiện hoặc tổ sản xuất Bảng 5 – Những nhận xét của cán bộ kiểm tra chất lợng Những nhận xét của cán bộ kiểm tra chất lợng về Ghi chép tiếp thu nhận xét tình hình và chất lợng công tác Tên, họ, chức vụ và chữ ký Chữ ký của ngời phụ trách của nguời kiểm tra thi công trực tiếp công trình Ngày tháng năm Ngày tháng năm Hớng dẫn ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình1. Nhật ký thi công xây dựng công trình là tài liệu gốc về thi công công trình (hay hạng mục công trình) phản ánh trình tự thời gian thực hiện, điều kiện thi công và chất lợng công tác xây dựng.2. Nhật ký chung ghi chép tình hình thi công từng công trình và hạng mục công trình riêng biệt. Trong trờng hợp một nhóm công trình (nhóm nhỏ) cùng kiểu loại, đợc xây dựng đồng thời trên cùng một mật bầng thi công thì cớ thể sử dụng một nhật ký chung cho cả nhóm.3.

Xem thêm: truyện tranh đam mỹ thái tử

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Công Khai Tài Chính, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Họp Công Khai Tài Sản

Nhật ký chung do ngời phụ trách thi công công trình hoặc hạng mục công trình ghi chép từng ca, kể từ ngày đầu tiên xây dựng công trình. .4. Các tổ chức xây lắp chuyên môn hóa ghi chép những nhật ký công tác đặc biệt (do ngời phụ trách thi công ghi chép). Sau khi hoàn thành công việc, những nhật ký này phải đợc chuyển giao cho tổ chức nhận thầu chính.5. Tờ đầu (trang đầu và trang thứ hai) của nhật ký chung do phòng quản lí thi công của tổ chức nhận thầu chính ghi chép.6. Danh sách cán bộ kỹ thuật tham gia xây dựng công trình do ngời phụ trách thi công công trình (hạng mục công trình) ghi chép (bảng 1).7. Trong bảng 2, phải liệt kê những biên bản nghiệm thu những bộ phận công trình khuất và những biên bản nghiệm thu trung gian những kết cấu đặc biệt quan trọng.8. Bảng 3 do nguời phụ trách nhật ký thi công xây dựng công trình ghi chép sau khi nhận nhật ký thi công công tác đặc biệt của những đơn vi thi công chuyên môn hóa giao lại.9. Bảng 4 ghi chép diễn biến, tình hình thi công hàng ngày, đây là phần cơ bản của nhật ký chung. Trong phần này, phải ghi rõ tình hình thi công từng loại công việc, thời gian bất đầu và phản ánh chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện. Việc ghi chép tình hình thi công phải làm đối với tất cả các bộ phận kết cấu công trình, phải ghi rõ tim trục, cao độ và vị trí đang tiến hành thi công (trên cơ sở đối chiếu với bản vé thi công). Phải mô tả vấn tắt phơng pháp thi công, tình trạng thực tế của vật liệu, cấu kiện, kết cấu đem sử dụng, tình hình ngừng việc của máy thi công đối với những công việc không cho phép thi công gián đoạn, những sai lệch so với bản vẽ thi công, có ghi rõ nguyên nhân, kêm theo biện pháp sửa chữa.10. Trong bảng 5, ghi những nhận xét của cán bộ kiểm tra chất lợng thi công và ghi rõ sự chấp hành thực hiện những nhận xét ấy.11. Sổ nhật ký thi công xây dựng công trình phải đợc đánh số trang, đóng dấu giáp lai, có đóng dấu của tổ chức xây dựng và chữ ký của ngời đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng .12. Khi bàn giao công trình đã xây dựng xong để đa vào sử dụng phải xuất trình nhật ký thi công xây dựng công trình cho Hội đồng nghiệm thu. Sau khi nghiệm thu bàn giao công trình, sổ nhật ký thi công xây dựng công trình phải chuyển giao cho cơ quan quản lý công trình lu trữ.

Viết một bình luận