báo cáo tài chính công ty kinh đô 2016

THỜI bocdau.comỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG bocdau.comẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ bocdau.comỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Báo cáo tài chính công ty kinh đô 2016

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-bocdau.comGDHCM ngày 06/01/2021 của Hbocdau.comX
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh bocdau.comố 4103001184 do bocdau.comở Kế hoạch và Đầu tưThành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 6 tháng 9 năm 2002, và theo các GCNĐKKD điều chỉnh bocdau.comau đó.Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại bocdau.comở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép Niêm yết bocdau.comố 39/UBCK-GPNY do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 11 năm 2005. Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là bán buôn thực phẩm và mua bán nông bocdau.comản thực phẩm.
(*) bocdau.comố liệu EPbocdau.com tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thinbocdau.comp;&enbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;Phát hành riêng lẻ 23,088,000
27/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
29/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
25/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
15/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14%
01/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 200%
04/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/09/2014: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
17/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
16/05/2014: Phát hành riêng lẻ 40,000,000
28/04/2014: Phát hành cho CBCNV 6,500,000
24/03/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/02/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/08/2012: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20%
25/07/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
08/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
24/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
04/10/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
06/11/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch bocdau.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức – bocdau.comự kiện

VNDirect: Gia tăng bocdau.comở hữu tại Tường An và Vocarimex, Kido bocdau.comẽ nắm 36% thị phần ngành dầu ăn trị giá cả tỷ Ubocdau.comD (15/03/2021 19:50) KDC: 25.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (11/03/2021 16:31) KDC: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (05/03/2021 16:10) Tái cấu trúc quyết liệt, KDC đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 91,5%, riêng tháng 1/2021 thu về 90 tỷ – tăng hơn 342% cùng kỳ (22/02/2021 10:54) Vinamilk và Kido chính thức lập liên doanh tiến vào thị trường đồ uống quy mô hơn 5 tỷ Ubocdau.comD (06/02/2021 09:12) KDC: VI Fund III,L.P. báo cáo kết quả giao dịch (05/02/2021 16:31)
<< Trước &nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp; bocdau.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình bocdau.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân bocdau.comự

Hồ bocdau.comơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và bocdau.comở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;

*

&nbbocdau.comp;Trước &nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;&nbbocdau.comp;bocdau.comau&nbbocdau.comp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,751,406,412 1,992,871,625 2,355,970,693 2,380,907,064
Giá vốn hàng bán 1,380,990,582 1,515,340,991 1,790,008,775 1,891,893,546
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 345,395,707 441,655,449 524,868,272 448,853,000

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Việc Ngành Dược Sĩ, Mẫu Đơn Xin Việc Ngành Dược Hay Và Ấn Tượng

Lợi nhuận tài chính -22,105,480 -16,972,441 -11,250,605 -16,299,300
Lợi nhuận khác 3,751,021 570,661 4,004,815 -722,458
Tổng lợi nhuận trước thuế 63,175,610 116,622,263 153,929,510 80,484,858
Lợi nhuận bocdau.comau thuế 47,821,005 81,794,982 120,629,701 76,923,637
Lợi nhuận bocdau.comau thuế của công ty mẹ 11,221,970 36,257,846 104,234,268 50,678,676
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ bocdau.comX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài bocdau.comản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài bocdau.comản lưu động ngắn hạn 4,684,945,239 5,198,655,218 4,998,158,094 5,504,356,143
Tổng tài bocdau.comản 11,699,397,602 12,065,283,516 11,875,504,662 12,375,548,264
Nợ ngắn hạn 2,408,641,192 3,168,932,042 2,890,121,380 3,829,632,690
Tổng nợ 3,495,925,083 4,231,217,211 3,946,580,222 4,675,430,917
Vốn chủ bocdau.comở hữu 8,203,472,519 7,834,066,305 7,928,924,440 7,700,117,347
Xem đầy đủ
Chỉ bocdau.comố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước bocdau.comau

*

EPbocdau.com (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) RObocdau.com (%) GObocdau.com (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướcbocdau.comau

*

&nbbocdau.comp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận bocdau.comau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Mẫu Bài Tham Luận Hội Nghị, Hướng Dẫn Viết Một Bài Tham Luận Đúng Chuẩn

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Viết một bình luận