bai thu hoach module 39 tieu hoc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.16 KB, 13 trang )

Đang xem: Bai thu hoach module 39 tieu hoc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……….

BÀI THU HOẠCH
BDTX NỘI DUNG 3
(Mô đun TH 39 )

GIÁO VIÊN: ……………………………..

Năm học:

1

PHÒNG GD&ĐT …….
TRƯỜNG TH …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN …………..
Năm học
Họ và tên: ……………….
Đơn vị công tác: Trường tiểu học ………
Chức vụ : Giáo viên ………..
Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban
hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng
Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non,
phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số
26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chương trình năm học 201… – 201… của trường Tiểu học ….
Căn cứ quy chế nhiệm vụ năm học 201… – 201… của chuyên môn trường
Tiểu học ….
Căn cứ thực tế nhà trường, tổ khối lớp 1, cá nhân tôi BDTX năm học
201…. – 201…….. như sau:
TH39 – Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
1. Một số vấn đề chung về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống qua các
môn học ở tiểu học ( Mục tiêu, yêu cầu…..)
* Khái niệm về kỹ năng sống:
Kĩ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng
ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích
cực trước các tình huống của cuộc sống.
* Mục tiêu:
l Trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp .
l Hình thành cho HS những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ
những hành vi, thói quen tiêu cực.
l KNS giúp HS có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống
của cuộc sống hàng ngày.
l KNS giúp HS vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành.
l Tạo cơ hội thuận lợi để HS thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và
phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức
2

l – Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”, đồng thời có sự thống nhất cao việc tăng cường giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh tiểu học trong toàn cấp học; trang bị cho học sinh những hành
vi, thói quen lành mạnh, tích cực, loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực
trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày; giúp các em có
khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử, ứng phó phù hợp, tích cực trước

tình huống cuộc sống.
– Giúp GV soạn và dạy được KNS cho học sinh TH.
* yêu cầu:
– Việc bố trí sắp xếp bàn ghế trong phòng học, vị trí trưng bày sản phẩm của học
sinh….
– Chuẩn bị thiết bị đồ dùng dạy học, các loại phiếu học tâp sử dụng cho các hoạt
động trong giờ học.
– Giáo viên mạnh dạn, tích cực trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, vận
dụng các phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học phù hợp…
– Tạo được sự thân thiện, hợp tác, các giao tiếp ứng xử trong giờ học giữa giáo
viên và học sinh, học sinh và học sinh, động viên, tạo cơ hôị cho mọi đối tượng
học sinh cùng tham gia
Ngoài việc GDKNS cho HS TH thông qua các kĩ thuật dạy học, tổ chức các hoạt
động GDNGLL, phối hợp với gia đình, PGD&ĐT chỉ đạo các lớp đưa nội dung
GDKNS vào dạy trong tiết SHTT(1 tiết/2 tuần, bắt đầu từ tuần đầu tiên của
tháng 12/2011).
Nhà trường cần phải rà soát lại thực trạng của trường mình, về hạn chế và hướng
giải quyết để có thể tổ chức tốt việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sau đó
căn cứ vào chương trình khung của PGD, xây dựng chương trình cụ thể cho đơn
vị.
Tùy theo hoàn cảnh thực tế của từng địa phương, từng trường để triển khai
GDKNS cho thật hiệu quả.
Các trường cũng cần phải xây dựng được quy tắc ứng xử văn hóa. Thầy cô giáo,
cán bộ, phụ huynh phải gương mẫu. Bên cạnh đó, cần tạo được môi trường thân
thiện, gia đình thân thiện, cộng đồng thân thiện.
Ngoài ra, việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực” cũng là giải pháp góp phần trang bị thêm nhiều kiến thức kỹ
năng sống cho học sinh.
2. Nội dung và địa chỉ giáo dục kỹ năng sống qua một số môn học như Tiếng
Việt, Đạo đức, TN _ XH:

A. Môn Tiếng Việt:
*/ Khả năng GD KNS qua môn Tiếng Việt:
Môn TV là một trong những môn học ở cấp tiểu học có khả năng GD KNS khá
cao, hầu hết các bài học đều có thể tích hợp GD KNS cho HS ở những mức độ
nhất định.
Số lượng phân môn nhiều
Thời gian dành cho môn học chiếm tỉ lệ cao
Các bài học trong các phân môn đều có khả năng giáo dục KNS cho học sinh
*/ Mục tiêu và nội dung sống qua môn Tiếng Việt:
3

– Giúp HS bước đầu hình thành và rèn luyện các KNS cần thiết, phù hợp lứa
tuổi; nhận biết được những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, biết tự nhìn nhận,
đánh giá đúng về bản thân; biết ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ; biết
sống tích cực, chủ động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.
– Nội dung GD KNS được thể hiện ở tất cả các nội dung học tập của môn học.
– Những KNS chủ yếu đó là: KN giao tiếp; KN tự nhận thức; KN suy nghĩ sáng
tạo; KN ra quyết định; KN làm chủ bản thân.
Kết luận:
*/ Các yêu cầu cần thiết phải đưa GD KNS váo môn Tiếng Việt:
– Xuất phát từ Thực tế cuộc sống: sự phát triển của KHKT, sự hội nhập, giao
lưu, những yêu cầu và thách thức mới của cuộc sống hiện đại
– Xuất phát từ mục tiêu GDTH: GD con người toàn diện
-Xuất phát từ đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học
– Xuất phát từ thực tế dạy học Tiếng việt: cung cấp KT và KN sử dụng Tiếng
việt thông qua thực hành ( hành dụng)
– Các loại KNS :
* KN cơ bản : gồm kỹ năng đơn lẻ và kỷ năng tổng hợp
* KN đặc thù : + KN nghề nghiệp

+ KN chuyên biệt
NỘI DUNG GD KNS TRONG MÔN T.VIỆT
– KNS đặc thù, thể hiện ưu thế của môn TV : KN giao tiếp
– KN nhận thức (gồm nhận thức thế giới xung quanh, tự nhận thức, ra quyết
định,…) là những KN mà môn TV cũng có ưu thế vì đối tượng của môn học này
là công cụ của tư duy.
– Giao tiếp là hoạt động trao đổi tư tưởng, tình cảm, cảm xúc,… giữa các thành
viên trong xã hội. Gồm các hành vi giải mã (nhận thông tin), ký mã (phát thông
tin) qua : nghe, nói và đọc, viết.
– Các KNS này của HS được hình thành, phát triển dần, từ những KN đơn lẻ đến
những KN tổng hợp.
B. Môn Đạo đức:
+ Đạo đức GD cho HS bước đầu biết sống và ứng xử phù hợp với các chuẩn
mực biếnnhận thức thành hành vi chuẩn mực thể hiện thông qua kĩ năng sống.
MỤC TIÊU GD KNS
CHO HS QUA MÔN ĐẠO ĐỨC
+ Bước đầu trang bị cho HS các KNS cần thiết, phù hợp với lứa tuổi.
+ Hình thành cho HS những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ
những hành vi, thói quen tiêu cực.
+ Phát triển khả năng tư duy và sáng tạo của học sinh.
+Rèn cho học sinh biết cách tự phục vụ bản thân và vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ
sinh môi trường, bảo vệ môi trường.
+ Rèn cho học sinh biết cách giao tiếp và ứng xử phù hợp và linh hoạt trong
cuộc sống hằng ngày.
4

+Hướng dẫn học sinh biết cách phối hợp công việc của từng cá nhân khi làm
việc đồng đội.
+KNS giúp HS vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành

+Biết sống tích cực, chủ động
+Tạo cơ hội thuận lợi để HS thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát
triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.
Trong các chương trình giáo dục kĩ năng sống cho HSTH , người ta nhắc
đến những nhóm kỹ năng sống sau đây:
a)Nhóm kĩ năng nhận thức:
l Nhận thức bản thân.
l Xây dựng kế hoạch.
l Kĩ năng học và tự học
l Tư duy tích cực và tư duy sáng tạo.
l Giải quyết vấn đề
b)Nhóm kĩ năng xã hội:
l Kĩ năng giao tiếp .
l Kĩ năng thuyết trình và nói được đám đông.
l Kĩ năng diễn đạt cảm xúc và phản hồi.
l Kĩ năng làm việc nhóm (làm việc đồng đội)
c)Nhóm kĩ năng quản lý bản thân:
l Kĩ năng làm chủ.
l Quản lý thời gian
l Giải trí lành mạnh
d)Nhóm kĩ năng xã hội:
l Kĩ năng quan sát.
l Kĩ năng làm việc nhóm.
l Kĩ năng lãnh đạo (làm thủ lĩnh).
đ)Nhóm kĩ năng giao tiếp
l Xác định đối tượng giao tiếp
l Xác định nội dung và hình thức giao tiếp
e)Nhóm kĩ năng phòng chống bạo lực:
l Phòng chống xâm hại thân thể.
l Phòng chống bạo lực học đường.

