Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Nam 2018

Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2020 – Bài thu hoạch kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

Đang xem: Bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4 nam 2018

Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2020 – Bài thu hoạch kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 18 12 0
Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2020 – HoaTieu.vn 10 15 0
Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 mới nhất – HoaTieu.vn 41 12 0
Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 – 4 mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh
Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 – 4 mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 21 4 0
Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2019 – Mẫu bài thu hoạch an ninh quốc phòng
Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2019 – Mẫu bài thu hoạch an ninh quốc phòng 11 6 0
bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm phòng chống “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ

Xem thêm: Simple Debit Note Template, 5 Debit Note Formats For Ms Word

bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm phòng chống “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ 12 16,515 8
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn tỉnh bạc liêu hiện nay
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn tỉnh Bạc Liêu hiện nay
LUẬN văn THẠC sĩ bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO đội NGŨ cán bộ xã, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ở TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY
LUẬN văn THẠC sĩ bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO đội NGŨ cán bộ xã, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ở TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY 903 0
LUẬN văn THẠC sĩ bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO đội NGŨ cán bộ CHỦ CHỐT xã PHƯỜNG THỊ TRẤN ở TỈNH bắc NINH HIỆN NAY
LUẬN văn THẠC sĩ bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO đội NGŨ cán bộ CHỦ CHỐT xã PHƯỜNG THỊ TRẤN ở TỈNH bắc NINH HIỆN NAY 905 1
TÀI LIỆU THU HOẠC bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH NÂNG CAO HIỆU QUẢ kết hợp PHÁT TRIỂN KINH tế xã hội với TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH và đối NGOẠI

Xem thêm: Từ Điển Bách Khoa Quân Sự Việt Nam Download, Từ Điển Bách Khoa Quân Sự Việt Nam Pdf

Bài thu hoạch nghiên cứu chuyên đề 5: Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Với câu hỏi: Trình bày phuwowngt hức đáu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực chủ yếu? Là cán bộ, đảng viên đồng chí phải làm gì để góp phần làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch?Bài thu hoạch gồm 3 phần đó là: Phần khái niệm, Phần phương thức đấu tranh phòng, chống và phần Liên hệ trách nhiệm bản thân. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG Chủ đề: Trình bày phương thức đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực chủ yếu? Là cán bộ, đảng viên đồng chí phải làm để góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ lực thù địch? Họ tên học viên: TRẦN VĂN DUY Đơn vị: Trung tâm Thông tin – Thư viện Hà Nội, 5-2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HỊA BÌNH” 2 PHƯƠNG THỨC ĐẤU TRANH PHỊNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HỊA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ, phòng chống “Diễn biến hòa bình” 2.1.1 Mục tiêu 2.1.2 Nhiệm vụ 2.2 Quan điểm, tư tưởng đạo phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” 2.3 Phương thức đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực chủ yếu 2.3.1 Phòng chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa .7 2.3.2 Phòng chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực kinh tế .11 2.3.3 Phòng chống “Diễn biến hòa bình” vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc tôn giáo 13 2.3.4 Phòng chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực quốc phòng, quân sự, an ninh 14 2.3.5 Phòng chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực ngoại giao 15 LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN 16 PHẦN KẾT LUẬN .19 MỞ ĐẦU Trong giới ngày nay, mâu thuẫn thời đại tồn biểu sắc thái mới; đấu tranh dân tộc đấu tranh giai cấp giới tiếp tục diễn gay gắt với nhiều hình thức khác Tuy vậy, hòa bình, hợp tác, phát triển xu chủ yếu Xu toàn cầu hóa kinh tế, đẩy mạnh đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế cách mạng khoa học công nghệ tất lĩnh vực mở hội thách thức Thế giới tiếp tục đối mặt với khủng hoảng kinh tế vấn đề thiên tai, dịch bệnh, vấn đề an ninh truyền thống phi truyền thống Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Đơng Bắc Á tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn định cạnh tranh lợi ích chiến lược nước lớn Khu vực Đông Nam Á lên phức tạp ứng xử Biển Đông, tranh chấp ảnh hưởng nước lớn ngày gia tăng, tạo nguy ổn định, chí căng thẳng quan hệ song phương, đa phương Trong bối cảnh quốc tế mới, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch thường xuyên thay đổi chiến lược phương thức chống phá cách mạng nước ta, chúng sử dụng phương thức phi vũ trang, đặc biệt nguy hiểm âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ Các lực phản động, thù địch tiếp tục sử dụng chiêu “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội nước ta Do vậy, phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày giữ vị trí quan trọng nhận thức đầy đủ Đấu tranh lĩnh vực kinh tế, trị, tư tưởng, văn hóa, đối ngoại nội dung phương thức cần đặc biệt trọng nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Mặt khác, cần đặc biệt coi trọng việc “tự bảo vệ” người, tổ chức, ngành, cấp; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải tiến hành từ sở Cần coi trọng sức mạnh truyền thống đại, sức mạnh tổng hợp giữ nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc lãnh đạo Đảng, từ mơ hình đến quan hệ Đảng – Nhà nước – Các tổ chức trị – xã hội, Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp hệ thơng trị nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để bảo vệ Tổ quốc 1 KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” “Diễn biến hồ bình” chiến lược chủ nghĩa đế quốc lực thù địch tiến hành nhằm lật đổ chế độ trị – xã hội nước tiến bộ, tước hết nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu biện pháp phi quân sự, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chế độ trị – xã hội theo quỹ đạo chủ nghĩa tư Mỹ thao túng, bá quyền Cụm từ “diễn biến hòa bình” gọi cụm từ khác “chiến tranh không tiếng súng”, “cách mạng da cam”, “cách mạng nhung”, “cách mạng hoa hồng”, “chiến thắng không cần chiến tranh” Chiến lược “diễn biến hòa bình” phận chiến lược tồn cầu phản cách mạng lực thù địch, hình thành thời kì “chiến tranh lạnh”; phận chiến lược “ngăn chặn” nhằm chống phá nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) phong trào độc lập dân tộc Quá trình hình thành, phát triển chiến lược “diễn biến hòa bình” ln gắn liền với chiến lược toàn cầu phản cách mạng chủ nghĩa đế quốc qua giai đoạn cụ th: – Giai đoạn 1: Từ sau chiến tranh giới lần thứ đến cuối năm 70 kỷ – Giai đoạn 2: Từ cuối thập kỷ 80 kỷ 20 đến Đặc trưng chiến lược “diễn biến hòa bình” so với chiến lược phản cách mạng khác: Một là, chiến không sử dụng súng, không mùi thuốc súng, sử dụng phương thức hòa bình, bước gây ảnh hưởng có lợi tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN, dập tắt phong trào cách mạng, phong trào độc lập dân tộc Hai là, chiến chủ yếu dử dụng “công cụ mềm” kinh tế, ngoại giao, văn hóa, tư tưởng, cần sử dụng sức mạnh quân để răn đe đối phương, làm áp lực hậu thuẫn cho thủ đoạn Ba là, tác động từ bên vào tạo nên chuyển hóa, tự diễn biến, tự suy yếu bên nước xã hội chủ nghĩa, thông qua người, lực lượng phương tiện đối phương Bốn là, không phá hủy cải, vật chất đồi phương sức mạnh quân sự, chủ yếu ru ngủ gây cảnh giác cách mạng nhân dân lao động, mua chuộc, lơi kéo người có chức vụ cao quan Đảng Nhà nước, văn nghệ sĩ, tri thức có uy tín, nhwunxg người có tư tưởng dao động, nhận thức lệch lạc bất mãn với chế độ Năm là, chiến lược “diễn biến hòa bình” mang tính tồn cầu, khơng giới hạn thời gian, không gian Chiến lược “diễn biến hòa bình” triển khai quy mơ lớn rộng khắp nhắm phá hoại toàn diện lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, qn sự, ngoại giao….và tiến hành “gặm nhấm”, không vội vã, có trọng tâm, trọng điểm, đẩy đối phương suy yếu, rối loạn nội sụp đổ Như vậy, mục tiêu chiến lược “diễn biến hòa bình” là: xóa bỏ nước xã hội chủ nghĩa toàn giới; chống phá phong trào độc lập dân tộc tiến xã hội nước; thiết lập trật tự giới lực hiếu chiến chi phối lãnh đạo “Diễn biến hòa bình” trở thành nguyên nhân dẫn đến sụp đổ Nhà nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu Liên Xô Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch phản động đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” nước xã hội chủ nghĩa lại “diễn biến hòa bình” lực thù địch tiến hành bốn nguy cách mạng Việt Nam Đảng ta khẳng định: “diến biến hòa bình” lực thù địch gây tôn diễn biến phức tạp, đan xen, tác động lẫn nhau, xem nhẹ nguy Nội dung diễn biến hòa bình sử dụng biện pháp, thủ đoạn linh hoạt, phù hợp với thay đổi tình hình gới tình hình cụ thể nước, chống phá toàn diện tất lĩnh vực Trong đó: – Chống phá trị tư tưởng, văn