báo cáo kết quả + sinh hoạt chuyên đề

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN TỈNH

CHI BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 Lạng Sơn, ngày  05  tháng 5 năm 2020

 

BÁO CÁO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4/2020

“Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh”

 

I. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, công tác chuyên môn nghiệp vụ:

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho thực sự là “công bộc” của dân. Người đánh giá cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Người đã chỉ ra cách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đến cả thực thi các chính sách cho cán bộ. Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng kế tiếp nhau tiếp nối sự nghiệp cách mạng của cha anh đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Về phía tỉnh, Đảng ủy các cấp đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Theo đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, công tác chuyên môn nghiệp vụ là yêu cầu bắt buộc đối với công chức, đảng viên.

Thực hiện các chủ trương, giải pháp của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh, Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh, Chi bộ Cơ quan nói riêng đã được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua công tác; số lượng, chất lượng, cơ cấu có sự chuyển biến theo hướng tích cực; có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có ý thức rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gần gũi với nhân dân; thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công…

II. Đánh giá thực trạng, tình hình

1. Khái quát đặc điểm, tình hình Chi bộ

Đến thời điểm hiện tại, Chi bộ Sở Công Thương gồm các đảng viên công tác tại các phòng chuyên môn: Kế hoạch – Tổng hợp, Quản lý công nghiệp, Quản lý thương mại, Quản lý năng lượng, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và XTTM. Hiện nay chi bộ có 33 đảng viên, trong đó có 01 đảng viên dự bị; 04 tổ đảng.

III. Thực trạng công tác tham mưu của các phòng chuyên môn thuộc Chi bộ Sở Công Thương

1. Công tác xây dựng Kế hoạch – Tổng hợp: Tham mưu tổng hợp của Sở Công Thương, tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng kế hoạch phát triển của ngành; công tác thống kê, tài chính, tổng hợp.

2. Công tác Quản lý thương mại: Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực: Thương mại nội địa; xuất nhập khẩu; thương mại biên giới; thương mại điện tử; xúc tiến thương mại; cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Công tác Quản lý công nghiệp: Tham mưu thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bao gồm: cơ khí; luyện kim; hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; khuyến công; quản lý cụm công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến; Kỹ thuật an toàn, môi trường; vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất; khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trong ngành công thương.

4. Công tác Quản lý năng lượng: Tham mưu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực điện lực và các dạng năng lượng khác trên địa bàn tỉnh.

5. Văn phòng Sở: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành trong công tác: Tài chính, kế toán; hành chính quản trị; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; công tác pháp chế; công tác dân vận, dân chủ cơ sở, công tác quân sự cơ quan và điều phối hoạt động chung của cơ quan Văn phòng sở.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra: Tham mưu thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật; theo dõi kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân về lĩnh vực công thương theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Công Thương. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc ngành và doanh nghiệp ngành quản lý…

7. Kết quả nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, công tác chuyên môn nghiệp vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong thời gian quan được thể hiện qua các nội dung sau:

7.1 Nhiệm vụ thường xuyên:

– Nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật. Hiểu rõ nhiệm vụ được giao, từ đó mới đề ra được các công việc cụ thể cần thực hiện. Không chỉ xử lý sự vụ sự việc được giao mà phải chủ động tham mưu đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực, mảng công việc phụ trách.

– Lập kế hoạch làm việc tuần, tháng, quý. Trong công việc hàng ngày: ghi chép lại công việc của mình đã làm trong bảng tổng hợp công việc, so sánh với kế hoạch, làm cơ sở đánh giá trong bảng tổng hợp công việc hàng tháng.

– Khi nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo xem xét công việc, thu thập thông tin đầy đủ, phân tích và xử lý các thông tin liên quan, triển khai thực hiện, trao đổi nội dung công việc với lãnh đạo, bộ phận liên quan, báo cáo theo quy định, đúng thời gian.

Đội ngũ CBCCVC tự rèn luyện bản thân trong khi thực hiện nhiệm vụ, tạo bản lĩnh trong công việc, độc lập trong suy nghĩ, trong hành động. Thường xuyên tự giác rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống; gương mẫu trong lời nói đi đôi với việc làm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và từng phòng, ban chuyên môn. Đã tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tự đào tạo, nghiên cứu tìm hiểu cách làm hay, cách làm mới, cải tiến phương pháp làm việc, để tránh mắc phải lỗi làm theo kinh nghiệm, theo thói quen.

