bản đánh giá công chức của hiệu trưởng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.04 KB, 6 trang )

Đang xem: Bản đánh giá công chức của hiệu trưởng

Mẫu số 02

PHÒNG GDĐT THÁP MƯỜI
TRƯỜNG MG THẠNH LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
Năm 2016-2017
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hương.
Chức vụ, chức danh: Hiệu Trưởng quản lí chung
Đơn vị công tác: Trường MG Thạnh Lợi
Ngạch công chức: Hạng III V.07.02.05 Bậc: 3 Hệ số lương: 2.72
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA
CÔNG CHỨC
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước:
– Bản thân luôn có nhận thức đúng đắn tư tưởng chính trị, luôn kiên định với
đường lối chính sách của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.
trung thành với Chủ Nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết
của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Luôn thực hiện tốt các quy định
của địa phương và chấp hành tốt quy chế của ngành, quy định của nhà trường.
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
– Bản thân luôn giữ gìn tốt quan hệ trong gia đình, trong nhà trường và quần
chúng nhân dân. Không làm những việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của
nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.
– Luôn có ý thức trong việc xây dựng đoàn kết nội bộ, luôn thương yêu giúp
đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng nhau tiến bộ và hoàn thành công tác được giao.
– Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, gương mẫu; được đồng nghiệp,

nhân dân và học sinh tín nhiệm.
3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
– Trong công tác tôi luôn tận tụy với công việc được giao, yêu nghề luôn tự
học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu đổi mới phương pháp

làm việc, thực hiện đúng tiến độ kế hoạch công tác, nội dung chương trình làm
việc. Luôn nghiêm túc khách quan trong kiểm tra, đánh giá trung thực đúng văn
bản chỉ đạo .
– Luôn có ý thức học hỏi, trau dồi nghiệp vụ. Nghiên cứu đầy đủ các văn bản
hướng dẫn có liên quan đến công việc đang làm để thực sự nắm bắt và áp dụng tốt
trong công việc hàng ngày.
4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:
– Xây dựng kế hoạch khả thi kịp thời trong quản lý, thường xuyên kiểm tra,
đôn đốc nhằm đãm bảo việc thực hiện kế hoạch hiệu quả.
– Thực hiện nghiêm chỉnh và triển khai kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên những công văn hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng, việc thực hiện
qui chế, quy định và Điều lệ của ngành.
-Bản thân luôn tự phấn đấu học tập nâng cao trình độ về chuyên môn,
nghiệp vụ, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng nhằm thực hiện hoàn thành
nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên học tập nâng cao trình độ xây dựng đội ngũ vững mạnh, chuẩn bị kế
hoạch lộ trình đội ngũ cán bộ quản lý kế thừa tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục
tại địa phương. Tạo điều kiện tối đa cho đội ngũ giáo viên tham gia tập huấn
chuyên môn đầy đủ và kịp thời. Bên cạnh đó tăng cường công tác phát triển tay
nghề nâng dần chất lượng và số lượng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn là 100%, trên
chuẩn 87.5%.
– Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hoạt động của tổ chuyên môn và các
bộ phận khác nhằm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và đạt mục tiêu nâng cao chất
lượng giáo dục.

-Thường xuyên phối hợp với công đoàn, chi đoàn cố gắng xây dựng và giữ
vững tinh thần đoàn kết trong toàn đơn vị thông qua các phong trào giao lưu trong
và ngoài đơn vị, tham gia đầy đủ các phong trào của ngành; chăm sóc đời sống vật
chất, tinh thần vui tươi cho đồng nghiệp; bên cạnh đó tuyên truyền vận động đồng
nghiệp thực hiện đúng nội quy, quy định của ngành.
– Bản thân đã xây dựng và thực hiện nhiều vấn đề đổi mới trong quản lí và
có kết quả bước đầu như: Ban hành quy chế làm việc trong cơ quan, thực hiện kế
hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ, nâng cao tay nghề giáo viên, tổ chức học tập
kinh nghiệm cho giáo viên, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, … Bản thân
thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình và luôn thường xuyên học
tập nâng cao trình độ nhằm đảm bảo chuẩn nghề nghiệp cũng như chuẩn hiệu
trưởng đã được ban hành. Kết quả 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên được đánh
giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đạt từ khá trở lên theo chuẩn nghề
nghiệp, 100% giáo viên được đánh giá năng lực đạt từ khá trở lên.
– Xây dựng cơ bản đội ngũ giáo viên phần lớn tay nghề vững vàng, giáo viên
nắm vững kiến thức và chương trình khung; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống
lành mạnh, trong sáng, luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ý thức cao

