Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Tiểu Học Theo Thông Tư 17, Báo Cáo Tự Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (369.42 KB, 100 trang )

Đang xem: Báo cáo tự đánh giá trường tiểu học theo thông tư 17

MỤC LỤC
NỘI DUNG
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)
Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá
PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG
PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
B. TỰ ĐÁNH GIÁ
I.Tự đánh giá Mức 1, Mức 2 và Mức 3
Tiêu chuẩn 1
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4
Tiêu chí 5
Tiêu chí 6
Tiêu chí 7
Tiêu chí 8
Tiêu chí 9
Tiêu chí 10
Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4
Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 1.
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4

1

TRANG

Tiêu chí 5
Tiêu chí 6
Tiêu chuẩn 4
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4
Tiêu chí 5
II. Tự đánh giá Mức 4
III. KẾT LUẬN CHUNG
Phần III. PHỤ LỤC

….

2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu

Cụm từ viết tắt

BCH

Ban chấp hành

BĐDCMHS

Ban đại diện cha mẹ học sinh

BGH

Ban giám hiệu

CBCNVC

Cán bộ công nhân viên chức

CBQL

Cán bộ quản lý

CMHS

Cha mẹ học sinh

CNTT

Công nghệ thông tin

CSVC

Cơ sở vật chất

GD&ĐT

Giáo dục và Đào tạo

GDNGLL

Giáo dục ngoài giờ lên lớp

GV

Giáo viên

GVCN

Giáo viên chủ nhiệm

GV-NV

Giáo viên – nhân viên

HĐND

Hội đồng nhân dân

HS

Học sinh

HSTH

Học sinh tiểu học

LĐLĐ

Liên đoàn Lao động

PCGD

Phổ cập giáo dục

PCGDTH

Phổ cập giáo dục tiểu học

PHHS

Phụ huynh học sinh

QLGD

Quản lý giáo dục

TBDH

Thiết bị dạy học

TCLLCT

Trung cấp lý luận chính trị

TNCS

Thanh niên cộng sản

TNTP

Thiếu niên tiền phong

TPT

Tổng phụ trách

TTMC

Thu thập minh chứng

UBND

Ủy ban nhân dân
3

VSCĐ

Vở sạch chữ đẹp

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đánh giá

(Đánh dấu (x) vào ô kết quả tương ứng Đạt hoặc Không đạt)
1.1. Đánh giá theo từng tiêu chí từ Mức 1 đến Mức 3
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chuẩn,

Kết quả

tiêu chí
Không đạt

Đạt
Mức1
4

Mức1

Mức1

Tiêu chuẩn 1
Tiêu chí 1.1
Tiêu chí 1.2
Tiêu chí 1.3
Tiêu chí 1.4
Tiêu chí 1.5
Tiêu chí 1.6
Tiêu chí 1.7
Tiêu chí 1.8

Tiêu chí 1.9
Tiêu chí 1.10
Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 2.1
Tiêu chí 2.2
Tiêu chí 2.3
Tiêu chí 2.4
Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 3.1
Tiêu chí 3.2
Tiêu chí 3.3
Tiêu chí 3.4
Tiêu chí 3.5
Tiêu chí 3.6
Tiêu chuẩn 4
Tiêu chí 4.1
Tiêu chí 4.2
Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 5.1
Tiêu chí 5.2
Tiêu chí 5.3
Tiêu chí 5.4
5

Tiêu chí 5.5
Kết quả: Đạt Mức 2
1.2 Đánh giá theo Mức 4
2. Kết luận: Trường đạt Mức 2

Phần I
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Tên trường: Trường Tiểu học A Lưới
Tên trước đây: Trường Tiểu học A Lưới
Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT A Lưới
Tỉnh/thành phố trực Thừa Thiên Huế

Họ và tên

thuộc Trung ương

Hiệu trưởng

Huyện/quận/thị
xã/thành phố
Xã/phường/thị trấn

A Lưới

Điện thoại

A Lưới

Fax:

Đạt CQG
Năm thành lập (Theo

0

Website
1985

Số điểm trường

X

Loại hình khác

1

quyết định thành lập)

