Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới nhất!

Bản kiểm điểm đảng viên 2018

Trước hết, đối với Đảng viên có hành vi vi phạm hoặc do đặc thù về việc sinh hoạt Đảng, quy định của Điều lệ Đảng thì mỗi Đảng viên đều phải viết phiên bản kiểm điểm cá nhân để nhận thức được những ưu điểm, các sai phạm và những hạn chế, khuyết điểm không đáng có của mình để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước và xã hội. Doanh nghiệp luật Minh Khuê giúp sức tới khách hàng Mẫu Bạn dạng kiểm điểm Đảng viên và hướng dẫn cách viết mẫu này như sau:

XEM THÊM: Luật giao thông đường bộ mới nhất cho ô tô, xe máy năm 2020

Thế hệ đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành văn phiên bản thế hệ thay thế Hướng dẫn 16. Sau đây là mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên kèm theo Hướng dẫn thế hệ.

Dưới đây là mẫu phiên bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên thế hệ nhất năm 2020 bạn có thể tham khảo:

Đảng viên được miễn công tác không phải kiểm điểm?

Theo quy định tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 18/10/2019, với cá nhân, thì các đối tượng phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình gồm Đảng viên trong toàn Đảng trừ:

– Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng;

– Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Theo đó, Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt. Với Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài việc kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt thì còn phải kiểm điểm:

– Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

– Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị mình là thành viên.

Khác lạ: Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên, ngoài kiểm điểm ở các nơi nêu trên có thể kiểm điểm ở nơi khác nếu cần do cấp có thẩm quyền quyết định.

Đọc thêm  Trường Quốc Tế Gateway Thu Học Phí Trường Gateway Thu Học Phí Gần 120 Triệu/Năm
Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới nhất!
Mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên, phiên bản kiểm điểm cá nhân thế hệ nhất!

Mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên cụ thể thế hệ nhất

ĐẢNG BỘ xã A

Chi bộ 5

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày … tháng … năm 2019

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: 2019

Họ và tên: Nguyễn Văn A Ngày sinh: 26/5/1991

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: Công chức

Chức vụ đoàn thể: Không

Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân xã A

Chi bộ: 5

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi thế hệ của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Giữ gìn đạo đức, lối sống; Có ý thức cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm; sinh hoạt và đóng đảng phí hoàn toản; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú…

– Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có ý thức hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: Tự liên hệ với các biểu hiện như: Không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn; Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức…

Đọc thêm  Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Dành Cho Giáo Viên

Tự diễn tả về màn chơi thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đóng Đảng phí hoàn toản; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình…

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm, đạt được những kết quả khả quan…

– Trách nhiệm cá nhân liên quan tới kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung vào công việc dẫn tới còn xảy ra một số sai sót nhỏ…

Tự diễn tả về màn chơi thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các anh chị đi trước, bạn bè, đồng nghiệp và từ thực tế công tác của phiên bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn, kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm: Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước…

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Trong một số công việc còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật…

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

– Đang dần dần xây dựng thời gian biểu hợp lý hơn để dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và tìm hiểu các quy định của Đảng, pháp luật…

Đọc thêm  Giáo Trình Triết Học Sau Đại Học Không Chuyên, Giáo Trình Triết Học Sau Đại Học

Tự diễn tả về màn chơi thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • Hoàn thành nhiệm vụ
  • Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • Hoàn thành nhiệm vụ
  • Không hoàn thành nhiệm vụ

XEM THÊM: Mẫu Phụ lục Hợp đồng đúng pháp luật mới nhất‎ hiện nay!

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trình bày, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, diễn tả của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………………………………………………………..

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trình bày, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, diễn tả của chi ủy:……………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là những nội dung cơ phiên bản về Mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên chuẩn quy định 2020 . Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 0919 123 698 của Luật NQH Việt Nam để biết thêm thông tin cụ thể.

XEM THÊM: Một số mẫu giấy ủy quyền cá nhân, doanh nghiệp đầy đủ nhất!

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi: