bai thu hoach modun 23 tieu hoc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (551.95 KB, 19 trang )

Đang xem: Bai thu hoach modun 23 tieu hoc

PHÒNG GD&ĐT ………..
TRƯỜNG TH …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày 30 tháng 1 năm 201………

BÁO CÁO
TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 201………. – 201……………
Giáo viên:……………..
Tổ: 2
Đơn vị: Trường Tiểu học …………………..

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3
MÔ ĐUN TH 23-MẠNG INTERNET-TÌM KIẾM
VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN
A. PHẦN THỨ NHẤT: NHẬN THỨC
Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công
cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông
tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên
mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng
máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường
đại học, của người dùng cá nhân, và các chính phủ trên toàn cầu.
Mạng Internet là mạng máy tính lớn nhất toàn cầu. Internet được xem là
mạng của các mạng(network of networks) dùng để trao đổi thông tin trên toàn thế
giới, còn gọi là siêu xa lộ thông tin. Ngày nay mạng internet là một mạng công
cộng kết nối hàng trăm triệu máy tính trên toàn thế giới, là nơi lưu trữ lượng thông
tin khổng lồ, nếu biết tìm kiếm và khai thác thì sẽ rất bổ ích cho việc dạy và học.
B. PHẦN THỨ HAI:

VẬN DỤNG KIẾN THỨC KĨ NĂNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG
DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
Xuất phát từ các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước nhất là chỉ thị 58CT/UW của Bộ Chính Trị ngày 07 tháng 10 năm 2001 về việc đẩy mạnh ứng dụng
CNTT phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đã chỉ rõ trọng tâm
của ngành giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực về CNTT và đẩy mạnh ứng dụng
CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo.
Xuất phát từ lợi ích khổng lồ của mạng internet đem lại cho người sử dụng
nó. Một trong các tiện ích phổ thông của Internet là hệ thống thư điện tử (email),
1

trò chuyện trực tuyến (chat), máy truy tìm dữ liệu (search engine), các dịch vụ
thương mãi và chuyển ngân, và các dịch vụ về y tế giáo dục như là chữa bệnh từ
xa hoặc tổ chức các lớp học ảo. Chúng cung cấp một khối lượng thông tin và dịch
vụ khổng lồ trên Internet.
1. Dịch vụ Internet:
Nguồn thông tin khổng lồ kèm theo các dịch vụ tương ứng chính là hệ thống
các trang Web liên kết với nhau và các tài liệu khác trong WWW (World Wide
Web). Trái với một số cách sử dụng thường ngày, Internet và WWW không đồng
nghĩa. Internet là một tập hợp các mạng máy tính kết nối với nhau bằng dây đồng,
cáp quang, v.v.; còn WWW, hay Web, là một tập hợp các tài liệu liên kết với nhau
bằng các siêu liên kết (hyperlink) và các địa chỉ URL, và nó có thể được truy nhập
bằng cách sử dụng Internet. Trong tiếng Anh, sự nhầm lẫn của đa số dân chúng về
hai từ này thường được châm biếm bằng những từ như “the intarweb”.
Các cách thức thông thường để truy cập Internet là quay số, băng rộng, không dây,
vệ tinh và qua điện thoại cầm tay.

2. Truy nhập trang web:
Để truy nhập vào một trang web, tức là đọc nội dung trang web đó, ta cần
mở trình duyệt web và nhập địa chỉ URL của trang web đó vào ô “ Adress”. Tất cả

tài nguyên trên internet đều có URL ( Unform Resource Locator, một xâu kí tự có
định dạng để xác định vùng tài nguyên).
Địa chỉ của trang web thường bắt đầu bằng cụm từ “ http://” hoặc
http://www.

2

Http là viết tắt của Hyper bocdau.com Transfer Protocol ( giao thức truyền sieu văn bản).
Nó thông báo cho trình duyệt đây là một tài liệu Web và trình duyệt sẽ dung giao
thức truyền siêu văn bản để truy xuất thông tin. Tiếp theo là cụm từ chỉ tên miền
của máy chủ cần truy cập.
Ví dụ : http://hnue.edu.vn/
Đó chính là địa chỉ của máy chủ chứa trang web của trường Đại học sư
phạm Hà Nội. Mọi từ theo sau tên miền điều là đường dẫn đến thư mục và tệp tin
mà truyền dẫn cần truy cập. Để mở trang web trên đĩa cứng cục bộ thì địa chỉ sẽ
bắt đầu bằng chữ “File:”
Ví dụ :file:cindex.htm.
Khi trang web đã được nạp, ta thấy những thành phần cơ bản của một trang
web như là văn bản, hình ảnh và một vài từ với những màu sắc khác nhau. Những
từ có màu khác này thường là những liên kết ( hyper link) đến các trang khác, nếu
ta nhấn chuột vào liên kết này thì một trang mới tương ứng với liên kết sẽ được
nạp. Có một số hình ảnh mà khi ta nhấn chuột vào sẽ được nối đến một địa chỉ
khác giống như là những cụm từ đổi màu ở trên. Điều khiến ta có cảm giác lướt
trên web chính là liên kết từ trang này sang trang khác, từ lien kết này đến liên kết
khác.
Để lưu trang web hiện tại : Chọn File
Để in trang web hiện tại: Chọn File

Save as …

Print hoặc Ctrl + P

Ngoài ra, trong quá trình duyệt web, ta có thể sử dụng một số chức năng
trên thanh công cụ của trình duyệt web như sau:
Back: Trở về trang trước đó
Forward: Chuyển đến trang kế tiếp.
Stop: Chấm dứt truy xúât đến một trang web nào đó.
Refresh: Tải về trang web mới, tương ứng với địa chỉ trang web hiện hành
trong ô Address.

