báo cáo thực tập trạm y tế

Đang xem: Báo cáo thực tập trạm y tế

Share Like Download …
4 Comments 11 Likes Statistics Notes

Xem thêm: mẫu đơn xin nghỉ phép cưới vợ

12 hours ago   Delete Reply Block

Xem thêm: Hướng Dẫn 09-Hd/Btctw 2017, Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên

Bao cao thuc te tram y te

1. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 1 Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o hµ néi Tr−êng trung cÊp y d−îc tuÖ tÜnh hµ néi ————–*****———– – B¸o c¸o thùc tËp Thùc tÕ c¬ së T¹i: ………………………………………………………………………… Hä vµ tªn: ………………………… Líp: …………. Khãa: ….. – ……. Thêi gian thùc tËp: Tõ ngµy… th¸ng … n¨m …… ®Õn ngµy …. th¸ng … n¨m …… Hµ Néi , ngµy … th¸ng …… n¨m 2012 2. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 2 Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ———&——— B¸o c¸o thùc tËp thùc tÕ c¬ së KÝnh göi: Ban gi¸m hiÖu tr−êng Trung cÊp Y D−îc TuÖ TÜnh Hµ Néi Tr¹m y tÕ …………………………………………….. Tªn em lµ: ………………………… Líp : D…/…….. Lêi më ®Çu Víi môc ®Ých phôc vô tèt cho m«n häc, Ban gi¸m hiÖu nhµ tr−êng Trung cÊp Y D−îc TuÖ TÜnh Hµ Néi ®· tæ chøc cho sinh viªn cña tr−êng ®i kiÕn tËp t¹i c¬ së y tÕ nh»m n©ng cao kiÕn thøc vµ n¾m v÷ng tay nghÒ. Sau thêi gian thùc tËp thùc tÕ t¹i tr¹m y tÕ x· …………………tõ ngµy ……… ®Õn ……….., cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n bé y tÕ tr¹m em ®· nhËn thøc s©u s¾c h¬n vai trß cña ng−êi D−îc sü.Tõ ®ã vËn dông ®−îc kiÕn thøc, kü n¨ng ®· häc vµo thùc tÕ ch¨m sãc søc kháe céng ®ång ®i ®«i víi viÖc h−íng dÉn sö dông thuèc an toµn vµ hîp lý. C¬ b¶n vµ quan träng h¬n lµ nh÷ng kinh nghiÖm em ®· häc ®−îc tõ c¸c c¸n bé tr¹m qua thêi gian thùc tÕ. TiÕp cËn trùc tiÕp trm¹ y tÕ c¬ së ®Ó biÕt râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña nh©n viªn trong tr¹m, c¬ cÊu tæ vµ m« h×nh bÖnh tËt, thùc tÕ sö dông thuèc, tËp lËp dù trï thuèc ë tr¹m y tÕ. Tuyªn truyÒn, t− vÊn ch¨m sãc søc khoÎ t¹i céng ®ång. §ã chÝnh lµ nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých, lµ hµnh trang gióp em b−íc vµo nghÒ mét c¸ch tù tin víi chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng. 3. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 3 I/ tiÕp cËn víi tr¹m y tÕ ®Ó t×m hiÓu vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô tæ chøc ho¹t ®éng cña nh©n viªn tr¹m y tÕ 1/ Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô a/ Chøc n¨ng + Thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n kü thuËt d−îc, nghiªn cøu kü thuËt d−îc. Tham gia c«ng t¸c tËp huÊn vµ båi d−ìng c¸n bé. + Qu¶n lý thuèc, ho¸ chÊt, y cô vµ chÕ ®é chuyªn m«n vÒ d−îc ë tr¹m. + Tæng hîp kiÕn thøc vµ ®Ò xuÊt c¸c vÊn ®Ò c«ng