hóa làm khâu đột phá – Chống phá kinh tế làm mũi nhọn – Lấy vấn đề dân tộc, tơn giáo, dân chủ, nhân quyền làm ngòi nổ – Dùng ngoại giao hỗ trợ, hậu thuẫn – Lấy quân để răn đe sẵn sàng can thiệp có điều kiện, thời Các lực đặc biệt coi trọng sâu chống phá nội Đảng cộng sản, quyền, lợi dụng khó khăn, sai sót Nhà nước hành, tạo nên sức ép ngày lớn buộc lãnh đạo nhà nước phải bước chuyển hố, thay đổi đường lối trị, nhường quyền lãnh đạo cho lực lượng đối lập Từ thủ đoạn, biện pháp rút sau chiến lược diễn biến hòa bình Đơng Âu Liên Xô, Cuba, Trung Quốc, Nam Tư, Ba Lan, Ukraine….một số học kinh nghiệm rút ra: Một là, Nhận rõ chất, âm mưu thủ đoạn chống cộng sản, chống chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa đế quốc lực phản động, thay đổi Mục tiêu chiến lược chúng là: xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản, lật đổ Nhà nước chuyên vơ sản xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Hai là, phải chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, đỏi hoàn thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng Phải chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức; giữ vững phát huy vai trò lãnh đạo Đảng vấn đề then chốt việc xây dựng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa Phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin tảng tư tưởng, kim nam cho hoạt động, kiên định đường chủ nghĩa xã hội Ba là, nắm vững chun vơ sản, kiên trấn áp lực phản động đe dọa đến quyền, đến chế độ xã hội chủ nghĩa Nắm lực lượng cũ trang, năm thời đưa giải pháp quân sự, trị đắn, giải pháp quan trọng có ý nghĩa định sóng cách mạng khơng tuyệt đối hóa giải pháp quân PHƯƠNG THỨC ĐẤU TRANH PHỊNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HỊA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ, phòng chống “Diễn biến hòa bình” 2.1.1 Mục tiêu Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ địch, giữ vững ổn định trị, mơi trường hòa bình để đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nghiệp đổi công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội văn hóa Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X khẳng định: “Kiên làm thất bại âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ” Đến Đại hội lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “ chủ động ngăn chặn, làm thất bại âm mưu hành động chống phá lực thù địch nghiệp cách mạng nhân dân ta” Vấn đề đặt cho mục tiêu chiến lược phải giữ vững ổn định trị, bảo đảm mơi trường hòa bình ổn định lâu dài cho nghiệp xây dựng đất nước Phải lấy việc giữ vững ổn định trị làm tảng để đẩy mạnh nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, để củng cố quốc phòng, an ninh 2.1.2 Nhiệm vụ Từ Nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa VII Đảng, đến nghị Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ IX khẳng định: Nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh nay; đồng thời nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Đến Đại hội lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định trị – xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá lực thù địch ” Nhiệm vụ chung phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chủ động tiến công địch lĩnh vực, không để xảy ổn định trị xã hội, bạo loạn lật đổ tình phức tạp khác, ngăn chặn làm thất bại âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” lực thù địch; bảo vệ vững Đảng, quyền chế độ xã hội chủ nghĩa 2.2 Quan điểm, tư tưởng đạo phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” Trên sở quán triệt quan điểm Đảng nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc Trong phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” địch, cần nắm vững quan điểm, tư tưởng đạo sau đây: – Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa – Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, hệ thống trị, lãnh đạo Đảng, tiến hành đấu tranh toàn diện tất lĩnh vực – Giữ vững ổn định từ bên trong, chủ động phòng ngừa – Kết hợp chặt chẽ xây chống – Chống “Diễn biến hòa bình” kết hợp với chống bạo loạn lật đổ sẵn sàng đối phó thắng lợi tình khác xảy 2.3 Phương thức đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực chủ yếu 2.3.1 Phòng chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa – Trên lĩnh vực trị Một mục tiêu “Diễn biến hồ bình” xố bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Vì vậy, lực thù địch ln đấu tranh đòi thực chế độ “đa ngun trị”, “đa Đảng đối lập” Đòi xố bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hệ thống trị đất nước; ca ngợi hướng tới “xã hội dân chủ” Mặt khác, chúng cách, sức làm thoái hố trị tư tưởng, đạo đức-lối sống đội ngũ cán bộ, Đảng viên; tạo phân hoá quan điểm trị Đảng; tiến tới làm thay đổi chất, lý