3. Thư điện tử, hay email (từ chữ electronic mail): Đôi khi được dịch
không chính xác là điện thư, là một hệ thống chuyển nhận thư từ qua các mạng
máy tính.
Email là một phương tiện thông tin rất nhanh. Một mẫu thông tin (thư từ)
có thể được gửi đi ở dạng mã hoá hay dạng thông thường và được chuyển qua
các mạng máy tính đặc biệt là mạng Internet. Nó có thể chuyển mẫu thông tin
từ một máy nguồn tới một hay rất nhiều máy nhận trong cùng lúc.
Ngày nay, email chẳng những có thể truyền gửi được chữ, nó còn có thể
truyền được các dạng thông tin khác như hình ảnh, âm thanh, phim, và đặc biệt
các phần mềm thư điện tử kiểu mới còn có thể hiển thị các email dạng sống
động tương thích với kiểu tệp HTML.
3

Phần mềm thư điện tử (email software) là loại phần mềm nhằm hỗ trợ
cho người dùng việc chuyển và nhận các mẫu thông tin (thường là dạng chữ).
Thông tin có thể đưa vào phần mềm thư điện tử bằng cách thông dụng nhất là
gõ chữ bàn phím hay cách phương cách khác ít dùng hơn như là dùng máy quét
hình (scanner), dùng máy ghi hình số (digital camera) đặc biệt là các Web cam.
Phần mềm thư điện tử giúp đỡ cho việc tiến hành soạn thảo, gửi, nhận, đọc, in,

xoá hay lưu giữ các (điện) thư. Có hai trường hợp phân biệt phần mềm thư điện
tử là.
+ Loại phần mềm thư điện tử được cài đặt trên từng máy tính của người
dùng gọi là email client, hay phần mềm thư điện tử (cho) máy khách. Các ví
dụ loại phần mềm này bao gồm: Microsoft Outlook, Microsoft Outlook
Express, Netscape Comunicator, hay Eudora. Phần mềm thư điện tử này còn có
tên là MUA (từ chữ mail user agent) tức là Tác nhân sử dụng thư. Một cách
gọi tên thông dụng khác của email client là ứng dụng thư điện tử (email
application) nếu không bị nhầm lẫn
+ Ngược lại, loại phần mềm thư điện tử không cần phải cài đặt mà nó
được cung ứng bởi các máy chủ (web server) trên Internet gọi là WebMail,
hay Phần mềm thư điện tử qua Web. Để dùng được các phần mềm loại này
thường các máy tính nối vào phải có một máy truy cập tương thích với sự cung
ứng của WebMail. Ví dụ loại này là mail.Yahoo.com, hay hotmail.com.
Nơi cung ứng phần mềm cũng như phương tiện chuyển thư điện tử gọi là nhà
cung ứng dịch vụ thư điện tử (email sevice provider).
Máy tính làm việc cung ứng các dịch vụ thư điện tử là MTA (từ chữ mail
transfer agent) hay là đại lý chuyển thư. Vì đây là máy chủ nên khi không bị
nhầm lẫn với các loại máy chủ khác thì người ta cũng gọi MTA là máy chủ hay
rõ hơn là máy chủ thư điện tử.
Các dịch vu thư điện tử có thể được cung ứng miễn phí hay có lệ phí tuỳ
theo nhu cầu và mụch đích của ngưòi dùng. Ngày nay, email thường được cung
cấp kèm với các phương tiện Internet khi người tiêu dùng ký hợp đồng với các
dịch vụ Internet một cách miễn phí.
4. Trình duyệt Google Chrome: Chrome là trình duyệt web được thiết kế
có tốc độ nhanh chóng trong mọi khía cạnh như nhanh chóng khởi động từ màn
hình của bạn, tải trang web chỉ trong tích tắc và chạy các ứng dụng web phức tạp
một cách nhanh chóng. Cửa sổ trình duyệt của Chrome có bố cục hợp lý, gọn gàng
và đơn giản. Chrome cũng có các tính năng được thiết kế để mang lại tính hiệu
quả và dễ sử dụng.

– Cài đặt Google Chrome
Chương trình cài đặt Google Chrome ngôn ngữ tiếng Việt có dung lượng
khoảng 555Kb, được tải về và sử dụng miễn phí bằng cách truy cập vào trang

4

web: http://www.google.com/chrome/?hl=vi và nhấn nút Tải xuống Google
Chrome.

Nhấn vào nút Chấp nhận và Cài đặt để đồng ý điều kiện sử dụng của
Google. Ngoài ra nếu muốn chọn Google Chrome làm trình duyệt mặc định thì
hãy đánh dấu vào ô này.

Nếu xuất hiện cảnh báo Security Alert bạn hãy nhấn Ok. Đây là cảnh báo
an ninh thường xuất hiện khi tải các chương trình trên web về máy, nếu không
muốn xuất hiện cảnh báo này thì bạn hãy bỏ đánh dấu trong ô In the future do
not show this warning.

Chọn Save để lưu tập tin cài đặt Google Chrome về máy của bạn.

Sau khi tải về, bạn hãy nhấp đúp chuột vào tập tin này (ChromeSetup ) để
cài đặt Google Chrome. Nếu xuất hiện cảnh báo Open File – Security
5

Warning thì bạn hãy nhấn Run để đồng ý.

Google Chrome sẽ tiến hành kết nối internet và tiếp tục tải thêm các thành
phần cần thiết để cài đặt.

Sau khi cài đặt xong, Google Chrome sẽ yêu cầu bạn chọn công cụ tìm kiếm
mà bạn muốn sử dụng. Nhấn nút chọn Google hoặc bất cứ công cụ nào bạn muốn.

Sau cùng đã hoàn tất việc cài đặt, cửa số của trình duyệt web Google
Chrome sẽ xuất hiện. Bạn đã có thể bắt đầu sử dụng và cảm nhận được sự khác
biệt giữa Google Chrome và các trình duyệt khác.

