Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12 của Đảng viên

Bài thu hoạch nghị quyết tw 4 khóa 12

Nghị quyết trung ương 4 khóa 12 mang trong minh những mục tiêu chính sách lớn lao thông qua nghị quyết các cán bộ đảng viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức chủ chương chính sách đổi mới của Đảng để nâng tầm và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp thịnh vượng dân chủ công bằng. Sau đây là mẫu bài thu hoạch Nghị quyết trung ương 4 khóa 12 của Đảng viên:

Căn cứ pháp lí:

– Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Hướng dẫn viết bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12 của Đảng viên:

– Kết cấu bài trả lời đủ nội dung cơ bản nghị quyết, mục tiêu phương pháp để thực hiện nghị quyết, tầm nhìn quan điểm nhận thức cá nhân về nghị quyết, liên hệ bản thân nghị quyết đến bản thân và nhiệm vụ chức năng của bản thân tại cơ quan

– Giọng văn trong sáng mạch văn logic thể hiện được quan điểm cá nhân và nếu được biện pháp nếu có.

– Bài thu hoạch không chỉ thể hiện kiến thức chung cơ bản mà còn thể hiện nhận thức tầm nhìn của cá nhân cán bộ, nó vừa như một bài kiểm tra về sự tiếp thu của mỗi cá nhân vừa như là nhắc nhở ôn lại kiến thức lại một một lần. Không nên làm bài thu hoạch một cách hời hợt tuy nhiên cần tập trung vào những vẫn đề mà liên trực tiếp đến công tác của cán bộ đó.

Xem thêm: Bài thu hoạch quốc phòng an ninh mới nhất (Liên hệ bản thân)

2. Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12 của Đảng viên:

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN DÂN ĐẢNG CHI BỘ BAN DÂN VẬN – ĐOÀN THANH NIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày ….. tháng ….. năm ……

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG ——

Họ và tên:…

Đảng viên Chi bộ:…

Sau khi được học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận thức về những vấn đề cơ bản từ những chuyên đề được phổ biến và rút một số nội dung từ Nghị quyết đối với thực tiễn của mình trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân, cụ thể như sau:

I. Nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết:

Qua việc học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, nội dung Văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự bổ sung, kế thừa, phát triển Văn kiện Đại hội XI, của các nghị quyết Hội nghị Trung Ương trong nhiệm kỳ và quan điểm, đường lối của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, đều hiện diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể như sau:

Đọc thêm  Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất (Mẫu số 11-KNĐ)

Về hoàn thiện thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII có những phát triển mới rất rõ nét, nêu rõ hơn giải pháp đổi mới mô hình và định hướng tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng ta đã xác định đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế; có sự tham gia quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Về lĩnh vực văn hoá – xã hội: gắn kết giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện 3 đột phá chiến lược. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặc biệt là bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội là một trong những thành tựu nổi bật trong 30 năm đổi mới.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại : “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”. Đảng ta không mơ hồ chỉ thấy hợp tác một chiều mà nhận rõ hợp tác phát triển là xu thế thì đồng thời. Hợp tác đồng thời phải đi đôi với đấu tranh, cạnh tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia; đồng thời đấu tranh, cạnh tranh để hợp tác cùng phát triển chứ không phải đối đầu gây bất lợi cho nhau.

Về chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc: “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân”; “Tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc”. Ngoài ra còng bổ sung phương hướng: “Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”. “Tập trung xây dựng những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân”. Bổ sung thêm nội dung “giám sát” trong phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền: nhiệm vụ, giải pháp mới, nổi bật là việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Nhà nước, một số chức danh ở cơ sở và ở cấp huyện sẽ thực hiện thí điểm dân trực tiếp bầu ; mở rộng đối tượng thi tuyển chức danh cán bộ quản lý; hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm soát kiểm tra giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ; xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan hành chính.

Về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh: cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung Ương đến cơ sở nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm.Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Đọc thêm  Báo Cáo Marketing Mẫu - Biểu Mẫu/ Quy Trình/ Báo Cáo

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng nêu rằng cần tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu lãng phí hay tham nhũng.

Hai là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Ba là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Cần nâng cao và mở rộng, đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, thực hiện một cách hiệu quả hội nhập quốc tế, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế trong điều kiện mới.

Bốn là,tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hiệu xuất ba đột phá chiến lược ( đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; cần xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đẩy nước ta lên con trường kinh tế thị trường hiện đại), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Năm là, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực hiệu xuất làm việc; xây dựng môi trường văn hoá hòa đồng lành mạnh.

Sáu là, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống người dân về tinh thần và cả vật chất giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; đẩy mạnh quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.Trong bản “Di chúc” thiêng liêng Người để lại đã có 3 đoạn với khoảng 140 từ nói về “đoàn kết” khẳng định ba quan điểm lớn: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Đọc thêm  mẫu 2c/tctw-98

II. Những công việc bản thân cần làm để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng đề ra:

1. Về tư tưởng chính trị của Đảng viên:

  • Phải luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Phải luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của địa phương nơi cư trú
  • Nghiêm túc nghiên cứu và học tập các chuyên đề noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên:

  • Có lối sống lành mạnh, tính cách trung thực giản dị. Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân cư.
  • Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan.

III. Những kiến nghị:

Để thực hiện tốt tổ chức hiệu quả nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng trong chi bộ trong thời gia tương lai, là cán bộ chủ chốt tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

– Một là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung làm rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức.

– Hai là, tôn trọng, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là căn cứ quan trọng để tổ chức xem xét cán bộ.

– Ba là, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành trên cơ sở tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều Đảng viên không được làm. Làm tốt việc kiểm điểm hàng năm để có căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

– Bốn là, thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng đề ra.