Bài Thu Hoạch Lớp Cảm Tình Đoàn, Câu Hỏi Thu Hoạch Lớp Cảm Tình Đoàn

*

Đang xem: Bài thu hoạch lớp cảm tình đoàn

Nhiệm vụ của đoàn viên:1. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.2. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng qui định.3. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.Quyền của đoàn viên:1. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn .3. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.
Muốn phấn đấu để trở thành người đoàn viên Cộng Sản Hồ Chí Minh, trước hết phải phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.Tích cực trong lao động sản xuất để làm giầu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người Thanh niên, Thiếu niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào đoàn thanh niên. Đồng thời mỗi đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo các nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động cụ thể sau:5 tiêu chí rèn luyện bao gồm:- Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.- Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.- Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.- Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.- Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.10 tiêu chí hành động bao gồm:- Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam đối với bạn bè trong và ngoài nước.- Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.- Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.- Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.- Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.- Thường xuyên chấp hành pháp luật.- Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn.- Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.- Thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.
Bạn vẫn chưa hiểu lắm?

Xem thêm: Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 1, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1

Hỏi Gia sư bocdau.com
Câu hỏi tương tự

*

Xem thêm: Giáo Trình Đại Cương Văn Hóa Việt Nam Pdf, Shopee Việt Nam

CAU HUI THU HOẠCHLUP CAM TTIN $D∪A1N$ $C$ Câu $7:_(n)$ Trình bày những quan điểm của Đảng về $C$ công tác thanh niên? Câu $2_(n)$ $.$ Cho biết quyền hạn và nhiệm vụ của người Đoàn viên?

Viết một bình luận