Bảng Tóm Tắt Quá Trình Làm Việc Và Kinh Nghiệm Công Tác, Mẫu Bản Tóm Tắt Quá Trình Công Tác

Mẫu bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương là gì? Mẫu bản tóm tắt gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Đang xem: Bảng tóm tắt quá trình làm việc

Mẫu bản tóm tắt về quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

1. Định nghĩa mẫu bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương là gì?2. Mẫu bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

1. Định nghĩa mẫu bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương là gì?

Mẫu bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương là mẫu bản tóm tắt được lập ra để ghi chép về quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương. Mẫu nêu rõ quá trình công tác, thành tích của bản thân…

Xem thêm: Mẫu Số 3 Phiếu Bổ Sung Hồ Sơ Đảng Viên Năm 2016, Phiếu Bổ Sung Hồ Sơ Đảng Viên Năm 2021 Mẫu 3

2. Mẫu bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–Địa danh, ngày…… tháng…… năm…BẢN TÓM TẮTQuá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặngKỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”I. Sơ lược tiểu sử bản thân

– Họ và tên:………………………….Giới tính:……………….- Ngày, tháng, năm sinh:………..Dân tộc:…………………

Xem thêm: Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 3 Theo Thông Tư 22, Ma Trận Đề Thi Học Kì 2 Lớp 3 Năm 2019

(Quốc tịch:……… nếu là người nước ngoài)- Hộ khẩu thường trú:……………- Chức vụ và nơi công tác:- Số năm công tác:- Ngày nghỉ hưu (nếu có):- Số điện thoại liên lạc:……….II. Quá trình công tác trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với cá nhân được xét tặng Kỷ niệm chương là người công tác trong Ngành)

Thời gianChức vụ, đơn vị công tác

III. Tóm tắt những đóng góp cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch(đối với cá nhân được xét Kỷ niệm chương là người công tác ngoài Ngành, người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài).

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị(đối với cá nhân công tác trong Ngành)(Ký tên, đóng dấu)Người khai ký tên(Ghi rõ họ tên)Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trình hồ sơvề thành tích đề nghị khen thưởng(đối với cá nhân công tác ngoài Ngành, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài)(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

*

Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng đề nghị xét tặng kỷ niệm chương Mẫu danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Viết một bình luận