bảng kiểm điểm đảng viên 2016

 

ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG

 

Mỹ Hưng, ngày 06  tháng 12 năm 2016

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ SÁNG

Sinh ngày: 16/10/1975

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Nhân viên thiết bị dạy học

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Mỹ Hưng.

Đang xem: Bảng kiểm điểm đảng viên 2016

Chi bộ: Trường Tiểu học Mỹ Hưng – Đảng bộ xã Mỹ Hưng.

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị:

    – Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

    – Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

    – Không ngừng học tập rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức cách mạng cũng như chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện tốt chế độ học tập bắt buộc.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

 Ra sức rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị , không làm những việc sai trái đường lối, chính sách của Đảng, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội cục bộ, quan liêu, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực khác.

– Chăm lo xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc, nơi cư trú.

3. Về thực hiện chức trách được giao:

    – Có tinh thần trách nhiệm trong công việc mà nhà trường giao cho. Tổ chức quản lý, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học, lưu giữ hồ sơ thiết bị một cách khoa học hợp lý. Phục vụ GV và HS mượn và sử dụng thiết bị kịp thời có hiệu quả.

Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Về tổ chức kỷ luật:

Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình trung thực với Đảng, chấp hành sự phân công công tác của tổ chức.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Đoàn

   – Thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, của đơn vị nơi công tác và sinh hoạt Đảng, đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định.

II. Khuyết điểm, hạn chế.

           – Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, còn nể nang

           – Trong công việc cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị, chưa đấu tranh mạnh mẽ.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.

– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật và chân thành.

– Trong công việc cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn  trong cách giải quyết các tình huống.

IV. Tự nhận xét mức phân loại chất lượng.   

1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Xếp loại chất lượng đảng viên: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là bản kiểm điểm của bản thân, rất mong chi bộ, các đồng chí đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa chữa, tu dưỡng và rèn luyện.

 Tôi xin chân thành cảm ơn !

 

Người tự kiểm điểm

 

 

 

                

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1.     Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức.

Xem thêm: Mẫu Công Văn Bản Quyết Định Bằng Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật

–         Nhận xét, đánh giá của lãnh đạo trực tiếp:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

–         Đơn vị, cơ quan nơi công tác phân loại chất lượng.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

–         Quyết định phân loại chất lượng của cấp có thẩm quyền

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

                             Mỹ Hưng, ngày     tháng       năm 2016

                                   T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN

                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

2. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên:

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mỹ Hưng, ngày      tháng 12 năm 2016             Mỹ Hưng, ngày …… tháng 12 năm 2016

                  T/M ĐẢNG ỦY                                                         T/M CHI ỦY

 

 

 

 

 

Viết một bình luận