l Phòng chống bạo lực gia đình.
l Tránh tác động xấu từ bạn bè.
Thông qua môn Đạo đức, kiến thức được hình thành trên cơ sở từ việc quan
sát tranh, từ một truyện kể, một việc làm, một hành vi, chuẩn mực nào đó, sau
đó rút ra bài học. Từ bài học đó các em liên hệ thực tế xung quanh, bản thân, gia
đình và xã hội và môi trường tự nhiên. Chỉ khác hơn là GV viên cố gắng trong
phạm vi có thể khi soạn và giảng từng phần của bài học phải tạo một điểm nhấn
cụ thể, rõ ràng, nhằm khắc sâu những kĩ năng sống đã có sẵn trong từng bài học
và những kĩ năng sống chúng ta lồng ghép trong quá trình soạn –giảng.
c. Môn Khoa học:
C. Địa chỉ giáo dục kĩ năng sống trong môn khoa học:
5

a) Lớp 4:
+ Có 21 địa chỉ.
+ Trong đó có 5 địa chỉ đã soạn sẵn theo mẫu:
~ Bài 13: Phòng bệnh béo phì.
~ Bài 14: Phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa
~ Bài 39-40: Không khí bị ô nhiễm. Bảo vệ bầu không khí
trong sạch.
~ Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên.
~ Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
b) Lớp 5:
+ Có 26 địa chỉ.
+ Trong đó có 5 địa chỉ đã soạn sẵn theo mẫu:
~ Bài 9-10: Thực hành nói “không” với các chất gây nghiện
~ Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại.
~ Bài 42-43: Sử dụng năng lượng chất đốt (2 tiết)
~ Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện

~ Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất
* Cách soạn và trình bày:
a) Bài soạn và cách thức:
– Ở khối Bốn soạn bài: “Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm”
– Ở khối Năm soạn bài: “Phòng bệnh sốt xuất huyết”
– Nếu thấy hợp lý, có thể gộp 2 bài lại để soạn. Ví dụ: Ở lớp Bốn: Có thể gộp 2
bài để soạn như bài: “Nước bị ô nhiễm. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm”
b) Tiến trình dạy học:
* Có 4 bước chính:
+ Khám phá: HS đã biết gì, chưa biết gì về vấn đề đưa ra?
Ví dụ: Các em hãy cho biết vì sao nước bị ô nhiễm? HS trả lời: … Dựa vào sự
hiểu biết của HS, GV dẫn vào bài mới: Để biết vì sao nươc bị ô nhiễm, thầy
cùng các em đi tìm hiểu qua bài: nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm….
+ Kết nối: Kết nối nội dung mới của bài. Giải quyết tất cả những kiến thức
mới.
+ Thực hành: Đưa ra những tình huống, những nội dung, những trò chơi
để vận dụng kiến thức đó.
+ Vận dụng: Tùy ở từng hoàn cảnh từng em, chúng ta có bài vận dụng
(các em nắm được thông tin nào về bài học).
* Tóm lại: Qua 1 tiến trình, đảm bảo giáo dục được KNS.
* Thống nhất quan điểm khi soạn bài:
Quan điểm của Bộ giáo dục: Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng cho rằng
+ Đây là 1 tài liệu cho giáo viên tham khảo.
+ Giáo viên là người hoạt đông thực tiễn, biết được giá trị quyển
sách này là gì? Có thể dùng từ này, không dùng từ này.
6

+ Có ma trận: Nhiều địa chỉ tăng cường các kĩ năng sống, không
cứng quá, có thể tìm 1 địa chỉ khác. Đây là những bài minh họa, không phải nhất