tưởng cách mạng Đảng, làm suy yếu hệ thống trị; dẫn đến làm lòng tin nhân dân với Đảng chế độ xã hội chủ nghĩa Bên cạnh đó, chiêu “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự tôn giáo” kẻ địch sức tập hợp phần tử hội, bất mãn hình thành tổ chức trị đối lập, kích động quần chúng chống Đảng, chống quyền Để phòng chống “Diễn biến hồ bình” lĩnh vực trị, cần tập trung vào vấn đề sau: + Chăm lo xây dựng củng cố hệ thống trị; trước hết xây dựng Đảng, Nhà nước thực vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng thời kỳ Trong đó, xây dựng Đảng xác định khâu then chốt, Đảng hạt nhân lãnh đạo hệ thống trị, nhân tố chủ yếu định thắng lợi cách mạng Việt Nam; Đảng mục tiêu kẻ thù tập trung chống phá Đảng vững mạnh ngăn chặn nguy chệch hướng, “tự diễn biến” từ bên trong, điều kiện tiên để làm thất bại chiến lược “Diễn biến hồ bình” địch Trong xây dựng Đảng cần xây dựng toàn diện về: trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức tác phong, phương thức lãnh đạo; đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, cán chủ trì, cán chiến lược Tăng cường cơng tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, đổi tư duy, phát triển lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam điều kiện mới; làm sở để thống nhận thức tư tưởng, hành động, củng cố đồn kết trí Đảng Nâng cao hiệu xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối Đảng; đấu tranh loại bỏ phần tử hội, thoái hoá biến chất khỏi Đảng để tăng cường sức chiến đấu lực lãnh đạo Đảng cầm quyền, xứng đáng với tin tưởng nhân dân + Tăng cường củng cố tổ chức sở Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu chi Đảng, làm cho chi thực pháo đài vững chống địch móc nối, xâm nhập, cài cắm, nội gián để tác động chuyển hóa nội Đảng ta Đồng thời chi vững mạnh, nơi tiên phong đấu tranh với phần tử hội trị, thối hóa biến chất, xét lại, chống Đảng + Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ sinh hoạt, hoạt động Đảng Đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình phê bình, củng cố tăng cường đồn kết thống Đảng, tăng cường công tác bảo vệ trị nội Đảng; tích cực đấu tranh khắc phục biểu chia rẽ, bè phái, cục bộ, đoàn kết Đảng Kiên đưa khỏi Đảng phần tử thối hóa biến chất trị, đạo đức, khơng để địch lợi dụng kích động, phân hóa, làm suy yếu Đảng + Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhân dân, nhân dân, nhân dân; làm cho Nhà nước ta công cụ để thực quyền làm chủ nhân dân Thực cải cách hành theo hướng: cơng khai minh bạch – dân; bên cạnh cần xây dựng đội ngũ cơng chức giỏi nghiệp vụ, đồng thời người công bộc trung thành tận tụy nhân dân; triệt để chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Đại hội Đảng đề ra, củng cố niềm tin nhân dân với chế độ Trước mắt, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực có hiệu việc chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí khơng để lực thù địch lợi dụng vấn đề tập hợp lực lượng chống phá Đảng Nhà nước ta + Một vấn đề có ý nghĩa quan trọng phải xây dựng sở trị vững chắc, tăng cường mối quan hệ máu thịt Đảng với dân; phải coi trọng xây dựng “thế trận lòng dân” Chăm lo xây dựng sở trị vững mạnh, địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thực tốt sách xã hội, chống tệ nạn tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu, vi phạm quyền làm chủ nhân dân Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thường xuyên giáo dục, vận động nhân dân, nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia củng cố quốc phòng – an ninh, phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ địch + Kiên đấu tranh với luận điệu vu cáo, bôi nhọ Đảng, phủ nhận thắng lợi lịch sử thành tựu đạt thời kỳ đổi cách mạng Việt Nam Làm thất bại âm mưu hoạt động thành lập tổ chức trị đối lập, tiến tới đa nguyên, đa đảng lực thù địch nước – Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa Mặt trận tư tưởng, văn hóa mặt trận nóng bỏng, dễ bị địch tiến cơng Vì vậy, phải tích cực, chủ động tiến cơng địch để giữ vững ổn định trị, làm thất bại thủ đoạn phá hoại địch lĩnh vực tư tưởng, văn hóa Trong chiến lược “Diễn biến hồ bình”, địch chọn khâu đột phá Chính Ních-xơn viết: “mặt trận tư tưởng mặt trận định nhất” (1999 – Chiến thắng không cần chiến tranh) Trên lĩnh vực này, lực thù địch tập trung chống phá ta quan điểm, tư tưởng, lý luận đường lối Trước hết phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh Phủ nhận đường lên cách mạng Việt Nam – độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời kích động khuynh hướng tư tưởng, quan điểm sai trái, mơ hồ đường lối cách mạng Việt Nam tạo tư tưởng dao động hoài nghi, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội lãnh đạo Đảng cán Đảng viên nhân dân ta, dẫn đến suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống; xa rời mục tiêu cách mạng Đảng Để phòng chống “Diễn biến hồ bình” lĩnh vực tư tưởng, văn hố; cần tập trung vào nội dung, giải pháp chủ yếu sau: + Tăng cường công tác lý luận, tư tưởng, bảo vệ tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối Đảng; bảo vệ, củng cố vai trò chủ đạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng chế độ ta Chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào tinh thần tự cường dân tộc, truyền thống dựng nước giữ nước Kiên đấu tranh ngăn chặn có hiệu khuynh hướng tư tưởng tư sản, tư tưởng xã hội dân chủ, luận điệu tuyên truyền vu cáo chủ nghĩa xã hội, bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối quan điểm Đảng, phủ nhận lịch sử, quan điểm đòi “đa nguyên”, “đa đảng”, “dân chủ nhân quyền” theo kiểu phương Tây, luận điệu chống phá cách mạng nước ta chiêu dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo Biện pháp tăng cường tổng kết thực tiễn, đổi công tác tư tưởng sát đối tượng đôi với tăng cường lãnh đạo, quản lý thơng tin, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ Kịp thời ngăn chặn quan điểm lệch lạc, thương mại hóa lĩnh vực tư tưởng, văn hóa – văn nghệ, báo chí, xuất + Xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc văn hóa dân tộc Đây tài sản chung toàn thể dân tộc Việt Nam qua bao đời xây dựng nên; tài sản tinh thần dân tộc, động lực phát triển xã hội âm mưu lực thù địch áp đặt giá trị văn hóa lối sống chúng để tác động làm suy giảm đến chỗ thủ tiêu sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, thực “xâm lăng văn hóa” Xây dựng, bảo vệ, phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc văn hóa dân tộc, phải tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm sâu sắc hơn, giàu có sắc văn hóa Việt Nam Tạo tính đa dạng văn hóa, chống xâm lăng văn hóa nước Bảo vệ văn hóa Việt Nam phải kiên ngăn chặn, đẩy lùi văn hóa độc hại, đồi trụy, có nội dung xấu độc, loại trừ âm mưu thủ đoạn địch làm suy yếu đến hòa tan sắc văn hóa dân tộc ta Chống quan điểm thương mại hóa hoạt động văn hóa + Làm tốt cơng tác bảo vệ trị nội bộ; quản lý kiểm sốt chặt chẽ cơng tác tun truyền, xuất có định hướng thống đạo nghiên cứu lý luận; nâng cao hiệu công tác tư tưởng – văn hóa tình hình 2.3.2 Phòng chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực kinh tế Trong chiến lược “Diễn biến hồ bình” lực thù địch ln lợi dụng lĩnh vực kinh tế để gây sức ép trị, buộc ta lệ thuộc làm chệch hướng 10 kinh tế theo hướng tư bản, tiến tới chệch hướng trị Mặt khác lợi dụng mâu thuẫn chủ – thợ doanh nghiệp tư tư nhân, liên doanh với nước ngồi, đình đốn sản xuất đời sống khó khăn công nhân số doanh nghiệp Nhà nước để kích động người lao động đình cơng, biểu tình nhiều nơi gây thiệt hại kinh tế, làm an ninh, rối loạn trật tự xã hội, phá hoại mơi trường đầu tư nước ngồi Ngồi ra, lực thù địch dùng tiền vật chất để mua chuộc, lơi kéo, tha hố đội ngũ cán ta Vì vậy, “Diễn biến hồ bình” lĩnh vực kinh tế coi mũi nhọn chống phá địch Đặc điểm xuất phát quốc gia tham gia tồn cầu hóa kinh tế khác nhau, sân chơi khơng bình đẳng, luật chơi kẻ mạnh đặt ra, nước phát triển Việt Nam dễ bị chèn ép, thua thiệt Cạnh tranh kinh tế diễn liệt, phức tạp, tích cực, tiêu cực đan xen lẫn nhau, vừa hợp tác vừa đấu tranh Phòng chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực kinh tế, phải: – Quán triệt, thực bảo vệ vững đường lối đổi kinh tế Đảng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc – Ln ln đề cao cảnh giác, không mơ hồ trước âm mưu đen tối lực thù địch lợi dụng quan hệ kinh tế, thương mại, thông qua kinh tế để chuyển hóa ta trị – Thực phương châm chủ động hợp tác, đấu tranh kiên quyết, mềm dẻo quan hệ kinh tế Đồng thời hạn chế mặt tiêu cực kinh tế thị trường tạo số mặt đời sống xã hội Phấn đấu thực hiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tham ơ, lãng phí – Kết hợp tăng trưởng kinh tế với công xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giải tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm, hạn chế mặt 11 tiêu cực kinh tế thị trường, đấu tranh có hiệu với tội phạm kinh tế, chống tham nhũng, lãng phí, tham – Phải nâng cao ý thức, lực cho cán bộ, Đảng viên nhân dân xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao lực cạnh tranh hoàn thiện pháp luật kinh tế 2.3.3 Phòng chống “Diễn biến hòa bình” vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc tôn giáo Vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc tôn giáo vấn đề nhạy cảm, phức tạp nhiều nơi giới Những năm qua Mỹ lực phản động lợi dụng, kích động vấn đề để làm suy yếu can thiệp vào nội quốc gia; gây ổn định ly khai nhiều nơi giới, với xung đột vũ trang đẫm máu Việt Nam quốc gia