t¸c d−îc theo ph−¬ng h−íng cña ngµnh vµ yªu cÇu. b/ NhiÖm vô: + C¨n cø vµo chøc n¨ng cña ngµnh vµ dùa trªn c¬ së khoa häc chuyªn m«n vµ lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng t¸c d−îc vµ l¹p kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu dù tr÷ thuèc, ho¸ chÊt, dông cô y tÕ ®iÒu trÞ. + B¶o qu¶n thuèc ë tñ thuèc, y cô trong tr¹m. + ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é chuyªn m«n vÒ d−îc. + H−íng dÉn sö dông thuèc, thùc hiÖn h−íng dÉn trong n¨m, tham gia ý kiÕn KHKT vÒ d−îc theo yªu cÇu ®iÒu trÞ. + Gãp phÇn x©y dùng c¸c tiªu chÈn vµ chÕ ®é chuyªn m«n vÒ chuyªn nghµnh. + H−íng dÉn tuyªn truyÒn ch¨m sãc søc khoÎ vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cho toµn x· héi ®Þnh kú trong n¨m. + NhËn thuèc vµ cÊp ph¸t thuèc cho nh©n d©n toµn x·. 4. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 4 2/ C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña tr¹m y tÕ x· …………… */ C¸n bé nh©n viªn trong tr¹m gåm: tt Hä vµ tªn Tr×nh ®é chuyªn m«n Chøc n¨ng nhiÖm vô 1 Tr¹m tr−ëng tr¹m y tÕ Phô tr¸ch chung. 2 Phô tr¸ch thuèc thiÕt yÕu, y tÕ dù phßng, tiªm chñng më réng, qu¶n lý trang thiÕt bÞ. 3 Phô tr¸ch kh¸m vµ ®iÒu trÞ khoa, kh¸m thai ®ì ®Î kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. 4 Phô tr¸ch kh¸m ch÷a bÖnh, ch−¬ng tr×nh lao, b−íu cæ, sèt rÐt. Tr¹m tr−ëng Tr¹m phã Phô tr¸ch d−îc Y t¸ D−îc t¸ Hµnh chÝnh 5. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 5 TÊt c¶ nh÷ng nh©n viªn trong tr¹m lµm viÖc theo chØ dÉn cña tr¹m tr−ëng. Tæ chøc l·nh ®¹o theo nhu cÇu cña tr¹m, ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c søc khoÎ trong toµn x·. * Phã tr¹m: ……………… cïng víi tr−ëng tr¹m ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung. Phã tr¹m cßn cã nhiÖm vô thay thÕ khi tr¹m tr−ëng v¾ng mÆt. * Tr−ëng khoa d−îc: + NhËn vµ cÊp ph¸t thuèc cña bÖnh viÖn vµ c¸c c«ng ty hiÖu thuèc vÒ tr¹m m×nh ®Ó c«ng øng cho nh©n d©n toµn x·. + Theo dâi qu¶n lý tiªu chuÈn thuèc, dông cô y häc. + Tæ chøc xuÊt nhËp ®¨ng ký thèng kª vµ ho¹ch to¸n thuèc, dông cô y tÕ. + LËp dù tr÷ thuèc trong hµng th¸ng. + §«n ®èc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n vµ kiÓm tra thùc hiÖn tèt. + Thùc hiÖn b¸o c¸o kiÓm kª lªn cÊp trªn ®óng quy ®Þnh vµ thêi gian, tham gia c¸c buæi häp cña tr¹m. + Th−êng xuyªn n¾m v÷ng l−îng thuèc vµ chÊt l−îng tñ thuèc. + Ph©n lo¹i vµ s¾p xÕp tñ thuèc trong tr¹m cïng víi d−îc t¸. (*) Thuèc th−êng (*) Thuèc g©y nghiÖn vµ thuèc h−íng t©m thÇn. (*) Y cô phôc vô y tÕ – C¸ch s¾p xÕp: Em thÊy tr¹m y tÕ s¾p xÕp theo nhãm t¸c dông ®Ó ®iÒu trÞ vµ theo dâi b¶o qu¶n. + Tñ thuèc phÝa trªn: C¸c lo¹i thuèc nh− kh¸ng sinh, kh¸ng