thiết tuân theo.
+ Càng ngày, việc chỉ đạo dạy học linh hoạt, phát huy tính độc lập,
sáng tạo của các thầy cô. Các thầy cô thích làm gì thì làm, dạy phương pháp gia
không biết miễn là khi đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng đạt là được.(Tránh
lệch chuẩn KTKN)
3. Các phương pháp và kỹ thuật tích hợp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống
vào môn học:
*Sự khác biệt giữa dạy các môn học (VD: Đạo đức) với GDKNS:
Chương trình giáo dục môn Đạo đức ở cấp tiểu học có một số nội dung trùng
hợp với nội dung của giáo dục kỹ năng sống. Tuy nhiên, mục đích và phương
pháp dạy các môn này không giống nhau hoàn toàn.
Ví dụ: Trong chương trình môn Đạo đức lớp 1, tuần 19 có bài: “Lễ phép,
vâng lời thầy cô giáo”. Trong dạy kỹ năng sống, không có khái niệm “vâng lời”,
chỉ có khái niệm “lắng nghe”, “đồng cảm”, “chia sẻ”. Mục tiêu của giáo dục kỹ
năng sống là rèn luyện cách tư duy tích cực, hình thành thói quen tốt thông qua
các hoạt động và bài tập trải nghiệm, chứ không đặt mục đích “rèn nếp” hay
“nghe lời”. Công dân toàn cầu là người biết suy nghĩ bằng cái đầu của mình, biết
phân tích đúng sai, quyết định có làm điều này hay điều khác và chịu trách
nhiệm về điều đó, chứ không tạo ra lớp công dân “chỉ biết nghe lời”.
Đây là sự khác biệt cơ bản của việc giáo dục kỹ năng sống với các môn
học khác (như môn Đạo đức).
* PPDH – Kỹ thuật dạy học:
Cũng như các môn học khác, GDKNS cũng sử dụng các
PPDH tích cực như:
. PPDH theo nhóm
. PP giải quyết vấn đề
. PP đóng vai
. PP trò chơi

Kỹ thuật dạy học:

. Kỹ thuật chia nhóm
. Kỹ thuật đặt câu hỏi
. Kỹ thuật khăn trải bàn
. Kỹ thuật trình bày 1 phút
. Kỹ thuật bản đồ tư duy
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG
QUA CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
1. Gần gũi và tạo mối thân thiện với học sinh
2. Rèn kĩ năng sống hiệu quả qua việc tích hợp vào các môn học
Để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh có hiệu quả bản thân đã vận dụng vào
các môn học, tiết học, nhất là các môn như: Tiếng Việt; Đạo đức; Khoa học; An
toàn giao thông …. để những giờ học sao cho các em được làm để học, được trải
nghiệm như trong cuộc sống thực.
7

Trong chương trình môn Tiếng Việt có nhiều bài học có thể giáo dục kĩ năng
sống cho các em, đó là các kĩ năng giao tiếp xã hội, như: Viết thư, Điền vào giấy
tờ in sẵn, Giới thiệu địa phương, Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia,…
được lồng cụ thể qua các tình huống giao tiếp. Bản thân chỉ gợi mở sau đó cho
các em tự nói một cách tự nhiên hoàn toàn không gò bó áp đặt. Để hình thành
những kiến thức và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh qua môn Tiếng Việt,
người giáo viên cần phải vận dụng nhiều phương pháp dạy phát huy tính tích
cực, chủ động, sáng tạo của học sinh như
Ở môn Đạo đức, để các chuẩn mực đạo đức, pháp luật xã hội trở thành tình
cảm, niềm tin, hành vi và thói quen của học sinh. Cần sử dụng các phương pháp,
kĩ thuật dạy học tích cực , học sinh sẽ được tạo cơ hội để thực hành, trải nghiệm
nhiều kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi. Đó là lối sống lành mạnh, các
hành vi ứng xử phù hợp với nền văn minh xã hội. Lối sống, hành vi như gọn
gàng, ngăn nắp, nói lời đẹp, chăm sóc bố mẹ, ông bà, hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ

với bạn…
Ở môn Khoa học: Chương “Con người và sức khỏe”các bài: “Con người
cần gì để sống? Vai trò của các chất dinh dưỡng có trong thức ăn; Phòng một số
bệnh do thiếu chất dinh dưỡng; Phòng bệnh béo phì; Phòng tránh tai nạn đuối
nước;…” giáo dục các em hiểu rằng ăn uống đủ chất và hợp lí giúp cho chúng ta
khoẻ mạnh, biết phòng tránh một số bệnh lây qua đường tiêu hóa, biết những
việc nên làm và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước, có ý thức tự
giác làm vệ sinh cá nhân hằng ngày, tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh, khắc
phục những hành vi có hại cho sức khoẻ. Biết tham gia các hoạt động và nghỉ
ngơi một cách hợp lí để có sức khoẻ tốt.
Vị trí, vai trò của người GVCN:
– GVCN là người được hiệu trưởng bổ nhiệm trong số những giáo viên có
kinh nghiệm và có uy tín. Giáo viên chủ nhiệm lớp được thay mặt Hiệu trưởng
quản lý và tổ chức học tập, rèn luyện đạt mục tiêu đào tạo. GVCN vừa đóng vai
trò quản lý hành chính Nhà nước, vừa đóng vai trò người thầy giáo, đồng thời
còn đóng vai trò người đại diện cho quyền lợi của tập thể lớp.
– GVCN là người chủ chốt của nhà trường làm công tác giáo dục đạo đức,
lối sống cho HS lớp mình chủ nhiệm
– GVCN là cầu nối giữa lớp với các GV bộ môn, Ban giám hiệu, Tổ CM,
các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ
công…) và Cha mẹ học sinh
– GVCN là người tổ chức các HĐGD trong lớp, các HĐTT và chịu trách
nhiệm trước hiệu trưởng về công tác GD ĐT, lối sống và chuẩn KTKN cần đạt
của lớp mình được quy định tại QĐ số 16/ QQD- BGD ĐT ngày 5/ 5/ 2006 của
BGD và Đt về việc ban hành chương trình GDPT
– GVCN lớp là người đại diện quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của tập
thể học sinh, là cầu nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
1. Những vấn đề cơ bản về công tác chủ nhiệm trong giai đoạn hiện nay:
1.1. Nhiệm vụ , chức năng của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu
học:

a. Nhiệm vụ
8

– Dựa vào tình hình thực tế, vạch kế hoạch giúp lớp tổ chức thực hiện chương
trình đào tạo (học tập, rèn luyện) trong từng tuần, từng tháng, học kỳ và năm
học.
– Cùng cán bộ lớp theo dõi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của lớp chủ
nhiệm theo từng tháng, học kỳ và năm học; đồng thời báo cáo kết quả đó với
nhà trường vào cuối mỗi tháng.
– Liên hệ với gia đình HS để phối hợp giáo dục HS khi cần thiết.
– Ghi nhận xét, xác nhận các vấn đề thuộc về quản lý hành chính Nhà nước
trong phạm vị hoạt động của lớp (như các đơn từ của HS, các báo cáo của lớp
…)
– Kết thúc thời gian năm học, chủ nhiệm lớp phải bàn giao hồ sơ công tác chủ
nhiệm lớp cho cán bộ văn phòng và bàn giao tình hình lớp cho giáo viên chủ
nhiệm mới.
b.Chức năng
– Phát hiện, bồi dưỡng và cử đội ngũ cán bộ lớp và phân công nhiệm vụ nhằm
giúp các em tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp, của trường.
– Định hướng, tư vấn và giúp các em tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của
lớp
– Tổng hợp tình hình, đề xuất các giải pháp để tham mưu cho Trường về công
tác giáo dục, rèn luyện của HS.
– Nắm chắc tư tưởng, tinh thần thái độ và kết quả học tập, rèn luyện của HS;
phối hợp với gia đình và đoàn thể để giúp đỡ, cảm hoá HS trong rèn luyện để trở
thành người tốt cho xã hội.
c. Quyền hạn
– Được mời dự họp hoặc là thành viên hội đồng giải quyết các vấn đề về HS của
lớp mình phụ trách.

– Được liên hệ với các giáo viên bộ môn, Tổ trưởng tổ chuyên môn, BGH,
ĐTN, Ban đại diện CMHS để phản ánh tình hình giảng dạy của giáo viên, tình
hình học tập, rèn luyện của HS và bảo vệ quyền lợi chính đáng của HS lớp mình
phụ trách.
– Được quyền cho học sinh nghỉ học (khi HS có đơn với lý do chính đáng) một
ngày trong phạm vi gần trường (25 km).
– Được gọi HS cá biệt đến nơi làm việc để giáo dục HS.
– Được mời phụ huynh HS đến trường để phối hợp giáo dục khi
cần thiết.Giáo viên chủ nhiệm là người chủ chốt của nhà trường làm công tác
giáo dục đạo đức, lối sống cho HS..
Ngoài các nhiệm vụ như giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm còn có
những chức năng, nhiệm vụ sau đây:
1) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức
giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả
lớp.
2) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội
dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm HS,
9

với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của
từng học sinh;
3) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng; Tham
gia hướng dẫn hoạt động tập thể, HĐGD và RLHS do nhà trường tổ chức.
4) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc
hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình
chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà
trường;
5) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề

nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp
thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè,
phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;
6) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng,
hoặc phó hiệu trưởng khi được uỷ quyền.
7) Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp, thường xuyên hướng dẫn học
sinh tạo dựng môi trường thân thiện trong mỗi lớp học; là thành viên tích cực
trong phong trào thi đua xây dựng “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.
Giáo viên chủ nhiệm có một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực
hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.Vì vậy đề nghị các giáo viên chủ
nhiệm nêu cao tinh thần trách nhiệm, với mục đích “ Tất cả vì học sinh thân
yêu” tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần giáo dục nhân cách học
sinh có hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
1.2.Yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục địa phương
trong giai đoạn hiện nay:
– Về đạo đức nghề nghiệp.
– GVCN cần quán triệt đường lối, chính sách, mục tiêu, nguyên lý giáo dục….
– Thu thập và xử lý thông tin đa dạng về lớp CN…
– GVCN phải biết lập kế hoạch năm học và các kế hoạch giáo dục ngắn hạn…
– Xây dựng tập thể HS lớp CN…
– Tổ chức các hoạt động giáo dục và các hình thức giao lưu đa dạng…
– Phát hiện kịp thời và ngăn ngừa những xung đột trong lớp.
– Đánh giá kết quả tu dưỡng, học tập và sự tiến bộ của HS về các mặt giáo
dục…
– Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường…
– Cập nhật hồ sơ công tác GVCN và hồ sơ học sinh…
Hiện có những thay đổi và tác động của môi trường kinh tế xã hội cũng
như môi trường giáo dục đối với nhà trường phổ thông và các hoạt động GD
trong nhà trường, trong đó có các hoạt động thuộc công tác GV chủ nhiệm lớp.
Theo đó, cần thiết phải chú trọng hơn nữa đến công tác

GV chủ
nhiệm lớp và đề cao vai trò của GV chủ nhiệm lớp.
Ngoài việc tực tiếp giảng dạy ở lớp chủ nhiệm, GV chủ nhiệm trước hết
phải là nhà GD, là người tổ chức hoạt động GD, quan tâm tới từng học sinh,
chăm lo đến việc rèn luyện đạo đức, hành vi, những biến động về tư tưởng, nhu
cầu, nguyện vọng của các em. Đồng thời, người GV chủ nhiệm lớp bằng chính
10

nhân cách của mình, là tấm gương tác động tích cực đến việc hình thành các
phẩm chất đạo đức, nhân cách của HS. Mặt khác, họ còn là cầu nối giữa tập thể
HS với các tổ chức – xã hội trong và ngoài trường, là người tổ chức phối hợp
các lực lượng GD. Người GV chủ nhiệm lớp là người đại diện cho quyền lợi
chính đáng của HS, bảo vệ HS về mọi mặt một cách hợp lý, phản ánh trung
thành mọi nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của HS với Ban giám hiệu nhà trường,
với các GV bộ môn, với gia đình HS, với cộng đồng và với các đoàn thể xã hội
khác.
Trên cơ sở xác định phẩm chất và năng lực của GV chủ nhiệm lớp, cần chú
ý đến các điều kiện để người GV có thể làm công tác chủ nhiệm hiệu quả. Các
điều kiện này rất đa dạng. Bên cạnh đó, trong quá trình lao động nghề nghiệp,
GV phải được bồi dưỡng về công tác chủ nhiệm lớp với nội dung như: phương
pháp xây dựng hồ sơ công tác chủ nhiệm, kỹ năng làm công tác chủ nhiệm, kỹ
năng tổ chức các hoạt động xã hội…
Kinh nghiệm của các GV chủ nhiệm lớp cũng chỉ rõ: Thành công của phong trào
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở mỗi nhà trường phụ
thuộc rất nhiều vào người GV chủ nhiệm lớp. Điều này khẳng định, hơn những
GV khác, người GV chủ nhiệm lớp không chỉ nắm vững mục tiêu, nội dung của
phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” mà còn thuần
thục trong phương pháp triển khai phong trào thi đua này, có kỹ năng tích hợp
nội dung của phong trào thi đua với nội dung của công tác chủ nhiệm lớp.