đa dân tộc tôn giáo, sức mạnh giữ nước dân tộc sức mạnh khối đại đoàn kết tồn dân Vì vậy, chiến lược “Diễn biến hồ bình” Việt Nam, lực thù địch lợi dụng vấn đề để gây ổn định, làm suy yếu can thiệp vào nội ta Vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tơn giáo chọn làm “ngòi nổ” chống phá Việt Nam Chúng ni dưỡng, tìm cách dựng số tổ chức dân tộc, tôn giáo phản động thành tổ chức trị đối lập với Đảng ta Thực tiễn “Diễn biến hồ bình”, bạo loạn lật đổ Việt Nam 30 năm qua cho thấy rõ điều này; kiện gây rối số nhà sư Huế (1993), bạo loạn trị Tây Nguyên (2001, 2004), Mường Nhé, Điện Biên (5-2011), minh chứng tiêu biểu cho vấn đề Để chống “Diễn biến hồ bình” lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo cần chủ động làm tốt vấn đề sau: – Đảng Nhà nước cần tiếp tục đổi mới, hồn thiện sách dân tộc, tôn giáo đắn rộng mở, làm sở củng cố khối đại đoàn kết toàn dân Tơn trọng quyền lợi bình đẳng dân tộc, quyền tự tín ngưỡng nhân dân theo pháp luật truyền thống văn hoá Việt Nam 12 – Quan tâm phát triển kinh tế – xã hội, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng – an ninh vùng rừng núi, biên giới; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc người, đồng bào tơn giáo Thực “bình đẳng, đồn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau” dân tộc, tôn giáo nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước – Xây dựng sở vững mạnh, đặc biệt hệ thống trị; chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán Đảng viên trung thành có uy tín vùng đồng bào dân tộc, tơn giáo; ngăn ngừa, đấu tranh với âm mưu hành động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền kích động quần chúng ly khai, chống Đảng quyền, phá hoại khối đại đồn kết tồn dân Phát huy vai trò mặt trận Tổ quốc tổ chức trị – xã hội, già làng, nhân sỹ, chức sắc tôn giáo công tác vận động quần chúng – Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân lãnh đạo Đảng xây dựng bảo vệ Tổ quốc, sở thực thắng lợi mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế- xã hội làm tốt công tác vận động quần chúng, thực tốt sách dân tộc, tôn giáo; thực tốt quy chế dân chủ sở, tôn trọng quyền làm chủ nhân dân 2.3.4 Phòng chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực quốc phòng, quân sự, an ninh Trước tiên cần phải giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng quốc phòng – an ninh Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên Đảng, Nhà nước tồn dân, qn đội nhân dân cơng an nhân dân lực lượng nòng cốt Tiếp tục xây dựng, củng cố, hoàn thiện trận quốc phòng tồn dân, kết hợp với trận an ninh nhân dân địa phương nước vững mạnh toàn diện, trọng điểm; Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững chắc, bước bổ sung hoàn thiện kế hoạch A A2 địa bàn, làm thất bại âm mưu gây ổn định đất nước ta địch Tăng cường cơng tác 13 bảo đảm an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, khơng để xảy điểm nóng an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, vùng dân tộc, miền núi trung tâm kinh tế, trị đất nước Tiếp tục xây dựng, phát triển khu vực kinh tế kết hợp với quốc phòng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới Xây dựng quân đội nhân dân công an nhân dân: cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại; có lĩnh trị vững vàng, trung thành tuyệt Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; có trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ ngày cao; q trọng hết lòng phục vụ nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; có trình độ sẵn sàng chiến đấu sức chiến đấu ngày cao; thường xuyên cảnh giác, kịp thời đập tan âm mưu hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc an ninh quốc gia Kiên đấu tranh chống luận điệu, thủ đoạn lực thù địch nhằm “phi trị”, “vơ hiệu hóa” lực lượng vũ trang, trước hết quân đội công an Cần xác định tình cụ thể có phương án xử trí phù hợp với tình 2.3.5 Phòng chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực ngoại giao Trên sở bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia, mở rộng quan hệ đối ngoại chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tiếp tục thực đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, phải bảm đảo lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững mơi trường hòa bình tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần tích cực vào đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Tôn trọng độc lập chủ quyền, tồn vẹn lãnh thổ, khơng can thiệp vào công việc nội nhau, không dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực, bình đẳng có lợi; giải bất đồng tranh chấp thương lượng hòa bình; làm thất bại âm mưu hành động gây sức ép, áp đặt cường quyền chủ nghĩa đế quốc Để làm tốt hoạt động đối ngoại