6

5. Cách sử dụng Google Chrome:
Sử dụng trình duyệt web Google Chrome cũng giống như những chương
trình duyệt web thông dụng khác. Khác biệt đáng kể đó chính là giao diện đơn
giản với của sổ rộng làm cho người sử dụng cảm thấy thoải mái.
Mở thêm nhiều trang web trong một cửa sổ
http://www.buaxua.vn | Xem thêm tại: http://www.buaxua.vn/Mang-Internet/Caidat-va-su-dung-trinh-duyet-web-Google-Chrome.html
Cách sử dụng trình duyệt Google Chrome 1 cách hiệu quả nhất có thể.
Trình duyệt Google Chrome mang lại luồng gió mới cho những người
chuyên lướt web. Mặc dù còn có một vài lỗi do đây chỉ là Bản Beta và hổng bảo
mật nhưng trình duyệt này rất đáng để khám phá.
. Thao tác nhanh với các phím tắt
Bạn có thể vào đây để xem toàn bộ danh sách phím tắt của Google Chrome.
Trong những phím tắt có 3 phím tắt duy nhất khác với Firefox và IE:
Ctrl + Shift + N Lướt web không dấu vết: tự động mở một cửa sổ duyệt web
bí mật (incognito window) trong Chrome, cửa sổ này cho phép bạn duyệt web mà
không để lại bất kỳ dấu vết gì. Trong Firefox, add-on Stealther chính là chức năng
này.
Chú ý: Ai hay download Phim,chương trình trên Bạn phải đăng ký để thấy
được link hay rapidshare.com v.v…. thì từ nay không cần dùng các thủ thuật nào,

chỉ bật chức năng này sẽ Download vô tư mà không bị hạn chế thời gian khi dùng
User free.
Shift + ESC: cho phép bạn truy cập nhanh vào tiện ích Task Manager của
Chrome, thông qua đó bạn có thể xem được quá trình xử lý của trình duyệt có
được như mong muốn hay không.
Control + Shift + T: Đây là tổ hợp phím mở lại Tab mới đóng gần đây nhất.
Bấm tổ hợp phím này lần nữa bạn sẽ có Tab trước nữa và cứ như thế Google
Chrome cho phép bạn tìm lại 10 Tab bạn mới mở gần nhất. Chức năng này khá
hữu dụng khi bạn đóng 1 Tab có chứa trang web rất hay mà bạn chưa kịp lưu lại
bằng công cụ Bookmark.
Alt + Home: Tổ hợp phím gọi trang chủ mặc định của bạn (user home page)
và hình ảnh thu nhỏ của 9 trang web bạn truy cập gần đây nhất.
Control + T: để mở một Tab mới. Google Chrome cho phép bạn kéo, thả các
Tab một cách rất tự do. Bạn có thể kéo một Tab đến một vị trí nào đó trên cửa sổ,
kéo và đặt nó ra ngoài màn hình desktop hoặc kéo riêng 1 Tab nào đó ra để tạo
thành một cửa sổ mới.
Ctrl + 1, Ctrl + 2 …Ctrl + 9: “Nhảy cách” đến các Tab khác tùy theo vị trí
của Tab đó.
Ctrl + Tab: Để chuyển qua các Tab khác một cách tuần tự.
Ctrl + Shift + Tab: Để di chuyển đến Tab đối diện với Tab hiện hành.
Ctrl+ D: Để lưu lại một trang web ưa thích (hoặc chỉ cần bấm vào biểu tượng
ngôi sao ở đầu thanh địa chỉ) và chọn folder để lưu (chức năng này giống như
7

trong Firefox).
Ctrl + B: Để ẩn bảng Bookmark và bấm thêm lần nữa để hiện lại.
Ctrl + H: Chức năng gọi toàn bộ lịch sử trình duyệt
Ctrl + J: để xem lại toàn bộ những gì mà bạn đã download. Rất hữu dụng nếu
khi download xong mà bạn không thể nhớ nổi đã lưu nó ở đâu.

Shift + Escape:/b> kiểm tra Tài nguyên RAM hay CPU: Bạn có thể kiểm tra
hiện tại Tab nào “ngốn Ram” nhất bằng cách bấm chuột phải lên phía trên của cửa
sổ và chọn Task Manager Khi đó sẽ có một bảng nhỏ thống kê tất cả các Tab, tài
nguyên Memory hay CPU mà nó đang sử dụng. Nếu thấy hệ thống quá “ì ạch” bạn
cũng có thể tạm thời dừng Tab nào tốn nhiều tài nguyên nhất để giải phóng cho
máy.
Ctrl + K hoặc Ctrl + E: để bắt đầu tìm kiếm tại Google. Khi đó sẽ có dấu hỏi
chấm (?) tại thanh địa chỉ và bạn chỉ việc nhập từ khóa. Google cũng sẽ đưa ra
hàng loạt sự lựa chọn ngay từ chữ cái đầu tiên của từ khóa mà bạn nhập vào. Nếu
thấy đúng cái mình đang tìm bạn chỉ cần bấm Enter để lấy ngay kết quả hoặc nhập
tiếp các chữ cái khác của từ khóa.
Sau đây là cách tạo shortcut để tìm kiếm trên site mà bạn đã chọn thông qua
Omnibox của Chrome.
– Kích chuột phải vào bên trong thanh địa chỉ và chọn Edit search engines.
– Trong hộp thoại mở ra, vào website ma bạn muốn tạo công cụ tìm kiếm
trên nó. Ví dụ trong trường hợp này là Huongque.de
– Nếu site đó đã được thêm rồi, bạn sẽ thấy trong cửa sổ cấu hình Search
Engines ở phía dưới trường Other search engines Huongque.de đã được thêm rồi.
– Tại trường Name, bạn hãy nhập tên địa chỉ website sao cho dễ nhớ, trong
trường hợp này bạn có thể nhập là Huongque.de.
– Tiếp theo bạn thay đổi Keyword thành một từ khóa ngắn và dễ nhớ hơn như
“HQ”
– Tại trường URL, nhập vào đường dẫn sử dụng để tìm kiếm (lưu ý phần
query= hoặc q= thêm %s vào sau), ví dụ này là: Bạn phải đăng ký để thấy được
link
Giờ thì mỗi khi bạn muốn tìm kiếm thông tin trên trang Hương Quê, tất cả
những gì cần làm là nhập “HQ” kèm theo sau là từ khóa muốn tìm kiếm vào thanh
Omnibox của Chrome.
. Mở rộng các hộp chú thích
Các hộp chú thích trên các website để bạn ghi lại những ý kiến của mình và

gửi cho nhà quản trị đôi khi quá nhỏ. Với Chrome, rất đơn giản bạn chỉ cần kích
vào góc của trường chú thích bất kỳ trên website và kéo nó ra đúng như ý muốn.
. Lấy lại nút Home cho trình duyệt
Phương pháp giảm thiểu hóa giao diện Chrome nhằm hạn chế sự lộn xộn
lãng phí không gian thật đáng được khen ngợi. Nhưng không có nút Home,
Chrome gây cho người dùng có cảm giác như một ngôi nhà mà không có cửa vào.
Để thu lại được nút Home quen thuộc này trên trình duyệt, bạn chỉ cần vào Google
Chrome Options, kích vào tab Basic và chọn hộp Show Home button on the
Toolbar.
8