Xem thêm: Tổng Hợp 20 Mẫu Bìa Đề Án 3/2021, Download Mẫu Bìa Word

1.3. Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với BGH, Đồng nghiệp, phụ
huynh, cha mẹ học sinh và cộng đồng:
* Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với BGH:
Mối quan hệ giữa GVCN lớp với BGH và HĐGD nhà trường là mối quan
hệ của người bị quản lý đối với lãnh đạo, vì thể nó cần thiết phải thực hiện
những công việc sau:
Tiếp nhận chủ trương, kế hoạch và những định hướng cho từng hoạt động
cụ thể của BGH và HĐGD nhà trường.
Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch cho phù hợp
với tình hình của lớp chủ nhiệm. Trong quá trình xây dựng và triển khai kế
hoạch, nếu xuất hiện những khó khăn hoặc những tình huống đột biến không thể
hoặc không thuộc quyền xử lý thì cần báo cáo kịp thời với BGH và HĐGD để
lấy ý kiến chỉ đạo, bổ xung, điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi phương pháp,
hình thức tổ chức hoạt động tận dụng sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của cấp
trên.
Báo cáo kế hoạch hoạt động chủ nhiệm lớp theo định kỳ (cuối học kỳ,
cuối năm học) hoặc đột xuất nếu có với BGH và HĐGD theo hướng dẫn chung
của nhà trường (đánh giá, xếp loại học tập, rèn luyện đạo đức và các mặt hoạt
động khác của từng học sinh và của cả lớp).
Đề đạt nguyện vọng chính đáng của học sinh lớp chủ nhiệm với BGH và
HĐGD nhà trường, đề xuất các phương án giải quyết với sự suy nghĩ thấu đáo,
cẩn trọng.
11

Phản ánh những ý kiến nguyện vọng của gia đình học sinh về sự đồng tình
hay phản bác đối với những chủ trương, quy định của trường trong các mặt hoạt
động giáo dục để cấp trên có sự xem xét, giải đáp hoặc sửa đổi cho phù hợp với
thực tế.
* Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với Đồng nghiệp:

– Trong nhà trường các em được học tốt tất cả các môn theo qui định. Ngoài
công tác chủ nhiệm, GVCN còn phải phụ trách các bộ môn chuyên môn vì thế
viếc phối hợp với giáo viên bộ môn là hết sức quan trọng và cần thiết.
– Phối hợp với các lực lượng khác như: bảo vệ, thư viện, y tế, đặc biệt là các tổ
chức đoàn thể và bộ phận giám thị… để giáo dục học sinh. GVCN cần phản ánh
nguyện vọng của học sinh, đề xuất yêu cầu và đề nghị các lực lượng này cùng
phối hợp tác động tới học sinh, hỗ trợ các hoạt động của lớp khi cần thiết.
* Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với Phụ huynh, cha mẹ học
sinh và cộng đồng:
Giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên liên lạc, trao đổi với phụ huynh về tình
hình học tập của các em trong nhà trường (qua số điện thoại, liên lạc trực
tiếp…).
Vậy khi đặt mình vào vị trí của người phụ huynh, thì hãy suy nghĩ họ mong
muốn điều gì ở người giáo viên chủ nhiệm? Chính vì thế giáo viên chủ nhiệm
phải thật sự quan tâm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để cùng nhau tìm ra
phương pháp hiệu quả nhất nhằm hạn chế những tiêu cực làm sa sút về nhân
cách đạo đức con người mà trong đó có con em chúng ta. Hãy đến nhà của các
em thường xuyên vi phạm để có thể nắm tình hình một cách chính xác nhất,
đừng ngồi chờ PHHS đến rồi mới phản ánh ý kiến, khi thấy sự việc là cần thiết!
2. Hồ sơ về công tác chủ nhiệm lớp:
– Sổ chủ nhiệm lớp.
– Kế hoạch công tác chủ nhiệm hàng tháng.
– Sổ ghi các nội dung thu chi quỹ lớp và các khoản thu khác.
– Sổ liên lạc với gia đình học sinh.
– Nội quy của học sinh.
– Sổ thi đua của lớp.
– Các văn bản liên quan đến công tác chủ nhiệm.
+ Sổ theo dõi kết quả học tập của HS để phối hợp với GV dạy lớp lên kế
hoạch nâng HS kém hoặc bồi dưỡng HS giỏi, Sổ điểm.
+ Giáo án lên lớp tiết chủ nhiệm và sinh hoạt dưới cờ: dùng thuật ngữ

giáo án để thể hiện tính nghiêm túc về mặt trách nhiệm chứ thật ra sự cần thiết ở
đây chính là phải chắt lọc thông tin rõ ràng khúc chiết và tuyệt đối không được
cháy giáo án.
+ Các bài kiểm tra chuyên môn.
+ Các bài báo cáo, bài tập về nhà để kiểm tra.
+ Sổ cập nhật những thông tin khẩn cấp.
+ Sổ họp phụ huynh học sinh, Biên bản các cuộc họp phụ huynh học
sinh.
12

