Bài Thực Hành 9 Tin Học 12 Bài Tập Và Thực Hành 9: Bài Thực Hành Tổng Hợp

Nội dung của Bài thực hành số 9: Bài thực hành tổng hợp dưới đây nhằm giúp các em củng cố lại các kĩ năng cơ bản sử dụng Access như tạo CSDL mới gồm các bảng có liên kết bằng chế độ thiết kế, tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu, thiết kế mẫu hỏi đáp ứng một số yêu cầu nào đó và lập báo cáo nhanh bằng thuật sĩ và thiết kế đơn giản. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

Đang xem: Bài thực hành 9 tin học 12

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Luyện tập Bài tập và thực hành 9 Tin học 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp Bài tập và thực hành 9 Tin học 12

Bài 1

a) Tạo một CSDL mới, đặt tên là hoc_tap.

b) Tạo các bảng dữ liệu trong CSDL hoc_tap với cấu trúc được mô tả trong bảng sau, đặt khóachính cho mỗi bảng, mô tả tính chất cho các trường trong mỗi bảng:

Tên bảng Tên trường Khóachính Kiểu dữ liệu
BANG_DIEM

ID

Ma_hoc_sinh

Ma_mon_hoc

Ngay_kiem_tra

Diem_so

AutoNumber

Text

Text

Date/Time

Number

HOC_SINH

Ma_hoc_sinh

Ho_dem

Ten

Text

Text

Text

MON_HOC

Ma_mon_hoc

Ten_mon_hoc

Text

Text

Bảng 1. Bảng CSDLHOC_TAP

Gợi ý làm bài:

a)

Để tạo một CSDL mới với tên là hoc_tap, thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1:Chọn lệnhFileNew;Bước 2:ChọnBlank Database, Xuất hiện hộp thoạiFile New Database(
ightarrow)
Gõ tên hoc_tap;Bước 3:Chọn vị trí lưu tệp. Nháp vào nútCreateđể xác nhận tạo tệp.

b)Tạo các bảng dữ liệu trong CSDL hoc_tap với cấu trúc được mô tả như bảng 1 ở trên, các em thực hiện theo các bước:

Bước 1.Chọn đối tượngTable(
ightarrow)
nháy đúpCreate Table in Design view;Bước 2.Nhập các thông số:Tên trường vào cộtField Name;Chọn kiểu dữ liệu trong cộtData Type;​Bước 3.Chỉ định khóa chính (Primary key)Chọn trường làm khóa chính;Nháy nút hoặc chọn lệnhEditchọnPrimary keytrong bảng chọnEdit;

*

*

Hình 1. Kết quả thực hành bài 1

Bài 2

Thiết lập các mối liên kết:

Giữa bảng bang_diemvà bảng hoc_sinh.Giữa bảng bang_diem và bảng mon_hoc.

Gợi ý làm bài:

Thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1.Xác định trường để thiết lập liên kếtbang_diem: ID, ma_hoc_sinh, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so.hoc_sinh:ma_hoc_sinh, ho_dem, ten.mon_hoc:ma_mon_hoc, ten_mon_hoc.Bước 2.Mở CSDL hoc_tap. Nháy nút

*

hoặc chọnDatabaseTools->Relationshipsđể mở cửa sổRelationships;Bước 3.Nháy nút

*

hoặcnháy nút phải chuộtvào vùng trống của sổRelationshipschọnShowTable…trong bảng chọn tắt. Khi đó xuất hiện hộp thoạiShow Table;Trong hộp thoạiShow Tablechọn các bảng (bang_diem, hoc_sinh, mon_hoc) bằng cách chọn tên bảng rồi nháyAdd.

Cuối cùng nháyCloseđể đóng cửa sổShow Table.

Bước 4.Thiết lập mối liên kết giữabảngbang_diemvà bảnghoc_sinh:Các bảng vừa chọn xuất hiện trên cửa sổRelationships;Bấm chuột vào trường ma_hoc_sinh ở bang_diem, giữ và kéo chuột sang trường ma_hoc_sinh ởhoc_sinh;Bấm chuột vào Create để tạo liên kết; (hình 2)Thông báo kết quả. (hình 3)

*

Hình 2. Tạo mối liên kếtgiữa bảng bang_diem và hoc_sinh

*

Hình 3. Kết quả thiết lập mối liên kết giữa bảng bang_diem và hoc_sinh

Bước 5.Thiết lập mối liên kết giữabảngbang_diemvà bảngmon_hoc:Các bảng vừa chọn xuất hiện trên cửa sổRelationships;Bấm chuột vào trườngma_mon_hocbang_diem, giữ và kéo chuột sang trườngma_mon_hocmon_hoc;Bấm chuột vàoCreateđể tạo liên kết; (hình 4)Thông báo kết quả. (hình 5)

