Mẫu Bản Tự Kiểm Tra Đảng Viên Chấp Hành Năm 2018 Violet, Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Năm 2018 Của Bản Thân

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2021 gồm 4 mẫu kiểm điểm, giúp các Đảng viên tự đánh giá, nhận xét quá trình chấp hành quy định, Điều lệ Đảng của mình.

Đang xem: Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2018 violet

Đồng thời, cũng nêu ra những hạn chế, những khuyết điểm chưa thực hiện được và đề ra phương hướng phấn đấu cho năm mới. Ngoài ra, các Đảng viên tham khảo thêm bản kiểm điểm Đảng viên. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 4 mẫu bản tự kiểm tra đảng viên và cách viết mời các bạn cùng theo dõi trong bài viết dưới đây.

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2021

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 1 Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 2 Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 3 Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 4 Cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành Nguyên tắc tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ……………………………….

CHI BỘ ………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________________

 

……………, ngày…..tháng….năm….

BẢN TỰ KIỂM TRA
Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ …………………………………………………………

Họ và tên đảng viên được kiểm tra:……………………………………….

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….

Quê quán:…………………………………………………………………………..

Nơi cư trú hiện nay:……………………………………………………………….

Ngày vào đảng: ……/…../…… Chính thức ngày: ……/…../…………….

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ…………. thuộc Đảng bộ………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………….

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):…………………………………

Thực hiện Kế hoạch số …….-KH/CB, ngày…….tháng……năm….. của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) năm 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời gian kiểm tra

* Về nội dung:

– Thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trước đó.

* Vể thời gian: Theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20…… của Chi bộ, thời gian kiểm tra là từ ngày 1/1/20… đến ngày …./…./20…..

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Những ưu điểm:

………………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm:

………………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

c/- Nguyên nhân của những khuyết điểm, nhược điểm:

* Nguyên nhân khách quan:

………………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

* Nguyên nhân chủ quan:

………………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm

Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, nhược điểm.

4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất:

Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có)

Hay ghi không có (nếu không có ý kiến, đề nghị, đề xuất).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

Trên đây là những nội dung tự bản thân kiểm tra và nhận thấy trong thời gian qua. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Chi ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân sửa chữa, khắc phục và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cám ơn!

 

Người viết tự kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẢNG BỘ…………………………….

CHI BỘ………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………., ngày…/…/…

Xem thêm: Mẫu Giấy A4 Có Dòng Kẻ Ngang Đẹp, Mẫu Giấy Kẻ Ngang 1 Mặt

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

– Họ tên:…………………………. sinh ngày…/…/…..

– Chức vụ:…………………………………………………

– Đơn vị công tác:………………………………………

– Chi bộ:…………………………………………………..

I. ƯU ĐIỂM

1. VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:

– Bản thân tôi luôn có lập trường vững vàng kiên định với đường lối của Đảng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Gương mẫu tích cực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm của mình về chuyên môn.

– Có ý thức thực hiện và vận động quần chúng thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của ngành và của trường.

– Kiên quyết đấu tranh, phê phán chống lại các biểu hiện tiêu cực và những hành vi làm trái pháp luật đi ngược với đường lối nghị quyết của Đảng.

– Luôn tự nỗ lực cố gắng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để nâng cao hiểu biết về chính trị, trau dồi kiến thức để ngày càng vững vàng hơn.

2. VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC:

Bản thân tôi luôn sống trung thực thẳng thắn, nhiệt tình tích cực trong công tác.Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xa hoa,có lới sống lành mạnh trong sáng, chăm chỉ làm việc.

– Luôn khiêm tốn.Có ý thức tự giác. Luôn suy nghĩ đến chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần.Tích cực đấu tranh, góp ý phê bình và tự phê bình.

3. VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:

Từ khi tôi được phân công, công tác tại trường tiểu học…………………, tôi luôn thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy của nhà trường đề ra.

4. VỀ TỔ CHỨC KỈ LUẬT:

– Bản thân tôi luôn chấp hành tốt nghị quyết của chi bộ, có ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công.

– Tham gia đầy đủ sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ trong chi bộ trường tiểu học ……………. và Đảng bộ. Thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ của Đảng

– Thực hiện tốt các nội quy, Qui chế của tổ chức Đảng, của cơ quan với các nhiệm vụ được giao.

II. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

Chưa mạnh dạn phát biểu trước quần chúng, còn nhút nhát

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

– Hướng phấn đấu trong năm: Luôn luôn tu dưỡng, học tập nâng cao năng lực công tác thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỉ luật, nghiêm túc thực hiện mọi đường lối chính sách của đảng và của nhà nước,

Trên đây là phần tự kiểm điểm của bản thân tôi.

Tôi rất mong chi bộ, các đồng chí Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa chữa, tu dưỡng và rèn luyện tôi xin ghi nhận những góp ý của các cấp lãnh đạo để bản tự kiểm điểm được đầy đủ hơn.

IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG.

(Đánh dấu x vào một ô tương ứng)

4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

*

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

*

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

*

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

*

Không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:

*

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

*

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

*

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

*

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Người tự kiểm điểm
(Kí, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG
CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

– Nhận xét đánh giá của lãnh đạo trực tiếp quản lý:

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

– Ý kiến ủa tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác phân loại chất lượng

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

– Kết quả đánh giá, phân loại của cấp có thẩm quyền:

 

………………, ngày … tháng … năm …

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2/ Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên:

– Nhận xét và xếp loại của chi ủy (chi bộ)

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng.

Xem thêm: Download Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2017, Học Luật Online

 

……………., ngày … tháng … năm …..

T/M CHI ỦY …………………………………
(Ký, ghi rõ họ tên)

Viết một bình luận