Công lập
Tư thục

Thuộc

vùng

khó khăn
Trường chuyên biệt

Thuộc
X

đặc biệt
6

vùng

khó

X

khăn
Trường liên kết với
nước ngoài
1. Số lớp học
Số lớp

Năm học

Năm học

Năm học

Năm học

Năm học

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Khối lớp 1

2

2

2

2

1

Khối lớp 2

2

2

2

2

2

Khối lớp 3

2

2

2

2

2

Khối lớp 4

10

9

2. Số phòng học
TT

1

Số liệu

Phòng học
kiên cố

2

Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học
2014

2015 –

2016-

2017 –

2018 –

-2015

2016

3

Phòng
học tạm

4

Các
phòng
chức năng
Cộng

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
a) Số liệu tại thời điểm tự đánh giá:
7

Trình độ đào tạo
Tổng
số

Nữ

Dân

Chưa

tộc

đạt
chuẩn

Hiệu trưởng

Đạt
chuẩn

Trên
chuẩn

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

Cộng

15

Phó

Hiệu

trưởng
Giáo viên
Nhân viên

Ghi chú

1
1

b) Số liệu của 5 năm gần đây:
TT

1

Số liệu

Tổng số giáo

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

học

học

học

học

học

2014-

2015-

2016-

2017-

2018-

2015

2016

2017

2018

2019

15

8

1,9

1,6

viên
2

Tỷ

lệ

giáo

viên/lớp
3

Tỷ

lệ

giáo

viên/học sinh
4

1/11,3

1/11.8

Tổng số giáo
viên dạy giỏi
cấp huyện và

02

3

tương đương
5

Tổng số giáo
viên dạy giỏi

1

cấp tỉnh trở lên
8

3

3

3

6

Các

số

liệu

0

khác (nếu có)
4. Học sin
5. a) Số liệu chung
T

Số liệu

T

Năm học

Năm học

Năm

Năm

Năm học

2014 –

2015 –

học

học

2018 –

2015

2016

2016 –

2017 –

2019

2017

2018

101

97

Tổng số HS

1

2

95

– Nữ

37

– Dân tộc

95

– Khối lớp 1

18

– Khối lớp 2

20

– Khối lớp 3

12

– Khối lớp 4

24

– Khối lớp 5

21

Tổng

số

18

2

95

tuyển mới
3

Học
buổi/ngày

4

Bán trú

0

5

Nội trú

0

6

Bình

quân

19

HS/ lớp học
Số lượng và

98,9

tỷ lệ % đi
7

học đúng độ
tuổi
Nữ

37

Dân tộc

94
9

8

Tổng số HS
giỏi

3

3

cấp

huyện/tỉnh
9

Tổng số HS

0

giỏi quốc gia
10 Tổng số HS
thuộc

đối

61

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Cứu Xét, Gia Hạn Đào Tạo, Mẫu Đơn Xin Cứu Xét

tượng chính
sách
– Nữ

26

– Dân tộc

61

11 Tổng số HS

….

có hoàn cảnh
đặc biệt
Các số liệu
khác

b) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và kết quả giáo dục (đối vói tiểu học)
Số liệu

Trong địa bàn

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

học

học

học

học

học

2014-

2015-

2016-

2017-

2018-

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tuyển sinh của
trường tỷ lệ trẻ
em 6 tuổi vào
lớp 1
Tỷ lệ học sinh
hoàn
chương

thành
trình
10

Ghi chú

lớp học
Tỷ lệ học sinh
11 tuổi hoàn
thành chương
trình tiểu học
Tỷ lệ trẻ em
đến

14

hoàn

tuổi
thành

chương

trình

tiểu học

c) Kết quả giáo dục ( đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông

có nhiều cấp học)

