báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên

Sau khi học xong lớp bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, thầy cô thường phải làm bài thu hoạch, cũng như báo cáo kết quả quá trình học tập, bồi dưỡng của mình để nộp lên cấp trên.

Đang xem: Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên

Trong bản báo cáo kết quả BDTX thầy cô cần nêu rõ những module đang thực hiện, phân tích những thuận lợi, khó khăn, những gì đã làm được sau khi học để rút ra kinh nghiệm, phương hướng phấn đấu. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo 4 mẫu báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên dưới đây.

Báo cáo kết quả BDTX giáo viên năm 2020 – 2021

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 1 Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 2 Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 3 Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 4

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 1

TRƯỜNG………………….
TỔ CHUYÊN MÔN……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…. tháng …. năm……

BÁO CÁO KẾT QUẢ
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC …………..

Họ và tên giáo viên:…………….

Tổ chuyên môn:……………

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn.

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy và chủ nhiệm lớp…………

A. KIẾN THỨC BẮT BUỘC:

I. Nội dung 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

1. Nội dung bồi dưỡng:

– Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

– Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

– Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục.

– Hướng dẫn số 4095/BGDĐT-CNTT thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

– Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Hình thức bồi dưỡng:

– Chủ yếu tự đọc và nghiên cứu.

– Học tập trung (1 ngày)

3. Kết quả vận dụng trong quá trình giảng dạy.

Nghiên cứu và nắm vững các Chỉ thị, Nghị quyết.

Nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa đối với bậc học. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Học tập và tăng cường ƯDCNTT trong giảng dạy.

Thường xuyên học hỏi, nghiên cứu tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của bản thân.

4. Tự đánh giá

Nhận thức: 5 điểm

Vận dụng: 4 điểm

Tổng điểm: 9 điểm

II. Nội dung 2: (30 tiết/năm học/giáo viên)

1. Nội dung bồi dưỡng:

– Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019 cấp Tiểu học.

– Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về phương pháp dạy học tích cực.

– Nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên cho cán bộ quản lí, giáo viên đối với học sinh tiểu học theo TT22/2016;

– Ra đề kiểm tra theo 4 mức độ.

– Bồi dưỡng kiến thức tin học ứng dụng: sử dụng các trang thiết bị, phần cứng, phần mềm ứng dụng trong công tác giảng dạy; khai thác các nguồn học liệu qua trang mạng Trường học kết nối,….

2. Hình thức bồi dưỡng:

– Tham gia lớp bồi dưỡng tập trung do PGD&ĐT tổ chức.

– Bồi dưỡng tại nhà trường thông qua sinh hoạt chuyên môn.

– Tự bồi dưỡng thông qua các tài liệu, trang mạng Trường học kết nối .

3. Kết quả vận dụng trong quá trình giảng dạy.

– Nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch năm học của PGD&ĐT, của nhà trường đã xây dựng ngay từ đầu năm học.

– Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào quá trình giảng dạy: Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh, rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh. Tăng cường tính tự giác, tích cực, chủ động học tập của cá nhân, phối hợp với học tập hợp tác. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của HS, đánh giá của các bạn, của cha mẹ HS.

– Nắm chắc một số phương pháp, kĩ thuật đánh giá thường xuyên các môn học và HĐGD học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016 và áp dụng trong quá trình dạy học.

– Hiểu rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi, bài tập 4 mức độ phát triển năng lực học sinh và ra đề kiểm tra định kì theo 4 mức độ dựa trên Chuẩn kiến thức, kỹ năng.

– Thường xuyên tự bồi dưỡng và có khả năng sử dụng một số phần mềm dạy học ứng dụng vào các tiết dạy.

