bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên tiểu học

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên được lập ra để cho giáo viên tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng phát triển của bản thân trong quá trình công tác.

Đang xem: Bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên tiểu học

Nội dung mẫu bản tự nhận xét cần nêu rõ cả thông tin cá nhân, nhiệm vụ được giao trong năm học vừa qua. Đồng thời, đưa ra những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo 6 mẫu tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên trong bài viết dưới đây để có thêm kinh nghiệm hoàn thành bài viết của mình.

Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên năm 2020 – 2021

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 1 Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 2 Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 3 Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 4 Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 5 Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 6

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 1

Phòng GDĐT………
Trường ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

 

…..ngày ….tháng…..năm…….

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

Năm học: 20…….. – 20……..

Họ và tên: …………………………………………………………

Chức vụ: ………….. Mã số ngạch: ……… Bậc lương …… Hệ số lương ………

Đơn vị công tác: Trường …………………………………………

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………

Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………

Trình độ chính trị: …………………………………………………

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

b. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

c. Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Về Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ấn Tượng

……………………………………………………………………………………

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, …)

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

4. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

a. Ưu điểm

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

b. Khuyết điểm

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

5. Tự đánh giá, xếp loại

– Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: …………

– Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Xếp loại chung: ………………………………………………………..

  ………, ngày ………..tháng ……….năm ………….  

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

II. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (hoặc tập thể đơn vị)

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Tổ (hoặc tập thể đơn vị) thống nhất xếp loại:

– Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ……………

– Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Xếp loại chung: ……………………………………………………….….

Xem thêm: Từ Điển Giáo Dục Học – Từ Điển Giáo Dục Họ̣C (Book, 2013)

  ………, ngày ………..tháng ……….năm ………….  

TỔ CHUYÊN MÔN (ĐƠN VỊ)
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

III. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Xếp loại:

– Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ………

– Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………

– Xếp loại chung: ……………………………………………………

  ………, ngày ………..tháng ……….năm ………….  

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

Viết một bình luận