Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Thành Tích Tập Thể Điển Hình Tiên Tiến I

*

*

Giới thiệu Trao đổi Tin tức – sự kiện Văn Bản Tư liệu PBGDPL Danh bạ

*

*
*

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ, phát động thi đua giai đoạn 2015 – 2020

*

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Từ Đại hội điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam lần thứ nhất (2010) đến nay, phong trào thi đua của Hội Luật gia Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thi đua, khen thưởng được coi là một trong những biện pháp quan trọng, là động lực để đoàn kết, phát huy vai trò, năng lực của các cấp Hội và hội viên thi đua, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đang xem: Báo cáo điển hình tiên tiến

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Hội Luật gia Việt Nam 5 năm qua (2010 – 2015); đánh giá những kết quả đã đạt được, tôn vinh những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Hội; chỉ ra những hạn chế, nhược điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong trong giai đoạn 2015-2020.

PHẦN MỘT

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

Công tác thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong giai đoạn tới.

I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Tổ chức quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng

2. Ban hành quy chế, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng

– Trên cơ sở Quy chế thi đua, khen thưởng, Trung ương Hội đã kịp thời có các văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất quy chế trong toàn bộ hệ thống hội. Hàng năm, Ban Thường vụ đều có nghị quyết chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, trên cơ sở đó Ban Thi đua, khen thưởng của Hội kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch thi đua đến các cấp hội và hội viên.

– Năm 2011, Hội Luật gia Việt Nam thành lập 6 Cụm thi đua, tạo ra điều kiện và phương thức tổ chức thi đua mới. Hàng năm các cụm thi đua và Hội Luật gia các cấp đã chủ động phát động phong trào thi đua đến từng đơn vị và mỗi cá nhân hội viên, tạo động lực thi đua, đoàn kết phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác của các đơn vị và cá nhân trong từng đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hội.

Thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng của Hội trong giai đoạn vừa qua cho thấy, công tác tổ chức quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong các cấp Hội và hội viên đã được thực hiện tốt; nhận thức của các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng đã được nâng lên đáng kể. Công tác chỉ đạo điều hành của hội cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, Hội đã đề ra và thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cơ bản, góp phần tạo động lực và đưa công tác thi đua, khen thưởng của hội phát triển lên một bước mới.

II. TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG 5 NĂM QUA (2010 – 2015)

1. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức hàng năm

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước hàng năm được triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Hàng năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội đều có nghị quyết, trong đó có nội dung về công tác thi đua, khen thưởng, chỉ đạo Văn phòng và Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Trung ương Hội xây dựng kế hoạch thi đua, kịp thời phổ biến, quán triệt đến các cấp Hội, các cụm thi đua để thực hiện. Các khâu phát động thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thi đua, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch thi đua, bình xét thi đua và khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình, xuất sắc, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành đồng bộ và đi vào nề nếp.

Nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới, bảo đảm tính phù hợp và tính khả thi, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và những sự kiện quan trọng khác.

Chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua luôn được xác định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Hội, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi cấp Hội và hội viên. Theo đó, trọng tâm của các phong trào thi đua hàng năm trong giai đoạn 2010 – 2015 của Hội được xác định bao gồm:

– Năm 2011 là năm quán triệt sâu sắc, triển khai mạnh mẽ chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XI, thi đua lập nhiều thành tích hướng tới Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Năm 2014 là năm đổi mới toàn diện về tổ chức và hoạt động, thi đua lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và Đại hội điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam lần thứ hai.

– Năm 2015 là năm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII: Ðổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong hệ thống của Hội.