4. Tự đánh giá

Nhận thức: 5 điểm

Vận dụng: 4 điểm

Tổng điểm: 9 điểm

B. NỘI DUNG TỰ CHỌN: (Nội dung bồi dưỡng 3).

*MÔ ĐUN TH 32: DẠY HỌC PHÂN HOÁ Ở TIÊU HỌC

I. Nội dung

1. Tầm quan trọng của việc dạy học phân hoá ở tiểu học

Quá trình dạy học gồm hai hoạt động có quan hệ hữu cơ: hoạt động dạy của giáo viên (GV) và hoạt động học của HS. Cả hai hoạt động này đều được tiến hành nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục. Trong quá trình dạy học, cần dựa trên nhu cầu, hứng thú, thói quen và năng lực của người học. Chính vì vậy, việc dạy học theo nhóm đối tượng sẽ giúp cho tất cả HS đều tích cực học tập. Từ đó đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng của bài học, đồng thời phát triển năng lực học tập của từng HS.

2. Phương pháp thực hiện dạy học phân hoá đối tượng ở một số môn học ở tiểu học.

Như chúng ta đã biết, đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) ở tiểu học tập trung theo những định hướng cơ bản: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; hình thành và phát triển khả năng tự học cho HS; đảm bảo tính phù hợp với đối tượng giáo dục và đặc điểm vùng, miền; đảm bảo tính trực quan; thực hiện dạy học tích hợp… nhằm khơi dậy hứng thú học tập cho HS.

Ở tiểu học, đảm bảo tính phù hợp với đối tượng giáo dục là tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân, tạo cơ hội phát triển tối đa khả năng cho mỗi người học qua dạy học phân hoá, bồi dưỡng HS có năng lực, phụ đạo HS yếu, HS có khó khăn trong học tập… Chấp nhận sự đa dạng trong giáo dục thể hiện tính nhân văn của GDTH. Tính phù hợp trong dạy học ở tiểu học còn thể hiện ở sự phù hợp với đặc trưng môn học, hoạt động giáo dục; phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của lớp học, của nhà trường, của địa phương…

Phương pháp thực hiện dạy học phân hoá đối tượng ở một số môn học ở tiểu học gắn liền với việc tổ chức dạy học. Tổ chức dạy học ở tiểu học linh hoạt, đa dạng phù hợp với mỗi đối tượng HS và điều kiện của nhà trường. Có thể tổ chức học theo cá nhân, theo nhóm, theo lớp; có thể học trong lớp hoặc ngoài lớp; có thể chuẩn bị bài ở nhà hay sinh hoạt theo các câu lạc bộ… giúp HS học tập hứng thú và đạt kết quả cao. Ví dụ, có thể tổ chức các hoạt động giáo dục trên cơ sở phù hợp khả năng và nhu cầu của HS, chia HS theo các nhóm: Nhóm củng cố kiến thức; nhóm bồi dưỡng nâng cao, năng khiếu ; nhóm phát triển thể chất; nhóm phát triển nghệ thuật; nhóm hoạt động xã hội… Nên dành thời gian thích đáng cho việc tự học của HS với sự hướng dẫn, giúp đỡ thích hợp của GV. Tất cả hướng vào mục tiêu phát triển toàn diện cho HS.

Xem thêm: 3q 2acc

Như vậy, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học ở tiểu học phải phù hợp với nội dung, đối tượng, điều kiện cụ thể của mỗi lớp học. GDTH thực hiện mục tiêu dạy chữ – dạy người, hướng tới mục tiêu phát triển con người toàn diện. Với mục tiêu đó, GV cần có cách nhìn tổng thể, tích hợp các nội dung giáo dục của các môn học, giải quyết hài hoà các nhiệm vụ học tập, đó cũng chính là giải pháp tối ưu để đạt chất lượng, hiệu quả giáo dục ở tiểu học.

3. Các điều kiện để thực hiện hiệu quả việc dạy học phân hoá ở tiểu học

DHPH là phương pháp dạy học có tính đến sự khác biệt của người học (cá nhân) hoặc nhóm người học. Ở tiểu học, DHPH thường được thể hiện ở việc lấy chuẩn kiến thức, kĩ năng làm nền cơ bản. Ngoài kế hoạch dạy học, thông thường phân hóa để có những kế hoạch dạy học phù hợp, đưa HS yếu kém đạt chuẩn và giúp các đối tượng đã đạt chuẩn hoặc khá, giỏi phát triển ở mức cao hơn.

