Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm 2020, #16 Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuẩn

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm là văn bản mà mỗi Đảng viên phải thực hiện hoặc tổ chức Đảng tại thời điểm cuối năm theo đó mỗi Đảng viên sẽ tự nhận xét bản thân về các vấn đề như tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ được giao.

Đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Một trong những nhiệm vụ của Đảng viên thời điểm tổng kết cuối năm là tự đánh giá, kiểm điểm bản thân trong Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm. Đây được coi là một nhiệm vụ không thể thiếu của mỗi Đảng viên cũng như của tổ chức Đảng, văn bản này không chỉ để Đảng viên tự đáng giá bản thân mà còn là căn cứ để cấp trên đánh giá Đảng viên và tổ chức Đảng quản lý.

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm là gì?

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm là văn bản mà mỗi Đảng viên phải thực hiện hoặc tổ chức Đảng tại thời điểm cuối năm theo đó mỗi Đảng viên sẽ tự nhận xét bản thân về các vấn đề như tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ được giao.

 Trong đó người soạn văn bản sẽ tự đánh giá cả ưu điểm và nhược điểm của mình hoặc của tổ chức trong thời gian nhất định và tự đánh giá cấp độ thực hiện của mình năm trong các mức được đưa ra như: Xuất sắc, tốt, trung bình, kém.

Văn bản này vừa mang tính chất chủ quan lại mang tính chất khách quan. Chủ quan ở chỗ do chính người Đảng viên tự đánh giá bản thân và xếp loại, Khách quan ở chỗ Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cần xác nhận của cấp quản lý. Có thê thấy đây là một trong những điểm khác lại của chế độ quản lý Đảng viên của Việt Nam với các nước khác.

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm để làm gì?

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm có các vai trò như sau:

Thứ nhất: Tự kiểm điểm phê bình giúp Đảng viên tự soi rọi, nghiêm khắc, thật thà thừa nhận những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa.

Thay vì bị phê bình, kiểm điểm các Đảng viên sẽ có cơ hội tự nhận trách nhiệm của mình trong bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm. Để từ đó sẽ tự mình. Để từ đó tự đưa ra những phương hướng, cam kết cải thiện trong tương lai.

Đây được coi là một trong những hình thức có ích khi để tự Đảng viên nhận ra các khuyết điểm của mình. Để từ đó cấp trên có đánh giá một cách khách quan với Đảng viên đó và với tổ chức Đảng quản lý Đảng viên đó.

Thứ hai: Tự phê bình và phê bình góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ sáng tạo của mọi cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng nghị quyết và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ của cơ quan, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phần tiếp theo của bài viết Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm Tổng đài 1900 6557 cung cấp thông tin tới Quí vị về Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm.

Nội dung cơ bản của bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất có những nội dung cơ bản như:

– Tư tưởng chính trị Đảng viên;

– Phẩm chất, lối sống, đạo đức;

– Các nhiệm vụ và kết quả hoàn thành trong năm;

– Ý thức tổ chức kỹ thuật Đảng viên;

– Các ưu điểm của bản thân;

– Các nhược điểm của bản thân, nguyên nhân nhược điểm;

– Biện pháp khắc phục nhược điểm bản thân

– Tự xếp loại bản thân.

Đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên bao gồm 04 mức chính:

– Mức 1: Đảng viên đủ tư cách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Mức 2: Đảng viên đủ tư cách và hoàn thành tốt nhiệm vụ;

– Mức 3: Đảng viên đủ tư cách và hoàn thành nhiệm vụ;

– Mức 4: Đảng viên không đủ tư cách và không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với các trường hợp người thực hiện viết kiểm điểm là cán bộ, công chức thì sẽ có 4 mức đánh giá xếp loại, cụ thể như sau:

– Mức 1: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chức trách;

– Mức 2: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách;

– Mức 3: hoàn thành nhiệm vụ, chức trách;

– Mức 4: Chưa hoàn thành nhiệm vụ, chức trách.

*

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Như phân tích phía trên, Tổng đài cung cấp thông tin tới Quí vị về Bản kiểm điểm của cá nhân hoặc tổ chức. Vì vậy trong bài viết này Tổng đài sẽ gửi tới Quí vị hai mẫu bản kiểm điểm như sau:

Thứ nhất: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của cá nhân

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————

….., ngày  tháng  năm 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

Năm ….

Họ và tên:….

Ngày sinh: ….

Chức vụ Đảng: ….

Chức vụ chính quyền: ….

Chức vụ đoàn thể: ….

Đơn vị công tác: ….

Xem thêm: công ty đài loan tại việt nam

Chi bộ: ….

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1/ Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, li sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

2/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

3/ Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1/ Hạn chế, khuyết điểm.

2/ Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

– Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm; những khó khăn, vướng mắc; trách nhiệm của cá nhân.

– Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1/ Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2/ Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:….

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên:

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ….

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Thứ hai: Mẫu bản kiểm điểm của tổ chức

ĐẢNG BỘ …… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————

….., ngày  tháng  năm 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm …

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể… kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1/ Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

2/ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

3/ Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

4/ Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

– Hạn chế, khuyết điểm .

– Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm; những khó khăn, vướng mắc;trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý khi viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Khi viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm, các chủ thể thực hiện cần lưu ý mẫu này cần được đánh máy với số lượng 02 bản theo quy định. Đồng thời đảng viên chịu trách nhiệm với những gì đã nêu nên cần đảm bảo tính chính xác khách quan.

Tiếp theo là xác định rõ mục đích viết bản kiểm điểm. Vì đây là bản đánh giá lại mức độ lỗi của bản thân trong quá trình hoạt động sinh sống và làm việc nên khi xảy ra lỗi thì Đảng viên cần có thái độ tự nhận lỗi, khuyết điểm khi đã gây ra. Đồng thời kê khai đúng mức độ để lại hậu quả do lỗi của mình gây ra.

Các hình thức xử phạt như:

– Khiển trách Đảng viên;

– Chuyển sang vị trí khác có mức lương thấp hơn không quá 06 tháng;

– Sa thải Đảng viên.

Xem thêm: Sách Nguyên Lý Design Thị Giác Pdf Full, Nguyên Lý Design Thị Giác

Ngoài ra, khi thực hiện chủ thể cần đảm bảo tính chất khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các ưu và nhược điểm của mình. Là một người Đảng viên cần phải biết nguyên nhân gây nên các nhược điểm mà mình đang có cùng với phương pháp khắc phục.

Viết một bình luận