khuÈn, h¹ sèt, gi¶m ®au, chèng viªm, thuèc dÞ øng, ho hen, thuèc tiªu ch¶y, thuèc ch÷a ®au d¹ dµy, t¸ trµng, thuèc nhuém tÈy, thuèc trÞ giun s¸n, thuèc gi¶m ®au co th¾t. + Ng¨n d−íi gåm c¸c vitamin, ®¹m, dÞch truyÒn, mét sè thuèc ®iÒu trÞ ngoµi da, b«ng b¨ng g¹c. + Thuèc tiªm m¹ch ®Ó ng¨n riªng. + Thuèc g©y nghiÖn vµ h−íng t©m thÇn ®Ó ng¨n riªng vµ cã khãa cÈn thËn + Tñ bªn c¹nh: Thuèc nhá m¾t, nhá mòi, tai, häng, mét sè y cô kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh nh− bao cao su, vßng tr¸nh thai. + PhÝa d−íi: Trang bÞ phÉu thuËt vµ dông cô tiªm truyÒn 6. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 6 + Tñ sau: Gåm thuèc ®«ng y, dÇu xoa bãp, dÇu giã …. + C¸c thuèc tiªm ®Ó ng¨n riªng vµ ph©n nhãm ®iÒu trÞ. + D−îc t¸: NhËn thuèc vµ cÊp thuèc cho bÖnh nh©n vµo sæ s¸ch sæ thuèc nhËn vµ ph¸t ra ®èi chiÕu víi tr−ëng khoa chuyªn vÒ bé phËn hµnh chÝnh. + Y tá: Có nhiệm vụ cho bệnh nhân uống thuốc hoặc tiêm chăm sóc bệnh nhân cùng với bác sĩ thực hiện các ca mổ, đỡ đẻ. – Hành chính (kế toán dược) + Vào sổ các chứng từ nhập khẩu và quản lý sổ sách hóa đơn chứng từ cấp phát thuốc. + Nắm vững tình hình giá cả và sự thay đổi từng thời gian để quyết toán và báo cáo với trạm trưởng. + Thanh quyết toán thuốc, hóa chất dụng cụ hàng tháng, toàn quý. + Theo dõi thống kê hàng ngày số thuốc và y cụ của các nhân viên cấp thuốc. (*) Thống kê: + Lãi xuất mặt hàng vào sổ chính để đối chiếu với người phụ trách . + Tham gia khiểm tra định kỳ mặt hàng mỗi tháng một lần, nếu có số thuốc thừa hay thiếu phải báo cáo với người phụ trách để có biện pháp giải quyết. 3) Cách tổ chức cấp phát thuốc cho bệnh nhân khám bệnh (*) Nguyên tắc hoạt động chung. – Trước khi cấp phát thuốc phải thực hiện tốt: + Kiểm tra hóa đơn, đơn thuốc, phiếu lĩnh. + Kiểm tra nhãn thuốc + Tên thuốc ở đơn và nhãn + Nồng độ và lượng + Số lượng đơn thuốc và số lượng thuốc giao. Người phụ trách dược là dược sĩ trung học có sức khỏe và phẩm chất tốt luôn coi bệnh nhân đau đớn như chính mình đau. Đủ khả năng cập nhật số thuốc phát cho bệnh nhân hàng ngày. (*) Một số phiếu lĩnh thuốc bảo hiểm ở trạm. 7. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 7 + Bác sĩ khám bệnh dạ dày và chuẩn đoán. – Cimetin 2g 20v – Papvelin 20v – Tetracylin 20v – Vitamin 3B 20v + Suy giảm chức năng gan: – Livbilnic 40v – Phtrtamin 20v + Đau mắt nhiễm khuẩn: – Ampicilin 20v – Ciflox 1 lä – Fatamin 20v – Serala 20v – Dung dÞch polydexa 1 lä (*) Chó ý: Khi cÊp thuèc ë phÝa nµy cÇn: + KiÓm tra phÝa bªn ph¶i chia + KiÓm tra sè tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng + Ký tªn II/ T×m HiÓu vÒ m« h×nh bÖnh tËt vµ thùc tÕ sö dông thuèc cña nh©n