. Tab không chỉ còn là tab
Các tab là một tính năng hữu ích đến bất ngờ trong những trình duyệt hiện
nay. Google đã tiêu tốn khá nhiều thời gian để tạo cho các tab trong trình duyệt
của họ trở nên mềm dẻo hơn nữa so với IE và Firerox. Chrome cho phép bạn
“bóc” các tab ra khỏi trình duyệt và duyệt nó trên một cửa sổ riêng. Chrome còn
cho phép bạn kéo hai cửa sổ Chrome riêng biệt và tạo chúng vào chung một cửa
sổ 2 tab. Thao tác của hai hành động này rất đơn giản: bạn chỉ cần đưa trỏ chuột
vào tiêu đề tab và kéo nó ra ngoài cửa sổ hoặc vào trong cửa sổ Chrome.
. Bảo mật:
Sự ra đời của trình duyệt Google Chrome lại làm dấy lên nỗi lo ngại về tính
riêng tư – vấn đề gây nhiều tranh cãi xoay quanh Google. Theo lời giới thiệu thì
tính năng gợi ý auto-suggest của Google cho phép Google nắm bắt mọi thứ bạn
nhập vào, ngay cả khi bạn chưa nhấn Enter. Chuyên gia Ina Fried của CNet
khuyên bạn hãy tắt bỏ tính năng này.
Để vô hiệu hóa tính năng tự động gợi ý trên thanh địa chỉ, kích chuột phải vào
trong thanh Omnibar và bỏ chọn tại mục Use a suggestion service to help
complete searches.
. Đặt thanh trạng thái Download vào Status Bar:

Trong Chrome, bạn có thể theo dõi tiến trình download file trên thanh Status
Bar của trình duyệt. Nhưng với add-on Download Statusbar Firefox đã thực hiện
được điều này cách đây.. 5 năm. Ngoài ra add-on này còn có thêm nhiều tùy chọn
thú vị.
. Truy cập nhanh hơn từ các tab mới:
Khi mở một tab mới, Chrome sẽ mặc định hiển thị những website mà bạn
thường vào nhất, các ô tìm kiếm thường dùng nhất và thậm chí là hiển thị các tab
mới được đóng gần đây nhất. Không có công cụ hiện tại nào có thể giúp bạn thực
hiện được điều này trên Firefox, nhưng Speed Dial có thể giúp bạn tiết kiệm được
phần nào thời gian. Tuy nhiên, thay vì trình duyệt tự lưu lại những site thường vào,
bạn phải cung cấp cho công cụ này những website ưa thích của mình để mỗi khi
cần có thể truy cập nhanh hơn.
.Đánh dấu tên miền chính trên thanh địa chỉ:
Thanh Omni của Google Chrome luôn làm nổ bật lên tên miền chính trong
một URL quá dài. Đây quả là một tính năng hữu dụng giúp bạn tránh được trường
hợp vào một nhầm website cố tình lừa đảo địa chỉ. Tuy nhiên, đây không phải là
một tính năng mới, với Locationbar2 bạn hoàn toàn có thể có được tính năng này
trên Firefox cả năm trước.
. Biến web bất kỳ thành ứng dụng độc lập:
Nếu bạn muốn chuyển một ứng dụng web thường sử dụng hằng ngày thành
một cửa sổ ứng dụng riêng biệt và có shortcut trên desktop, Chrome dễ dàng giúp
bạn thực hiện được điều này. Khái niệm chuyển ứng dụng web thành một ứng
dụng không phải là mới. Mozzila đã thử nghiệm Prism với mục đích tương tự cách
đây khá lâu. Với Prism được cài đặt thêm vào Firefox, chỉ cần vào Tools ->
Convert Website to Application để chuyển ứng dụng web thành một cửa sổ ứng
dụng riêng biệt.
9

. About lugins: Để kiểm tra những plug-ins (ứng dụng nhỏ, hỗ trợ) đã

được cài đặt hãy gõ: about lugins vào thanh địa chỉ trình duyệt.
. About :stats, about :network, about :histograms, about :memory, about
:cache, about :dns Tương tự như vậy hãy thử với các lệnh khác như trên đẻ khám
phá những gì đang hoạt động trên máy.
. About :crash: Để kiểm tra biểu tượng của Tab buồn (Sad Tab – những tab
gặp trục trặc khi đang mở trang web hoặc bị “treo” các ứng dụng)
. about :internets: Google định nghĩa thế nào về Internet không.
. Inspect Element: Google Chrome cũng cho phép bạn chỉnh sửa bất kỳ một
trang web nào. Hãy bấm chuột phải lên trang web đó rồi chọn Inspect Element,
toàn bộ bảng mã HTML của website đó sẽ hiện ra và cho bạn tùy chỉnh. Khi đã
xong, bấm Enter để xem kết quả của mình. Đây là một môi trường thực hành và
học lỏm các bí quyết tuyệt vời cho những nhà thiết kế web.
. Chọn Google Chrome là Default browser: Nếu đã “kết” Google Chrome
và muốn chọn nó làm trình duyệt mặc định, bấm vào biểu tượng Tool (ở cuối
thanh địa chỉ) chọn Option > Basic > nhấn nút “Make Google Chrome my default
browser”.
.Xóa Cookie: Để xóa các cookie đã lưu trong trình duyệt hãy vào Tools >
Options > Under the Hood. Cuộn xuống dưới cùng và bấm vào nút “Show
cookie”. Tại đây bạn có thể chọn xóa toàn bộ cookie hoặc xóa riêng lẻ từng cookie
mà bạn cảm thấy nghi ngờ nhất.
.Xóa dữ liệu cá nhân: Nếu bạn vẫn chưa yên tâm và muốn xóa nhiều thông
tin “nhạy cảm” hơn nữa hãy chọn Tool > Clear browsing data
6. Một số phím tắt hấp dẫn nhất trên trình duyệt Google Chrome
Google đã tích hợp cho trình duyệt mình đến 50 phím tắt khác nhau để
người dùng duyệt web một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Trong bài
thu hoạch này, tôi chọn ra 11 phím tắt hữu ích nhất có thể sử dụng Chrome
một cách hiệu quả hơn.