2. Các phong trào thi đua theo chủ đề, sự kiện điển hình

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường trực Trung ương Hội và Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam, các Cụm thi đua, các cấp hội đã chủ động triển khai phong trào thi đua yêu nước với các hình thức thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã chủ động và có nhiều sáng tạo trong phát động và tổ chức phong trào thi đua theo chủ đề riêng như: Hội Luật gia tỉnh Lai Châu với chủ đề thi đua“Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật”; Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận với chủ đề “Hướng về cơ sở, mở rộng cơ chế tham gia; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội”, thực hiện giải pháp “Tìm việc mà làm, tìm hay mà học, tìm sai mà sửa”; các tổ chức Hội thuộc Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh đã có những sáng tạo mới với những mô hình như tổ chức và phát động “Phong trào 3 không, 3 có về an toàn giao thông”; Hội Luật gia tỉnh Yên Bái với phong trào: “Chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tích cực đưa hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đến với người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”; Hội Luật gia tỉnh Hà Giang với phong trào “Thi đua từng ngày, làm hay, sáng tạo; Tất cả đồng lòng, quyết tâm vì Hà Giang phát triển”; Hội Luật gia tỉnh Lào Cai với phong trào thi đua: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Luật gia các cấp, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Trong 5 năm qua, Hội Luật gia Việt Nam luôn đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc triển khai, tổ chức học tập, tìm hiểu theo chuyên đề về đạo đức của Bác như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; nhiều cán bộ, hội viên đã tích cực tìm hiểu những câu chuyện hay, những việc làm tốt về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng vào công tác và sinh hoạt hàng ngày của mình, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị; nhiều cấp hội, đơn vị trực thuộc đã triển khai các hoạt động một cách sáng tạo, vận dụng vào thực tế của đơn vị mình với những hình thức phong phú, thiết thực, góp phần động viên, khuyến khích đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng và tham gia tìm hiểu và học tập gương đạo đức của Bác Hồ. Hội Luật gia Việt Nam cũng đã cụ thể hóa 5 tiêu chuẩn đạo đức của người luật gia: Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, Vững vàng về chính trị tư tưởng, Tận tụy với nghề, Vì dân, Vì công lý. Những tiêu chuẩn này đã được phổ biến rộng rãi, trở thành cơ sở cho việc phấn đấu của các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

Trong cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, bằng nhiều hoạt động thiết thực, các đơn vị và cá nhân luật gia đã tham gia một cách tự giác và sâu rộng, chung tay cùng các đơn vị chủ trì khích lệ toàn xã hội quan tâm, chăm lo giúp đỡ người nghèo. Cuộc vận động đã trở thành một phong trào thi đua rộng khắp với việc huy động các nguồn lực để giúp đỡ cho người nghèo. Đối với Hội Luật gia Việt Nam, ngoài việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan, Hội còn tập trung vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân nông thôn, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa… qua đó góp phần nâng cao năng lực xoá đói, giảm nghèo bền vững cho các khu vực này.

Năm 2014, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Hướng về Đại hội, các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức một phong trào thi đua sâu rộng với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII.

Trong những năm vừa qua, thông qua các hoạt động tổ chức triển khai, phát động phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cấp hội và hội viên. Việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của hội.

3. Về công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Kể từ sau Đại hội điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam lần thứ I, công tác phát hiện, bồi dưỡng, bình xét, tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đã có bước chuyển biến tích cực. Cùng với việc kịp thời bình chọn, công bố, tôn vinh, biểu dương chính thức bằng hình thức văn bản, các cơ quan ngôn luận của Hội như Báo Đời sống & pháp luật, Tạp chí Pháp lý, Tạp chí Pháp luật và phát triển, Nhà xuất bản Hồng Đức và nhiều báo, ấn phẩm, của các cấp hội đã dành chuyên trang, chuyên mục cần thiết để tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến.

Các đơn vị, cá nhân hội viên của Hội Luật gia Việt Nam được bình chọn là các điển hình tiên tiến, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các danh hiệu cao quý khác, sau khi được tuyên dương, trao tặng, tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò tích cực trong các hoạt động của Hội, tiếp tục vươn lên đạt được thành tích cao hơn, góp phần thiết thực vào việc nâng cao uy tín của Hội và tô thắm thêm truyền thống của Hội.

Đọc thêm  Hướng Dẫn Sử Dụng Mazda 3 2020: Cẩm Nâng Từ A, Hướng Dẫn Sử Dụng Mazda 3 2019: Cẩm Nang Từ A

III. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI

Trong giai đoạn 2010 – 2015, các phong trào thi đua của Hội luôn tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Vì vậy, kết quả thực hiện các phong trào thi đua luôn phản ánh qua thực tiễn và kết quả hoạt động của Hội trên các lĩnh vực cụ thể, trong đó có những kết quả chủ yếu dưới đây:

1. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật

Trong 5 năm qua, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Hội đã được đẩy mạnh và đã đạt được những kết quả cơ bản sau:

– Hội đã tổ chức tốt đợt lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Hội đã triển khai nhiều hoạt động sâu rộng trong các cấp hội và đã tổ chức 5 cuộc hội thảo khoa học chuyên sâu, tập hợp được hàng nghìn ý kiến của giới luật gia trong cả nước góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Báo cáo góp ý của Hội Luật gia Việt Nam đã được kịp thời gửi tới Ủy ban dự thảo sử a đổi Hiến pháp 1992 và các cơ quan hữu quan theo đúng tiến độ và được đánh giá cao.