trong đổi mới phương pháp và có nhiều tiến ngày càng tiến bộ. Phần lớn đội ngũ
có ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, có tinh thần trách nhiệm khá cao.
Quan hệ mật thiết với nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, hoà
nhã với đồng nghiệp, phối hợp xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, quan hệ
thầy trò, giáo viên với giáo viên thân ái và mật thiết.
Xây dựng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có bước tiến:
+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.
+ Công đoàn vững mạnh .
+ Chi đoàn vững mạnh.
+ Duy trì chuẩn phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã.
Bên cạnh đó còn huy động lực lượng và các nguồn lực xã hội, xây dựng

thành công các tiêu chuẩn:
+ Duy trì chuẩn xanh sạch đẹp.
+ Nhà trường đạt chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục.
+ Nhà trường đạt Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho
trẻ.
5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:
– Bản thân luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, luôn thực hiện tốt
các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.
– Luôn thực hiện tốt giờ giấc làm việc, đảm bảo ngày công lao động.
– Đảm bảo số ngày làm việc và ngày nghỉ theo quy định.
– Luôn thực hiện tốt việc phối hợp công tác với các tổ chức liên quan, với
đơn vị bạn, nhất là với Phòng GD&ĐT, UBND và Đảng ủy xã Thạnh Lợi cùng với
chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động của
nhà trường.
– Việc phối hợp công tác với đồng nghiệp chặt chẽ, nhịp nhàn. Luôn chia sẻ
thông tin về kinh nghiệm giảng dạy, quản lý với đồng nghiệp và các cơ sở giáo dục
để hỗ trợ cùng nhau phát triển. Phối hợp với các phó hiệu trưởng, tổ trưởng trong
hoạt động chuyên môn: dự giờ, thực hiện chuyên đề … Phối hợp với Ban Chấp
hành Công đoàn tổ chức các phong trào thi đua, khuyến khích giáo viên đăng ký,
tham gia và hoàn thành hồ sơ thi đua. Phối hợp với Chi Đoàn, giáo viên , nhân viên
tổ chức các hoạt động theo từng chủ điểm hàng tháng và các ngày lễ kỷ niệm trong
năm. Đồng thời tham gia đầy đủ các hội thi do ngành và địa phương tổ chức.
Tuy nhiên trong một số hoạt động và một vài hội thi đạt kết quả chưa cao.
6. Thái độ phục vụ nhân dân:
– Thực hiện tốt việc phục vụ nhân dân nhất là với phụ huynh học sinh và
luôn đảm bảo đúng giờ hẹn với cán bộ, giáo viên cũng như quần chúng nhân dân.
– Luôn có thái độ tốt, vui vẻ trong việc phục vụ nhân dân, đáp ứng nguyện
vọng chính đáng của cán bộ-viên chức trong đơn vị và của phụ huynh học sinh. Có
hành vi tốt trong giao tiếp, ứng xử văn hóa và mang tính giáo dục.

