Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh 2019 Đối Tượng 4

bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm phòng chống “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ

Đang xem: Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm phòng chống “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ 12 16,516 8
LUẬN văn THẠC sĩ chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 ở huyện ba vì, thành phố hà nội hiện nay
LUẬN văn THẠC sĩ chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 ở huyện ba vì, thành phố hà nội hiện nay 95 298 0
công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở trường quân sự thành phố hồ chí minh hiện nay
công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở trường quân sự thành phố hồ chí minh hiện nay 116 173 0

Xem thêm: điều lệnh quản lý bộ đội

LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG và AN NINH CHO đối TƯỢNG 2 ở TRƯỜNG QUÂN sự QUÂN KHU 9 HIỆN NAY
LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG và AN NINH CHO đối TƯỢNG 2 ở TRƯỜNG QUÂN sự QUÂN KHU 9 HIỆN NAY 803 1
Tải Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh – Nội dung học quốc phòng an ninh
Tải Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh – Nội dung học quốc phòng an ninh 2 0 0

Xem thêm: tài liệu quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Bài thu hoạch trình bà các nội dung liên quan đến Chuyên đề 2 đó là: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Ngoài phần mở đầu, kết luận, Nội dung bài gồm 4 phần: Phần khái niệm, phần âm mưu, thủ đoạn về vấn đề tôn giáo, dân tộc và Phần liên hệ bản thân. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG Chủ đề: Trình bày âm mưu thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam lực thù địch? Theo đồng chí cần có giải pháp để làm thất bại âm mưu thủ đoạn địch Họ tên học viên: BÙI ANH THẮNG Đơn vị: Bộ môn Xây dựng Hạ tầng sở, Khoa Xây dựng Hà Nội, 5-2018 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .2 PHẦN NỘI DUNG I KHÁI NIỆM TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC II ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG CÁC VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM III GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG Mục tiêu đấu tranh: Phương châm đấu tranh: Nội dung, giải pháp đấu tranh: IV LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN 13 PHẦN KẾT LUẬN .15 PHẦN MỞ ĐẦU Việt Nam quốc gia đa dân tộc, nên quan hệ dân tộc, tôn giáo vấn đề cần quan tâm thường xuyên Đảng ta coi vấn đề dân tộc, tôn giáo vấn đề chiến lược cách mạng phát triển mối quan hệ dân tộc nội dung đặc biệt quan trọng trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chống phá cách mạng Việt Nam âm mưu không thay đổi lực thù địch Bọn chúng không từ thủ đoạn để thực âm mưu mình, nay, chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu thủ đoạn có tính chiến lược kẻ thù lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá nước ta Có thể nói, vấn đề dân tộc, tơn giáo lĩnh vực trọng yếu mà lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng, với việc lợi dụng lĩnh vực kinh tế, trị, tư tưởng để chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vậy âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam lực thù địch nào? Và giải pháp đấu tranh phòng chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam Đảng Nhà nước ta Từ cần có giải pháp để làm thất bại âm mưu thủ đoạn địch, tiểu luận em giải vấn đề PHẦN NỘI DUNG I KHÁI NIỆM TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC Tơn giáo tượng xã hội phức tạp nhiều quan niệm khác Theo quan niệm mácxít, tơn giáo tượng xã hội mang tính lịch sử, bao gồm ý thức lực lượng siêu nhiên, tổ chức, hoạt động tôn thờ lực lượng siêu nhiên, mà tồn phát triển phản ánh hư ảo thực khách quan vào đầu óc người Ở nước ta, mặt quản lý nhà nước, tổ chức tôn giáo cơng nhận có đủ điều