bài thu hoạch nqtw6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (47.75 KB, 3 trang )

Đang xem: Bài thu hoạch nqtw6

ĐẢNG BỘ XÃ …………..
CHI BỘ TRƯỜNG THCS
……………..
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
_________________________________________________________

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII
Họ và tên: ……………………
Chức vụ: Đảng viên
Đơn vị công tác: Trường THCS ……………
1. Nhận thức về các nội dung được nêu trong 4 Nghị quyết và 1 Kết luận
Trong thời gian học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ
sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tôi thấy rằng Trung ương quan tâm
bốn vấn đề chính:
– Cần tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh
gọn nhưng hiệu lực và kết quả.
– Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
công lập.
– Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong
tình hình mới.
– Công tác dân số trong tình hình hiện nay.
– Trung ương đã kết luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà
nước năm 2017 và phương hướng năm 2018 ổn định kinh tế vĩ mô.
2. Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động
2.1- Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng
hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập:
Chủ trương của đảng về đối mới cơ chế quản lý cơ chế tài chính và tổ chức

lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập giảm mạnh về đầu mối bình quân cả nước
giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập giảm tối thiếu 10% biên chế sự nghiệp hưởng
lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Tiếp tục giảm bình quân 10% chi
trực tiếp từ ngân sách nhà nước có đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016 –
2020.
Tiến hành sát nhập hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp không phù hợp …

2.2- Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới:
Đảng chỉ rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân,
khẳng định sức khỏe là vốn quí nhất của mỗi người dân và của xã hội. Bảo vệ chăm
sóc sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân của cả hệ thống chính trị
và toàn xã hội. Trong đó ngành y tế là nòng cốt xây dựng đội ngũ cán bộ y tế thầy
thuốc như mẹ hiền mục tiêu tuổi thọ bình quân 74,5 tuổi. Số năm sống khỏe đạt 67
năm phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe, 95% trạm y tế xã, phường,
thị trấn thực hiện dự án.
2.3- Về công tác dân số trong tình hình mới:
Từ những nguyên nhân, hạn chế yếu kém trong công tác dân số Đảng đã định
hướng chỉ đạo:
Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, cấp thiết vừa lâu dài là sự nghiệp
của toàn đảng, toàn dân và chuyển trung tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia
đình sang dân số và phát triển dân số phải đảm bảo cân bằng hài hòa giữa quyền và
nghĩa vụ của mọi người với mục tiêu giữ gìn vững chắc mức sinh và cân bằng giới
tính.
2.4- Về tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2017, nhiệm vụ năm 2018:
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực
đạt được kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tiếp tục ổn
định, lạm phát được kiểm soát thị trường tiền tệ ổn định.
Nhiệm vụ năm 2018 tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo các cân đối

lớn của nền kinh tế thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ trọng tâm về tài chính
ngân sách nhà nước là tăng cường kỷ luật tài chính an toàn bền vững.
3. Đề xuất giải pháp đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng
khóa XII vào cuộc sống
Không.
4. Các ý kiến khác:
Không.
An Thịnh, ngày … tháng … năm 2017
Người viết thu hoạch
(Ký, ghi rõ họ tên)

2

3

Tài liệu liên quan

*

Tài liệu Bài thu hoạch thực tế Khoa học hành chính doc 12 11 46

*

Thu hoạch NQTW 6 Khóa XI 4 488 0

*

Bài thu hoạch NQTW 6 Khóa XI 7 535 1

Xem thêm: Thông Báo Upload Bản Word Đam Mỹ, Mục Lục Đam Mỹ

*

BAI THU HOACH NQ DAI HOI XII CUA DANG 3 550 0

*

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ KHÓA XII 2 842 1

*

bai thu hoach hoc nghi quyet xii cua dang 1 1459 3 1 1

*

bài thu hoạch nghị quyết khóa 12 5 739 3

*

Bai thu hoach NQTW4 khoa XII 2017 14 600 0

*

Bài thu hoạch kết quả học tập nghị quyết TW 4 Khóa XII 9 876 3

Xem thêm: Bài Tham Luận Về Công Tác Chuyên Môn Đại Hội Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Công Tác Chuyên Môn

*

BÀI THU HOẠCH KẾT QUẢ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) 5 752 6

Viết một bình luận