Tải Báo Cáo Việc Thực Hiện Những Điều Đảng Viên Không Được Làm Những Việc Sau

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

Vừa qua, Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ- Thanh tra và phòng kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Kết quả việc thực hiện các Quy định về những điều đảng viên không được làm” nhằm đánh giá đúng kết quả việc triển khai, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm đối với đảng viên trong Chi bộ, kịp thời phát hiện những mặt còn hạn chế để có sự điều chỉnh trong công tác lãnh đạo của Chi bộ đối với đội ngũ đảng viên, nâng cao ý thức tự giác của đảng viên, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Đang xem: Báo cáo việc thực hiện những điều đảng viên không được làm

Nhờ làm tốt công tác quán triệt, triển khai, thực hiện mà nhiều năm qua, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc Quy định số 47-QĐ/TW. Trong công tác tổ chức cán bộ, đã thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ tuyển dụng công chức, lao động, bổ nhiệm, quy hoạch các chức, chức vụ quản lý ở 02 cấp tỉnh và huyện, công tác đào tạo, điều động, luân chuyển,… đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình, thủ tục và đối tượng theo quy định, đồng thời bảo đảm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác thanh tra đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra ở các lĩnh vực nghiệp vụ, công vụ và trật tự nội vụ, đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót trong công tác và kiến nghị, yêu cầu khắc phục, sữa chữa, rút kinh nghiệm chung, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong các mặt công tác. Công tác tiếp dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được chú trọng thực hiện tốt, giải thích, hướng dẫn cho công dân hiểu rõ các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết và yêu cầu giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm kiểm sát nhằm hạn chế các trường hợp khiếu nại đông người, vượt cấp, kéo dài, tạo thành điểm nóng gây mất trật tự trị an trên địa bàn.

Đọc thêm  Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 5, Ôn Luyện Toán Lớp 5 Theo Chủ Đề

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao, đảng viên trong Chi bộ luôn nói, viết và làm đúng theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định và kết luận của Đảng. Thực hiện tốt việc giữ gìn bí mật của Đảng, của nhà nước và bí mật công tác. Thực hiện đúng quy định của pháp luật khi viết bài, đăng tin, ảnh trên các báo, trang thông tin điện tử. Không có các biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong công tác. Không để xảy ra các trường hợp để người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi hoặc đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái pháp luật. Thực hiện việc kê khai lý lịch, lịch sử bản thân, kê khai tài sản, thu nhập một cách trung thực, đầy đủ.

Để thực hiện có hiệu quả Quy định số 47-QĐ/TW, Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa vi phạm của đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trên cơ sở xác định ba nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, bốn nhóm giải pháp cụ thể về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay nêu trong Nghị quyết, chi bộ đã đề ra một số biện pháp đó là:

Đọc thêm  Sách, Truyện Của Nguyễn Phước Dự, Gv, Sách, Truyện Của Nguyễn Phước Dự

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên về tư tưởng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện tốt theo Qui định 47-QĐ/TW đồng thời thương xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Xem thêm: Download Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Đẹp Và Mới Nhất Hiện Nay, Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Word Tải Xuống Miễn Phí

Thứ hai, cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực và trách nhiệm trong mọi công việc được đảm nhận; phải gương mẫu chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba, mỗi đảng viên phải tự nghiêm khắc bản thân trong việc phê bình và tự bình để xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xem thêm: chuyên đề rút gọn biểu thức lớp 8 violet

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt những chuẩn mực theo tư tưởng, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với đặc thù của ngành là gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Viết một bình luận