kiện sau: Là tổ chức người có tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi khơng trái với phong, mỹ tục, lợi ích dân tộc; có hiến chương, điều lệ thể tơn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc khơng trái với quy định pháp luật; có đăng ký hoạt động tôn giáo hoạt động tôn giáo ổn định; có trụ sở, tổ chức người đại diện hợp pháp; có tên gọi khơng trùng tên tổ chức tơn giáo quan có thẩm quyền cơng nhận Dân tộc thường hiểu theo nghĩa sau: – Chỉ cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ, bền vững với nhau, sống chung lãnh thổ, có phương thức sinh hoạt kinh tế chung, có ngơn ngữ riêng nét văn hóa đặc thù Xuất sau lạc, tộc Dân tộc phận quốc gia hay quốc gia có nhiều dân tộc – Chỉ cộng đồng người ổn định hợp thành nhân dân nước, có lãnh thổ, quốc gia, kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung có ý thức thống quốc gia mình, gắn bó với lợi ích trị, kinh tế, truyền thống văn hóa truyền thống đấu tranh chung suốt trình lịch sử lâu dài dựng nước giữ nước Với nghĩa này, dân tộc toàn nhân dân quốc gia II ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG CÁC VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Chống phá cách mạng Việt Nam âm mưu cố hữu, thuộc chất không thay đổi lực thù địch, đó, vấn đề dân tộc, tôn giáo bị lực thù địch coi “trọng điểm ưu tiên”, “huyệt” nhạy cảm nhất, đặc biệt cấp sở Bởi vì, lực thù địch thấu hiểu: Việt Nam quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo; sức mạnh Việt Nam sức mạnh đại đồn kết tồn dân tộc – có đồn kết tộc người, tôn giáo; đặc điểm tâm lý dân tộc, tơn giáo có khác nhau; khó khăn đời sống vật chất, tinh thần dân tộc, tôn giáo; thiếu sót thực sách kinh tế – xã hội, sách dân tộc, tơn giáo Đảng, Nhà nước ta vấn đề dân tộc, tôn giáo liên quan chặt chẽ với Âm mưu: Âm mưu chủ đạo chúng sử dụng “ngòi nổ” dân tộc, tôn giáo làm nguyên cớ, với việc lợi dụng lĩnh vực kinh tế, trị, tư tưởng để xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng với tồn xã hội, chuyển hóa, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực âm mưu không đánh mà thắng Mục tiêu cụ thể việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo lực thù địch nhằm: Trực tiếp phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ đồng bào dân tộc, chia rẽ đồng bào theo tôn giáo không theo tôn giáo đồng bào theo tơn giáo khác Kích động dân tộc thiểu số, tín đồ chức sắc tơn giáo chống lại sách dân tộc, sách tơn giáo Đảng Nhà nước; đối lập dân tộc, tôn giáo với lãnh đạo Đảng cách mạng Việt Nam; vơ hiệu hóa quản lý Nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội, gây ổn định trị – xã hội, vùng dân tộc, tôn giáo Tạo dựng tổ chức phản động dân tộc thiểu số, tôn giáo để tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam Thủ đoạn: Việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam lực thù địch diễn lĩnh vực đời sống xã hội, với nhiều thủ đoạn vừa tinh vi, xảo quyệt vừa trắng trợn, đê hèn: Một là, chúng lợi dụng vấn đề lịch sử để lại, đặc điểm tâm lý, khó khăn đời sống vật chất, tinh thần dân tộc, tôn giáo; thiếu sót, sai lầm thực sách dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, sách Đảng, Nhà nước Việt Nam, trực tiếp quan điểm, sách dân tộc, tơn giáo, hòng gây mâu thuẫn, tạo cớ can thiệp công việc nội Việt Nam Hai là, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, ly khai dân tộc; kích động chia rẽ quan hệ dân tộc, quan hệ lương – giáo tôn giáo, đòi gọi tự tơn giáo, tự trị, thành lập Vương quốc Mông độc lập, nhà nước Đề ga, quốc gia Khơ Me Crơm hòng làm chia rẽ, phá hoại, suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam Ba là, phá hoại sở kinh tế – xã hội; mua chuộc, lôi kéo, ép buộc đồng bào dân tộc, tôn giáo chống đối quyền, di cư vượt biên trái phép, gây bất ổn trị – xã hội, bạo loạn, tạo điểm nóng để vu khống Việt Nam đàn áp dân tộc, tôn giáo vi phạm dân chủ, nhân quyền để cô lập, làm