2.2 Nhiệm vụ cụ thể:

– Khi được phân công nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, chủ động kiểm tra đầu mối công việc, những công việc cần làm. Phân bổ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành một cách hợp lý. Đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân và xác định đúng vị thế trong công việc.

– Chuyên viên được giao nhiệm vụ đã chủ động báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo phòng hoặc lãnh đạo cơ quan về những công việc khó khăn không xử lý được để lãnh đạo biết và xử lý kịp thời nhằm tránh việc xử lý trễ hạn.

– Chủ động đề xuất các chủ trương, giải pháp giúp lãnh đạo quản lý điều hành. Trong tham mưu giúp việc tránh việc “bảo gì làm nấy” mà yêu cầu tư duy biện chứng, không định kiến, hẹp hòi, không bảo thủ, không cảm tính, vụ lợi; dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh bảo vệ cái đúng, không sợ cấp trên trù dập, còn tham mưu “mà làm việc theo kiểu dĩ hòa vi quý, cố làm đẹp lòng cấp trên bằng bất cứ giá nào thì chỉ có hại cho quốc kế dân sinh”(trích câu nói của Bác Hồ).

– Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tham mưu – tổng hợp. Với phương châm “Kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo”, thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác. Trong đó tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên viên giúp việc đảm bảo giỏi về chuyên nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có lối sống trung thực, thẳng thắn dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm…

7.3. Kết quả công tác tham mưu trên một số lĩnh vực

Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu về sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống phân phối hàng hóa từng bước được mở rộng, đồng thời mở ra nhiều điểm bán hàng bình ổn giá đến vùng nông thôn, vùng dân cư và khu đông công nhân.

C hủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, thường xuyên nắm bắt tình hình quản lý, hoạt động của doanh nghiệp trong hoạt động XNK tại các cửa khẩu, các thay đổi về chính sách, điều hành của hoạt động XNK, thương mại biên giới của Trung Quốc để tham mưu, đề xuất thực hiện các quy định trong quản lý, điều hành  nhằm tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt đối với hoạt động của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn; t ăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với Quảng Tây- Trung Quốc, thúc đẩy tăng năng lực xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh.

Chủ động tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thường xuyên bám sát tình hình, tham mưu tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khai thác tối đa năng lực sản xuất, các dự án đầu tư đi vào sản xuất đúng tiến độ. Đồng thời, tếp tục phối hợp kêu gọi, hỗ trợ nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, tạo chuyển biến tích cực về hạ tầng cụm công nghiệp…

Hạ tầng công nghiệp, thương mại đã có bước phát triển nhanh theo quy hoạch và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung về chính trị tư tưởng, lãnh đạo đoàn thể, tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, tạo được sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực.

IV. Hạn chế, nguyên nhân

1. Hạn chế

1.1. Chất lượng công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình công tác chưa cao, có mặt còn hạn chế. Chương trình công tác quý, chương trình công tác tháng, lịch công tác tuần tính ổn định thấp, sau khi xây dựng còn phải thay đổi, bổ sung nhiều mới thực hiện được. Công tác báo cáo một số phòng chuyên môn có lúc còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo (báo cáo còn chung chung, phản ảnh chưa sát với thực tế, số liệu chưa thống nhất.

1.2. Về công tác tham mưu trên lĩnh vực kinh tế – xã hội: T ham mưu trên lĩnh vực kinh tế xã hội còn có những vấn đề chưa thật trúng và tính bền vững của các cơ chế, chính sách chưa cao.

Đang xem: Báo cáo kết quả + sinh hoạt chuyên đề

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên Mầm Non, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Giáo Viên

Xem thêm: tham luận nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Kinh tế của tỉnh phát triển chưa bền vững. D ịch vụ , thương mại, XNK phát triển chưa tương xứng; phát triển công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

1.3. Tham mưu trên lĩnh vực đối ngoại còn nhiều hạn chế; việc cụ thể hóa một số chủ trương, chính sách lớn của Trung ương vào điều kiện thực tế địa phương còn chậm; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác đối ngoại chưa thật chặt chẽ; c ông tác thông tin đối ngoại chưa đáp ứng được yêu cầu. Công chức làm công tác đối ngoại thiếu chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại.