d©n trong x· n¬i sinh viªn thùc tËp (*) §Æc ®iÓm cña céng ®ång d©n c− trong x·. + X· ………… lµ mét x· n»m trªn ®Þa bµn phÝa ®«ng cña huyÖn ……… chñ yÕu lµm nghÒ ®¸nh c¸ nªn hiÓu biÕt ch−a cao, vÒ ch¨m sãc b¶o vÖ søc khoÎ cña m×nh vµ gia ®×nh. Ng−êi d©n ë ®©y th−êng m¾c mét sè bÖnh nh−: dÞch t¶, sëi, dÞch c¶m cóm, sèt suÊt huyÕt. + Thuèc ®iÒu trÞ dÞch t¶: chèng mÊt n−íc uèng n−íc ch¸o hay ORS uèng thuèc bét 27,9g dïng pha mét lÝt n−íc + Chèng tiªu ch¶y: -Attapulgite mormoirn ®· ho¹t ho¸ – Berberin uèng viªn 10 mg – Doismectile gãi 3 g – Loperamide 2 mg – Nufuroxazid 200 mg 8. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 8 – Tetrecylin 0,25 g – Besepto 10,48 g – Ampicilin 0,25 g TruyÒn NaCl 0,9%, NaHCO3 1,25%, glucose, lactic håi phôc c¬ thÓ. + Sëi: – Tr−êng hîp nhÑ cÇn gi÷ vÖ sinh r¨ng miÖng – Tr−êng hîp nÆng: CÇn thuèc ®iÒu trÞ chøng nh− thuèc b¹i liÖt: – Aspirin 0,25g – Pracetamol 0,3g – Pamin 0,25g Thuèc an thÇn: – Gordenal 100mg – Sedusen 2mg – Gi¶m ho terpin C¸c lo¹i thuèc Vitamin nhãm B, Vitamin C NÕu cã biÕn chøng th× dïng kh¸ng sinh hoÆc dïng thuèc nh− rau riÕp c¸ 20g s¾c lÊy n−íc uèng + BÖnh c¶m cóm: Thuèc ®iÒu trÞ – H¹ nhiÖt gi¶m ®au Aspirin 0,5g – Pracitamol 0,3g .4v/ngµy – Gi¶m ho: Terpincodein 0,25g 4v/ngµy – Trî tim, long n·o, spactein vitamin nhãm B,C – Kh¸ng sinh ampicilin 0,25g.2v/ngµy, 2lÇn/ngµy §«ng y: X«ng c¸c lo¹i l¸ cã chøa tinh dÇu nh− l¸ ng¶i cøu, l¸ b¹ch ®µn, l¸ tre, l¸ chanh………. + BÖnh sèt xuÊt huyÕt: thuèc ®iÒu trÞ – Tr−êng hîp nhÑ: cho bÖnh nh©n n»m nghØ t¹i chç, ¨n chÊt dÔ tiªu, n−íc hoa qu¶. – Dïng vitamin liÒu cao 500-1000mg/ngµy – Dïng thuèc h¹ nhiÖt pracetamol kh«ng dïng thuèc aspirin – Dïng thuèc an thÇn sedusen, aerpobamat – Tr−êng hîp nÆng: Kh«i phôc khèi l−îng tuÇn hoµn cho bÖnh nh©n b»ng c¸ch truyÒn lo¹i huyÕt thanh kiªm hoÆc m¸u t−¬i. – Trî tim trî h« hÊp nh− thë oxy, tiªm uabain 9. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 9 – Vitamin C vµ c¸c thuèc triÖu trøng h¹ nhiÖt, an thÇn Muèn kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng bÖnh tËt ®éi tuyªn truyÒn truyÒn th«ng søc khoÎ ph¶i nç lùc ph¸t huy nhiÖt t×nh ®Ó nh©n d©n hiÓu vµ biÕt c¸ch phßng bÖnh. II/ Tham gia x©y dùng v−ên thuèc nam tr¹m y tÕ. + Tr¹m y tÕ x· do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn nghÌo nµn, c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn ®Êt ®ai cßn chËt hÑp nªn nh©n viªn ë tr¹m chØ trång ®−îc mét v−ên thuèc nho nhá ®Ó ch÷a bÖnh th«ng th−êng nh−: Tªn c©y T¸c dông cña c©y C©y Cau Ch÷a giun s¸n C©y M¬ Ch÷a kiÕt lÞ C©y NghÖ Ch÷a ®au d¹ dµy vµng da C©y Ng¶i Cøu §au ®Çu B¹c Hµ Ch÷a c¶m sèt Cóc Hoa Ch÷a ®au ®Çu hoa m¾t B¸n H¹ Cho ho hen Vµ mét