suy yếu cách mạng Việt Nam Trong 10 năm lại đây, nước xảy 500 điểm nóng, có khoảng 30 điểm nóng lớn liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo Bốn là, xây dựng, nuôi dưỡng tổ chức phản động người Việt Nam nước ngoài; tập hợp, tài trợ, đạo lực lượng phản động dân tộc, tôn giáo nước hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, như: “Liên đồn Khơme Campuchia Crơm giới”, “Mặt trận dân tộc giải phóng Khơme Campuchia Crơm”; “Trí thức Mơng”, “Tơn giáo – Chính trị”, “Trung tâm nghiên cứu văn hóa Mơng”; “Hiệp hội người Thượng Đề ga (MDA)”; “Trung tâm Thái học”, “Văn phòng Chămpa quốc tế – IOC”, “Hội bảo tồn văn hóa Chămpa” Chúng hỗ trợ thành lập đài phát VOKK (Khơme Campuchia Crôm), RFA (Châu Á tự do), đài Đề ga in ấn báo chí, tạp chí, tài liệu (Champakha, VIJAYA…) tiếng dân tộc, tán phát băng đĩa có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Việt Nam chiếm đất, đàn áp, kìm kẹp người dân tộc thiểu số, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế nhằm kích động tư tưởng đòi tự trị, ly khai chia nhỏ, xé lẻ Việt Nam Năm là, lợi dụng tồn lịch sử để tun truyền, kích động đòi ly khai, tự trị tìm cách luật pháp hóa, quốc tế hóa vấn đề dân tộc để can thiệp vào công việc nội Việt Nam Đào xới vấn đề lịch sử để lại thủ đoạn quen thuộc, xuyên suốt lực thù địch để gây ổn định trị – xã hội Những năm gần đây, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tự tôn giáo, tổ chức hội thảo quyền người, gọi lễ đất (ngày 04 tháng 6), “ngày thành lập FULRO (ngày 20 tháng 09) để tuyên truyền kích động đòi ly khai, tự trị”, tìm cách luật pháp hóa, quốc tế hóa vấn đề dân tộc, tôn giáo Sáu là, lợi dụng hoạt động từ thiện, nhân đạo, thăm thân, du lịch, hợp tác để tập hợp lực lượng, tạo dựng cờ tiến hành hoạt động phá hoại Hiện nước có hàng trăm tổ chức phi phủ hoạt động 63 tỉnh thành Trong tổ chức có khơng tổ chức quan hệ chặt chẽ với Tin Lành, nên đạo Tin Lành phát triển Tại Tây Nam Bộ, lợi dụng vấn đề thăm thân, du lịch, làm từ thiện, hợp tác, phát triển kinh tế, lực phản động xâm nhập chùa Khơ Me làm từ thiện tán phát băng đĩa có nội dung tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, kích động người Khơ Me đòi tự trị, ly khai Tại Tây Nguyên, lấy danh nghĩa tổ chức quốc tế, tổ chức phi phủ, lực thù địch tìm cách xâm nhập địa bàn để nắm tình hình, kích động biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái phép sang Campuchia gây ổn định trị – xã hội hai nước Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam lực thù địch nham hiểm Tuy nhiên, âm mưu thủ đoạn chúng có thực hay khơng khơng phụ thuộc hồn tồn vào chúng, mà phụ thuộc chủ yếu vào tinh thần cảnh giác, khả ngăn chặn, chủ động tiến công III GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG Mục tiêu đấu tranh: Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát đấu tranh làm thất bại âm mưu lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ tạo ổn định trị góp phần quan trọng thực hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Phương châm đấu tranh: Giữ vững ổn định bên chính, kết hợp với thực sách đối ngoại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế; lợi ích quốc gia dân tộc, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng dân chủ đôi với giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, thực cơng xã hội Lấy phòng ngừa, xây dựng đơi với chủ động đấu tranh đẩy lùi vơ hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá từ bên ngồi, khơng để xảy tình phức tạp, bất ngờ; trọng đấu tranh mặt trận tư tưởng – văn hóa; bảo vệ cương lĩnh, đường lối trị Đảng, bảo vệ sắc văn hóa dân tộc, chống đa ngun trị, đa đảng đối lập Phòng, chống lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo trách nhiệm hệ thống trị: Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị tiến hành đồng biện pháp lãnh đạo cấp ủy Đảng, quản lý điều hành thống Nhà nước, vai trò tham mưu quan