Tin học 12 Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng – HOC247

Bài thực hành 7 tin học 12

Video Bài thực hành 7 tin học 12
 • Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng;
 • Củng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi.

Sử dụng CSDL KINH_DOANH từ các bài thực hành trước.

Bài 1

Sử dụng hai bảng HOA_DONMAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng) đã được đặt hàng cùng số lần được đặt.

Gợi ý làm bài:

Thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Mở CSDL KINH_DOANH, chọn đối tượng mẫu hỏi Queries. Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in Design view;
 • Bước 2: Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table: (hình 2)
  • Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG
  • Nháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table.

Hình 1. Hộp thoại Show Table

 • Bước 3: Thiết kế mẫu hỏi (hình 2)
  • Để gộp nhóm, nháy nút hoặc vào View (rightarrow) Totals.
  • Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:
   • Field: chọn trường Ten_mat_hang;
   • Total: chọn Group By để tạo nhóm theo trường Ten_mat_hang.
  • Tại cột thứ hai:
   • Field: Tạo trường So_lan_dat_hang từ trường Ten_mat_hang; biểu thức: So_lan_dat_hang:Ten_mat_hang
   • Total : chọn hàm Count để đếm số lần đặt hàng (đếm số bảng ghi được nhóm theo tên mặt hàng).

Hình 2. Thiết kế mẫu hỏi thống kê số lần đặt hàng

 • Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên LAN_DAT_HANG

Vào File (rightarrow) Save (rightarrow) Đặt tên cho mẫu hỏi (rightarrow) Nháy OK.

 • Bước 5: Nháy nút hoặc chọn lệnh Query (rightarrow) Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi. (hình 3)
Đọc thêm  Download Giáo Trình Autocad 2016 Cơ Bản Free Download, Giáo Trình Giảng Dạy Autocad 2016 Cơ Bản

Hình 3. Kết quả kết xuất mẫu hỏi LAN_DAT_HANG

Bài 2

Sử dụng hai bảng HOA_DONMAT_HANG, dùng các hàm Avg, Max, Min để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng.

Gợi ý làm bài:

Thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Mở CSDL KINH_DOANH, chọn đối tượng mẫu hỏi Queries. Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in Design view;
 • Bước 2: Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table: (hình 2)
  • Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG
  • Nháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table.
 • Bước 3: Thiết kế mẫu hỏi (hình 2)
  • Để gộp nhóm, nháy nút hoặc vào View (rightarrow) Totals.
  • Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:
   • Field: chọn trường Ten_mat_hang;
   • Total: chọn Group By để tạo nhóm theo trường Ten_mat_hang.
  • Tại cột thứ hai: Field: Tạo trường So_luong_TB từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_TB:So_luong;
  • Tại cột thứ ba:
   • Field: Tạo trường So_luong_Max từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_Max:So_luong;
  • Tại cột thứ tư: Field: Tạo trường So_luong_Min từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_Min:So_luong.

Hình 4. Thiết kế mẫu hỏi thống kế số lượng các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng

 • Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên THONG_KE

Vào File (rightarrow) Save (rightarrow) Đặt tên cho mẫu hỏi (rightarrow) Nháy OK.

 • Bước 5: Nháy nút hoặc chọn lệnh Query (rightarrow) Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi. (hình 5)
Đọc thêm  Đề cương ôn tập chương 1 môn Đại số lớp 8 - trường THCS Lê Quý

Hình 3. Kết quả kết xuất mẫu hỏi THONG_KE