Hội đã cử đại diện tham gia ban soạn thảo và tổ biên tập 16 dự án luật và nhiều văn bản khác<2>. Nhiều chi hội luật gia ở các bộ, ngành và các hội luật gia địa phương đã trực tiếp tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong các ban soạn thảo, tổ biên tập của nhiều văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành và địa phương<3>.

Tổ chức được hơn 50 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học để tham gia góp ý kiến cho các chương trình, dự án và các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định quan trọng và tổ chức góp ý trực tiếp vào hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật khác. Ở địa phương, các cấp hội đã chủ động tổ chức góp ý kiến cho nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong 5 năm qua, các cấp hội địa phương đã tham gia xây dựng 43.722 văn bản quy phạm pháp luật và hàng ngàn quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước.

– Hội còn tham tổng kết việc thi hành pháp luật đối với một số văn bản luật như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Ban hành văn băn quy phạm pháp luật, Luật Phá sản doanh nghiệp…

2. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở

2.1. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Hệ thống các trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội tiếp tục phát triển. Trung ương Hội và các tỉnh Hội, thành Hội đã thành lập thêm các trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý mới. Đến nay, toàn hội có 66 trung tâm tư vấn pháp luật, trong đó 12 trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Trung ương Hội và 54 trung tâm trực thuộc Hội Luật gia các tỉnh, thành phố.

Các trung tâm tư vấn pháp luật tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số, người thuộc đối tượng chính sách và nhóm người yếu thế trong xã hội. Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng đã và đang thực hiện tốt Dự án trợ giúp pháp lý cho người dân nông thôn, miền núi tại 5 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hòa Bình, Điện Biên, đã thực hiện gần 1.000 cuộc tư vấn lưu động cho trên 50.000 lượt người; tổ chức 50 lớp tập huấn cho trên 2.000 trưởng thôn, bản. Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS đã thực hiện 39 cuộc truyền thông và trợ giúp pháp lý lưu động cho 1957 người, trợ giúp pháp lý tại trung tâm cho 4.384 đối tượng nhiễm HIV/AIDS, được dư luận xã hội đánh giá rất cao. Trung tâm tư vấn pháp luật tái hòa nhập cộng đồng đi vào hoạt động nề nếp; phối hợp với Tổng cục 8 (Bộ Công an) tổ chức trợ giúp pháp lý tại các trại giam, trại tạm giam ở nhiều tỉnh để trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đang chờ xét xử hoặc các đối tượng sắp chấp hành xong án phạt tù để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng sau khi ra khỏi trại.

– Ở địa phương, theo báo cáo của 50 tỉnh, thành hội, các trung tâm tư vấn pháp luật đã thực hiện tư vấn pháp luật cho 370.117 vụ việc và trợ giúp pháp lý cho 274.836 vụ việc. Điển hình là các Trung tâm của Hội Luật gia các tỉnh, thành hội: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Ninh Bình, Lai Châu, Bình Thuận, Kiên Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Tiền Giang.

2.2. Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại. Các cấp hội đã chủ động lựa chọn các vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài, khiếu kiện đông người để nghiên cứu và có ý kiến tư vấn với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xem xét, giải quyết khiếu nại. Hội đã thực hiện tư vấn giải quyết khiếu nại thành công nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài.

2.3. Công tác hòa giải ở cơ sở. Các cấp hội ở địa phương đã cử các hội viên có năng lực, uy tín tham gia các tổ hoà giải ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã tham gia hòa giải 79.497 vụ việc, trong đó có 60.023 vụ việc hòa giải thành.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật

3.1. Công tác thông tin, tuyên truyền: Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác giáo dục truyền thống của hội được tăng cường. Hội đã phối hợp với Hội Sử học tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch hội Phan Anh, tổ chức viết về các luật gia tiêu biểu như: Phan Anh, Phùng Văn Tửu, Trịnh Hồng Dương….

