Bản Cam Đoan Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 375 đã tập trung lãnh đạo thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ vững vàng trong mọi tình huống. Trung đoàn đã tổ chức sâu rộng nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn như: “CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh đó, đề ra các khẩu hiệu thi đua thiết thực như:“Cán bộ, chiến sỹTrung đoàn 375 tuyệt đối trung thành với sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”, “Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 mỗi ngày làm một việc tốt vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, “Đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ”, “Chủ động, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả”…, chỉ đạo các đơn vị gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đang xem: Bản cam đoan xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ

*

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 dẫn khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

*

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 gác bảo đảm an ninh quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

*

Thực hiện công tác kiểm tra an ninh

Cuộc vận động này nhằm mục đích để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tự soi, tự sửa chữa khuyết điểm; vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị. Đồng thời, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn; củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng CAND.

Kể từ khi phát động, Cuộc vận động đã được triển khai với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực như: Tổ chức sinh hoạt chính trị, ký giao ước thi đua, cam kết tu dưỡng rèn luyện, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; thi tìm hiểu về văn hóa ứng xử; xây dựng khẩu hiệu hành động, mô hình, phần việc sát thực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân… Qua đó, góp phần bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố lòng trung thành, tận tụy, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, chiến sỹ.

Trung đoàn đã tập trung chỉ đạo các Ban, Đại đội, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động, trọng tâm là thực hiện tốt quy tắc văn hóa giao tiếp, ứng xử phục vụ công tác tổ chức đón tiếp, hướng dẫn nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan Cụm Di tích lịch sử – văn hóa Ba Đình. Bên cạnh đó Trung đoàn còn thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh CAND, chấp hành, chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác, tư thế, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sỹ trong thi hành nhiệm vụ.

Qua triển khai, Cuộc vận động đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Nêu cao vai trò gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ sai phạm. Từ khi thực hiện Cuộc vận động đến nay đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như trong giao tiếp ứng xử, xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, hành động nghĩa cử cao đẹp, gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Thống Kê Y Học, Tài Liệu Bộ Đề Trắc Nghiệm Thống Kê (Có Đáp Án)

Đứng trước những thách thức mới, để nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Trung đoàn 375 trong lòng dân, trong thời gian tới Trung đoàn 375 tiếp tục duy trì và tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an gắn liền với thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức quán triệt các phong trào thi đua của Bộ Tư lệnh tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ.

2. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các Ban, Đại đội nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành và của đơn vị cũng như chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức các buổi tọa đàm, thi tìm hiểu về văn hóa giao tiếp ứng xử, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, bản lĩnh người chiến sỹ CAND cho cán bộ, chiến sỹ trong đó chú trọng quan tâm tới đối tượng cán bộ, chiến sỹ trẻ là đoàn viên, hội viên trong đơn vị.

3. Thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, theo dõi triển khai thực hiện Cuộc vận động trong đơn vị, gắn liền với thực hiện các nội dung của Cuộc vận động với việc thực hiện các mặt công tác khác để làm căn cứ đánh giá, bình xét, phân loại thi đua đối với tập thể, cá nhân trong toàn Trung đoàn.

Xem thêm: quy định 1043-qđ/tu, ngày 21/9/2004

Công tác công an có tính đặc thù cao, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, người cán bộ, chiến sỹ CAND không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành, có trình độ khoa học, kỹ thuật mà còn phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thể hiện phong cách chuẩn mực, văn hóa trong công tác, chiến đấu, trong ứng xử và trong cuộc sống thường ngày. Lối sống có văn hóa chính là cơ sở, là nền tảng để hình thành phong cách của người cán bộ, chiến sỹ CAND, đó không phải là cái gì xa lạ, mà chính là:“Luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệnh, tổ chức kỷ luật của Ngành; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân; thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, tận tụy với công việc; mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu”.Thực hiện có hiệu quả các giải pháp trên, sẽ là cơ sở vững chắc cho việc hình thành phong cách “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375./.

Viết một bình luận