sè c©y kh¸c ch÷a bÖnh theo d©n gian Hµng th¸ng nh©n viªn trong tr¹m ®i s−u tÇm vµ ®em vÒ trång nhiÒu c©y cã gi¸ trÞ ch÷a bÖnh bæ Ých ®Ó phôc vô nh©n d©n trong x·. Trong ®ît thùc tÕ nµy em ®· tham gia cïng c¸c c« c¸c chó trong tr¹m ®i ®Õn c¸c vïng ®Ó t×m c©y thuèc mµ v−ên m×nh ch−a cã ®Ó t¨ng v−ên thuèc nam ngµy mét phong phó h¬n trong qu¸ tr×nh ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. IV/ Tham gia lËp kÕ ho¹ch cung øng thuèc t¹i c«ng céng: + T¹i tr¹m y tÕ x· khoa d−îc cña tr¹m ph¶i lËp kÕ ho¹ch cho tr¹m m×nh ®Ó dù ®o¸n sè thuèc ®iªï trÞ cho hµng th¸ng. + T×m hiÓu vÒ m« h×nh bÖnh tËt vµ lËp doanh thu thuèc dù trï ®Ó cung øng thuèc cho céng ®ång d©n c− trong x· m×nh. M¸ §Ò, C©y Ng« Ch÷a lîi tiÓu C©y V«ng Nem An thÇn g©y ngñ 10. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 10 + Qua c¸ch lËp kÕ ho¹ch c« tr−ëng khoa, c« ®· h−íng dÉn tØ mØ ®iÒu ®ã gióp em mai sau ra nghÒ d−îc lµ mét con ng−êi nh©n hËu cÈn thËn, kiªn tr×. §ã lµ muèn nãi c¸ch cÈn thËn cña ng−êi lµm d−îc, th¸i ®é cña ng−êi b¸n thuèc ph¶i ©n cÇn, lÞch sù lÔ phÐp vµ h−íng dÉn kü c¸ch sö dông thuèc ®ã lµ thÓ hiÖn ®¹o ®øc l−¬ng t©m nghÒ nghiÖp. + ë mçi x· Ýt nhÊt cã mét cuèn vÒ thuèc vµ c¸ch dïng do c¬ quan d−îc Bé y tÕ uû nhiÖm so¹n th¶o ph¸t hµnh ®Ó tra cøu th−êng xuyªn. V/ LËp danh môc c¸c lo¹i thuèc c©y non lµm thuèc hiÖn ®ang sö dông t¹i tr¹m y tÕ x· ……………… 1/ Thuèc h¹ sèt gi¶m ®au chèng viªm TT Tªn thuèc nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc §ang dïng 1 Paracetamol 0,3g ;0,5g Viªn Uèng 2 Aspirin 0,25g; 0,5g Viªn Uèng 3 Natri Diclofenac 75g, 100g ¤ng, viªn, mì Uèng, b«i, tiªm 4 Indomethecin 25mg Viªn Uèng 5 Meloxicam Viªn Uèng 2/ Thuèc chèng dÞ øng TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc D¹ng dïng 1 Promethazim 15mg, 25mg Viªn Uèng 2 Dimedro 110mg Viªn, èng Uèng,tiªm 3 Clorphenamin 2mg, 4mg Viªn, èng Uèng, tiªm 4 Alimemazin Viªn Uèng 5 Mazidraon èng Tiªm 3/ Thuèc chèng nhiÔm khuÈn TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng Thuèc D¹ng dïng 1 Cephalexin 500mg Viªn Uèng 2 Cephotaxin 1g Lä Tiªm b¾p 3 Penicillin Viªn Uèng 4 Tetracylin 250mg Viªn, lä Uèng, tiªm b¾p 5 Erythromycin 250mg Viªn Uèng 6 Lincomycin 250-500mg Viªn Uèng 11. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 11 4/ Thuèc tiªm m¹ch, lîi tiÓu: TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc D¹ng dïng 1 Digoxin 0,25mg, 5mg Viªn, nÐn, èng Uèng, tiªm 2 Carvedilol 6,25mg Viªn Uèng 3 Lanatosidec 0,2mg èng Tiªm 4 Furosemid 40mg, 120mg Viªn, nÐn,èng Uèng, tiªm 5 Hydrochlorothiazide 25-50mg èng tiªm Uèng 6 Nitroglycerin 0,5g Viªn nÐn Uèng 7 Nifedipin 10,20mg Viªn Uèng 8 Adrenalin èng Tiªm 5/ Thuèc