Các cơ quan ngôn luận của Hội được kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng nội dung. Báo Đời sống và Pháp luật đổi mới về nội dung và hình thức, phát hành thêm những ấn phẩm mới, hấp dẫn và có số lượng độc giả lớn; Tạp chí Pháp lý mở thêm chuyên trang, chuyên mục, ấn phẩm mới, kịp thời phản ánh các vấn đề, các hoạt động của Hội; Tạp chí Pháp luật và phát triển xuất bản bằng tiếng Anh kịp thời ra các số chuyên đề sửa đổi Hiến pháp 1992, về bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Nhà xuất bản Hồng Đức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ xuất bản các ấn phẩm có giá trị cho xã hội và phục vụ cho công tác tuyên truyền của hội. Nhiều Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã xuất bản định kỳ các Bản tin pháp luật để tuyên truyền về những hoạt động trọng tâm của hội.

3.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội được tăng cường, đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả của hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của hội ngày càng được nâng cao. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của Hội được kiện toàn, kịp thời chỉ đạo các hoạt động trong hệ thống của Hội. Ở địa phương, các tỉnh, thành hội tham gia tích cực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của các tỉnh, thành phố và chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp. Điển hình như Hội Luật gia các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Sóc Trăng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Nghệ An, Bình Thuận….

Hưởng ứng Ngày Pháp luật (11/9), Ban Thường vụ Trung ương hội đã có Công văn chỉ đạo các cấp hội tổ chức tốt Ngày Pháp luật với chủ đề “Xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi Luật gia”.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa, Hội đã xây dựng Đề án xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý và Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013. Là đơn vị chủ trì, Hội Luật gia Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ nhiều hoạt động thực hiện Đề án. Ở các địa phương, các cấp hội đã huy động được nhiều luật gia tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Luật gia đã tổ chức được hơn 68.000 buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho hàng triệu lượt người dân, phát hành được hàng triệu các bản tin, tờ rơi, tờ gấp…

4. Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính

Trong 5 năm qua, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Hội đã tổ chức 14 cuộc hội thảo khoa học về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực cải cách tư pháp, đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo, đề án quan trọng và cho việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực cải cách tư pháp.

Trung ương Hội và Hội Luật gia các tỉnh, thành phố phát huy tốt vai trò thành viên trong Hội đồng tuyển chọn thẩm phán và kiểm sát viên. Trong 5 năm qua, Hội đã tham gia tuyển chọn để bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại: 88 kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 65 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, 47 thẩm phán Tòa án quân sự Trung ương, 96 thẩm phán Tòa án quân sự các cấp và hàng nghìn thẩm phán, kiểm sát viên ở địa phương.

Hội cũng đã tích cực tham gia các hoạt động cải cách hành chính, cử người tham gia Hội đồng tư vấn về cải cách thủ tục hành chính và có những ý kiến đóng góp thiết thực.

5. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội

– Công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng. Trung ương hội đã thành lập mới Viện nghiên cứu pháp luật và kinh tế Asean. Hai viện nghiên cứu của Hội và các đơn vị thuộc Trung ương hội đã thực hiện thành công 5 đề tài nghiên cứu khoa học; hiện nay đang triển khai thực hiện 4 đề tài nghiên cứu và 1 đề án khoa học mới. Hội cũng đã tham gia phối hợp xây dựng Bộ Chỉ số công lý thông qua sự cảm nhận và trải nghiệm của người dân về công bằng và bình đẳng. Bộ chỉ số đã được công bố năm 2013 và được dư luận đánh giá cao.

