bài thu hoạch chuyên đề nâng cao trình độ năng lực phương pháp tác phong công tác của quân nhân

Số trang: 16 | Loại file: PDF | Lượt xem: 5104 | Lượt tải: 1

Đang xem: Bài thu hoạch chuyên đề nâng cao trình độ năng lực phương pháp tác phong công tác của quân nhân

MỞ ĐẦU Trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân là một yếu tố cơ bản hình thành phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta. Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại; của vũ khí công nghệ cao; sự bùng nổ thông tin… đặt ra yêu cầu cao trong nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng chiến đấu, đủ sức đánh bại mọi kiểu chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch. Do đó, cùng với việc tập trung xây dựng phẩm chất chính trị phải không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân. Có như vậy, người quân nhân mới có đủ trình độ, năng lực làm chủ vũ khí, trang bị; khoa học công nghệ hiện đại; làm cơ sở, điều kiện để quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. I. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC, PHƢƠNG PHÁP, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA QUÂN NHÂN, PHẤN ĐẤU XỨNG DANH “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG THỜI KỲ MỚI 1. Một số nội dung cơ bản về trình độ, năng lực, phƣơng pháp, tác phong công tác của quân nhân a) Trình độ, năng lực của quân nhân Trình độ là mức độ hiểu biết kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh vực công tác (bao gồm trình độ nhận thức chính trị, học vấn, chuyên môn, chỉ huy, trình độ kỹ, chiến thuật quân sự, kiến thức văn hóa xã hội…) đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng. Năng lực công tác của quân nhân là khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (bao gồm năng lực lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, quản lý, năng lực tổ chức phong trào hành động cách mạng, năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ…) trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Trình độ, năng lực công tác của quân nhân có mối quan hệ biện chứng, tác động lẫn nhau. Trong đó, trình độ là cơ sở để hình thành và phát triển năng lực công tác; ngược lại, thông qua thực tiễn công tác để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức của quân nhân. Biểu hiện trình độ, năng lực của quân nhân Trình độ, năng lực của quân nhân biểu hiện ở trình độ chính trị; trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quân sự; trình độ nhận thức về nhiệm vụ, về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của quân đội, cơ quan, đơn vị; trình độ văn hóa giao tiếp, ứng xử của quân nhân trong học tập, sinh hoạt, công tác và trong cuộc sống hằng ngày… Biểu hiện rõ nét nhất của trình độ, năng lực của quân nhân là chất lượng, kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng, người quân nhân cách mạng phải có trình độ, năng lực toàn diện, trước hết là trình độ, năng lực về kỹ, chiến thuật quân sự để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trình độ chính trị. Đó là trình độ nhận thức về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đối tượng, đối tác của cách mạng; bản chất, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, đối tượng tác chiến, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; trình độ nhận biết về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của nước ta nói chung, đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Đó là trình độ nhận biết và xử lý những vấn đề lý luận và thực tiễn trên lĩnh vực chính trị. Trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quân sự: Đó là trình độ, năng lực toàn diện cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, pháp luật, kỹ thuật, khoa học nghệ thuật quân sự, ngoại ngữ, tin học; là trình độ tư duy, năng lực thực tiễn, chuyên sâu về khoa học nghệ thuật quân sự, kỹ thuật, chiến thuật; nắm chắc nội dung điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội và đơn vị; có kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức trách, nhiệm vụ và cương vị công tác được phân công. Trình độ nhận thức về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của quân đội, cơ quan, đơn vị. Nhận thức về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm; đoàn kết gắn bó, tình nghĩa thủy chung, lao động cần cù, thông minh, sáng tạo; bất khuất, tự lực, tự cường, hiếu học… của dân tộc; truyền thống vẻ vang của Đảng (tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế…); là nhận thức về truyền thống vẻ vang của quân đội – trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng và truyền thống tốt đẹp của cơ quan, đơn vị. Trình độ văn hóa giao tiếp, ứng xử. Văn hóa giao tiếp, ứng xử là những giá trị tinh thần cao đẹp được kết tinh trong mỗi người quân nhân và biểu hiện qua lời nói, hành động, là sự thể hiện bản lĩnh, năng lực, trình độ của người quân nhân. Đó chính là việc học tập và thực hiện những chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong giải quyết mối quan hệ đồng chí đồng đội, quan hệ với gia đình, xã hội và nhân dân trong quá trình công tác cũng như trong cuộc sống theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội; theo đúng thuần phong mỹ tục của dân tộc; phong tục tập quán của địa phương nơi đóng quân… b) Phương pháp, tác phong công tác của quân nhân Phương pháp, tác phong công tác của quân nhân là tổng hợp những lề lối, cách thức, biện pháp sắp xếp, xử lý công việc, ứng xử xã hội của quân nhân trong công tác, học tập, sinh hoạt hằng ngày để thực hiện tốt chức trách, nhiệm 2 vụ được giao; là sự thể hiện quan điểm, lập trường chính trị, tư cách đạo đức, lối sống, năng lực công tác của quân nhân trong thực tiễn. Biểu hiện phương pháp, tác phong công tác của quân nhân Trong mọi hoạt động luôn đề cao tính Đảng, tính nguyên tắc; trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, làm bất cứ công việc gì đều phải đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; phải xuất phát từ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội; lý luận phải gắn liền với thực hành, nói đi đôi với làm, “phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải nói suông”; kiên quyết bảo vệ cái đúng, ủng hộ cái mới, đấu tranh phê phán cái sai, cái tiêu cực, lạc hậu trong đơn vị cũng như ngoài xã hội. Có tính chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật; phát huy dân chủ, tôn trọng tập thể, nêu cao tự phê bình và phê bình, gương mẫu trong công tác; làm việc có kế hoạch, khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, cẩn trọng, sâu sát thực tiễn; tin tưởng vào quần chúng, đồng chí, đồng đội; có phương pháp giáo dục thuyết phục tốt, thực sự là tấm gương sáng để mọi người noi theo. 2. Sự cần thiết phải nâng cao trình độ, năng lực, phƣơng pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới a) Vị trí, vai trò của trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân Trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nó là nhân tố cơ bản quyết định chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Nói tới trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân là nói tới chất lượng của quân nhân. Vị trí, vai trò trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân cách mạng biểu hiện ở những vấn đề cơ bản sau: – Là cơ sở để quân nhân quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội, đảm bảo cho quân đội thực sự là công cụ bạo lực sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, mọi quân nhân phải quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, phản động tăng cường đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc và xảo quyệt. Chúng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, hòng “phi chính trị hóa” quân đội ta, tách 3 quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội mất phương hướng chiến đấu. Vì vậy, để quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, càng đòi hỏi mọi quân nhân phải nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Muốn vậy quân nhân phải có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt mới có khả năng tiếp thu nhanh, có tính hệ thống và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. – Góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố con người là quyết định nhất. Trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật quân sự, của vũ khí công nghệ cao, yếu tố con người càng giữ vai trò quyết định. Có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt, quân nhân mới có đủ khả năng triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học; đáp ứng được phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc; yêu cầu diễn tập, dã ngoại, bảo đảm thành thạo các phương án tác chiến; nâng cao khả năng tác chiến độc lập cũng như khi được tăng cường binh khí kỹ thuật và hiệp đồng quân, binh chủng; tiếp cận và làm chủ các vũ khí công nghệ cao; phân tích, đánh giá sát tình hình, xử lý đúng đắn các tình huống, xây dựng phương pháp, cách thức phù hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, huấn luyện đạt kết quả cao. Mặt khác, có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt, quân nhân sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, đơn vị, tự giác chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ quy định, nhất là Chỉ thị số 917/1999/CT-QP ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. – Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Sức mạnh, sự ổn định, phát triển và kết quả hoàn thành nhiệm vụ trên các mặt công tác, các phong trào cách mạng của cơ quan, đơn vị phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân có vai trò rất quan trọng. Nó là cơ sở để người quân nhân cách mạng nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Người quân nhân có trình độ, năng lực tốt sẽ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được nâng cao; hiệu lực lãnh đạo và chỉ huy, quản lý của cấp ủy, tổ chức đảng và chỉ huy các cấp được thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. – Góp phần nâng cao kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của quân nhân và nghĩa vụ công dân của người quân nhân cách mạng. Người quân nhân 4 vừa phải thực hiện chức trách, nhiệm vụ của một quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa thực hiện nghĩa vụ của một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với tính chất đặc thù công tác trong môi trường quân sự khó khăn, phức tạp, yêu cầu cao cả về trí tuệ và sức lực, người quân nhân phải có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt mới có thể hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của quân nhân và nghĩa vụ của công dân. – Góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; ngăn ngừa, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang đẩy mạnh tuyên truyền, chống phá ta trên mọi lĩnh vực, nhất là tư tưởng, lý luận; thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, khó nhận biết. Những nội dung chống phá được lồng ghép, cài vào các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội…, nhất là lợi dụng mạng Internet để tuyên truyền, phát tán những thông tin sai trái, phản động, làm trắng đen lẫn lộn, thật giả khó phân biệt. Vì vậy, có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt, người quân nhân mới có nhận thức đúng về bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, thấy rõ những tác hại của nó. Từ đó xác định được nội dung, biện pháp để đấu tranh phòng, chống; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện ‟tự diễn biến”, ‟tự chuyển hóa” trong quân đội; tích cực tham gia công tác phòng, chống, ngăn chặn sự ảnh hưởng của những tư tưởng, lối sống thực dụng, thiếu lành mạnh. b) Yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội trong tình hình mới Những năm tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất chắc khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh cục bộ … tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực. Cục diện thế giới theo xu hướng đa cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn và ngày càng rõ nét; những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh lương thực, dịch bệnh tiếp tục diễn ra phức tạp; cạnh tranh kinh tế, thương mại, tài nguyên giữa các nước ngày càng gay gắt. Tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và kỹ thuật đang phát triển như vũ bảo, các nước đã tranh thủ phát triển khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại, nhất là phát triển các thế hệ vũ khí công nghệ cao. Mặt khác, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Vì vậy, để sẵn sàng đối phó với chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao có thể xảy ra và bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc, cùng với phát huy nhân tố con người, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện chủ trương hiện đại hóa một số quân binh chủng và mua sắm một số loại vũ khí hiện đại. Điều đó cần phải có con người có trình độ, năng lực để sử dụng và phát huy hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại được trang bị. 5 Tình hình trên đặt ra yêu cầu phải tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân; phải đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo; cải tiến, đổi mới, nâng cấp vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu tác chiến trong thời kỳ mới; phát triển khoa học quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân; sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Đồng thời, quân đội còn phải hoàn thành chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phối hợp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đó, đòi hỏi người quân nhân không chỉ có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng mà còn phải có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho quân đội hiện nay và những năm tiếp theo, đủ sức xây dựng quân đội vững mạnh, có sức chiến đấu cao, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch, phản động, ứng phó thắng lợi trong mọi tình huống. c) Thực trạng trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân Cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đều có nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đối với việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Xác định đó là một trong những nhân tố trực tiếp quyết định tạo ra sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân đội. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh đều nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Hiện nay, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của mọi quân nhân trên từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao đã có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt; tương đối toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách được giao. Hầu hết quân nhân đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức sâu sắc về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trung thành với mục tiêu, lý tưởng XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; nhận thức rõ đối tượng, đối tác trong các mối quan hệ đối ngoại và đối tượng tác chiến của quân đội; thấu suốt nhiệm vụ của quân đội và của mỗi cơ quan, đơn vị; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Đại bộ phận quân nhân, nhất là đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận, trình độ quản lý, chỉ huy, năng lực thực tiễn; có kiến thức toàn diện, nhất là kiến thức về quân sự, quốc phòng, làm chủ vũ khí trang bị…; có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. 6 Tuy nhiên, trước những yêu cầu phát triển của cách mạng, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới, người quân nhân còn bộc lộ những hạn chế nhất định về trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác theo từng cương vị, chức trách được giao. Đó là: Trình độ nhận thức chính trị của một số quân nhân còn hạn chế; việc xử lý những vấn đề nảy sinh trong công tác, cuộc sống còn lúng túng, nhiều quân nhân chưa thật sự nhạy bén về chính trị, còn có biểu hiện mơ hồ mất cảnh giác. Không ít quân nhân có biểu hiện lười học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác, chưa sử dụng thành thạo vũ khí trang thiết bị kỹ thuật hiện có, nhất là các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành, quản lý đơn vị của một số lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chưa ngang tầm nhiệm vụ. Trình độ ngoại ngữ, tin học của quân nhân nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tác phong, phương pháp ứng xử, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác, sinh hoạt và đời sống hằng ngày còn hạn chế, chưa đúng điều lệnh, điều lệ quân đội, cá biệt còn để mâu thuẫn giữa cấp trên với cấp dưới, giữa đồng chí, đồng đội với nhau. II. YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC, PHƢƠNG PHÁP, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA QUÂN NHÂN, PHẤN ĐẤU XỨNG DANH “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG THỜI KỲ MỚI 1. Yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực, phƣơng pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” a) Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới phải tạo động lực góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại Để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đòi hỏi việc nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng quân đội; phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo động lực to lớn, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Những nội dung, yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải được triển khai, thực hiện sát với sự phát triển của quân đội; phải quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm, nguyên tắc xây dựng quân đội; thường xuyên sơ, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, tạo ra được những chuyển biến, tiến bộ về phẩm chất, năng lực, trình độ, phương pháp, tác phong công tác, đạo đức, lối sống của quân nhân. Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với khắc phục có hiệu quả khâu yếu, mặt yếu, nhất là về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật. b) Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới phải toàn diện, đồng bộ và chuyên sâu 7 Đây là yêu cầu cơ bản và rất quan trọng, tác động trực tiếp tới chất lượng, hiệu quả nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân. Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải toàn diện về mọi mặt, bảo đảm được yêu cầu giỏi về chuyên môn, chuyên ngành và lĩnh vực công tác của bản thân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao (với cán bộ: Giỏi ở cấp mình, biết ở cấp trên, huấn luyện, chỉ đạo được cấp dưới; với chiến sĩ phải giỏi chiến thuật cá nhân; sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị và biết sử dụng các loại vũ khí khác; giỏi chức trách, nhiệm vụ của mình, thực hiện được các chức trách, nhiệm vụ khác…). Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải toàn diện, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trong quá trình học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” cho quân nhân trong quân đội phải được triển khai có kế hoạch cụ thể, khoa học; nội dung, yêu cầu phải thực sự vừa là chuẩn mực, vừa là động lực thôi thúc cho mọi quân nhân thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, công tác, học tập, lao động sản xuất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. c) Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới phải thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ, mọi lúc, mọi nơi Trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân không tự nhiên mà có, nó được hình thành thông qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng ở các nhà trường; bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên ở các cơ quan, đơn vị công tác; bồi dưỡng của cấp trên đối với cấp dưới; đặc biệt là quá trình tự học tập, rèn luyện, trong hoạt động thực tiễn của mỗi quân nhân. Để học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của người quân nhân đạt được chất lượng, hiệu quả cao, phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp; được tiến hành thường xuyên, liên tục trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, trong huấn luyện, chiến đấu, lao động sản xuất, trong vận động quần chúng, cũng như làm nhiệm vụ quốc tế của quân nhân; chủ động phòng, chống, ngăn ngừa mặt tiêu cực, những biểu hiện ngại học, ngại rèn, ngại khó khăn, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên; các biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống.v.v.. Thường xuyên bổ sung nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; các nội dung, hình thức, biện pháp kết hợp phải cụ thể, có mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng; xác định rõ kết quả đạt được trong từng thời gian, tránh chung chung, hình thức. Trọng tâm là học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần tận tuỵ, trách nhiệm 8 với công việc; thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, công tác tốt, phục vụ tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, từ đó tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đọc thêm  1101/Bkhđt-Th - Vbpl: 1101/Bkhđt

Xem thêm: bm01-tc/ttkh&dvtk

Xem thêm: Mẫu Bìa Tiểu Luận Triết Học, Cách Trình Bày Trang Bìa Tiểu Luận Đúng Chuẩn

d) Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới phải gắn với chức trách, nhiệm vụ từng đối tượng và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị công tác Quá trình giáo dục – đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải bảo đảm tính thiết thực, hiện quả, đáp ứng nhu cầu thực tế của từng đối tượng và từng cơ quan, đơn vị. Cần phân loại đối tượng theo các cách tiếp cận khác nhau để có biện pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp như: phân theo cấp bậc, chức vụ; phân theo nhóm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng, hạ sĩ quan – binh sĩ; phân theo loại hình cơ quan, đơn vị; phân theo chức trách, nhiệm vụ chuyên môn… Xác định nội dung, biện pháp giáo dục – đào tạo, bồi dưỡng không chỉ căn cứ vào đặc điểm, chức trách nhiệm vụ của từng đối tượng mà còn căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhu cầu của từng cơ quan, đơn vị và thực trạng trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân. Đó là cơ sở để xây dựng kế hoạch, xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành giáo dục – đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả, phát huy tốt mọi nguồn lực và vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng và mọi cán bộ, đảng viên trong hoạt động này. Các yêu cầu cơ bản trên có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và bổ sung cho nhau, cùng chi phối và quy định mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp đẩy mạnh học tập, rèn luyện, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của người quân nhân trong quân đội. 2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phƣơng pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới a) Phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng trong nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” Đây là giải pháp cơ bản, định hướng mục tiêu, yêu cầu, nội dung nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Để thực hiện tốt nhóm giải pháp này, cần tập trung vào các nội dung, biện pháp sau: Đối với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, thường xuyên đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân sát với tình hình, nhiệm vụ đơn vị. Phải gắn kết quả việc nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, nhất là đội 9 ngũ cán bộ, đảng viên với kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Nội dung, biện pháp lãnh đạo, bồi dưỡng phải toàn diện, từ khâu xác định mục đích, yêu cầu, nội dung đến triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Trong đó, chú trọng gắn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với việc đẩy mạnh học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân. Chủ động xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện chức năng đội quân công tác, lao động sản xuất kết hợp chặt chẽ với thúc đẩy việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân. Cấp ủy, tổ chức đảng cần có các chủ trương lãnh đạo để phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý mọi biểu hiện và hành động làm ảnh hưởng xấu tới việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân. Chất lượng hiệu quả lãnh đạo phụ thuộc vào năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Do vậy, phải thường xuyên kiện toàn về mặt tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò gương mẫu trong học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Qua đó, vừa nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện quân nhân trong đơn vị, vừa nêu cao tấm gương của cán bộ, đảng viên trước quần chúng. Đối với chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp Chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần đề cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, quán triệt quan điểm của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để có nhận thức đúng đắn về nội dung, yêu cầu phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Xác định rõ quyền hạn, phạm vi, trách nhiệm đối với việc nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân ở cơ quan, đơn vị. Chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp cần cụ thể hóa yêu cầu, nội dung nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân vào kế hoạch công tác, nội dung, yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời đề cao tinh thần, trách nhiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các kế hoạch đã đề ra. Các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, xây dựng quyết tâm, cụ thể hóa các tiêu chí phấn đấu phù hợp với chức trách, nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động của bộ đội. Từ đó thúc đẩy việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân đạt được chất lượng hiệu quả cao nhất. Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổ chức đoàn thanh niên cần phát huy được vai trò nòng cốt trong việc phối hợp với các tổ chức quần chúng khác và hội đồng quân nhân trong đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên về mục tiêu, lý tưởng cộng sản, pháp luật, văn hóa, thẩm mỹ và xung kích vào nâng cao tinh thần tích cực 10 học tập, rèn luyện để trong mọi điều kiện, hoàn cảnh đoàn viên, thanh niên luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thành công của công cuộc đổi mới và sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; luôn tích cực, chủ động tự phấn đấu, tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn có sự tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội cần kết hợp nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm tuyên truyền, giáo dục tinh thần tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân cho đoàn viên, thanh niên. Quán triệt và thực hiện tốt chương trình giáo dục chính trị hàng năm cho chiến sĩ và nội dung, chương trình giáo dục của đoàn thanh niên cho đoàn viên, thanh niên, bảo đảm nội dung, thời gian, quân số cao. Đồng thời khuyến khích, động viên đoàn viên, thanh niên tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của đoàn, tham gia có chất lượng vào các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và quân đội phát động. Tổ chức đoàn thanh niên cần chủ động triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các phong trào hành động cách mạng: Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước. Đặc biệt là phong trào: “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Thông qua hoạt động thực tiễn, bằng những việc làm thiết thực cụ thể như: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, bảo đảm cho việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đối với tổ chức công đoàn, phụ nữ Tổ chức công đoàn, phụ nữ cần chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, thu hút đoàn viên, hội viên và phối hợp với đoàn thanh niên, các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp nhằm đẩy mạnh tinh thần tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho hội viên. Bằng nhiều hình thức hoạt động, với các phong trào hành động thiết thực, hiệu quả như: Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà; Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc …để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt. Mặt khác, chú trọng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng ở trong và ngoài cơ quan, đơn vị để tổ chức tốt các hoạt động nhằm giúp đỡ các hội viên có tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập, rèn luyện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đối với hội đồng quân nhân Hội đồng quân nhân tổ chức cho mọi quân nhân, công nhân viên quốc phòng thực hiện và phát huy tốt tinh thần dân chủ về quân sự, chính trị, kinh tế và đời sống theo đúng nguyên tắc, quy định của các cấp trong quân đội để mọi 11 quân nhân xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ, nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình…từ đó tin tưởng tuyệt đối vào cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy đơn vị; vào vai trò của các tổ chức trong cơ quan, đơn vị. b) Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục – đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân Đây là giải pháp cơ bản, trực tiếp tác