tiªu ho¸ TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc D¹ng dïng 1 Oresol 5g Gãi Uèng 2 Biseptol 480mg Viªn, gãi Uèng 3 Klion Viªn Uèng 4 Papaverin 40mg Viªn Uèng 5 Alverin 10mg Viªn Uèng 6 Metronidazol 0,5g Viªn Uèng 6/ Thuèc t¨ng c−êng tuÇn hoµn n·o TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc D¹ng dïng 1 Ho¹t huyÕt d−ìng n·o Viªn Uèng 2 Stugerol 75mg Viªn Uèng 3 Cavinton 5mg Viªn, èng Uèng 4 Pracetam 400mg Viªn Uèng 5 Niketamid 10ml èng, lä Tiªm 6 Ciwnarizin 250mg Viªn Uèng 7 Vinpocelin 10mg/2ml èng Tiªm 7/ Thuèc an thÇn TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc D¹ng dïng 1 Diazepam 10mg Viªn, èng Uèng, tiªm 2 Gardenal 100,200mg Viªn, èng Uèng, tiªm 3 Barbital 10,50,100 mg Viªn nÐn Uèng 4 Phenobarbital 10,50,100mg Viªn nÐn Tiªm, Uèng 9/ Vitamin 12. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 12 TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc D¹ng dïng 1 Vitamin A 500.000ui Viªn, èng Uèng, tiªm 2 Vitamin B1 250mg Viªn, èng Uèng, tiªm 3 Vitamin B6 0,125g Viªn, èng Uèng,tiªm 4 Vitamin B12 1000mcg èng Tiªm 5 Vitamin C 1g, 500mg Viªn, èng Uèng, tiªm 6 Vitamin B2 10mg Viªn, èng Uèng, tiªm 7 Vitamin PP 500mg Viªn, èng Uèng, tiªm 8 Vitamin D 600.000ui èng Tiªm 9 Vitamin E 100mg Viªn, èng Uèng, tiªm 10 Vitamin K 10mg Viªn, èng Uèng,tiªm B/ Danh môc thuèc nam cña tr¹m x· ……………. TT Nhãm thuèc Tªn c©y thuèc 1 An thÇn g©y ngñ V«ng nem T¸o ta L¹c tiªn 2 C¶m sèt Cóc hoa B¹c hµ Kinh giíi Ng¶i cøu 3 Bæ d−ìng §Þa hoµng Tam thÊt Ngò gia b× C©y nh·n 4 ThÊp khíp – Bong g©n Ng−u tÊt Thiªn niªn kiÖn Hy thiªm 5 Môn nhät, ghÎ lì KÐ ®Çu ngùa C©y ®µo Sµi ®Êt 6 Lîi tiÓu C©y ng« M· ®Ò 7 Ho hen C©y d©u t»m Cµ ®éc d−îc 8 Øa ch¶y Th¹ch x−¬ng bå C©y æi 9 BÖnh phô n÷ Kim ng©n Cá mÇn trÇu Ých mÉu 10 BÖnh d¹ dµy NghÖ D¹ cÈm 13. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 13 11 Giun s¸n Keo ®Ëu BÝ ng« VI/ Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng gi¸o dôc søc khoÎ trong ®ît vÒ thùc tËp thùc tÕ. + Søc khoÎ bµ mÑ trÎ em + KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh + VÖ sinh m«i tr−êng n¬i sèng Nhê ho¹t ®éng truyÒn th«ng cña ®éi ngò c¸n bé tr¹m y tÕ ®· gióp nh©n hiÓu biÕt vµ coi träng søc khoÎ. Tuyªn truyÒn c¸ch phßng vµ ch÷a bÖnh cho mét sè d©n c− ë xa tr¹m y tÕ ®Ó sö lý kÞp thêi c¸c dÞch bÖnh nh−: Øa ch¶y, ngé ®éc thøc ¨n, sèt-cóm vi rót. VII/ tham gia c¸c ch−¬ng tr×nh y tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng V× d©n c− sèng r¶i r¸c, mét sè xãm sinh sèng c¸ch xa tr¹m y tÕ nªn hµng th¸ng c¸n bé y tÕ ph¶i ®Õn kh¸m ch÷a bÖnh t¹i tõng th«n. Tæ chøc tiªm chñng më réng cho trÎ em tõ 0-6 th¸ng tuæi VIII/ thùc hiÖn mét sè kü n¨ng c¬ b¶n