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng công tác hội được tăng cường. Trong thời gian vừa qua, Hội đã tổ chức được các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về soạn thảo văn bản, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tập huấn về công ước năm 1966 của Liên hợp quốc về quyền dân sự, chính trị, tập huấn Luật Trọng tài thương mại, Luật Thi hành án dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước…

6. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Là thành viên của Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL), Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia tích cực và nêu nhiều ý kiến về các vấn đề pháp lý mà IADL quan tâm đưa ra thảo luận. Đặc biệt, Hội đã vận động IADL ủng hộ quan điểm, chính sách của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Năm 2013, Hội Luật gia Việt Nam đã đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông ra các cuộc họp IADL để tranh thủ sự ủng hộ của giới luật gia quốc tế. Ngày 11 tháng 11 năm 2013, IADL đã ra tuyên bố ủng hộ Việt Nam, kêu gọi các bên không tiến hành các hành động làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Biển Đông; giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hoà bình phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trước sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam đã đề nghị IADL ra tuyên bố về vấn đề này. Ngày 11.6.2014, IADL đã cử đại diện đến Việt Nam để công bố Bản Tuyên bố của IADL ủng hộ Việt Nam, phản đối hành vi của Trung Quốc, đồng thời Chủ tịch IADL gửi thư đến Chính phủ và các cơ quan liên quan của Trung Quốc yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, không làm phức tạp tình hình và leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Trong vai trò thành viên của Hiệp hội luật các nước ASEAN (ALA), Hội đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch và Tổng thư ký ALA nhiệm kỳ 2009-2012, góp phần thiết thực để nâng cao vai trò của ALA; Hội đã có những đóng góp cho các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực thi Hiến chương ASEAN và việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, đặc biệt là xúc tiến việc thành lập tại mỗi quốc gia thành viên ALA một thiết chế để hỗ trợ pháp lý cho công dân các quốc gia ALA khác khi họ có nhu cầu, tham gia thiết lập diễn đàn pháp luật cho giới luật gia trong khu vực trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm. Hội Luật gia Việt Nam đã thực hiện tốt Thoả thuận hợp tác song phương với Hội Luật học Trung Quốc, Đoàn Luật sư Seoul Hàn Quốc; thiết lập quan hệ hợp tác với Hội Luật gia Liên bang Nga, Liên hiệp Luật gia Ucraina và triển khai các hoạt động thúc đẩy thiết lập quan hệ với Hội Luật gia Lào và Campuchia…Trong quá trình hợp tác, Hội Luật gia Việt Nam đã tranh thủ được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của một số tổ chức quốc tế để triển khai các hoạt động của hội, đặc biệt là các hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia xây dựng pháp luật.

Đọc thêm  Hệ Thống Điều Hòa Trong Xe Ô Tô

7. Công tác tổ chức, cán bộ hội và hội viên

7.1. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội: Hệ thống tổ chức của hội tiếp tục được củng cố và phát triển. Đến nay, tổ chức hội đã có ở 63/63 tỉnh, thành phố, 408 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 52 cơ quan, ban, ngành, tổ chức ở trung ương. Ở Trung ương hội, đã kiện toàn Văn phòng Trung ương hội, các ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Trung ương hội. Ở địa phương, tổ chức bộ máy của nhiều tỉnh, thành hội được củng cố, cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Hội về tổ chức và biên chế.

7.2. Công tác cán bộ hội và phát triển hội viên: Đội ngũ cán bộ hội được tăng thêm về số lượng và chất lượng. Nhiều cấp hội đã thực hiện tốt chủ trương bố trí cán bộ kết hợp nhiều độ tuổi, bên cạnh những cán bộ cao tuổi, có uy tín và có kinh nghiệm hoạt động hội, có các cán bộ trẻ, năng động, được đào tạo cơ bản; bên cạnh một số cán bộ chuyên trách công tác hội có những cán bộ làm việc kiêm nhiệm.

Công tác phát triển hội viên được chú trọng về số lượng và chất lượng hội viên. Hội đã tập hợp ngày càng nhiều luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp tham gia tổ chức hội. Điển hình là Hội Luật gia các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương, Tiền Giang; các Chi hội Luật gia trực thuộc như: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Công ty Luật số 5 quốc gia…

Việc cấp đổi thẻ hội viên được đẩy mạnh, đến nay đã có trên 36.285/46.000 hội viên trong toàn quốc được cấp đổi thẻ mới. Các cấp hội chăm lo bảo vệ lợi ích của hội viên, quan tâm việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên đáp ứng nhu cầu phát triển của hội.

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

Công tác khen thưởng trong những năm qua đã có những bước tiến bộ theo hướng bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và Quy chế Thi đua, khen thưởng năm 2012 của Hội Luật gia Việt Nam.