10

Chrome hiện tại đang chiếm 43% thị phần trinh duyệt trên toàn thế giới,
như vậy chúng ta có thể biết rằng rất nhiều người dùng máy tính hiện đang dùng
Chrome làm trình duyệt chính của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết
Google đã tích hợp cho Chrome đến 50 phím tắt khác nhau để bạn duyệt web một
cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Sau đây là 11 phím tắt hữu ích nhất mà tôi đã
chọn lọc ra để sử dụng Chrome một cách hiệu quả hơn.
a/ Nhấn tổ hợp phím “Ctrl+Tab” để di chuyển giữa các tab với nhau, điều
này đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên mở nhiều tab để làm việc
cùng một lúc.

b/ Bạn không cần phải truy cập lịch sử duyệt web trong menu của Chrome,
ngay trên tab đang mở, bạn có thể ấn giữ vào nút Back để xem lại những trang
mà mình đã từng truy cập trong tab đó.

c/ Nhấn tổ hợp phím “Ctrl+Shift+T” để mở lại 1 tab vừa đóng trước đó
(tối đa 10 tab).

11

d/ Nhấn tổ hợp phím “Ctrl+W” hoặc “Ctrl+F4″ để đóng tab hoặc pop-up
hiện đang mở.
e/ Thay vì nhập một URL đầy đủ, bạn có thể nhập tên miền của trang web
và nhấn tổ hợp phím”Ctrl+Enter” để Chrome tự động thêm “www.” và “.com” ở
xung quanh tên miền mà bạn đã nhập.
g/ Bạn có thể nhấn tổ hợp phím “Ctrl+dấu cộng” và “Ctrl+dấu
trừ”, hoặc vừa nhấn Ctrl vừa cuộn chuột để phóng to hoặc thu nhỏ trang web.
Đây là 1 trong những thủ thuật hữu ích nhất khi duyệt web.

h/ Nhấn “Ctrl+0” để đưa trang web về kích cỡ bình thường nếu như bạn
phóng to hay thu nhỏ “quá lố”.

i/ Bạn khó chịu mỗi khi nhấn vào một liên kết trực tiếp (direct link) nào đó
để tải một file mà Chrome lại mở một tab trắng thì có thể nhấn tổ hợp
phím “Alt+link” để tải file về mà không cần trình duyệt mở một tab mới.

k/ Nhấn nút Ctrl đồng thời nhấn vào link bằng nút chuột trái hay con
lăn ở giữa để mở liên kết trong một tab mới.
12

l/ Nhấn tổ hợp phím “Ctrl+J” để mở nhanh tab Download.

m/ Nhấn tổ hợp phím “Ctrl+1,2,3,4, ….”để mở các tab có số thứ tự
tương ứng.
7. Phím tắt web:
Sử dụng phím tắt sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn khi sử dụng máy tính.
Thông thường thì các trình duyệt hiện nay có tổ hợp phím tắt sử dụng khá giống
nhau. Vì thế để bạn có thể xử lý công việc hay lướt web một cách nhanh chóng
hơn thì tổ hợp các phím tắt trên các trình duyệt phổ biến hiện nay sẽ cho bạn biết
cách dùng với các chức năng cụ thể.

13

Làm Việc Các Các Tab
– Ctrl + 1 – 8: Chuyển nhanh qua các tab theo thứ tự từ 1 đến 8 (từ trái sang phải)
– Ctrl + 9: Chuyển nhanh qua tab cuối cùng.
– Ctrl + Tab: Chuyển nhanh qua tab kế tiếp (tab ở bên phải tab hiện hành).

– Ctrl + Shift + Tab: Chuyển nhanh qua tab trước đó (tab ở bên trái tab hiện
hành).
– Ctrl + W, Ctrl + F4: Đóng tab hiện tại.
– Ctrl + Shift + T: Mở lại tab vừa đóng.
– Ctrl + T: Mở một tab mới.
– Ctrl + N: Mở một cửa sổ trình duyệt mới.
– Alt + F4: Đóng cửa sổ trình duyệt hiện tại.
Nút chuột giữa khi click vào một tab: Đóng tab.
– Ctrl + Chuột trái, nút chuột giữa: Mở liên kết trong một tab mới.
– Shift + Chuột trái: Mở liên kết trong một cửa sổ trình duyệt mới.
Chức Năng Điều Khiển
– Alt + Mũi tên bên trái. Backspace: quay trở lại web trước đó.
– Alt + Mũi tên bên phải. Shift + Backspace: đi tới trang web trước đó.
– F5: Tải lại trang.
– Ctrl + F5: Tải lại toàn bộ trang, bỏ qua bộ nhớ cache.
– Escape (ESC): Dừng việc tải trang web hiện tại.
– Alt + Home: Mở trang chủ.
Chức Năng Zoom
– Ctrl và dấu +, Ctrl + thanh cuộn nút chuột giữa lên: Phóng to.
– Ctrl và dấu -, Ctrl + thanh cuộn nút chuột giữa xuống: Thu nhỏ.
– Ctrl + 0: Trở về chế độ zoom mặc định ban đầu.
– F11: Chế độ toàn màn hình.
Kéo Trang Web
– Space , Page Down: Kéo xuống một khung màn hình.
– Shift + Space, Page Up: Kéo lên một khung màn hình.
– Home: Trở về đầu trang.
– End: Đến cuối trang.
– Bấm chuột giữa và di chuyển chuột: Kéo trang web lên xuống, trái phải tùy theo
hướng di chuyển chuột.
Thanh Địa Chỉ