động đến nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân. Để hoàn thiện nhân cách quân nhân cần có sự tác động của nhiều yếu tố, nhiều hoạt động, giải pháp đồng bộ, trong đó trực tiếp là công tác giáo dục – đào tạo trong các học viện, nhà trường và giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên tại đơn vị. Trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội; sự chống phá của các thế lực thù địch bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc và xảo quyệt; mặt khác, thực tiễn luôn vận động phát triển, đòi hỏi trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải được nâng lên mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra. Vì vậy, để nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục – đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc điểm đối tượng và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trước hết phải quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, quyết định, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; bám sát thực tiễn tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, quân đội. Coi trọng giáo dục, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện gắn với rèn luyện phương pháp, tác phong công tác của quân nhân đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trong các học viện, nhà trường để tạo mặt bằng kiến thức cơ bản làm cơ sở nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ở đơn vị. Tập trung đổi mới, sáng tạo các hình thức, vận dụng linh hoạt các phương pháp giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên tại đơn vị. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện bộ đội, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, phải chú trọng rèn luyện bộ đội qua thực tiễn huấn luyện chiến đấu, học tập, công tác, lao động sản xuất. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện bộ đội. Rà soát, đánh giá đúng thực trạng chất lượng cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị để có biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị. Bồi dưỡng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực phương pháp, tác phong công tác phải tiến hành từ tên xuống dưới, từ trong trong lãnh đạo, chỉ huy ra tập thể cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị 12 của cấp trên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, sửa chữa khuyết điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu tiến trong học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. c) Phát huy tính tích cực, tự giác của quân nhân trong tự học tập, tự rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” Đây là một giải pháp cơ bản, quan trọng nhất, trực tiếp quyết định chất lượng, hiệu quả của việc nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Tự giáo dục, tự rèn luyện, phấn đấu là nhu cầu nội tại, bảo đảm cho mỗi quân nhân luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây cũng là truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn được giữ vững và phát huy trong chiến tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nội dung tự giáo dục, rèn luyện rất đa dạng, phong phú, trên tất cả các mặt, các lĩnh vực công tác. Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ quân đội và cơ quan, đơn vị, người quân nhân tự lập kế hoạch, xác định nội dung, yêu cầu và phương pháp tự học tập, rèn luyện cụ thể phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của bản thân và điều kiện thực tiễn của đơn vị. Phương pháp tự học, tự rèn của quân nhân cần có sự kết hợp giữa học đi đôi với hành, gắn lý luận với thực tiễn; nói đi đôi với làm; làm việc có kế hoạch, giữ vững nguyên tắc. Gắn quá trình tự học tập, rèn luyện với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vận dụng phù hợp, sáng tạo những nội dung, kiến thức đã học vào thúc đẩy việc hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Để phát huy tính tích cực, tự giác của quân nhân trong tự học tập, tự rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, cấp uỷ, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần phải: Xác định rõ trách nhiệm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện để mọi quân nhân phát huy tinh thần tích cực, tự giác, nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Làm tốt việc phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của cơ quan, đơn vị và của mỗi quân nhân. Đồng thời xác định rõ nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể sát đối tượng, coi đây là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm, tình hình đơn vị để kịp thời bổ sung, phát triển, cụ thể hoá nội dung phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” bảo đảm tính thống nhất, sát với thực tiễn của mỗi đối tượng ở cơ sở để quân nhân học tập, rèn luyện. Tập trung tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức của quân nhân về ý nghĩa, nội dung, yêu cầu phấn đấu xứng danh “Bộ 13 đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào; xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của từng quân nhân. Trong đó, tập trung giáo dục truyền thống của dân tộc, quân đội và đơn vị; bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; đề cao trách nhiệm; rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật. Qua đó phát huy tính tích cực, tự giác của quân nhân trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động, công tác để việc học tập, rèn luyện của quân nhân đạt kết quả cao. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích quân nhân tự học tập, rèn luyện sát với yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ, tránh tùy tiện, tự phát, tự học trái với chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết đánh giá việc tự học tập, rèn luyện phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của quân nhân trong cơ quan, đơn vị. Coi đây là một trong những tiêu chuẩn cần thiết để đánh giá, bình xét kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. d) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân Đây là giải pháp cơ bản, bảo đảm cho việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân luôn mang tính chủ động, có định hướng, đi vào thực chất và đạt hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng, đạt hiệu quả thiết thực; phải tạo điều kiện giúp quân nhân phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm để phấn đấu tiến bộ, vươn lên hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện hạn chế, yếu kém để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình học tập, công tác. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các ngành phát hiện kịp thời những mặt tồn tại của cán bộ, đảng viên, quần chúng cả về nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực, trình độ về mọi mặt. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị học tập, rèn luyện đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Đồng thời, qua kiểm tra giúp cho quân nhân phòng, tránh những tác động tiêu cực, tệ nạn xã hội; khắc phục những khuyết, nhược điểm; bảo đảm cho cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Quá trình tiến hành kiểm tra, giám sát cần chống các biểu hiện buông lỏng hoặc phô trương, hình thức; kiểm tra không sát với đối tượng hoặc gây cản trở, ảnh hưởng tới quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị cơ sở. Nội dung kiểm tra, giám sát phải tiến hành một cách toàn diện từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến việc triển khai tổ chức thực hiện. Kết hợp kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất, kiểm tra toàn diện và kiểm tra từng mặt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các quân nhân, nhất là kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới; có cơ chế phù hợp tạo điều kiện để có sự kiểm tra lẫn nhau trong tập thể quân nhân. Công tác kiểm tra phải xây dựng thành chế độ, nền nếp với các quy định chặt chẽ, đánh giá chính xác kết quả học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân. Động viên, khen 14 thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có tinh thần cầu tiến bộ, ham học hỏi, đạt kết quả tốt; đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh đối với những quân nhân chủ quan, tự mãn, lười học tập, rèn luyện, động cơ học tập không đúng đắn. e) Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” Để thúc đẩy việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường học tập, rèn luyện cho quân nhân thông qua việc tiến hành công tác tư tưởng; công tác tổ chức; công tác chính sách; công tác khen thưởng, kỷ luật. Trong đó, tập trung vào những nội dung, biện pháp cơ bản sau: Kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị với định hướng tư tưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng, xây dựng động cơ học tập đúng đắn cho quân nhân. Cấp uỷ, chính uỷ, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quy chế, quy định, tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và nội dung, yêu cầu của việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng ở trong và ngoài quân đội để tuyên truyền, giáo dục. Kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, giáo dục động viên tư tưởng với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào hành động cách mạng của Đảng, Nhà nước, quân đội và đơn vị. Kết hợp tổ chức nhiều hình thức, biện pháp tiến hành công tác tư tưởng nhằm tuyên dương, khen thưởng, động viên, khuyến khích những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó tuyên truyền sâu rộng kết quả, gương điển hình tiến tiến, cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, khích lệ phong trào, tạo niềm tin trong cuộc sống, góp phần làm xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Xây dựng quy chế, quy định để xác định rõ việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân là trách nhiệm chính trị của cả lãnh đạo và chỉ huy, các cấp, các ngành, các lực lượng trong cơ quan, đơn vị. Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Các nội dung, yêu cầu về đẩy mạnh học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải được xác định trong nghị quyết lãnh đạo, đưa vào quy chế, quy định, kế hoạch công tác, thực hiện thành nền nếp, tạo ra “môi trường thuận lợi” làm cơ sở để phát huy trách 15 nhiệm tập thể, cá nhân, cấp trên, cấp dưới, tránh được sự buông lỏng, chồng chéo giữa các cấp, các ngành và của mọi quân nhân; đồng thời lấy đó làm cơ sở để gắn trách nhiệm, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, động viên đúng việc, đúng người trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần quán triệt, thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với quân đội, nhất là các chính sách đối với quân nhân tại ngũ; chính sách đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, chính sách hậu phương quân đội… Thông qua đó động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua, phấn đấu, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, học tập nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn, phát huy những phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Các cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức, biện pháp, kết hợp chặt chẽ đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay, việc làm tốt với động viên, khuyến khích kịp thời. Thường xuyên nêu gương tốt với phê phán các biểu hiện và hành động lười học tập, rèn luyện, phấn đấu cầm chừng, thỏa mãn, dừng lại. Định kỳ kết hợp với sơ, tổng kết phong trào thi đua quyết thắng, tổ chức biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến vươn lên đạt được những thành tích cao trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt. Kịp thời khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, ti?

Đọc thêm  trắc nghiệm cơ sở văn hóa việt nam

Viết một bình luận