chống “Diễn biến hoà bình” cần: 14 – Đổi tư đối ngoại để theo kịp phát triển mau lẹ tình hình giới Có dự báo đúng: tình hình giới, khu vực, chiều hướng vận động mối quan hệ quốc tế âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hồ bình”, bạo loạn lật đổ kẻ thù Việt Nam Cảnh giác, nhận rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hồ bình” lực thù địch lĩnh vực ngoại giao, để có biện pháp ngăn chặn phòng ngừa – Xác định đắn đối tượng, đối tác lĩnh vực; khai thác đồng thuận quan hệ lợi ích đan xen, phụ thuộc lẫn giới, khu vực với Việt Nam, để phục vụ cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chủ động tiến công hoạt động đối ngoại, vạch trần làm thất bại luận điệu xuyên tạc, vu cáo, can thiệp vào công việc nội Việt Nam hình thức – Vận động Việt kiều tham gia phát hiện, đấu tranh với âm mưu hành động chống phá bọn phản động lưu vong người Việt – Phối hợp chặt chẽ đối ngoại với an ninh-quốc phòng phòng chống “Diễn biến hồ bình”, bạo loạn lật đổ Khơng cho địch lợi dụng lãnh thổ nước láng giềng để xâm nhập, hỗ trợ, đạo chống phá Việt Nam LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN Xác định thời bình, giải pháp “Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực, chống nguy tụt hậu kinh tế” giải pháp quan trọng hàng đầu làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạnh ta lực thù địch Bởi, tham ơ, tham nhũng lãng phí nguy cơ, ảnh hưởng lớn đến đường lên CNXH nước ta Nếu không chống bệnh mang tính trầm kha này, ung nhọt di lòng xã hội, xói mòn đạo đức, niềm tin, làm nhụt ý chí phấn đấu toàn dân tộc Đồng thời, phải nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, cương khơng để bị tụt hậu kinh tế, kinh tế tảng vững để phát triển đất nước Do nước ta nước xác định đường lên xã hội XHCN, nên chiến lược phát triển kinh tế, 15 định phải giữ vững định hướng XHCN, không để rơi vào quỹ đạo kinh tế TBCN, tránh tình trạng cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh kinh tế không lành mạnh Một đối tượng mục tiêu quan trọng chiến lược “diễn biến hòa bình”, cơng vào hệ trẻ – hệ tương lai đất nước, làm cho hệ trẻ niềm tin vào lãnh đạo Đảng, xa rời lý tưởng cao đẹp chủ nghĩa công sản, rơi vào quỹ đạo văn hoá sống gấp, sống hưởng thụ chủ nghĩa tư bản, coi thân lớn tất Vì vậy, giải pháp chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, chắn phải giải pháp giáo dục lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng cao độ cho hệ trẻ Là cán bộ, đảng viên công tác Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Mỏ – Địa chất – Đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo có chức “giúp Hiệu trưởng quản lý, lưu trữ phát triển tài nguyên thông tin, tổ chức thu thập, cung cấp thơng tin – tư liệu ngồi nước đáp ứng công tác đào tạo nghiên cứu khoa học Nhà trường” Với vai trò Thư viện viên, xác định vai trò, trách nhiệm mình, thân kiên định lý tưởng cộng sản, không ngừng bồi dưỡng trí tuệ, lập trường quan điểm phẩm chất đạo đức; trau rồi, nâng cao lực mặt, nỗ lực giữ gìn đồn kết thống tập thể đấu tranh bảo vệ tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm Đảng; lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim nam hành động, đạo, lãnh đạo Cụ thể: – Bản thân ln tìm tòi, nghiên cứu nắm vững, hiểu biết đủ, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sở qn triệt sâu sắc góp phần tổ chức thực tốt đường lối chủ trương Đảng, Nhà nước thực tiễn Trung tâm Thông tin – Thư viện Nhà trường – Đẩy mạnh công tác tham mưu cho Chi ủy, lãnh đạo Phòng Ban Giám đốc Trung tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý tưởng, trị, nâng cao lực quản lý chuyên môn nghiệp vụ cho cán thuộc Trung tâm 16 – Kiên đấu tranh với tư tưởng cục bộ, bè phái biểu hội, thực dụng lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, khơng để xuất tình trạng bè phái gây đồn kết nội Có ý thức nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp tập thể, cá nhân; nghiêm túc phê bình, góp ý thẳng thắn với đồng chí, đồng nghiệp Kiên đấu tranh với biểu sai trái cán cấp quyền, không nể nang né tránh – Kiên đấu tranh với luận điệu xuyên tạc lợi dụng khía cạnh đời sống xã hội kẻ thù, kết hợp với việc lên án, ngăn ngừa tổ chức hành vi hoạt động văn hố với mục đích xấu Ln giữ vững trạng thái tâm lí tinh thần, ổn định tư tưởng xã hội – Luôn nâng cao kiến thức mặt để giữ vững lĩnh trị, có phương pháp xem xét tiếp cận thơng tin cách đắn khoa học – Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với nhận thức không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước nguồn thông tin ngược chiều với quan điểm, chủ trương sách Đảng, Nhà nước – Thường xuyên theo dõi cập nhật thơng tin thời sự, trị xã hội để có hiểu biết đắn đường lối suy nghĩ thân, phấn