1.4. Thu thập thông tin trước khi thực hiện công tác tham mưu chưa đầy đủ. Công tác phân tích và xử lý các thông tin liên quan trước khi làm báo cáo chưa chính xác, chưa đầy đủ. Ít quan tâm trao đổi nội dung công việc sắp tham mưu. Việc lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết công việc (vấn đề) chưa có phương pháp, hiệu quả chưa cao. Nhiều nội dung tham mưu chưa đúng, chưa chúng để giải quyết sâu rộng vấn đề.

Công tác nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên môn quản lý Nhà nước của ngành đôi lúc chưa thực sự sâu; tính linh hoạt, chủ động trong xử lý nhiệm vụ chưa cao; nắm bắt thực tế địa phương, cơ sở để xử lý các vấn đề mang tính hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp còn hạn chế nhất định.

1.5. Về công tác báo cáo: Nhìn chung, hằng năm khối lượng báo cáo định kỳ và đột xuất rất lớn, đa số các báo cáo theo mẫu số liệu đều đảm bảo chất lượng, tuy nhiên đối với báo cáo đột xuất thì vẫn còn khá nhiều lỗi mắc phải. Một số công việc thường hay mắc phải trong báo cáo như sau: Thói quen trong công tác làm việc theo kinh nghiệm; Máy móc trong công tác ghép nối số liệu; Công tác kiểm tra, phân tích ký lưỡng nguồn số liệu trước khi báo cáo đôi lúc chưa được thực hiện tốt. Số liệu báo cáo các đơn vị đôi khi mâu thuẫn nhau. Xây dựng báo cáo rập khuôn, tải các báo cáo đơn vị khác, các ngành khác làm tư liệu, sao chép…

2. Nguyên nhân:

2.1. Trình độ một số cán bộ tham mưu, giúp việc khi được giao công việc chưa cao, đôi lúc chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Một số cán bộ chưa thường xuyên học tập nâng cao trình độ, chưa chịu thường xuyên cập nhập kiến thức lĩnh vực được phân công; hoặc tiếp thu các ý kiến góp ý còn chậm.

2.2. Một số nội dung tham mưu liên quan đến rất nhiều sở, ngành có liên quan, trong khi chất lượng phối hợp giữa các cơ quan chưa cao (thường xuyên ỷ lại vào cơ quan chủ trì). Do đó, chất lượng tham mưu công việc còn bị chậm và chất lượng thấp.

2.3. Một số lãnh đạo Phòng đôi lúc chưa được được sâu sát, chưa kịp thời đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ.

2.4 Trách nhiệm chủ động tham mưu của một số cán bộ chưa cao, thường xuyên trông chờ ỷ lại vào lãnh đạo phòng; chưa tích cực phát huy sáng tạo; dẫn đến chất lượng công việc còn thấp.

V. Giải pháp khắc phục

1. C ần tích cực tổ chức cho cán bộ, công chức nghiên cứu tham gia học tập, cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản luật; các văn bản dưới luật, không ngừng tự học tập nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, tích lũy kiến thức xã hội sâu rộng để tham mưu tổng hợp phục vụ đắc lực trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình trong đảng, tăng cường công tác giám sát của Chi bộ đối với đảng viên và quần chúng, tăng cường sự giám sát của lãnh đạo Phòng đối với cấp dưới; đấu tranh với các biểu hiện bảo thủ, chủ quan, chây ì, thiếu tích cực trong nghiên cứu học tập nâng cao trình độ nhằm mục tiêu nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, quần chúng đối với việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu.

3. Thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phải tự xây dựng chương trình làm việc (năm, quý, tháng và hàng tuần) riêng của từng phòng, cá nhân đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy trình cụ thể; bám sát thực tiễn, phát hiện các vấn đề mới nảy sinh, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; chủ động tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh và các phòng ban chuyên môn của các cơ quan trong công tác tham mưu tổng hợp nhằm giải quyết tốt các vấn đề có liên quan.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, nội dung, hình thức, chất lượng các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo tiến độ, chất lượng.

