Bảng Kiểm Điểm Cá Nhân 2018 Mẫu 02, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Năm 2020

Mới đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành văn bản mới thay thế Hướng dẫn 16. Sau đây là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên kèm theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW mới nhất thay thế cho Hướng dẫn số 16 năm 2018.10 Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên 2020

1. Kiểm điểm, đánh giá Đảng viên nhằm mục đích gì?2. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên theo hướng dẫn 213. Bản kiểm điểm cá nhân mới nhất4. Bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên – Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 20195. Các bước đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên

1. Kiểm điểm, đánh giá Đảng viên nhằm mục đích gì?

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Mục tiêu suốt đời của họ là phấn đấu xây dựng Việt Nam độc lập, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người… (căn cứ Điều 1 Điều lệ Đảng).

Đang xem: Bảng kiểm điểm cá nhân 2018

– Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư…- Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị mình là thành viên.Đặc biệt: Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên, ngoài kiểm điểm ở các nơi nêu trên có thể kiểm điểm ở nơi khác nếu cần do cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Bản kiểm điểm cá nhân mới nhất

ĐẢNG BỘ xã AChi bộ 5ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM………………, ngày … tháng … năm….

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đóng Đảng phí đầy đủ; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình…- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm, đạt được những kết quả khả quan…- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung vào công việc dẫn đến còn xảy ra một số sai sót nhỏ…Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các anh chị đi trước, bạn bè, đồng nghiệp và từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn, kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhânHạn chế, khuyết điểm: Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước…Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Trong một số công việc còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật…III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước– Đang dần dần xây dựng thời gian biểu hợp lý hơn để dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và tìm hiểu các quy định của Đảng, pháp luật…Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ KémIV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm
VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụx Hoàn thành tốt nhiệm vụ□ Hoàn thành nhiệm vụ□ Không hoàn thành nhiệm vụ2. Xếp loại đảng viên:□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụx Hoàn thành tốt nhiệm vụ□ Hoàn thành nhiệm vụ□ Không hoàn thành nhiệm vụNGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………………………………………………………..- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………….THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………………….- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………T/M CHI ỦY (CHI BỘ)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên – Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ …Chi bộ: ………..ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM——————………., ngày…..tháng….năm…….

Xem thêm: quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNNăm………….Họ và tên:….. Ngày sinh:….Chức vụ Đảng:………..Chức vụ chính quyền:………….Chức vụ đoàn thể:…………Đơn vị công tác:…………….Chi bộ………………………….I. Ưu điểm, kết quả đạt được1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:- Về tư tưởng chính trị.- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.- Về ý thức tổ chức kỷ luật.- Về tác phong, lề lối làm việc.- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ KémViệc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng nămII. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trướcKiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ KémIV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểmVII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ□ Hoàn thành nhiệm vụ□ Không hoàn thành nhiệm vụ2. Xếp loại đảng viên:□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ□ Hoàn thành nhiệm vụ□ Không hoàn thành nhiệm vụNGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:…………………………………………………………………………………………………….- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………………….- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………T/M CHI ỦY (CHI BỘ)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

5. Các bước đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên được thực hiện thông qua 04 mức chất lượng sau đây: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.Đặc biệt, việc quyết định mức xếp loại nào do Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở thực hiện, xem xét và quyết định. Đồng thời, mỗi Đảng viên cũng phải tự đánh giá, xếp loại chất lượng.Để được đánh giá, xếp loại, Đảng viên sẽ được thực hiện thông qua 02 bước:Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượngCăn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng, Đảng viên tự phân tích và xem xét, tự nhận mức chất lượng phù hợp.Sau đó Đảng viên báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm.

Xem thêm: Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chọn Lọc, Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Ueh

Bước 2: Quyết định việc xếp loại– Chi ủy tổng hợp mức tự xếp loại Đảng viên, ý kiến nhận xét, sau đó đề xuất mức xếp loại cho từng Đảng viên.- Chi bộ tiến hành thảo luận các mức do chi ủy đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.- Chi ủy tổ chức cho các Đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại với từng Đảng viên. Sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng để báo cáo Đảng ủy cơ sở.- Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng Đảng viên.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm 2020 Mẫu bản kiểm điểm tập thể cuối năm Bản kiểm điểm Đảng viên trong quân đội Mẫu kiểm điểm Đảng viên là sỹ quan, quân nhân

*

Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh Cách viết bản kiểm điểm học sinh Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên 10 Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm Bản tự kiểm điểm Đảng viên mới nhất 2020 Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm Đảng viên dự bị, chính thức Mẫu bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc Mẫu bản kiểm điểm trong thời gian tập sự Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của sinh viên Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2020

Viết một bình luận