– Ctrl + L, Alt + D, F6: Đưa con trỏ về thanh địa chỉ, bạn có thể bắt đầu nhập địa
chỉ mới.
– Ctrl + Enter: Tự động thêm tiền tố www. và hậu tố .com vào địa chỉ vừa nhập.
Ví dụ bạn chỉ cần gõ Google và ấn Ctrl + Enter, mà không cần gõ Google.com.
– Alt + Enter: Mở địa chỉ trang web vừa nhập trong một tab mới.
Chức Năng Tìm Kiếm
– Ctrl + K, Ctrl + E: Đưa con trỏ đến ô tìm kiếm của trình duyệt (có thể là của
Google, Yahoo, Bing hay các ứng dụng khác), nếu trình duyệt không có ô tìm
kiếm sẽ đưa con trỏ về thanh địa chỉ.
14

– Alt + Enter: Hiển thị kết quả tìm kiếm trong ô tìm kiếm của trình duyệt trong
một tab mới.
– Ctrl + F, F3: Mở hộp tìm kiếm trong trang web hiện tại (dạng tìm kiếm theo văn
bản).
– Ctrl + G, F3: Chuyển đến kết quả tìm kiếm tiếp theo từ bước tìm kiếm ở trên.
– Ctrl + Shift + G, Shift + F3: Trở lại kết quả tìm kiếm trước đó từ bước tìm kiếm
ở trên.
Hiển Thị Lịch Sử Và Đánh Dấu Trang Bookmarks
– Ctrl + H: Mở lịch sử duyệt web.
– Ctrl + J: Mở lịch sử dowload.
– Ctrl + D: Đánh dấu nhanh trang web hiện tại.
– Ctrl + Shift + Del: Mở cửa sổ Clear Browsing History.
Một Số Chức Năng Khác
– Ctrl + P: In trang hiện tại.
– Ctrl + S: Lưu trang hiện tại vào máy tính của bạn.
– Ctrl + O: Mở một tập tin từ máy tính của bạn.
8. Đăng kí Gmail:
Là một dịch vụ thư điện tử trực tuyến (Webmail) của google, hộp thư Gmail

có dung lượng lưu trữ lớn hơn 2.500 Megabyte (hơn 2 Gigabyte) và hỗ trợ hiển thị
nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Ngoài ra tài khoản khi đăng ký Gmail bạn
cũng đồng thời là tài khoản Google dùng để tham gia tất cả các ứng dụng trực
tuyến khác của Google.
Cốt lõi của Gmail là kỹ thuật tìm kiếm mạnh của Google, có thể nhanh
chóng tìm kiếm mọi thư mà một chủ tài khoản đã gửi hoặc nhận. Điều đó có nghĩa
là không cần sắp xếp thư theo thứ tự để tìm lại chúng. Khi Gmail hiển thị một
Email, nó còn tự động hiển thị tất cả các trả lời của thư đó, vì thế người sử dụng
có thể xem một thư trong ngữ cảnh một cuộc đàm luận. Sau đây là cách đăng ký
và sử dụng Gmail:
Cách đăng ký Gmail
Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ: http://mail.google.com/ để
đăng ký và sử dụng Gmail miễn phí.
Nhấn vào dòng chữ Tạo một tài khoản hoặc Create an account (nếu hiển thị
tiếng Anh).
Lần lượt nhập đầy đủ các thông tin cần thiết vào biểu mẫu đăng ký của
Gmail
Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bằng cách chọn ở hộp thoại nằm ở phía dưới
bên phải của trang này.
Nhập Họ và Tên của bạn. Họ có thể bao gồm cả tên lót.

15

Đặt tên cho địa chỉ email của bạn. Bạn có thể sử dụng chữ cái, số và dấu
chấm. Đây cũng chín là tên dùng để đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
Nếu thấy dòng thông báo: Tên người dùng đó đã được sử dụng. Thử tên người
dùng khác? có nghĩa là tên này đã có người sử dụng rồi, bạn hãy chọn tên khác.
Đặt mật khẩu cho tài khoản Google của bạn. Sử dụng ít nhất 8 ký tự. Không
sử dụng mật khẩu từ trang web khác hoặc điều gì đó rõ ràng như tên vật cưng của

Xem thêm: Tài Liệu Học Sketchup – Giáo Trình Sketchup Căn Bản + Nâng Cao Tiếng Việt

bạn. Bạn có thể sử dụng các chữ thường, in hoa, số và các ký tự đặc biệt (~!
#$
%^&*()).
Nếu thấy dòng thông báo: Các từ phổ biến rất dễ đoán. Thử lại? có nghĩa là
mật khẩu của bạn quá dễ, bạn hãy đặt lại mật khẩu khác.
Nhập lại mật khẩu mà bạn đã đặt ở bước 3 để xác nhận lại mật khẩu.
Chọn ngày tháng năm sinh của bạn. Bạn có thể chọn tùy ý, tuy nhiên
Google sẽ căn cứ vào tuổi của bạn để hạn chế hoặc cho phép bạn tham gia một số
dịch vụ của Google.
Chọn giới tính của bạn.
Nhập số điện thoại di động của bạn vào mục này. Google sẽ sử dụng số điện
thoại của bạn để gửi thông tin tài khoản nếu bạn có yêu cầu cấp lại mật khẩu. Nếu
bạn không muốn thì có thể để trống mục này.
Nhập địa chỉ Email hiện tại của bạn. Đây là một địa chỉ email nào đó mà
bạn đang sử dụng. Google sẽ sử dụng địa chỉ email này của bạn để gửi thông tin
tài khoản nếu bạn có yêu cầu cấp lại mật khẩu. Nếu bạn không muốn thì có thể để
trống mục này.
Google đòi hỏi bạn phải chứng minh bạn là người đăng ký chứ kông phải là
một chương trình đăng ký tự động. Nếu bạn muốn thì hãy nhấp chuột vào ô này để
đánh dấu thì Google sẽ gửi mã số xác nhận vào số điện thoại mà bạn đã nhập ở
bước số 7. Nếu không muốn thì hãy để trống mục này và chuyển sang bước kế
tiếp.
Nếu bạn bỏ qua bước số 9 thì bắt buộc bạn phải nhập mã xác nhận trong
hình vào ô này. Bạn hãy nhìn xem các ký tự trong hình rồi nhập vào ô trống bên
dưới.
Nếu bạn không nhìn thấy rõ các ký tự trong hình thì hãy nhấn vào nút có
hình mũi tên xoay tròn nằm kế bên ô trống để đổi sang ảnh khác.
Chọn vị trí của bạn, đây thường là nơi bạn đang sinh sống hoặc làm việc tuy nhiên
bạn có thể chọn bất cứ quốc gia nào cũng được.
Hãy nhấp chuột vào ô này để đánh dấu xác nhận là bạn đồng ý với các điều
khoản dịch vụ và chính sách của Google.