Phần II
TỰ ĐÁNH GIÁ
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trường Tiểu học A Lưới được xây dựng tại thôn Ka Leng xã A Lưới,
huyện A Lưới vào năm 1985. Đến năm 2005, qua khảo sát thực tế cho thấy điểm
trường đặt tại thôn Ka Leng không đủ diện tích, CSVC xuống cấp, không đảm
bảo an toàn cho các hoạt động giáo dục nên trường đã tham mưu lãnh đạo các
cấp thanh lý điểm trường cũ và xây dựng trường mới tại thôn Tà Kêu, xã A Lưới
theo Quyết số 21/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2007 của UBND huyện A
Lưới. Trường được xây dựng trên khuôn viên đất bằng phẳng, nơi yên tỉnh, giáp
đường liên thôn nên thuận tiện cho việc đưa đón con em đi học của PHHS và tổ
chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.
11

Trong 5 năm trở lại đây, cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường đầy đủ
theo quy định của Điều lệ trường tiểu học; cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học
ngày càng được bổ sung; đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, có năng lực chuyên
môn vững vàng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Trước sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, kể từ ngày thành lập đến
nay, Trường Tiểu học A Lưới đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ chính trị của mình:
thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động.
Đặc biệt là thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, nhờ vậy mà
chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; tỷ lệ học sinh yếu giảm, học sinh
khá, giỏi tăng hằng năm. Từ năm học 2014-2015 đến nay, trường luôn có học
sinh đạt giải cao trong các hội thi học sinh giỏi cấp huyện. Nhiều năm liên tục
trường được Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế tặng giấy khen có thành tích xuất sắc
trong phong trào “Rèn chữ, giữ vở”. Cùng với việc quản lý tốt hoạt động dạy và

học, công tác quản lý tài chính của trường được thực hiện theo quy định, thu chi đúng Luật Ngân sách, không có hiện tượng xuất toán; việc thực hiện công
tác mua sắm, kiểm kê tài sản luôn đúng theo quy định của Nhà nước. Trường đã
có phương án tối ưu trong việc chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng
chống cháy nổ, thương tích, dịch bệnh. Nhiều năm liền, không có tai nạn, dịch
bệnh xảy ra đối với HS và CCVC của nhà trường.
Năm học 2018-2019, trường có 213 học sinh/9 lớp. Để thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao, nhà trường đã huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và
triển khai kế hoạch năm học đạt hiệu quả. Ưu tiên đầu tư nguồn lực tài chính
cho lĩnh vực chuyên môn; không ngừng đổi mới công tác quản lí, phương pháp
dạy học theo hướng tích cực, phân hoá đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học trong nhà trường.
Nhà trường nhận thấy công tác kiểm định chất lượng là một trong những
biện pháp quan trọng giúp nhà trường nhìn thấy những điểm mạnh, điểm yếu để
từ đó đề ra giải pháp, kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của đơn vị. Chính vì
vậy mà sau khi được tập huấn, tiếp thu các văn bản chỉ đạo của các cấp về công
12

tác kiểm định chất lượng giáo dục, trường đã tiến hành thành lập Hội đồng Tự
đánh giá và tiến hành tập huấn chuyên môn về công tác kiểm định chất lượng
giáo dục cho đội ngũ. Công tác tự đánh giá của nhà trường đã thực hiện theo các
văn bản hướng dẫn của ngành như: Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày
23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định về tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục
cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số
8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông,
cơ sở giáo dục thường xuyên; Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo
dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học……

Sau khi được tập huấn, tiếp nhận các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm
định chất lượng, trường đã thực hiện quy trình tự đánh giá như sau: Thành lập
Hội đồng tự đánh giá gồm 08 thành viên do Hiệu trưởng làm Chủ tịch, Phó Hiệu
trưởng làm Phó Chủ tịch và các thành viên (Chủ tịch Công đoàn, Tổng phụ trách
Đội, tổ trưởng tổ chuyên môn, văn phòng, kế toán). Hội đồng tự đánh giá tiến
hành họp để xây dựng kế hoạch, xác định mục đích, yêu cầu, phạm vi tự đánh
giá; phân công các nhóm thu thập TTMC và tiến hành viết phiếu tự đánh giá
theo từng tiêu chí; sau đó tiến hành hoàn thành Báo cáo tự đánh giá của đơn vị.
Báo cáo Tự đánh giá của nhà trường được viết một cách chặt chẽ, bố cục
trình bày rõ ràng theo đúng trình tự của bộ tiêu chuẩn quy định. Tất cả 5 tiêu
chuẩn, 27 tiêu chí và 81 chỉ báo được nhà trường mô tả cụ thể theo từng mức;
việc rút ra điểm mạnh, điểm yếu luôn bám sát nội hàm yêu cầu đúng với thực tế
của đơn vị, thể hiện được điểm mạnh, điểm yếu cơ bản của từng tiêu chí. Trên
cơ sở đó, trường đã xây dựng kế hoạch cải tiến theo mốc thời gian cụ thể và ưu
tiên cho từng lĩnh vực nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Với tinh
thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao nhà trường đã hoàn thành tốt Kế hoạch tự
đánh giá chất lượng giáo dục của đơn vị; đầu tư vào báo cáo khá nhiều công
13