*

Hình 4.Tạo mối liên kếtgiữa bảng bang_diem và mon_hoc

*

Hình 5.Kết quả thiết lập mối liên kết giữa bảng bang_diem, bảng hoc_sinh và bảng mon_hoc

Bài 3

Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng bang_diem.Nhập dữ liệu cho cả ba bảng (dùng cả hai cách: trực tiếp trong trang dữ liệu và dùng biểu mẫu vừa tạo).

Gợi ý làm bài:

Các thao tác thực hiện:

Bước 1. Khởi động Acess, chọn File (
ightarrow)Open…(
ightarrow)Chọn tên file hoc_tap;Bước 2.Chọn đối tượng Form(
ightarrow)
Bấm đúp chuột Create Form by Wizard;Bước 3.Chọn bang_diem ở mục Table;Bước 4.Bấm đúp vào tên các trường ID, ma_hoc_sinh, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so(
ightarrow)
Chọn Next;Bước 5.

Xem thêm: Tp Hcm Công Bố Đáp Án Ioe Lớp 10 Vòng 1 Năm Học 2012 2013, Đáp Án Ioe Lớp 10 Vòng 2

Chọn Columnar, chọn Next;Bước 6.Chọn Standard, chọn Next;Bước 7.Gõ tên file bang_diem, chọn Open the form to view or enter information, chọn Finish(
ightarrow)
Thông báo kết quả thực hiện được.

Bài 4

Thiết kế một số mẫu hỏi để đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Hiển thị họ tên của một học sinh (ví dụ “Trần Lan Anh”) cùng với điểm trung bình của học sinhđó.

c) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán và sắp xếp theo ngày kiểm tra.

Gợi ý làm bài:

a) Đểhiển thị họ tên của học sinh Trần Lan Anh cùng với điểm trung bình của em này, ta thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1. Chọn Queries trong cửa sổ cơ sở dữ liệu hoc_tap;Bước 2. Bấm đúp chuột vào Creat query in design view;Bước 3. Chọn bảng hoc_sinh, chọn add, chọn bảng bang_diem, chọn add, chọn Close. (hình 6)

*

Hình 6.

Bước 4. Bấm đúp chuột vào các trường: ho_dem, ten ở bảng hoc_sinh;Bước 5. Bấm đúp chuột vào trường diem_so ở bảng bang_diem. (hình 7)

*

Hình 7.

Bước 6. Trên dòng Criteria, cột ho_dem(
ightarrow)
nhập “Trần Lan”; cột ten(
ightarrow)
nhập “Lan”;Bước 7. Bấm phím phải chuột trên cột diem_so, chọn Totals;Bước 8. Trên dòng Totals, cột diem_so, chọn avg;(hình 8)

*

Hình 8.

Bước 9. Nháy nút

*

hoặc chọn lệnhQuery(
ightarrow)Run
để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi (hình 9).

*

Hình 9.

Bước 10.Chọn File (
ightarrow)Save… ;Gõ tên cho mẫu hỏi: Cau_a, chọn OK;

b) Để làm được bài này, trước hết các em cần xác định:

c) Tương tự câu b).

Bài 5

Tạo báo cáo danh sách học sinh gồm: họ tên, môn học, điểm.

Gợi ý làm bài:

Mở báo cáo ở chế độ thiết kế và thực hiên các thao tác:

Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu hoc_tap, chọn report, bấm đúp chuột vào Create report by using wizarrd;Chọn bảng hoc_sinh, bấm đúp chuột vào trường ho_dem, ten;Chọn bảng bang_diem, bấm đúp chuột vào trường diem_so;Chọn bảng mon_hoc, bấm đúp chuột vào trường ten_mon_hoc;Chọn trườngten_mon_hoc để gộp nhóm(
ightarrow)
Chọn Next;

Chọn hàm tính trung bình cho cột điểm số:

Chọn Summary Options.. ;Chọn hàm Avg, chọn OK;Chọn Next ba lần.

Xem thêm: Đáp Án Years Ago In Their Private Family Role, Women Quite Often Dominate

Lưu báo cáo:

Vào File(
ightarrow)Save;Gõ tên file: hoc_sinh, chọn Preview the report.Chọn Finish;Thông báo kết quả.

Viết một bình luận