chức tăng cường cơng tác phòng chống âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo địch Tăng cường lực toàn diện quốc phòng – an ninh, sẵn sàng đấu tranh, xử lý tình nhanh gọn, kiên khơng để lây lan, không sơ hở để lực thù địch tạo cớ can thiệp vào công việc nội ta Kết hợp đấu tranh hợp tác: Tích cực, chủ động; khôn khéo đấu tranh; vừa đấu tranh, vừa hợp tác lực thù địch bên ngoài; triệt để tranh thủ ủng hộ dư luận quốc tế, bảo đảm nguyên tắc chiến lược tình Xử lý tình cụ thể kiên quyết, tỉnh táo, thận trọng, khôn khéo, không để địch mượn cớ can thiệp Tranh thủ ủng hộ rộng rãi nhân dân nước, dư luận quốc tế; kết hợp chặt chẽ đấu tranh nước với hoạt động đối ngoại; kết hợp phân hóa, lập đối tượng chống đối ngồi nước với xử lý kiên quyết, tỉnh táo, khơn khéo phần tử chống đối ngoan cố nước Phân biệt rõ mâu thuẫn địch – ta mâu thuẫn nội nhân dân, tôn giáo đơn lợi dụng tôn giáo Không lẫn lộn bọn phản động với quần chúng nhân dân; chống hữu khuynh, giản đơn; đồng thời, chống cứng nhắc, tả khuynh; khơng để tình hình phức tạp thêm, khơng để đối tượng trở thành đối đầu, thù địch với ta, can thiệp vào nội ta Nội dung, giải pháp đấu tranh: Đấu tranh phòng chống lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tơn giáo có nội dung tồn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội Xét đến cùng, nội dung để vơ hiệu hóa lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo lực thù địch sở thực tốt sách phát triển kinh tế xã hội, mà trực tiếp sách dân tộc, sách tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân dân tộc, tôn giáo, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc sở, thực thắng lợi công đổi mới, theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Hiện nay, cần tập trung vào nội dung, giải pháp sau: Một là, sức tuyên truyền, qn triệt quan điểm, sách dân tộc, tơn giáo Đảng, Nhà nước; âm mưu thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam lực thù địch cho toàn dân, mà trực tiếp đồng bào dân tộc, tôn giáo sở Cần tập trung phổ biến sâu rộng chủ trương, sách phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc, tôn giáo, sách dân tộc, tơn giáo; phổ biến pháp luật giáo dục ý thức chấp hành pháp luật thực đầy đủ nghĩa vụ công dân, thực sách, pháp luật dân tộc, tơn giáo; khơi dậy lòng tự tơn, tự hào dân tộc, truyền thống đồn kết dân tộc, tơn giáo nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để đồng bào hiểu rõ âm mưu thủ đoạn chia rẽ dân tộc, tôn giáo lực thù địch, đề cao cảnh giác để không bị chúng lừa gạt, lôi kéo, lợi dụng Kịp thời giải thích thắc mắc, khiếu nại nhân dân chủ trương, sách Đảng, Nhà nước Tiếp tục đổi mạnh mẽ hình thức tuyên truyền theo hướng sát hợp với tầng lớp nhân dân, vùng dân tộc thiểu số Phát vấn đề nảy sinh, giải dứt điểm vấn đề vướng mắc nhận thức; đầu tư phát triển phương tiện truyền thông đại chúng cách thoả đáng Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, lực lượng chỗ, người có uy tín dân tộc, chức sắc tôn giáo, phù hợp với phong tục tập quán, điều kiện ăn ở, lao động, lại, sinh hoạt, văn hoá đồng bào dân tộc, tôn giáo, trọng hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế cho gia đình địa phương Hai là, tăng cường củng cố xây dựng khối đại đoàn kết tồn dân tộc, giữ vững ổn định trị – xã hội sở Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa tảng khối liên minh cơng – nơng – trí thức, lãnh đạo Đảng; mở rộng đa dạng hóa hình thức tập hợp đồng bào dân tộc, tơn giáo; nâng cao vai trò Mặt trận đoàn thể nhân dân Chống kỳ thị chia rẽ dân tộc, tôn giáo, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, tự ti, mặc cảm dân tộc, tôn giáo Chủ động giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội vùng dân tộc, tôn giáo, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia Ba là, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc, tôn giáo sở Xét đến giải pháp có ý nghĩa tảng để vơ hiệu