5 năm qua, các cấp hội đã duy trì bình xét các danh hiệu thi đua, tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua, kịp thời ghi nhận, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Năm 2010, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội điển hình tiên tiến lần thứ I nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua qua các năm và tôn vinh các đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến. Đại hội cũng đã thống nhất đề ra phương hướng và chỉ tiêu cho các phong trào thi đua yêu nước của hội giai đoạn 2010 – 2015. Tại Đại hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 67 tập thể và 81 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010, đạt danh hiệu“Điển hình tiên tiến xuất sắc của Hội Luật gia Việt Nam”.

Công tác đăng ký thi đua, khen thưởng đã có sự chuyển biến rõ nét. Hàng năm, số lượng Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đăng ký thi đua, khen thưởng luôn đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam đều tiến hành xem xét, bình chọn và trình lãnh đạo hội khen thưởng cho những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội.

Để đánh giá kết quả hoạt động của các tập thể và cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam, căn cứ vào quy định của pháp luật và kết quả thi đua của các đơn vị, Hội đồng Thi đua, khen thưởng của các cấp hội đã xem xét, đề nghị công nhận, khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình trong 5 năm (2010 – 2015), cụ thể như sau:

– Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng ba cho Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động cho Hội Luật gia tỉnh Lai Châu, Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh; Huân chương Lao động cho 04 luật gia; 07 tập thể và 07 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng.

– Trung ương Hội đã tặng danh hiệu “Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam” cho 64 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho 944 tập thể và 1.463 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội; 750 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam”.

– Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Bằng khen cho 166 tập thể và 217 cá nhân.

– Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giấy khen cho 1.410 tập thể và 3.460 cá nhân.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho 34 tập thể và 54 cá nhân.

Xem thêm: tiểu luận nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Kết quả trên đây thể hiện rõ sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với giới luật gia và đây cũng là những con số chứng minh cho sự trưởng thành, lớn mạnh của giới luật gia chúng ta.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những ưu điểm

5 năm qua, kể từ Đại hội điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam lần thứ I đến nay, công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo các cấp hội quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt. Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và với các phong trào thi đua chung.

Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn Hội Luật gia Việt Nam đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua của Hội đã có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của các cấp Hội và hội viên, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực, có sự phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong cộng đồng.

Công tác tổ chức, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng được củng cố và tăng cường đáng kể. Bên cạnh sự đổi mới về công tác tổ chức thi đua của Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội, các cụm thi đua cũng đã thể hiện rõ vai trò trong việc bình xét, đánh giá hoạt động của các đơn vị trong cụm: phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua, xây dựng thang điểm chấm điểm thi đua, qua đó làm căn cứ đề nghị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khen thưởng hàng năm.

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo. Nhiều đơn vị đã xây dựng được Quỹ thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện để việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực hiện hiệu quả hơn.

2. Những hạn chế và tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những mặt tồn tại, những khó khăn, hạn chế:

– Việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở một số cấp Hội còn chưa đi vào thực chất, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc triển khai phong trào thi đua có lúc còn mang tính hình thức, chưa hướng thi đua vào tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất của Hội.

– Nhận thức về ý nghĩa, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong một số cấp Hội, cán bộ hội và hội viên còn hạn chế; việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quan điểm chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cũng như việc triển khai các chương trình, kế hoạch thi đua của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam có lúc còn chậm và chưa sâu sắc.

– Công tác bình xét, khen thưởng có lúc còn chậm và còn nhiều bất cập: việc xác định và vận dụng tiêu chuẩn thi đua ở một số cấp hội vẫn còn lúng túng; việc lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến và đề xuất khen thưởng ở một số cấp Hội chưa thực chất: một số cấp Hội có số lượng tổ chức nhiều, hội viên đông và có nhiều hoạt động tốt, nhưng số lượng đơn vị, cá nhân được đề nghị khen thưởng rất ít. Ngược lại, cũng có những cấp Hội lại đề nghị khen thưởng quá nhiều.

– Bộ máy, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và kinh phí cho công tác thi đua khen thưởng còn nhiều khó khăn, hạn chế.

3. Một số bài học kinh nghiệm

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại, thiếu sót trong công tác thi đua, khen thưởng có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng như sau:

Một là, thường xuyên chú trọng công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương; các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội, của cấp ủy, chính quyền địa phương; các văn bản, quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam.