* Quy trình thực hiện DHPH ở tiểu học: Đánh giá, phân loại trình độ, năng lực học tập của HS. Xây dựng kế hoạch, nội dung và lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học cho phù hợp với từng nhóm đối tượng hoặc từng đối tượng đặc biệt. Tổ chức triển khai thực hiện. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh, hoàn thiện.

* Một số biện pháp về nghiệp vụ sư phạm để thực hiện dạy học phân hóa ở tiểu học đạt hiệu quả

– Kết hợp nhiều hình thức kiểm tra để đánh giá, chẩn đoán, phân loại đối tượng HS theo trình độ

+ Kết hợp kiểm tra định kì, kiểm tra thường xuyên và quan sát lớp học: GV cần thận trọng khi đưa ra kết luận một HS nào đó thuộc nhóm trình độ nào. Do vậy, cần phải kết hợp nhiều hình thức kiểm tra trong dạy học để có kết quả khách quan và chính xác. Ngoài việc kiểm tra định kì và kiểm tra thường xuyên, GV nên có sổ tay ghi chép kết quả quan sát, theo dõi hàng ngày, trong đó lưu ý đến những trường hợp đặc biệt, hoặc quá xuất sắc hoặc quá yếu để tiến hành DHPH phù hợp.

+ Kết hợp kiểm tra độ khó và độ nhanh, tăng cường cho HS tự đánh giá: Để có thể phân loại sâu hơn, GV thiết kế đề kiểm tra kết hợp độ khó và độ nhanh, tức là tăng số lượng bài tập trong mỗi lần kiểm tra, kết quả đánh giá không theo thang điểm 10 mà là GV ghi nhận trong cùng một khoảng thời gian đó, HS làm đúng được bao nhiêu bài. Cách làm này khuyến khích HS phát huy hết khả năng của mình đồng thời có thể tự đánh giá khả năng của mình so với các bạn.

– Phân bậc nhiệm vụ trong thiết kế kế hoạch bài dạy: HS khá, giỏi sẽ thực hiện nhiệm vụ khó hơn hoặc nhiều nhiệm vụ hơn hoặc thực hiện không có sự hướng dẫn. HS TB hoặc yếu sẽ thực hiện ít nhiệm vụ, đơn giản hơn hoặc được những chỉ dẫn, hỗ trợ nhiều hơn. Khi tổ chức DHPH nội dung thực hành luyện tập GV cần dự kiến về thời gian và biện pháp sao cho phù hợp nhất để phát huy khả năng của từng HS.

– Linh hoạt trong tổ chức hoạt động nhóm khi DHPH: Tùy theo mục tiêu dạy học, việc chia nhóm có thể theo nhiều cách: Nhóm đôi , nhóm ngẫu nhiên, nhóm hỗn hợp và nhóm phân theo trình độ. Trong DHPH, nhóm hỗn hợp được sử dụng khi nhiệm vụ của các nhóm là như nhau, với mục đích là HS giỏi sẽ giúp đỡ HS yếu hơn. Nhóm theo trình độ được sử dụng khi mức độ yêu cầu của nhiệm vụ từng nhóm khác nhau, để mỗi nhóm được yêu cầu làm những bài tập với độ khó khác nhau.

– Giao tiếp trong dạy học phân hóa: GV cần có kĩ thuật nói rõ ràng, tốc độ vừa phải, dễ nghe, thân thiện nhưng nghiêm túc và luôn khuyến khích. Không nên gay gắt hay nặng lời với những HS yếu kém. Với mỗi trường hợp, cần tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ HS phù hợp.

4. Kết quả vận dụng modun TH 32 trong quá trình giảng dạy.

Bản thân tôi đang áp dụng việc dạy học phân hoá trong các giờ lên lớp. Thực tế khẳng định dạy học phân hoá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế học sinh yếu kém, khuyến khích được những học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu phát triển ở mức cao hơn.

Dạy học phân hoá trong các tiết học được tôi chuẩn bị chu đáo từ khâu soạn bài, đặc biệt là bài dạy buổi hai, nội dung phân hoá được thể hiện rất rõ. Học sinh yếu, trung bình yêu cầu nắm được các kiến thức, kĩ năng cơ bản của môn học. Học sinh khá – giỏi ngoài những yêu cầu kiến thức, kĩ năng cơ bản như trung bình cần có thêm những kiến thức mở rộng, nâng cao theo chiều sâu trên nền kiến thức cơ bản.