Hãy kiểm tra lại thông tin đăng ký một lần nữa, nếu tất cả đều đúng thì bạn hãy
nhấn vào nút Bước tiếp theo.
16

Biểu mẫu đăng ký tài khoản Google hợp lệ sẽ tương tự như trong hình dưới
đây:
Nếu không có gì sai sót, Google sẽ chuyển sang bước tiếp theo để bạn có
thể thêm ảnh vào tài khoản Google của mình. bạn hãy nhấn vào nút Thêm ảnh sau
đó chọn ảnh muốn hiển thị trên tài khoản Google của mình. Nếu không muốn bạn
hãy bỏ qua phần chọn ảnh và nhấn vào nút Bước tiếp theo.
Trang chào mừng bạn đã tạo tài khoản Google thành công. Bạn hãy nhấn
vào nút Tiếp tục đến Gmail để bắt đầu sử dụng chương trình gửi và nhận thư điện
tử Gmail.
Ở lần đầu tiên đăng nhập vào hộp thư của bạn, có thể Gmail sẽ hiển thị một
số hình ảnh giới thiệu, thông báo, hướng dẫn,… bạn có thể xem chúng. Nếu không
muốn xem, bạn có thể nhấn vào nút có hình dấu X để đóng các cửa sổ này lại..
Từ bây giờ bạn đã có thể sử dụng địa chỉ Email và hộp thư Gmail của mình.
Không những thế, Gmail còn cung cấp thêm nhiều tiện ích khác đang chờ bạn
khám phá trong hộp thư này.
Cách đăng nhập vào Gmail
Mỗi khi muốn mở hộp thư Gmail của mình, bạn hãy truy cập vào địa chỉ
http://mail.google.com/ sau đó nhập Tên người dùng (tên đăng nhập) và Mật khẩu
đã đăng ký và nhấn nút Đăng nhập.
Lưu ý trong lúc đăng nhập Gmail, mặc dịnh thì ô Duy trì đăng nhập sẽ được
đánh dấu chọn, có nghĩa là Google sẽ ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn và sẽ tự
động đăng nhập vào các lần sau. Việc này sẽ ảnh hưởng đến sự bảo mật của hộp
thư nên nếu không muốn bạn hãy bỏ dấu này.
Đôi khi bạn đăng nhập vào Gmail hoặc tài khoản Google sẽ xuất hiện thông
báo đề nghị bạn cung cấp số điện thoại hoặc địa chỉ email khác để giúp bạn có thể

khôi phục lại mật khẩu hoặc lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của bạn nếu bị
mất. Bạn có thể cung cấp các thông tin này hoặc nhấn vào dòng chữ Không, cảm
ơn để bỏ qua thông báo này.
– Cách đóng hộp thư Gmail
Sau khi sử dụng xong hộp thư Gmail, nếu muốn đóng hộp thư lại thì bạn
hãy nhấn vào hình ảnh hoặc biểu tượng tài khoản Google của bạn nằm ở phía trên
bên phải sau đó nhấn tiếp vào nút Đăng xuất để thoát ra khỏi hộp thư Gmail của
bạn.
C.PHẦN THỨ BA: TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
Qua học tập và tự bồi dưỡng Mô đun này, tôi nhận thấy internet xuất hiện ở
Việt Nam chưa lâu song nó đã có tác động đáng kể đến đời sống văn hóa của
người dân nói chung và lứa tuổi thanh thiếu niên nói riêng, việc đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin trong đó có Internet trong các cơ quan Đảng, nhà nước,
trường học, bệnh viện, các cơ sở nghiên cứu và đưa Internet đến nông thôn, vùng
17

sâu, vùng xa, biên giới. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia
cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền,
giáo dục, hướng dẫn pháp luật về Internet; có biện pháp để ngăn chặn những hành
vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần
phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật và để bảo vệ trẻ em khỏi tác
động tiêu cực của Internet.
Hiện nay internet ngày càng thâm nhập sâu vào đời sống văn hóa nhân tỉnh
Thừa Thiên Huế nói chung và Huyện nhà Phú Vang nói riêng. Góp phần lớn phục
vụ phát triển kinh tế-văn hóa, chính trị-xã hội . Có thể nhận thấy rằng, Internet
ngày càng thể hiện được vai trò to lớn của mình trong mọi mặt đời sống, đặc biệt
là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Phú Vang.
Trong mấy thập niên gần đây, đổi mới giáo dục đào tạo đã trở thành xu thế
toàn cầu. Khoa học và công nghệ trên thế giới phát triển như vũ bão, tạo ra những