đấu học tập, lao động theo tư tưởng gương đạo dức Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Bản thân có ý thức tự giác, kỷ luật q trình tiếp xúc thơng tin Chấp hành tốt quy định quyền thông tin, phạm vi thơng tin, tham gia tích cực đấu tranh chống phao tin, đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thất thiệt Với vai trò cán phụ trách phận Nghiệp vụ quan thông tin trực thuộc Nhà trường, thường xuyên tiếp nhận loại sách, báo tài liệu thuộc nhiều nguồn khác mua, biếu, tặng….trong có nhiều loại bó, tạp chí tun truyền sách Đảng pháp luật Nhà nước, thân làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận công tác tiếp nhận sách, báo, tài liệu theo quy định Pháp luật, góp phần phòng chống văn hóa phẩm khơng lành mạnh xâm nhập vào quan Nhà nước 17 – Tích cực chủ động tham gia phong trào bảo vệ trị an, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn đó, giữ vững ổn định mặt quan khu dân cư sinh sống, góp phần nâng cao nhận thức cơng tác quốc phòng tồn dân, tăng cường mối quan hệ cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn Tham gia tích cực cơng tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp tham mưu, đề xuất tăng cường công tác dân vận thực Quy chế dân chủ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chống diễn biến hồ bình, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu thiên tai, cứu hộ cứu nạn; trao đổi thơng tin tình hình nhân dân liên quan đến cơng tác dân vận lĩnh vực an ninh trật tự; tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, quyền cấp giải pháp xử lý dứt điểm vụ việc phức tạp an ninh trật tự, khơng để phát sinh điểm nóng… PHẦN KẾT LUẬN Như vậy, xu toàn cầu hóa kinh tế, đẩy mạnh đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế cách mạng khoa học công nghệ tất lĩnh vực đặt hội thách thức đất nước ta Âm mưu chống phá nhà nước, chế độ ta chủ nghĩa đế quốc lực thù địch thường xuyên, liên tục, nhiều thủ đoạn, hình thức tinh vi khác Chúng thường xuyên thay đổi chiến lược phương thức để chống phá nước xã hội chủ nghĩa lại, chúng ln coi Việt Nam trọng điểm; đó, đặc biệt nguy hiểm âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ cách mạng nước ta Để thấy ảnh hưởng, tác hại tính chất phức tạp, liệt đấu tranh nghiệp đổi nay, toàn Đảng, tồn qn tồn dân ta phải ln nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm âm mưu, thủ đoạn kẻ thù; kiên đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam Vì vậy, cán cơng chức, viên chức việc học tập nâng cao tri thức nhằm có nhận thức nhìn đắn chủ trương, đường lối Đảng, Nhà nước nước ta vô quan trọng 18 Chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chủ nghĩa đế quốc lực thù địch cách mạng nước ta nhiệm vụ cấp bách lâu dài toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn Cuộc đấu tranh phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ đấu tranh diễn mặt trận mới, với hình thức gay go, liệt, phức tạp Cuộc đấu tranh gắn liền với việc thực thành công nghiệp đổi mới, làm cho đất nước ổn định, phát triển, lực ngày mạnh lên Đồng thời, phải sức khắc phục khó khăn, đấu tranh đẩy lùi nguy nội sinh như: nguy tụt hậu xa kinh tế; nguy chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nguy tham nhũng tác động tiêu cực mặt trái chế thị trường gây Dưới lãnh đạo Đảng, phát huy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sử dụng nguyên tắc lực lượng nòng cốt, kết hợp chặt chẽ lực lượng đấu tranh, hình thức mặt đấu tranh đập tan âm mưu hành động chiến lược “Diễn biến hòa bình” kết hợp bạo loạn lật đổ Đánh thắng âm mưu thủ đoạn can thiệp, xâm lược đế quốc Mỹ lực thù địch cách mạng nước ta, bảo vệ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, văn hóa thành cách mạng nhân dân ta Tạo mơi trường hòa bình, thuận lợi để nhân dân ta thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa theo mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội./ 19 … 2.3 .4 Phòng chống “Diễn biến hòa bình” lĩnh vực quốc phòng, qn sự, an ninh Trước tiên cần phải giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng quốc phòng – an ninh Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh. .. xã hội chủ nghĩa 2.2 Quan điểm, tư tưởng đạo phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” Trên sở quán triệt quan điểm Đảng nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc Trong phòng chống chiến lược… chặn phòng ngừa – Xác định đắn đối tượng, đối tác lĩnh vực; khai thác đồng thu n quan hệ lợi ích an xen, phụ thu c lẫn giới, khu vực với Việt Nam, để phục vụ cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Đọc thêm  Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Văn 6 Có Đáp Án, Đề Thi Hsg Ngữ Văn 6 Có Đáp Án Mới Nhất Năm 2021

Viết một bình luận