+ Sổ theo dõi những các hoạt động ngoài giờ lên lớp, chương trình phụ
đạo và bồi dưỡng HS giỏi…
***KẾT LUẬN:
Khác với trung học, giáo viên (GV) dạy các môn học ở tiểu học cũng là GV
chủ nhiệm. Chính vì tập trung đầu tư công sức vào bài dạy của nhiều môn mà đa
số thầy cô ở tiểu học gần như chỉ thực hiện công tác chủ nhiệm trên sổ chủ
nhiệm và sổ liên lạc theo quy định.
Thực tế, công tác chủ nhiệm ở tiểu học rất quan trọng, nếu làm tốt, nó sẽ hỗ
trợ rất nhiều cho thầy cô trong việc giảng dạy, giáo dục học sinh (HS). GV tiểu
học thường có thời gian gần gũi các em rất nhiều, một số trường hợp thầy cô
tiếp xúc với HS còn nhiều hơn cha mẹ. Vì vậy, thầy cô chủ nhiệm không chỉ là
người dạy chữ mà còn dạy HS nhiều điều tốt đẹp khác và cũng là người hiểu
được tâm tư, tình cảm của trẻ nhiều nhất. Làm tốt công tác chủ nhiệm, GV có
thể ngăn chặn được trẻ bỏ học, trẻ chán học, trẻ trầm uất vì gia đình, trẻ bỏ nhà
đi hoang, trẻ giải quyết bất đồng bằng bạo lực… đồng thời phát huy được những
năng khiếu tiềm ẩn ở các em, từ đó các em cũng thích đi học và thích học hơn.
Thầy cô chủ nhiệm không chỉ là người dạy chữ mà còn dạy HS nhiều điều tốt
đẹp khác và cũng là người hiểu được tâm tư, tình cảm của trẻ nhiều nhất.
Để làm tốt công tác chủ nhiệm, việc đầu tiên khi nhận lớp, GV phải nắm được

thông tin cá nhân từng em. Lưu ý các trường hợp HS mồ côi, cha mẹ ly hôn, cha
mẹ làm ăn xa (hoặc lý do khác) phải ở với người thân, gia đình quá khó khăn về
kinh tế, bản thân các em bị bệnh mãn tính, bệnh phải điều trị dài hạn… Kế tiếp
là các em được phụ huynh quá cưng chiều, các em học yếu, các em thường
nghịch phá chọc ghẹo bạn bè. Các trường hợp này thường nảy sinh nhiều vấn đề
trong năm học, bởi ở tuổi tiểu học, trẻ rất nhạy cảm, hành động theo bản năng,
dễ bi quan trước những điều không tốt đẹp từ gia đình hay từ bạn bè trường
lớp…. Từ những thông tin này, GV nên gần gũi trò chuyện tiếp xúc các em
nhiều hơn, tạo cho các em sự thân thiết, tin tưởng để có thể dễ dàng bộc lộ tâm
tư tình cảm, điều mong muốn của chính mình khi cần thiết. Qua đó, thầy cô hiểu
các em hơn và kịp thời ngăn chặn những suy nghĩ nông cạn, sai lầm, các hành vi
không hay… hướng các em vào điều tốt đẹp, lạc quan hơn.

13

Tài liệu liên quan

*

Bài thu hoạch BDTX tiểu học modul 1,7,12,13 của hiệu trưởng 17 16 30

*

Bài thu hoạch BDTX tiểu học MODULE TH 2,12,15,16 chuẩn 11 6 2

*

Bài thu hoạch BDTX Tiểu học Module 31323435 23 3 1

*

BÀI THU HOẠCH BDTX mầm NON MODULE 20,21,27,33 năm học 2017 2018 27 10 5

*

BÀI THU HOẠCH BDTX mầm NON MODULE 20,30,36,40 năm học 2017 2018 35 8 12

*

Bài thu hoạch bdtx tiểu học modun7 9 1 9

*

BÀI THU HOẠCH BDTX TIỂU HỌC MODULE 1,2,27 14 3 1

*

Bài thu hoạch BDTX tiểu học module 35, 37 12 2 0

*

Bài thu hoạch BDTX tiểu học module 7,8, 13, 19 82 2 0

Xem thêm: Mẫu Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị I, Quy Trình, Thủ Tục Xóa Tên Đảng Viên

*

BÀI THU HOẠCH BDTX TIỂU HỌC MODULE 36, 37, 38 20 6 8

Viết một bình luận