hóa lợi dụng kẻ thù Bởi vậy, cần phải đẩy nhanh tiến độ nâng cao hiệu chương trình, dự án ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội miền núi, vùng dân tộc, vùng tôn giáo; tạo điều kiện giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo nhanh chóng xóa đói giảm nghèo nâng cao dân trí, sức khỏe, bảo vệ sắc văn hóa dân tộc Khắc phục chênh lệch phát triển kinh tế – xã hội dân tộc, tôn giáo; kỳ thị, chia rẽ dân tộc, tôn giáo Tăng cường xây dựng hạ tầng sở thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiếu số miền núi Hướng dẫn có sách khuyến khích đồng bào phát triển kinh tế hàng hoá phù hợp với điều kiện tự nhiên phong tục tập quán địa phương; trọng công tác khuyến nông, khuyến lâm Đầu tư để phát triển văn hoá – xã hội vùng miền núi đồng bào dân tộc Phát triển phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số Có sách ưu tiên cử tuyển học sinh người dân tộc thiểu số để đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, học sinh cử tuyển cần ưu tiên tiêu chuẩn học phí, học bổng, tín dụng, ngành nghề đào tạo bố trí việc làm sau tốt nghiệp Hồn chỉnh mạng lưới y tế vùng dân tộc thiểu số, trạm y tế xã, xã đặc biệt khó khăn miền núi; tăng cường thuốc chữa bệnh cho phòng khám cụm xã khu dân cư; định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ cán y tế cấp sở; tăng cường bác sỹ tuyến xã Tiếp tục thực sách đầu tư, hỗ trợ vùng dân tộc miền núi, vùng đặc biệt khó khăn chương trình quốc gia, cần có sách, đề án, dự án cụ thể hỗ trợ dân tộc có số dân nghìn người: Si La, Pu péo, Rơ Măm, Brâu, ƠĐu để chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hố, cơng nghiệp hố, đại hố tiếp cận với tiến khoa học – cơng nghệ, đời sống văn minh Bốn là, củng cố xây dựng hệ thống trị sở vững mạnh, trọng nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức Đảng, quyền sở, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, cán chủ chốt người dân tộc thiểu số, vùng tơn giáo Cấp uỷ địa phương có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên dân tộc thiểu số cấp xã để cán thực sát dân, hiểu tâm tư, nguyện vọng dân, đồng lòng thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Tiếp tục tăng cường cán có lực, có phẩm chất đạo đức cho sở vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, địa bàn trọng điểm Cán tăng cường vùng dân tộc, vùng tôn giáo cần trang bị học tập kỹ chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước phải nắm phong tục tập quán biết tiếng dân tộc, giáo lý, giáo luật để dễ dàng xâm nhập thực tế, nắm vững tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cán chỗ; đặc biệt quan tâm phát huy vai trò tích cực già làng, trưởng bản, người có uy tín dân tộc, chức sắc tơn giáo Trên sở đó, phát huy vai trò hệ thống trị tham gia đấu tranh phòng, chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam lực thù địch Đổi công tác dân vận vùng dân tộc, tôn giáo theo phương châm: chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc; sử dụng nhiều phương pháp phù hợp với đặc thù dân tộc, tôn giáo Cán công tác vùng dân tộc, tôn giáo phải biết tiếng dân tộc, am hiểu phong tục tập quán, tôn giáo đồng bào Thực tốt phong cách công tác dân vận: trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân; khơng quan liêu, tham nhũng Năm là: phát huy vai trò chức sắc tơn giáo, nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học nghệ thuật thực sách dân tộc, tôn giáo Đảng, Nhà nước Đây biện pháp quan trọng Bởi chức sắc tôn giáo, nhà hoạt động văn hóa xã hội, khoa học nghệ thuật lực lượng có uy tín nhiều lợi thế, ảnh hưởng lớn đến đồng bào dân tộc, tơn giáo, thực sách dân tộc, tôn giáo Các chức sắc tôn giáo lực lượng nòng cốt giáo 10 hội tơn giáo, đào tạo giáo lý, giáo luật, có kinh nghiệm thực tiễn giáo hội cơng nhận; có trọng trách quản lý, điều hành công việc tôn giáo sở thờ tự khu vực địa phương cụ thể, họ có uy tín lớn quần chúng tín đồ, cầu