sức, tinh thần đánh giá nghiêm túc.
B. TỰ ĐÁNH GIÁ
I. TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC 1, MỨC 2 VÀ MỨC 3
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Mở đầu:
Trong 05 năm qua, nhà trường đã có nhiều giải pháp tối ưu trong việc tổ
chức, quản lý các hoạt động giáo dục; xây dựng được Chiến lược phát triển nhà
trường cho từng giai đoạn và từng năm học. Tham mưu Phòng GD&ĐT thành
lập được Hội đồng trường; kịp thời tổ chức kiện toàn và thành lập đầy đủ các tổ
chức đoàn thể, các hội đồng tư vấn. BGH, các tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng có

đầy đủ số lượng, cơ cấu đúng theo quy định. Công tác quản lý hành chính, tài
chính và tài sản của nhà trường luôn đạt hiệu quả cao. Trường đã thực hiện tốt
Quy chế dân chủ; tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục; đảm bảo được
ANTT, an toàn trường học.
Tiêu chí 1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà
trường
a) Phù hợp mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định
hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các
nguồn lực của nhà trường;
b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc
đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên
các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử
của phòng giáo dục và đào tạo.
1. Mô tả hiện trạng
1.1 Mức 1
a) Nhà trường đã xây dựng được Chiến lược phát triển giáo dục tiểu học
giai đoạn 2017-2022 phù hợp mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục
14

(Điều 27 Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục số 07/VBHN-VPQH ngày 31 tháng
12 năm 2015) . Chiến lược phù hợp với định hướng, điều kiện phát
triển kinh tế – xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của
nhà trường. Trong Chiến lược đã đề ra các giải pháp cụ thể về phát triển giáo
dục, có mốc thời gian, nhân lực, tài lực, vật lực để thực hiện.
b) Chiến lược xây dựng và phát triển giáo dục số 01/ CL-TTHHT ngày
10/8/2017 của trường đã được UBND xã A Lưới và Phòng GD&ĐT phê duyệt
để đưa vào thực hiện .
c) Chiến lược xây dựng và phát triển giáo dục sau khi được phê duyệt đã

được nhà trường niêm yết tại phòng Hội đồng Sư phạm, đăng tại trên trang
thông tin của trường; được chuyển tải đến các thôn trong xã nhà .
1.2. Mức 2
Nhà trường đã có các giải pháp giám sát việc thực hiện các phương
hướng như: Chi bộ đã ra nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, nghị
quyết chỉ đạo thực hiện các chuyên đề dạy học; hằng tháng đã tổ chức họp nhằm
đánh giá kết quả hoạt động để đưa ra các nhiệm, giải pháp cụ thể cho các hoạt
động giáo dục trong thời gian tiếp theo; cuối mỗi học kỳ, năm học trường tiến
hành sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề ra từng năm và cả giai đoạn
trong Chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường;
. Chi bộ chỉ đạo Hội đồng trường xây dựng kế hoạch giám sát các
hoạt động theo từng học kỳ, năm học và tổ chức thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.
Trong báo cáo tổng kết năm học của nhà trường đã thể hiện được những nhiệm vụ
trọng tâm của chiến lược đề ra; Hội đồng trường đã báo cáo về việc giám sát việc
thực hiện phương hướng, chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường.
1.3. Mức 3
Cuối mỗi năm học, nhà trường tiến hành tổ chức họp Hội đồng trường để
CBQL, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá, rà soát, điều chỉnh mục tiêu,
phương hướng phù hợp với hoạt động giáo dục của đơn vị. Tuy
15

