Mẫu báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân mới nhất

Báo cáo ban thanh tra nhân dân trường thcs

1. Mẫu báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân mới nhất:

CĐCS TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

BAN THANG TRA NHÂN DÂN

Số: 01/BC-TTND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm học 20…- 20…và phương hướng nhiệm vụ năm học 20…- 20…

Căn cứ kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn THCS Thị Trấn năm học 20…- 20…;

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động của ban TTND trường THCS Thị Trấn năm học 20…- 20…;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Ban TTND trường THCS Thị Trấn báo cáo lại kết quả hoạt động năm học20…- 20… như sau:

I – Đặc điểm tình hình:

Ban Thanh tra nhân dân (TTND) trường THCS Thị Trấn được kiện toàn qua cuộc hội nghị công nhân viên chức đầu năm học 20…- 20…. Cơ cấu Ban thanh tra gồm 3 đ/c:

  1. Ông ….., giáo viên tổ Toán – Lý, trưởng ban;
  2. Bà …., giáo viên tổ Toán – Lý, thư ký;
  3. Ông ….., giáo viên tổ Sử – Địa – Hóa – Sinh, ủy viên.

Sau khi được kiện toàn, Ban TTND đã căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu và tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong trường học.

+ Thuận lợi:

– Được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình có trách nhiệm cao của BCH công đoàn và được sự tạo điều kiện của BGH nên việc thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND đạt được nhiều kết quả khả quan.

– Ban TTND đa số là các thành viên khỏe có nhiều nhiệt huyết và năng động nên hiệu quả và chất lượng công việc là khá tốt.

+ Khó khăn:

– Các thành viên Ban TTND tiếp xúc với cương vị mới nên kinh nghiệm xử lí công việc đôi khi còn hạn chế.

– Hầu hết các thành viên Ban TTND là cán bộ kiêm nhiệm, thời gian chủ yếu là phục vụ cho công tác giảng dạy nên thời gian dành cho công việc còn bị động.

II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND năm học 20…- 20…

Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

Ban Giám hiệu trường THCS Thị Trấn trong những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đầy đủ, kịp thời đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

Đọc thêm  Câu hỏi đề thi vòng 2 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:

– Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy của nhà trường, các tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong nhà trường.

– Đầu năm học đã kiểm tra các chuyên đề hoạt động Đội: Học sinh phải học và ghi chép nội quy của nhà trường, thực hiện tốt an toàn giao thông và nghiêm túc phòng chống dịch covid-19.

– Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện nếp sống văn minh, an ninh học đường.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức đã đề ra hằng năm:

Nghị quyết hội nghị của năm học qua được đề ra dựa theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện hội nghị cán bộ công chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.

Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho giáo viên và chế độ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh.

Trong năm học qua, được chỉ đạo của BCH Công đoàn và việc tạo điều kiện thuận lợi của BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của GV và HS được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích.

Kết luận của Ban TTND

Trong năm học vừa qua, Ban TTND đã thanh kiểm tra 4 lần, gồm: về quản lý tài chính, về phân công giảng dạy, việc thực hiện quy chế chuyên môn (chấm trả bài) trong nhà trường và hoạt động của công đoàn.

Qua quá trình thanh kiểm tra, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu chi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.

Đọc thêm  File excel đồ án bê tông cốt thép 2 full (đhbk) kèm file excel tính toán

Trong năm học vừa qua, Ban TTND không nhận được đơn thư khiếu nại hoặc các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc.

Phương hướng nhiệm vụ của Ban TTND năm học 20…- 20…

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của cán bộ giáo viên tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong những năm trước. Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động trong năm học 20…- 20… như sau:

– Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trưởng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với các tổ chức trong nhà trường.

– Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết mà hội nghị cán bộ viên chức đề ra đối với các tổ chức và cá nhân trong nhà trường. Đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đối với các bộ phận và từng cá nhân trong nhà trường.

– Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong nhà trường.

– Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.

– Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát, tham mưu việc thực hiện các qui chế dân chủ, qui chế phối hợp, qui chế làm việc trong việc tham mưu và đề xuất các công việc với lãnh đạo cấp trên, với BCH công đoàn.

Giải pháp thực hiện

– Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban TTND phụ trách theo dõi từng mảng hoạt động để nắm bắt và báo cáo kịp thời về lãnh đạo đơn vị có hướng giải quyết phù hợp.

Thường xuyên phối hợp với các bộ phận trong nhà trường để nắm bắt những biểu hiện sai phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đọc thêm  Download Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9 Pdf, Tiếng Anh Lớp 9 Ebook Pdf

Ban TTND họp định kỳ mỗi quý một lần để kiểm điểm công tác trong quý và triển khai công tác quý sau (trong trường hợp cần thiết thì có thể họp bất thường).

Ban TTND tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động Thanh tra nhân dân năm học …………. và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học …………………., rất mong sự đóng góp ý kiến của Hội nghị để Ban TTND trong nhà trường ngày càng hoàn thiện góp phần thúc đẩy giáo dục của nhà trường ngày càng nâng cao.

Nơi nhận:

– BGH (để biết);

– Công đoàn (để báo cáo);

– Giáo viên (để biết);

– Lưu: HS TTND.

TRƯỞNG BAN

Xem thêm: Ban thanh tra nhân dân là gì? Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn?

2. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật:

2.1. Đối với Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân:

+ Xây dựng kế hoạch dựa trên Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn, chương trình hành động và sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

+ Báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

– Thực hiện hoạt động giám sát.

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại xã, phường, thị trấn.

– Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn.

– Quản lý trật tự xây dựng.

-…

2.2. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước:

– Thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

– Thực hiện hoạt động giám sát.

+ Phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập như: việc thực hiện chủ trường, chính sách của Đảng và pháp luật; việc sử dụng kinh phí hoạt động;…

+ Phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước như: việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của doanh nghiệp; việc thực hiện hợp đồng lao động hay các thỏa ước lao động tập thể;…