cña ng−êi d−îc sÜ t¹i c¬ së y tÕ tr¹m. + Cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc cña m×nh lµ mét d−îc sÜ trung häc ®øng ®Çu khoa d−îc cña tr¹m vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cÊp ph¸t thuèc cho toµn x· + LËp dù trï cung øng thuèc hµng th¸ng + Hµng th¸ng ®Õn bÖnh viÖn tuyÕn huyÖn nhËn thuèc b¶o hiÓm vÒ tuyÕn x· cung øng cho nh©n d©n + §äc kü ®¬n, nång ®é thuèc, tªn thuèc tr−íc khi cÊp ph¸t thuèc cho bÖnh nh©n, cÇn sù cÈn thËn tØ mØ cña ng−êi d−îc sÜ + KiÓm kª thuèc hµng tuÇn – th¸ng sè thuèc trong tñ t¹i tr¹m + B¶o qu¶n thuèc ®óng quy ®Þnh cña tõng lo¹i thuèc + Phèi hîp víi b¸c sÜ kh¸m ®Ó kª ®¬n thuèc cho phï hîp víi tõng bÖnh. Cïng víi nh©n viªn trong tr¹m h−íng dÉn nh©n d©n dïng thuèc an toµn, kh«ng l¹m dông thuèc v×:” §ïa giìn víi chÝnh m¹ng sèng cña m×nh v× thuèc lµ con dao hi l−ìi. IX/ Ghi chÐp hå s¬ søc khoÎ vµ biÓu mÉu sæ s¸ch t¹i tr¹m thùc tÕ 14. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 14 C¸c lo¹i sæ s¸ch chøng tõ vµ c¸ch ghi chÐp Tr−ëng khoa d−îc t¹i tr¹m ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra chÊt l−îng thuèc, vµo sæ s¸ch c¸c lo¹i hãa ®¬n ®Ó cuèi th¸ng kiÓm kª, nhËn biÕt l−îng thuèc tån. Sæ s¸ch cÊp ph¸t thuèc, theo dâi, dù trï hµng th¸ng ®Ó tiÖn cho viÖc kiÓm kª ®èi chiÕu khi cÇn thiÕt Vµo sæ thuèc b¸n ra hµng ngµy, sè bÖnh nh©n ®Õn kh¸m t¹i tr¹m vµ lÊy thuèc theo ®¬n Khi dao nhËn ph¶i vµo sæ cÊp – nhËn c¸c lo¹i thuèc ®éc thuèc h−íng t©m thÇn, thuèc g©y nghiÖn ®Ó theo dâi riªng sau ®ã chuyÓn phiÕu ®Õn kÕ to¸n cña tr¹m ®Ó vµo sæ theo dâi quyÕt to¸n X/ t− vÊn, h−íng dÉn ng−êi bÖnh vµ ng−êi nhµ cña bÖnh nh©n khi ®Õn tr¹m y tÕ vÒ c¸ch sö dông thuèc an toµn hîp lý + T− vÊn: Tr¹m y tÕ theo ®Þnh k× tæ chøc t− vÊn vÒ søc khoÎ, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai – Ph−¬ng ph¸p vËt lý: lÊy ngµy ch¶y m¸u ®Çu tiªn cña ngµy ®Çu kinh nguyÖt. Trung b×nh tõ 28-30 ngµy dùa vµo chu kú kinh nguyÖt ®èi víi ng−êi co vßng kinh ®Òu. T−¬ng ®èi an toµn an toµn t−¬ng ®èi ngµy rông trøng t−¬ng ®èi Khi bÖnh nh©n ®Õn mua thuèc, ng−êi d−îc sÜ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hái vµ biÕt vÒ triÖu chøng, giíi tÝnh, ®é tuæi cña ng−êi dïng thuèc VD: BÖnh nh©n lµ phô n÷, 40 tuæi, triÖu chøng lµ c¶m sèt, ®au ®Çu, chãng mÆt, sæ mòi, ho nhiÒu. Thuèc ®iÒu trÞ: Paracetamol 0,5g-1v/lÇn-2l/ngµy Terpincodein 0,25g-2v/lÇn-2l/ngµy Clopheramin 4mg-2v/lÇn-2lÇn/ngµy Vitamin 3B 2v/lÇn-2l/ngµy Lêi dÆn: Thuèc g©y buån ngñ nªn kh«ng dïng khi ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn giao th«ng. Kh«ng dïng R−îu trong thêi gian dïng thuèc VD2: Thuèc ®iÒu trÞ: 1 KN 3 4 6 12 nguy hiÓm 20 26 28 15. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 15 ORS pha víi n−íc s«i ®Ó nguéi: 1 gãi/100ml n−íc Clorocid 250mg-2v/lÇn-2l/ngµy Lêi dÆn: sau hai ngµy kh«ng ®ì ph¶i ®−a ngay ®Õn c¬ së y tÕ ®Ó ®iÒu trÞ kÞp thêi VD3: BÖnh nh©n bÞ ®¸i buèt, ®¸i r¾t, n−íc tiÓu ®ôc cã khi lÉn mñ. §ã chÝnh lµ viªm ®−êng tiÕt niÖu. Thuèc ®iÒu trÞ: Doxycylin 500mg-2v/lÇn-2l/ngµy Furosemid 400mg-2v/lÇn/ngµy Cortinoxazol 0,48g*2-4v/ngµy*2lÇn/ngµy Lêi dÆn: Furosemid lµ thuèc lîi tiÓu nªn tr¸nh uèng vµo buæi tèi v× sÏ ®i tiÓu nhiÒu lµm ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. KÕt luËn chung: Tr¹m y tÕ x· ……….. ®· vµ lu«n cè gi¾ng ®¸p øng nhu cÇu cña ng−êi d©n, trong ®ã khoa d−îc cña tr¹m lu«n nªu cao khÈu hiÖu”3 kiÓm tra ,3 ®èi chiÕu”.ThËn träng, tØ mØ chÝnh x¸c khi sö dông thuèc. Tr¹m y tÕ nãi chung khoa d−îc nãi riªng vµ c¸n bé y tÕ cña tr¹m lu«n lµm viÖc víi tr¸ch nhiÖm cao, theo ®óng quy chÕ cña nghµnh. Tñ thuèc cña tr¹m ®−îc ®¶m b¶o ®óng quy chÕ qu¶n lý d−îc vÒ ®é Èm, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, vÖ sinh. Mét sè −u nh−îc ®iÓm trong khoa d−îc t¹i tr¹m y tÕ x· ………….. (*) ¦u ®iÓm: – C¸n bé vµ nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng ch¾c nhiÖt t×nh h¨ng say víi c«ng viÖc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. – Cã ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®Ó tuyªn truyÒn, vËn ®éng. – Phôc vô tËn t×nh ®Õn tõng th«n trong x· – ChÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña nghµnh mµ ph¸p luËt ®· ®Ò ra, nªu cao tinh thÇn ®¹o ®øc cña ng−êi thÇy thuèc. (*) Nh−îc ®iÓm: 16. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 16 – C¬ së vËt chÊt ch−a ®Çy ®ñ – L−îng thuèc nam ch−a ®−îc phong phó. Lêi kÕt Sau hai tuÇn thùc tÕ t¹i tr¹m y tÕ x· …………. HuyÖn ………. TØnh ……….. Em nhËn thÊy m×nh ®· häc hái ®−îc rÊt nhiÒu nh−ng kinh nghiÖm bæ Ých gióp cho em cã nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ ®Ó gióp Ých cho qu¸ tr×nh häc tËp vµ lµm viÖc sau khi ra tr−êng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tr−êng Trung cÊp Y D−îc TuÖ TÜnh Hµ Néi, tr¹m y tÕ x· ………. ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®−îc ®i thùc tÕ vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. Cuèi cïng, em xin chóc tÊt c¶ c¸c thÇy c« trong Ban gi¸m hiÖu nhµ tr−êng Trung cÊp Y D−îc TuÖ TÜnh Hµ Néi. Nh÷ng ng−êi ®· gi¶ng d¹y truyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých, c¸c c« chó, anh chÞ, trong ®éi ngò c¸n bé y tÕ, tr¹m x¸ ………. lêi chóc søc khoÎ, h¹nh phóc vµ ngµy cµng t©m huyÕt, g¾n bã vµ cèng hiÕn cho nghµnh v× søc khoÎ céng ®ång. Ng−êi viÕt b¸o c¸o …………………… 17. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 17

Viết một bình luận