Hai là, công tác thi đua, khen thưởng phải được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp Hội; phải đặt dưới sự lánh đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ba là, nội dung, mục tiêu phong trào thi đua phải được cụ thể hóa, phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của Hội; gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ của cấp Hội, đơn vị là mục tiêu, là động lực quan trọng để tổ chức thực hiện phong trào thi đua; coi trọng việc đăng ký thi đua, tổ chức thi đua, sơ kết, tổng kết, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Bốn là, việc bình xét khen thưởng phải được tổ chức kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ, chặt chẽ; quan tâm khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Hội.

Năm là, coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu học tập cách làm hay, mô hình mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

PHẦN HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Giai đoạn 2015 – 2020, toàn Đảng, toàn dân, toàn thể giới luật gia trong cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đồng thời thi đua lập thành tích để hướng tới và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Trong thời gian này, việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 cũng sẽ đặt ra nhiều nhiệm vụ lớn và phức tạp, đòi hỏi phải được tổ chức và thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả. Theo đó, các quá trình cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Hiến pháp 2013, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện pháp luật; sử dụng pháp luật để giải quyết những tranh chấp phát phát sinh ở trong nước và quốc tế; bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, bảo vệ chủ quyền quốc gia…sẽ diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh, với quy mô và mức độ ngày càng lớn, khó và phức tạp hơn.

Đọc thêm  Hướng Dẫn Sử Dụng Camtasia 9 Quay Video, Hướng Dẫn Sử Dụng Camtasia 9 Để Biên Tập Video

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát cho công tác thi đua 5 năm tới (2015-2020) là: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng và phát triển tổ chức Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh, xây dựng đội ngũ luật gia Việt Nam giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

2. Một số mục tiêu cụ thể

Về tổ chức: 100% các quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có tổ chức Hội Luật gia.

Về hội viên: Có 50.000 hội viên trở lên, bảo đảm chất lượng, đáp ứng các tiêu chí: Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý.

Về tham gia xây dựng chính sách pháp luật: Hoàn thành đúng quy trình, tiến độ với chất lượng cao việc xây dựng dự án Luật trưng cầu ý dân; hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao trong tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường các hoạt động tư vấn chính sách, giám sát và phản biện xã hội được giao.

– Về tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý: 100% các tỉnh, thành hội có trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tăng 50% trở lên các vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

– Về phổ biến, giáo dục pháp luật: Hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; huy động được ít nhất 50% nguồn lực xã hội để thực hiện xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của hội.

– Về nghiên cứu khoa học: Tăng ít nhất 50% các đề tài, dự án nhiệm vụ khoa học các cấp.

– Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội và hội viên: 70% cán bộ hội được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng công tác hội; 30% hội viên được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do các cấp hội tổ chức.

– Về danh hiệu thi đua: 100% các các tỉnh, thành hội, các chi hội trực thuộc Trung ương có đăng ký thi đua; 90% trở lên cán bộ hội chuyên trách đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 20% trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Những nhiệm vụ chủ yếu

1.1. Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của các cấp hội và hội viên về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, làm cơ sở cho việc vận dụng vào thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng của Hội.

1.2. Tiếp tục mới nội dung và phương thức tổ chức và hoạt động thi đua khen thưởng, mục tiêu cần tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đất nước, địa phương, đơn vị. Nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế, phân kỳ công việc theo thời gian để thuận tiện trong sơ kết, tổng kết, động viên kịp thời. Hình thức thi đua phải đa dạng, phù hợp để mọi người dễ hiểu, tạo thuận lợi trong việc tham gia đánh giá, suy tôn.

1.3. Đổi mới công tác đăng ký thi đua, theo dõi, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua để không ngừng nâng cao tác dụng của phong trào, phát hiện và nuôi dưỡng được những điển hình, những nhân tố mới trong thi đua yêu nước của Hội. Việc sơ kết, tổng kết cần phải tiến hành nghiêm túc nhằm đánh giá được thực chất, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, tránh tình trạng làm chiếu lệ, sơ sài.