Học sinh yếu đưa ra các câu hỏi dễ nhằm tạo hứng thú và giúp các em nắm dược các kiến thức cơ bản của môn học. Với học sinh khá giỏi đưa thêm câu hỏi mở rộng để phát huy khả năng sáng tạo của các em. Hệ thống bài tập từ dễ đến khó và có yêu cầu cho từng nhóm trình độ. Bài tập dành cho học sinh TB yếu ở dạng đơn giản, khuyến khích để các em phấn đấu làm một phần bài tập của nhóm có trình độ cao hơn. Học sinh khá giỏi có thêm các bài tập ở dạng phức tạp hơn phù hợp với khả năng phát triển của học sinh.

Trong tiết dạy học phân hoá tôi áp dụng nhiều hình thức tổ chức dạy học khác nhau như: trò chơi học tập, học cá nhân, học nhóm, đôi bạn cùng tiến, học chung cả lớp để tạo hứng thú học tập cho các em.

Việc kiểm tra đánh giá cũng được tôi chú trọng trong tiết dạy. Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng động viên, khuyến khích. Kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ. Giúp học sinh tự nhận xét, tham gia nhận xét bạn.

* Tự đánh giá

Nhận thức: …..điểm

Vận dụng: ……điểm

Tổng điểm: …….điểm

* MODULE TH 33: THỰC HÀNH DẠY HỌC PHÂN HOÁ Ở TIỂU HỌC

Dạy học phân hóa là phương pháp dạy học có tính đến sự khác biệt của người học (Cá nhân) hoặc nhóm người học. Ở tiểu học DHPH thường được thể hiện ở việc lấy chuẩn kiến thức kỹ năng làm nền cơ bản, ngoài kế hoạch dạy học thông thường thì dạy học phân hóa để có những kế hoạch dạy học phù hợp đưa học sinh yếu kém đạt chuẩn và giúp các đối tượng đã đạt chuẩn hoặc khá giỏi phát triển ở mức cao hơn.

Các bước lập kế hoạch dạy học phân hóa phải phù hợp với điều kiện và đối tượng dạy học.

Với ý nghĩa đảm bảo cho việc thực hiện tốt các mục tiêu dạy học đối với học sinh tiểu học đồng thời khuyến khích phát triển tối đa những khả năng của cá nhân học sinh trong quá trình học tập, thì DHPH đang được xem là một giải pháp phổ biến hiện nay. Thiết kế bài học phải dựa vào chuẩn KTKN và tình hình thực tế của lớp học, đối tượng học sinh.

1. Thiết kế bài dạy dạy học phân hoá trong dạy học buổi hai.

Toán – Lớp 3

LUYỆN ĐỌC, VIẾT CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp HS biết đọc, viết các số có năm chữ số. Biết tìm số liền trước, số liền sau và biết các số tròn nghìn, tròn trăm, chòn chục có 5 chữ số.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, viết các số có năm chữ số. Viết được số liền trước, số liền sau của một số. Viết được các số tròn nghìn, tròn trăm, chòn chục có 5 chữ số.

3. Thái độ: Biết tự học, hợp tác, chia sẻ.

* Phân hóa: Học sinh ở mức HT và chưa HT cần làm được các bài tập 1,2,3, 4; học sinh hoàn thành tốt có thể làm thêm bài tập 5.

4. Đồ dùng D- H:

Phiếu Hướng dẫn học.

III. Các hoạt động dạy học:

*KĐ: TB văn nghệ cho các bạn KĐ

1. Hoạt động thực hành:

Bài 1: Đọc số: 35890; 33133; 99999; 46609; 50057

Bài 2:: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 12000, 13000, …..,……..,16000, ………., 18000.

b) 23000, 23100, …..,……..,………., 23500

c) 91210, 91220, ……, ……, 91250, ……….