5.  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Nhất là trong công tác quản lý điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt chế độ công chức, công vụ. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.

6.  Rà soát tính toán việc luân chuyển cán bộ chuyên viên tham mưu các mảng phụ trách của các phòng đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

7.  Có cơ chế tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

8. Trong giải quyết các công việc của từng lãnh đạo các phòng cần thực hiện các nội dung sau:

– Thường xuyên cập nhập số liệu, kiến thức được giao phụ trách, chủ động dự báo sát, đúng, kịp thời, thực tiễn và khoa học, mạnh dạn đề xuất các chủ trương, giải pháp trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá trong các công việc được giao giải quyết.

– Cần thiết lập và giao cụ thể các công việc cho từng cán bộ công chức qua đó có chỉ đạo kịp thời; công tác phối hợp được tổ chức nhịp nhàng, chặt chẽ.

– Cần phải rà soát, phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, khả năng đáp ứng công việc được giao.

– Cần xác định trình độ năng lực cán bộ công chức từ đó có những biên pháp trang bị kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phát hiện và đưa ra các ý kiến đề xuất, kỹ năng tổng hợp và chọn lọc các vấn đề cần xử lý.

– Đề cao trách nhiệm của từng CBCC trên từng vị trí công việc và từng nhiệm vụ được phân công. Lãnh đạo các phòng cần bám sát nhiệm vụ đã được phân công, làm sao cho từng cán bộ công chức khi được phân công nhiệm vụ cảm thấy mình có ích và quan trọng. Có một số việc cụ thể nên giao trực tiếp cho cán bộ công chức có trách nhiệm đại diện cho Phòng tham gia làm việc với tổ chức, cá nhân khi thảo luận vấn đề cần báo cáo, tham mưu.

– Lãnh đạo giao nhiệm vụ cho công chức nên động viên, có nghệ thuật lãnh đạo, tạo cho công chức có niềm đam mê, sáng tạo trong công việc.

– Tuyên dương những việc làm tốt, nhắc nhở những việc làm chưa tốt, đồng thời gần gủi, gắn bó với công chức, phê bình đúng cách.

7. Đối với từng cán bộ, công chức:

– Nhận nhiệm vụ từ Lãnh đạo phòng và xem xét công việc đã được phân công tổ chức triển khai thực hiện báo cáo theo quy định, đúng thời gian. Trong công việc hàng ngày phải ghi lại công việc của mình đã làm trong bảng tổng hợp công việc hàng tuần, tháng chủ động báo cáo tiên độ, khó khăn, vướng mắc trực tiếp với lãnh đạo phòng.

– Công chức phải tập trung nghiên cứu sâu, kỹ mảng công việc được phân công, đồng thời phải tự rèn luyện bản thân trong giao tiếp, trong khi thực hiện nhiệm vụ, tạo bản lĩnh trong công việc, độc lập trong suy nghĩ, trong hành động…

– Phải có biện pháp hệ thống hóa và cập nhật chính sách văn bản mới theo lĩnh vực mà chúng ta đã phân công, sắp xếp lại vị trí làm việc, tài liệu, rà soát lại cách lưu trữ thông tin, văn bản trên máy tính cá nhân hợp lý. Cách thức lưu văn bản nghiệp vụ phải thật sự khoa học, dễ nhận biết mỗi khi gặp vấn đề sự vụ sự việc. Nếu lưu trữ văn bản một cách có khoa học thì tiết kiệm được thời gian, nâng cao hiệu suất công việc và giải quyết xử lý nhanh chóng và đáp ứng được các yêu cầu, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu quản lý: đây cũng là những mục tiêu, yêu cầu của cải cách nền hành chính.

– Đối với CBCC cần đề cao trách nhiệm của mình và xác định đúng vị thế của mình trong công việc, trong giao tiếp, trong phát ngôn và bày tỏ chính kiến. Cần có kế hoạch trang bị kiến thức, kỹ năng và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho từng vị trí công tác hiện tại.

 

Viết một bình luận