Đôi lúc còn nóng tính khi cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa thực hiện tốt
một số yêu cầu công tác của nhà trường.
7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản
lý:
– Có năng lực xây dựng kế hoạch năm học và duy trì hoạt động của nhà
trường theo tiến độ kế hoạch.
– Có năng lực tìm kiếm các mạnh thường quân, các cá nhân tham gia hỗ trợ
và quan tâm chăm lo cho nhà trường.
– Có năng lực thực hiện thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình về
kết quả học tập của học sinh.
– Có năng lực chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá và giám sát việc sử dụng
trang thiết bị và đồ dùng dạy học của học sinh và giáo viên.
– Có năng lực kiểm tra, giám sát các hoạt động diễn ra trong nhà trường; việc
thực hiện các quy trình và quy chế trong trường.
– Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong phát triển chuyên môn cho
bản thân và cán bộ, giáo viên trong nhà trường đơn vị.
– Có năng lực xây dựng các hình thức khen thưởng thích đáng cho việc hòan
thành nhiệm vụ và cho những nỗ lực cải tiến hoặc đổi mới các họat động dạy-học
của giáo viên và học sinh.
– Có năng lực trong tập hợp và tạo mối đòan kết nội bộ.
– Có tinh thần hợp tác với đơn vị bạn và có mức độ tín nhiệm với mọi người.
8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:
Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo nhà trường, xây dựng kế hoạch
hoạt động chuyên môn của nhà trường cùng BGH nhắc nhở động viên tập thể sư
phạm hoàn thành nhiệm vụ.
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:
Cùng Lãnh đạo nhà trường xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết. Động viên
mọi người làm tốt công việc của mình, luôn xem việc trường như việc nhà.
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
Ưu điểm:
– Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết
của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Luôn thực hiện tốt các quy định
của địa phương và chấp hành tốt quy chế của ngành, quy định của nhà trường.
– Xây dựng kế hoạch khả thi kịp thời trong quản lý, thường xuyên kiểm tra,
đôn đốc nhằm đảm bảo việc thực hiện kế hoạch hiệu quả.

– Thực hiện nghiêm chỉnh và triển khai kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên những công văn hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng, việc thực hiện
qui chế, quy định và Điều lệ của ngành.
Khuyết điểm:
Trong một số hoạt động và một vài hội thi đạt kết quả chưa cao.
Đôi lúc còn nóng tính khi cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa thực hiện tốt
một số yêu cầu công tác của nhà trường.
Công tác kiểm tra, đánh giá được thực hiện đầy đủ tuy nhiên chưa được
thường xuyên, việc lưu trữ hồ sơ minh chứng chưa thực sự đầy đủ, gọn gàng và
ngăn nắp.
Tuy bản thân có nhiều giải pháp, hình thức tác động, tuyên truyền vận động
đồng chí, đồng nghiệp thực hiện chuẩn mực về đạo đức nhà giáo nhưng vẫn còn
một số đồng chí, đồng nghiệp thực hiện chưa nghiêm, kết quả bản thân bị phê bình
trong công tác quản lí điều hành ở đơn vị,
2. Phân loại đánh giá:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn
thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không
hoàn thành nhiệm vụ)
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ngày 05 tháng 06 năm 2017.
Công chức tự đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Ngọc Hương

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN
LÝ CÔNG CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

…………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày….tháng….năm 2017
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ
THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn
thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không
hoàn thành nhiệm vụ)
…………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tài liệu liên quan

*

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2016 mới nhất 4 48 1,353

*

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2015 2016 4 16 110

Xem thêm: Https://Presentation – Mau Slide Powerpoint Dai Hoc Can Tho Ctu (1)

*

PHIẾU ĐÁNH GIÁ và PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 5 7 86

*

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2016 3 4 20

*

bản mẫu tự kiểm điểm đánh giá và phân loại viên chức 4 3 3

*

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức cuối năm trường mầm non 2 4 5 29

*

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức cuối năm trường mầm non 4 9 114

*

Phiếu đánh giá và phân loại Viên chức 2017 Trường trung học cơ sở 3 6 41

*

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC của Hiệu trưởng trường Mẫu giáo 6 13 465

*

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở 4 3 40

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: tcvn 4453

(59.5 KB – 6 trang) – PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC của Hiệu trưởng trường Mẫu giáo

Viết một bình luận