1.4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, để mỗi hình thức khen thưởng đều thực sự khích lệ, động viên mỗi tập thể, mỗi cá nhân tích cực tâm huyết và có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội. Khen thưởng, tuyên dương các gương tốt phải chú trọng tính thường xuyên, tính lan tỏa, chú trọng động viên các hoạt động mới và khó, các vùng miền khó khăn, kịp thời động viên những việc làm tốt, những gương điển hình, tiên tiến.

Để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ trên, cần phải duy trì và phát triển mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu sau đây:

– Tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp hội và hội viên về vị trí, vai trò và trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật, chủ động đề xuất sáng kiến, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Hoàn thành xây dựng Dự án Luật Trưng cầu ý dân trình Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015), bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, tiến độ quy định. Tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật được phân công. Nâng cao chất lượng tổ chức góp ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.

– Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở: Tổ chức thực hiện tốt Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016. Phấn đấu đến hết năm 2016, tất cả các tỉnh, thành hội trong cả nước đều có trung tâm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Xây dựng và nhân rộng mô hình trung tâm pháp luật cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt các dự án trợ giúp pháp lý được tài trợ, tìm kiếm các nguồn lực mới cho các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của hội. Tăng cường các hoạt động tập huấn, phổ biến kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ hội làm công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

– Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chú trọng tuyên truyền về hội. Tăng cường thông tin, bảo đảm mối quan hệ hai chiều nhanh chóng thông suốt. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan ngôn luận của hội. Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam, chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống hội và đến các tầng lớp nhân dân. Tham gia tích cực vào quá trình triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013. Tổ chức tốt Ngày Pháp luật hàng năm với nội dung thiết thực và gắn với chức năng nhiệm vụ của hội. Thực hiện tốt nội dung Đề án xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016 theo đúng tiến độ kế hoạch, tạo hiệu quả thực tế của Đề án.

– Tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tham gia tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên: Hoàn thành tốt vai trò thành viên của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Ban thư ký. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng thể chế, tăng cường các hoạt động tư vấn chính sách và tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề án liên quan đến cải cách tư pháp. Tham gia tích cực và có trách nhiệm vào hoạt động tuyển chọn các chức danh tư pháp, hoàn thành tốt vai trò các thành viên của Hội đồng tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên. Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động tư pháp của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai xây dựng Bộ chỉ số công lý giai đoạn 2. Tham gia tích cực vào quá trình cải cách hành chính.

– Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, củng cố Viện khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế và Viện pháp luật và kinh tế ASEAN; thu hút đội ngũ luật gia có trình độ cao, xây dựng đội ngũ cộng tác viên khoa học, tham gia thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác hội. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị các kỹ năng tham gia xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở cho hội viên.

– Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế: Phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong các tổ chức IADL và ALA, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam và Nhân dân Việt Nam và có những đóng góp thiết thực của luật gia Việt Nam trong hoạt động chung của IADL và ALA. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với tổ chức luật gia các nước và các tổ chức quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ về chuyên môn, tài chính; thu hút các luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước.

Công tác tổ chức, cán bộ hội và hội viên: Tiếp tục phát triển hệ thống tổ chức hội, đến năm 2015 các quận, huyện có đủ điều kiện đều có hội luật gia, chú trọng chất lượng công tác hội và hội viên. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ và hội viên. Lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo các cấp hội, các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm và nhiệt tình với công tác hội.

2. Một số giải pháp cơ bản

Thứ nhất, tập trung công tác tuyên truyền kết quả Đại hội điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam lần thứ II và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (sẽ được diễn ra vào Quý IV năm 2015), tuyên truyền các điển hình tiên tiến, phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam trên cơ sở Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên tuyền trong toàn hội về các mô hình, điển hình, nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, tạo sự lan tỏa rộng khắp.

Thứ năm, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời. Tăng cường đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong công tác khen thưởng, quản lý hồ sơ khen thưởng.

Xem thêm: Hợp Đồng Nấu Ăn Uống Mới Nhất, Hợp Đồng Dịch Vụ Ăn Uống Mới Nhất

Thứ sáu, chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền, huy động các nguồn lực cho quỹ thi đua, khen thưởng nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắc hiện nay. Thực hiện đúng quy định của Hội về việc thu hội phí để trích một phần sử dụng vào hoạt động thi đua, khen thưởng.

Thứ bảy, phấn đấu hàng năm, 100% các tỉnh, thành Hội th

Viết một bình luận