nhiên, trường chưa tổ chức cho phụ huynh và cộng đồng tham gia đánh giá, bổ
sung, điều chỉnh Chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường.
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã xây dựng được Chiến lược phát triển giáo dục tiểu học
giai đoạn 2017-2022 phù hợp mục tiêu giáo dục, với định hướng, điều kiện phát
triển kinh tế – xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của
nhà trường.
Chiến lược xây dựng và phát triển giáo của nhà trường đã được UBND

xã và Phòng GD&ĐT phê duyệt; trường đã có các giải pháp giám sát việc thực
hiện Chiến lược đạt hiệu quả.
3.Điểm yếu
Nhà trường chưa tổ chức được cho phụ huynh và cộng đồng tham gia
đánh giá, bổ sung, điều chỉnh Chiến lược phát triển giáo dục của đơn vị.
4.Kế hoạch cải tiến chất lượng
Đầu năm học 2019-2020, dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018
– 2019, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2017-2022 và các nguồn lực hiện
có của đơn vị để xây dựng kế hoạch năm học. Vào tháng 5/2020, trường tiến hành
tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 20172022. Năm 2022, tiến hành tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục
giai đoạn 2017-2022 và xây dựng chiến lược giai đoạn tiếp theo.
Đầu năm học 2019-2020, nhà trường mời UBND xã, các ban ngành, đoàn
thể, phụ huynh học sinh cùng tham gia đánh giá, rà soát, bổ sung điều chỉnh
phương hướng, Chiến lược xây dựng và phát triển giáo dục.
5. TĐG: Đạt mức 2
Tiêu chí 2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục)
và các hội đồng khác
a) Được thành lập theo quy định;
16

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định;
c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá.
1. Mô tả hiện trạng:
1.1. Mức 1
a) Thấy được vai trò của Hội đồng trường trong việc tham gia tổ chức,
quản lý các hoạt động giáo dục của đơn vị nên nhà trường đã kịp thời tham mưu
lãnh đạo Phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập hội đồng trường. Hội đồng
trường

tiểu

học

A

Lưới

được

thành

lập

theo

Quyết

định

số……………………………………………………………………………..,
đúng theo quy định tại Điều 23 Điều lệ trường tiểu học (Văn bản hợp nhất số
03/VBHNBGD ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014) . Hằng năm, dựa
vào tình hình thực tế của đơn vị, năng lực của đội ngũ, trường đã thành lập và
kiện toàn các hội đồng, cụ thể: Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng chấm
sáng kiến kinh nghiệm; Hội đồng chấm thi giáo viên giỏi; Hội đồng tư vấn
CNTT . Tuy nhiên, nhà trường chưa thấy được vai trò của việc tư
vấn công tác chăm sóc sức khỏe cho CCVC và học sinh nên chưa thành lập
được Hội đồng tư vấn chăm sóc sức khỏe trong đơn vị.
b) Hội đồng trường thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình đúng theo

quy định tại Điều 23 Điều lệ trường tiểu học ( Văn bản hợp nhất số 03/VBHNBGD ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014). Hội đồng trường đã xây dựng được kế
hoạch cả nhiệm kỳ, kế hoạch từng năm học; tổ chức họp thường kỳ ít nhất 3
lần/năm ; . Hội đồng thi đua, khen thưởng và các hội
đồng tư vấn đã giúp hiệu trưởng về chuyên môn, quản lý; thực hiện nhiệm vụ
đúng theo Điều 24 Điều lệ trường tiểu học ( Văn bản hợp nhất số 03/VBHNBGD ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014) .
c) Cuối mỗi học kỳ và cuối năm học, các hội đồng tổ chức họp để rà soát,
đánh giá lại quá trình thực hiện kế hoạch, đồng thời bổ sung giải pháp, phương
hướng thực hiện cho thời gian tiếp theo ; .
17

