Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 5 khóa 12 mới nhất

Bài thu hoạch hội nghị trung ương 5 khóa 12

1. Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 5 khóa 12 mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

. ………., ngày … tháng … năm …

Họ và tên: ……………………………..

Đang công tác tại: …………………

Qua nghiên cứu Nghị quyết TW5 khóa XII, đồng chí nhận thức như thế nào về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp nêu ra trong nghị quyết. Qua đó thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nghị quyết ở địa phương, đơn vị.

BÀI THU HOẠCH

Qua học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, bản thân tôi đã nhận thức những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau:

1. Những thành tựu đạt được:

– Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, phù hợp hơn với luật pháp quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện cam kết hội nhập quốc tế.

– Các định hướng lớn để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định rõ hơn. Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng đầy đủ hơn; các định hướng lớn để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định rõ hơn.

– Các quyền và nghĩa vụ về tài sản được thể chế hoá tương đối đầy đủ; chế độ sở hữu, các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp phát triển đa dạng; hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên.

– Các yếu tố thị trường và các loại thị trường được hình thành gắn kết, đồng bộ hơn với thị trường khu vực và thế giới.

– Quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng được bảo đảm hơn; môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện và thông thoáng hơn.

– Việc phân bổ, huy động và sử dụng nguồn lực phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Các chính sách, cơ chế đã chú trọng đến phát triển bền vững.

– Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từ đó từng bước thích ứng với các chuẩn mực và nguyên tắc của thị trường toàn cầu.

– Từ phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò, phương thức hoạt động của Nhà nước từng bước được đổi mới; cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao. Vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy; vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng được tăng cường.

2. Những hạn chế, yếu kém:

– Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường mang định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thực hiện còn chậm.

– Chưa thực sự tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định cho các doanh nghiệp.

– Hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế còn nhiều hạn chế. Giá cả một số dịch vụ và hàng hóa thiết yếu chưa được xác lập thật sự theo cơ chế thị trường.

Đọc thêm  Solution Intermediate Teacher'S Book Pdf Ebook Audio Cd Download

– Một số loại thị trường chậm hình thành và phát triển.

– Thể chế bảo đảm thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh còn nhiều bất cập, hạn chế chưa được giải quyết.

– Hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả chưa cao. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới về kinh tế.

– Quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm; hiệu lực, hiệu quả chưa cao.

3. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

– Nhận thức chưa rõ ràng, đầy đủ về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhất là về định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò của kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân; về cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực theo cơ chế thị trường…

Năng lực xây dựng và thực thi thể chế còn nhiều bất cập và hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển của nền kinh tế thị trường.

Thể chế quan trị, quản lý doanh nghiệp yếu kém, tạo kẽ hở để hình thành nhóm lợi ích, thao túng; tham nhũng, lãng phí; quyền hạn chưa gắn với trách nhiệm trong quản trị, điều hành doanh nghiệp; không rõ ràng về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm chưa thực sự hiệu quả.

Chức năng, vai trò, phương thức hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị chậm thay đổi phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập quốc tế.

4. Quan điểm chỉ đạo

– Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng nhằm để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

– Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường thông lệ quốc tế. Nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hoá, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

– Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là quá trình phát triển liên tục.

– Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị mà trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ..

– Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thông qua đổi mới phương thức, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đọc thêm  Kể Chuyện Tấm Cám Bằng Tiếng Anh, The Story Of Tam And Cam

5. Mục tiêu

Thứ nhất, Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành thông suốt, đồng bộ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thứ hai, Mục tiêu đến năm 2020: Phấn đấu hoàn thiện một bước đồng bộ hơn hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ bản bảo đảm tính đồng bộ giữa kinh tế và chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; sự hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội bền vững.

– Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Thứ ba, Mục tiêu đến năm 2030: Hoàn thiện đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

6. Nhiệm vụ và giải pháp:

– Về thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

ở nước ta:

+ Là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh“.

+ Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế được nhất quán xác lập và tăng cường thông qua sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, lấy con người làm trung tâm, vì mọi người và do con người; phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển.

– Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

– Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường

– Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

– Về một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:

+ Có chính sách đột phá tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém đã tích tụ trong nền kinh tế nhiều năm qua, đặc biệt là xử lý các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các dự án, công trình đầu tư công không hiệu quả, thua lỗ kéo dài; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém gắn với xử lý nợ xấu.

Đọc thêm  Chương Trình Đào Tạo Elearning Hou2 Topica Vn Login Index Php

+ Hoàn thiện thể chế về huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để giải phóng sức sản xuất, tạo động lực và nguồn lực cho tăng trưởng, phát triển, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN:

Là một Đảng viên, tôi luôn ý thức và quan tâm đến từng vấn đề mà nghị quyết 12 đã đề ra. Thì bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân, giáo viên và học sinh những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước bằng những hành động cụ thể:

– Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước;

– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội;

– Tự học và trau dồi kiến thức kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kỹ năng góp phần nâng cao năng lực và phẩm chất của nhà giáo.

NGƯỜI VIẾT BÀI THU HOẠCH

Xem thêm: Bài thu hoạch quốc phòng an ninh mới nhất (Liên hệ bản thân)

2. Hướng dẫn viết bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 5 Khóa 12 mới nhất:

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 thì mỗi Đảng viên cần hoàn thiện bài thu hoạch riêng cho bản thân, tập trung phân tích nội dung được yêu cầu hoặc được lựa chọn. Về cơ bản nội dung của bài thu hoạch cần phải đảm bảo được các nội dung cơ bản như sau: cần nêu rõ thông tin cá nhân, chức vụ, nghề nghiệp cụ thể, tất cả được trình bày đúng theo mẫu, cụ thể:

1) Thông tin họ tên cán bộ Đảng viên tham gia viết bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 5 khóa 12;

2) Chức vụ Đảng hiện đang nắm giữ;

3) Đơn vị, cơ quan công tác;

4) Phần nội dung:

Nội dung bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 5 khóa 12 chính là tổng kết lại những kiến thức mà các Đảng viên đã tiếp thu được. Khi nắm được kiến thức cơ bản về Nghị quyết, Đảng Viên trình bày nội dung về:

+ Nhận thức cá nhân về những thành tựu đã đạt được;

+ Nhận thức cá nhân về những hạn chế;

+ Đưa ra những nguyên nhân của hạn chế;

+ Quan điểm chỉ đạo về thực hiện nội dung của nghị quyết.

+ Mục tiêu, đề xuất của bản thân về những giải pháp hoàn thiện các nội dung của nghị quyết trung ương 5 khóa 12.

+ Nhiệm vụ và giải pháp.

+ Liên hệ bản thân đơn vị sau khi học tập nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 12.

Nội dung của bài thu hoạch này phải trình bày rõ ràng và đúng đắn nhất từ những thông tin chi tiết hay những ý kiến, những quy định hay yêu cầu đều được trình bày cụ thể cho từng phần.

Nhằm hiểu rõ hơn và hoàn thành bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa 12, các Đảng Viên cần dành thời gian tiếp thu kiến thức nghiêm túc, tìm hiểu đúng từng nội dung trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa 12.