Bài 3: Viết số vào ô trống:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau   10 534     43 005     62 070     39 999  

Bài 4*: (k-g)

Cho các số 0,3,5,2. Hãy viết số lớn nhất và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho. Tính tổng hai số đó?

1. Hoạt động ứng dụng:

*Em tự viết: Số nhỏ nhất có 5 chữ số, số lớn nhất có 5 chữ số, số chẵn lớn nhất có 5 chữ số.

2. Dạy thực hành: (Tại lớp 3A)

3. Kết quả vận dụng module TH 33 trong quá trình giảng dạy.

Các tiết dạy được tôi chú trọng đến dạy học phân hoá đối tượng, đặc biệt trong tiết dạy buổi hai, ngay từ khâu thiết kế bài dạy đã thể hiện rõ phân hoá đối tượng học sinh. Học sinh yếu, trung bình đưa ra các nội dung kiến thức, kĩ năng cơ bản theo chuẩn KTKN. Học sinh khá – giỏi có thêm những kiến thức mở rộng, nâng cao theo chiều sâu trên nền kiến thức cơ bản. Hệ thống bài tập từ dễ đến khó và yêu cầu từng nhóm hoàn thành bài. Bài tập dành cho học sinh TB yếu ở dạng đơn giản. Khuyến khích để các em phấn đấu làm một phần bài tập của nhóm có trình độ cao hơn. Học sinh khá giỏi có thêm các bài tập ở dạng phức tạp hơn phù hợp với khả năng phát triển của học sinh.

Trong tiết dạy tôi luôn quan tâm tới từng đối tượng học sinh, phát huy khả năng học tập của từng em. Học sinh yếu đưa các câu hỏi dễ nhằm tạo hứng thú và giúp các em nắm được các kiến thức cơ bản của môn học. Với học sinh khá giỏi đưa thêm câu hỏi mở rộng để phát huy khả năng sáng tạo của các em.

Linh hoạt trong việc sử dụng các phương pháp dạy học: Hỏi đáp (Học sinh TB -Y câu hỏi dễ, đơn giản; HS K-G câu hỏi khó, khái quát hơn), thảo luận nhóm, luyện tập thực hành, trò chơi,…. tạo hứng thú cho các em học tập.

5. Tự đánh giá

Nhận thức: 4 điểm

Vận dụng: 4 điểm

Tổng điểm: 8 điểm

*MÔ ĐUN TH 15: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC

I. Nội dung

1. Phương pháp dạy học tích cực là gì?

Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. “Tích cực” trong PPDH – tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực hơn rất nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động.

Trong đổi mới phương pháp dạy học phải có sự hợp tác cả của thầy và trò, sự phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy với hoạt động học thì mới thành công.

2. Mối quan hệ giữa dạy và học, tích cực với dạy học lấy học sinh làm trung tâm.

Dạy học lấy học sinh làm trung tâm còn có một số thuật ngữ tương đương như: dạy học tập trung vào người học, dạy học căn cứ vào người học, dạy học hướng vào người học… Các thuật ngữ này có chung một nội hàm là nhấn mạnh hoạt động học và vai trò của học sinh trong quá trình dạy học.

Thông qua hoạt động học, dưới sự chỉ đạo của thầy, học sinh phải tích cực chủ động về kiến thức, kĩ năng, thái độ, hoàn thiện nhân cách, không ai làm thay cho mình được. Vì vậy, nếu học sinh không tự giác chủ động, không chịu học, không có phương pháp học tốt thì hiệu quả của việc dạy sẽ rất hạn chế.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thẩm Tra Lý Lịch Đảng Viên,, Mẫu Báo Cáo Kết Quả Thẩm Tra Lý Lịch

Như vậy, khi đã coi trọng vị trí hoạt động và vai trò của người học thì đương nhiên phải phát huy tính tích cực chủ động của người học. Tuy nhiên, dạy học lấy học sinh làm trung tâm không phải là một phương pháp dạy học cụ thể. Đó là một tư tưởng, quan điểm giáo dục, một cách tiếp cận quá trình dạy học chi phối tất cả quá trình dạy học về mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, đánh giá… chứ không phải chỉ liên quan đến phương pháp dạy và học.

Viết một bình luận