bước tiến nhảy vọt, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử – viễn thông, tin học và
công nghệ thông tin.
Tại Phú Vang, ứng dụng những thành tựu mới nhất về khoa học và công
nghệ, cụ thể là Internet vào công cuộc dạy và học, nhằm thích ứng với sự phát
triển của giáo dục thời đại trong bối cảnh kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ như
hiện nay đang trở thành một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu. Thông
qua công nghệ, các thầy cô giáo dễ dàng tiếp cận các bài giảng, tri thức bằng cách
truy cập hoặc liên hệ trực tiếp với các đồng nghiệp. Nhờ vào công nghệ thông tin,
học sinh và bản thân các thầy cô giáo còn có thể xem xét và đánh giá năng lực
giảng dạy và học tập trên toàn quốc.
Đặc biệt là thông qua Internet, các thầy cô dễ dàng đăng tải các video, tài
liệu bài giảng giúp cho quá trình giảng dạy tại lớp ít áp lực hơn, sinh động trực
quan hơn, cuốn hút được HS hơn, nhất là lứa HS tiểu học. Và cũng có thể thấy
rằng Internet là môi trường lý tưởng giúp các thầy cô giáo, phụ huynh và các em
học sinh tương tác với nhau. Các giáo viên có thể cập nhật, thông báo bài vở, hạnh
kiểm và các vấn đề lưu ý tới cha mẹ và các em học sinh rất hiệu quả.
Tuy nhiên ảnh hưởng tiêu cực và hạn chế của internet cũng không phải là ít,
thực tế cho thấy những hạn chế của Internet đối với học tập của học sinh, giáo
viên hiện nay là việc thích dựa dẫm vào những kết quả có sẵn trên mạng mà đánh
mất đi thói quen tư duy, đào sâu suy nghĩ trước một vấn đề đặt ra, bện cạnh đó
việc sẽ bị bối rối trong biển thông tin khổng lồ trên Internet mà không xác định
được thông tin mình cần hoặc không biết các thông tin đó có độ tin cậy đến đâu…
Việc quá lạm dụng Internet trong giải trí cũng dễ dẫn đến những ảnh hưởng
xấu đối với sức khỏe của người sử dụng. Tuy chưa có những báo cáo chính thức
của các cơ quan chức năng về sự ảnh hưởng của Internet đến sức khỏe của giới
trẻ, song trong thực tế đã ghi nhận được một số trường hợp thanh thiếu niên có
những hiện tượng bệnh lý có liên quan đến Internet. Tuy nhiên trong cuộc khảo
sát, trong số 1.000 em học sinh chơi game thì có 100 em có cảm giác mệt mỏi sau
mỗi lần chơi.
18

Việc thường xuyên chơi game online và sống trong ảo giác sẽ gây ra những
hành vi dần ảnh hưởng đến đạo đức, làm tha hóa nhân cách, lệch lạc về nhận thức,
từ đó dẫn đến những hành vi tiêu cực, có thể hủy hoại tương lai của giới trẻ. Theo
Báo cáo của Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đầu năm 2015 đến nay, tình trạng
thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh liên quan đến trò chơi giải trí
game online đã xuất hiện như: lấy trộm xe đạp của bạn, cầm đồ lấy tiền để chơi
game,…
Tốc độ lan truyền thông tin trên Intenet nhanh chóng là một tiện ích, nhưng
đồng thời cũng mang lại hệ quả khó lường. Tuổi trẻ luôn được xem là nhanh nhạy
trong việc nắm bắt các thành tựu khoa học kỹ thuật mới, các bạn trẻ rất am hiểu
việc sử dụng các công cụ kỹ thuật như điện thoại di động có quay phim chụp ảnh,
chuyển tải dữ liệu lên mạng … Thế nhưng, tuổi trẻ cũng lại rất chậm để cảm nhận
được hậu quả của những đoạn phim, bức ảnh được gửi lên mạng. Ngày nay, chỉ
một chuyện nhỏ trong lớp cũng có thể dễ dàng được quay phim lại bằng điện thoại
di động, cũng nhanh chóng được chuyển tải lên mạng, có hàng ngàn đến hàng
triệu lượt người xem. Là lứa tuổi dễ bị kích động, dễ bắt chước, không ít những
bạn trẻ tự làm hại mình khi sử dụng không kiểm soát các tiến bộ của công nghệ.
Hiện tượng này đã sảy ra trong năm 2011 đó là bạo lực học đường được các em
quay lại bằng điện thoại và đưa lên mạng Internet, chỉ một kích chuột là chúng ta
có thể biết các học sinh đó thuộc trường nào và ở địa bàn nào…
Từ những ảnh hưởng tiêu cực trên, nếu chúng ta-những thầy cô giáo không
có những định hướng đúng đắn, để giúp các em nhất là HS tiểu học để các em biết
lựa chọn và khai thác thông tin một cách hữu ích bây giờ và mai sau, thì hậu quả
của nó mang lại là vô cùng nghiêm trọng. Do vậy cần hơn hết thầy cô giáo chủ
nhiệm, các nhà quản lý, gia đình, xã hội hãy cùng chung tay, góp sức đưa ra những
hướng đi và cách nhìn sâu rộng bởi Internet và công nghệ thông tin phát triển
nhanh như vũ bão. Việc tìm ra các giải pháp nhằm hạn chế và đẩy lùi những ảnh
hưởng tiêu cực, phát huy những mặt tích cực và hiệu quả của Internet mang lại là

điều vô cùng quan trọng và hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay đối với thế
hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh.
*TỰ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM: 9 điểm
Phú Mỹ, ngày 30 tháng 1 năm 2016
Người viết: Nguyễn Thanh Tuấn
* TỔ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM: ……….

19

Tài liệu liên quan

*

Bài thu hoạch BDTX tiểu học modul 1,7,12,13 của hiệu trưởng 17 16 30

*

Bài thu hoạch BDTX tiểu học MODULE TH 2,12,15,16 chuẩn 11 6 2

*

Bài thu hoạch BDTX Tiểu học Module 31323435 23 3 1

*

BÀI THU HOẠCH BDTX mầm NON MODULE 20,21,27,33 năm học 2017 2018 27 10 5

*

BÀI THU HOẠCH BDTX mầm NON MODULE 20,30,36,40 năm học 2017 2018 35 8 12

*

Bài thu hoạch bdtx tiểu học modun7 9 1 9

*

BÀI THU HOẠCH BDTX TIỂU HỌC MODULE 1,2,27 14 3 1

*

Bài thu hoạch BDTX tiểu học module 35, 37 12 2 0

*

Bài thu hoạch BDTX tiểu học module 7,8, 13, 19 82 2 0

Xem thêm: Quyết Định Số 3959/Qđ-Byt

*

BÀI THU HOẠCH BDTX TIỂU HỌC MODULE 36, 37, 38 20 6 8

Viết một bình luận