nối giáo hội tơn giáo với tín đồ nên có tác động to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến quần chúng tín đồ Do phát huy vai trò tích cực chức sắc tôn giáo tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào có đạo chấp hành thực nghiêm đường lối, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước, làm tròn bổn phận tín đồ chân chính, sống “tốt đời, đẹp đạo”; vận động đồng bào giáo dân xây dựng sở địa phương vững mạnh; phát triển kinh tế – xã hội, tham gia cơng tác giữ gìn an ninh, trật tự địa phương; đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng; tham gia xây dựng lực lượng cốt cán sở… có ý nghĩa quan trọng, nhằm thực đường lối, sách tơn giáo Đảng Nhà nước ta Đúng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI rõ: “động viên tổ chức tơn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học nghệ thuật bao gồm tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, nhà giáo, thầy thuốc, cán lãnh đạo cấp có uy tín từ Trung ương đến địa phương có ảnh hưởng lớn đến đồng bào dân tộc, tôn giáo lĩnh vực đời sống xã hội, có vai trò quan trọng thực sách dân tộc, tơn giáo Đây lực lượng quan trọng, “chủ công”, thông qua “binh chủng đặc biệt” – văn hóa, nghệ thuật góp phần đưa ánh sáng văn hố, có sách dân tộc, tôn giáo Đảng, Nhà nước đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc tôn giáo, vận động bà phát triển kinh tế, xố đói giảm nghèo, giữ gìn sắc văn hố dân tộc, thực tốt hoạt động tự quản sở, xây dựng qui ước, hương ước cộng đồng dân cư góp phần thiết thực thực tốt sách dân tộc, tơn giáo Đảng, Nhà nước Đồng thời họ lực lượng quan trọng, thông qua lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật để đấu tranh tư tưởng lý luận vạch trần, vơ hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam lực thù địch Chính vậy, việc phát huy vai trò người có uy 11 tín, tiêu biểu cộng đồng dân tộc, tôn giáo Sáu là: chủ động xây dựng trận quốc phòng – an ninh sở, củng cố trận lòng dân vững chắc; chủ động đấu tranh mặt trận tư tưởng – văn hóa làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam lực thù địch Kịp thời phát hiện, dập tắt âm mưu, hành động lợi dụng vấn đề dân tộc, tơn giáo kích động lơi kéo đồng bào gây bạo loạn Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên vạch trần mặt phản động kẻ thù, để nhân dân nhận rõ không bị lừa bịp Vận động đồng đồng bào tin tưởng vào đường lối sách Đảng, Nhà nước; vạch mặt thủ đoạn đê tiện, thâm hiểm lực phản động; không tin nghe theo kẻ xấu xúi giục gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo Khi xuất điểm nóng, cần tìm rõ ngun nhân, biện pháp giải kịp thời, không để lan rộng, không để kẻ thù lấy cớ can thiệp; xử lý nghiêm minh theo pháp luật kẻ cầm đầu ngoan cố chống phá cách mạng, không để bị động bất ngờ Xử lý vụ việc có lý, có tình, người, tội; kiên quyết, cẩn trọng tránh dùng biện pháp thô bạo, phân biệt rõ phần tử chống quần chúng ngộ nhận bị địch lừa bịp, lơi kéo; lấy phòng ngừa Đồng thời kiên trì thuyết phục, vận động người nhẹ dạ, tin nghe theo kẻ xấu, quay với buôn làng, đối xử khoan hồng, độ lượng, bình đẳng người lầm lỗi ăn năn hối cải, phục thiện Âm mưu thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo lực thù địch thâm độc nham hiểm, toàn Đảng, toàn dân, tồn qn, hệ thống trị, trực tiếp hệ thống trị cấp sở, đội ngũ chức sắc tơn giáo, nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật nêu cao tinh thần cảnh giác, dân tộc anh em, đồng bào tơn giáo đồn kết lòng, kịp thời phát chủ động đấu tranh ngăn chặn trước, từ xa âm mưu, thủ đoạn chúng khơng thể thực được; quốc phòng an ninh giữ vững, tăng cường; đời sống đồng bào dân tộc, tôn giáo nâng cao, đất nước phát triển lên đường ấm no, hạnh phúc Thực tiễn cho thấy, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn kẻ địch lợi dụng vấn đề dân tộc tơn giáo q trình gay go, phức tạp lĩnh vực đời sống Trước nguy hiểm