1.2. Mức 2
Hội đồng trường luôn hoạt động có hiệu quả; chịu trách nhiệm quyết định
về phương hướng, hoạt động của nhà trường; huy động và giám sát việc sử dụng
các nguồn lực dành cho nhà trường; gắn nhà trường với cộng đồng xã hội, đảm
bảo thực hiện mục tiêu giáo dục đạt và vượt chỉ tiêu trong từng năm học
.
Hội đồng thi đua, khen thưởng đã giúp nhà trường tổ chức các phong trào
thi đua; đề nghị danh sách khen thưởng đối với CCVC và học sinh; Hội đồng thi
đua khen thưởng tổ chức họp định kỳ 2 lần/năm học (cuối học kỳ I và cuối năm
học). Các hội đồng tư vấn đã giúp hiệu trưởng về chuyên môn, quản lý góp phần
đắc lực trong việc nâng cao chất lượng của nhà trường .
1.3. Mức 3 (Không)
2. Điểm mạnh:
Nhà trường đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Phòng GD&ĐT để thành lập
Hội đồng trường và ban hành các quyết định thành lập Hội đồng Thi đua – Khen
thưởng, các hội đồng tư vấn. Các hội đồng trên được kiện toàn hằng năm đảm
bảo theo qui định của Điều lệ trường tiểu học.
Hội đồng trường luôn hoạt động có hiệu quả; chịu trách nhiệm quyết định
về phương hướng, hoạt động của nhà trường; thực hiện tốt công tác huy động và

giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường; đảm bảo thực hiện
mục tiêu giáo dục đạt và vượt chỉ tiêu trong từng năm học.
3. Điểm yếu:
Nhà trường chưa thấy được vai trò của việc tư vấn chăm sóc sức khỏe cho
đội ngũ CCVC và học sinh nên chưa thành lập được Hội đồng tư vấn chăm sóc
sức khỏe trong đơn vị.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

18

Trong từng năm học, Hiệu trưởng rà soát lại quyết định, danh sách các
thành viên trong Hội đồng trường để kịp thời tham mưu Phòng GD&ĐT ra
quyết định kiện toàn, bổ sung khi có thành viên Hội đồng trường chuyển công
tác và khi hết nhiệm kỳ.
Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng Thi đua khen thưởng chủ động xây
dựng và triển khai kế hoạch hoạt động; các thành viên trong hội đồng tham gia
tích cực vào việc xây dựng phương hướng, nghiên cứu tài liệu để thực hiện tốt
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.
Trong tháng 8 năm 2019, trường chủ động kết hợp với trạm y tế xã, lựa
chọn nguồn nhân lực để thành lập được Hội đồng tư vấn chăm sóc sức khỏe
trong đơn vị.
5. TĐG: Đạt Mức 2
Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức
khác trong nhà trường
a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo
quy định;
b) Hoạt động theo quy định;
c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá.
1. Mô tả hiện trạng:

1.1. Mức 1
a) Năm học 2018 – 2019, Công đoàn gồm 15 công đoàn viên; BCH công
đoàn trường do LĐLĐ A Lưới ra quyết định công nhận số 26/QĐ-LĐLĐ ngày
23 tháng 7 năm 2018 về việc chuẩn y công nhận Chủ tịch và bổ sung Ủy viên
BCH CĐCS Trường Tiểu học A Lưới, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chi đoàn gồm 05
đoàn viên do Đoàn xã A Lưới ra quyết định thành lập. Ban chỉ huy Liên đội, Sao
Nhi đồng do Hội đồng đội ra quyết định thành lập hằng năm ;
;
19

b) Tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Sao Nhi đồng đã hoạt động đúng theo quy
định của pháp luật và Điều lệ của từng tổ chức, giúp nhà trường thực hiện tốt
mục tiêu giáo dục trong từng năm học ; ; .
c) Hằng tháng, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đã tiến hành rà soát,
đánh giá quá trình hoạt động để điều chỉnh, bổ sung giải pháp, xây dựng kế
hoạch cho những tháng tiếp theo. Cuối mỗi năm học, nhà trường tiến hành đánh
giá hiệu quả hoạt động để có biện pháp chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm
vụ chức năng của mình trong năm học tới .
1.2. Mức 2
Trường có Chi bộ độc lập gồm 11 đảng viên; cấp ủy chi bộ do đại hội chi
bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019 bầu ra và được Đảng ủy xã A Lưới ra quyết định
số…………………….. chuẩn y bí thư, phó bí thư. Chi bộ đã hoạt động đúng
trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam;
phát huy được vai trò lãnh, chỉ đạo trong các hoạt động giáo dục. Trong 05 liền
kề chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ; ;
; .
Hằng quý, công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã tham gia tích cực vào việc góp ý xây

dựng phương hướng, kế hoạch, tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển nhà
trường. Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò tuyên truyền chính sách pháp luật,
giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ. Công đoàn,
Đoàn Thanh niên đã thực hiện có hiệu quả việc góp ý cho đảng viên trong chi
bộ; đi đầu và gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường.
1.3. Mức 3
Kể từ năm 2014 đến 2017, Chi bộ luôn đạt danh hiệu “Trong sạch vững
mạnh”; năm 2018, đạt danh hiệu “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ” ;
; ; .
20

Nhà trường đã tạo điều kiện để Công đoàn, Chi đoàn và Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh đóng góp hiệu quả trong việc phát động phong trào thi
đua; nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong và
NGLL, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên,
trường chưa thấy được vai trò của các đoàn thể trong việc xây dựng các hoạt
động cho cộng đồng nên chưa có biện pháp thúc đẩy các đoàn thể tham gia tích
cực vào việc tổ chức các hoạt động tại cộng đồng xã.
2. Điểm mạnh:
Trường đã kịp thời tham mưu lãnh đạo các cấp ra quyết định thành lập
được các đoàn thể. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ
Chí Minh đã tham gia tích cực vào việc góp ý xây dựng kế hoạch, tổ chức thực
hiện Chiến lược phát triển nhà trường; đóng góp hiệu quả trong việc phát động
phong trào thi đua; nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.
Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh, chỉ đạo trong các hoạt động giáo dục,
luôn được đảng ủy công nhận chi bộ Trong sạch vững mạnh và Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.
3. Điểm yếu:
Nhà trường chưa thấy được vai trò của các đoàn thể trong việc tham gia

hoạt động cho cộng đồng nên chưa có biện pháp thúc đẩy đoàn thể tham gia tích
cực vào việc tổ chức các hoạt động tại cộng đồng xã.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Trong những năm học tiếp theo, Hiệu trưởng rà soát lại quyết định, danh
sách các đoàn thể trong đơn vị để chỉ đạo các bộ phận tham mưu các cấp ra
quyết định, kiện toàn, bổ sung khi có sự biến động về nhân sự. Hằng tháng,
trường tạo điều kiện và chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh tham gia tích cực vào việc góp ý xây dựng kế hoạch,
tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển nhà trường. Cấp ủy Chi bộ thực hiện tốt

21

Tài liệu liên quan

*

ke hoach nang cao chat luong giao duc va cong tac chu nhiem lop 11 3 22

*

Báo cáo tự đáng giá Kiểm định chất lượng giáo dục Vinh Xuân (nháp) 99 517 2

*

Thông tư 17 quy định chuẩn Hiệu trường Mầm non 11 818 2

*

Quản lý tài chính của các sở Giáo dục và Đào tạo khu vực Tây Bắc đối với trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục 195 323 1

*

SKKN biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ ở trường tiểu học bản phố huyện bắc hà 24 408 1

*

Công tác kiểm điểm chất lượng giáo dục năm 2015 2016 báo cáo tự đánh giá 58 303 0

*

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học) 155 508 1

*

Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục thcs 85 554 0

*

Quản lý tài chính của các sở giáo dục và đào tạo khu vực tây bắc đối với trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục 195 398 0

*

SKKN biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ ở trường tiểu học bản phố huyện bắc hà 24 578 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Module 14 Thcs Dạy Tich Hợp

(619.5 KB – 100 trang) – Báo cáo KDCL theo Thông tư 17 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

Viết một bình luận