đó, phải cảnh giác.Từ đó, Đảng nhà 12 nước ta thực qn sách đại đồn kết dân tộc quốc gia 54 dân tộc, có 53 dân tộc thiểu số Tạo bình đẳng, tương trợ, giúp đỡ phát triển Nước ta tập trung phát triển vùng miền núi, dân tộc, tăng cường đào tạo đội ngũ cán trí thức người dân tộc Quyền bình đẳng dân tộc nước ta thực lĩnh vực: trị, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội Bên cạnh đó, tơn giáo tồn phát triển, với số tín đồ lên tới gần 20 triệu Vấn đề nhà nước vô quan tâm, trọng, đối xử công Từ thực tiễn khẳng định: Trong vấn đề dân tộc, tôn giáo nhiều nước diễn biến phức tạp, rối ren, gặp nhiều khó khăn việc giải quyết, việc thực hiện, tình hình nước chứng minh cho cộng đồng giới đắn đường lối, sách Đảng Nhà Nước Việt Nam IV LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN Là công dân, cán nhân viên trường Đại học Mỏ-Địa chất cần tự nhận thấy thân có vai trò, trách nhiệm góp phần xây dựng khối đồn kết dân tộc ta vấn đề dân tộc, tôn giáo Cụ thể là: Đầu tiên cần có nhận thức đắn vấn đề tôn giáo, dân tộc nhằm đấu tranh chống lại lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá nhà nước Việt Nam Cần phải tỉnh táo trước thủ đoạn, gian xảo lực thù địch nhắm tới trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhằm lợi dụng, lừa gạt, lôi kéo học sinh, sinh viên – người động, sáng tạo, mong muốn cống hiến cho đất nước chưa có nhiều trải nghiệm Trong q trình giảng dạy, cơng tác trường cần tích cực thơng tin, phân tích luồng thơng tin để tun truyền, cảnh bảo cảnh giác tới sinh viên không bị lôi kéo theo lực thù địch Bên cạnh tích cực tun truyền sách, đường lối Đảng Và nhà nước tới người học nhằm nâng cao nhận thức học vấn đề tôn giáo dân tộc 13 Ngồi thân cần phải tích cực cảnh giác, tích cực đấu tranh với hành động sai trái thành phần biến chất, tuyên truyền tới người thân gia đình, họ hàng, làng xóm để người nâng cao cảnh giác không bị lực thù địch lợi dụng, dụ giỗ tham gia hoạt động chống phá quyền, chống phá Nhà nước Đặc biệt với thời đại công nghệ cao mạng xã hội phát triển bùng nổ thông tin sai thật lan truyền, chia sẻ cách nhanh chóng rộng khắp cần cảnh giác trước luồng thông tin đưa không sai thật, khơng chia sẻ thơng để ảnh hưởng tới tư tưởng người – Sống hòa đồng, khơng phân biệt vùng miền, dân tộc, tơn giáo nhằm giúp vững mạnh khối đồn kết dân tộc – Tích cực khơng ngừng học tập nghiên cứu nâng cao trình độ, trọng học tốt mơn học Giáo dục quốc phòng an ninh – Quan tâm, nắm rõ tình hình thời Đất nước Thế giới nhiều mặt đời sống-xã hội PHẦN KẾT LUẬN “Các vua Hùng công dựng nước, Bác cháu ta phải giữu lấy nước”, câu nói Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở hệ người dân Việt Nam trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Bảo vệ Tổ quốc, khơng phải cơng việc riêng ai, riêng lực lượng mà nhiệm vụ 14 toàn Đảng, toàn quân toàn dân tộc Và để bảo vệ Tổ quốc không trọng tới vấn đề quân sự, phát triển kinh tế, ngoại giao,… mà cần đặc biệt trọng tới việc bảo vệ khối đoàn kết dân tộc ta vấn đề dân tộc, tôn giáo trước thủ đoạn, âm mưu lực thù địch Tuy thủ đoạn, âm mưu lực thù địch vô nham hiểm, xấu xa, chúng có thành cơng hay khơng lại phụ thuộc vào công dân Việt Nam, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, khả đối phó ngăn chặn âm mưu lực thù địch 15 … tham mưu quan chức tăng cường cơng tác phòng chống âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo địch Tăng cường lực tồn diện quốc phòng – an ninh, sẵn sàng đấu tranh, xử lý tình nhanh gọn,… luận quốc tế; kết hợp chặt chẽ đấu tranh nước với hoạt động đối ngoại; kết hợp phân hóa, lập đối tượng chống đối ngồi nước với xử lý kiên quyết, tỉnh táo, khôn khéo phần tử chống đối ngoan cố… khơng để tình hình phức tạp thêm, khơng để đối tượng trở thành đối đầu, thù địch với ta, can thiệp vào nội ta Nội dung, giải pháp đấu tranh: Đấu tranh phòng chống lực thù địch lợi dụng vấn đề dân

Viết một bình luận